Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 14 14,1μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν
CEI 1974 Sir Beato l`uomo che non ha peccato con le parole
e non è tormentato dal rimorso dei peccati.
14,1-2 La beatitudine deriva dalla tranquillità della coscienza.
AT greco 14,2μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ
CEI 1974 Sir14,2 Beato chi non ha nulla da rimproverarsi
e chi non ha perduto la sua speranza.
AT greco 14,3ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματα
CEI 1974 Sir14,3 A un uomo gretto non conviene la ricchezza,
a che servono gli averi a un uomo avaro?
AT greco 14,4ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι
CEI 1974 Sir14,4 Chi accumula a forza di privazioni accumula per altri,
con i suoi beni faran festa gli estranei.
AT greco 14,5ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir14,5 Chi è cattivo con se stesso con chi si mostrerà buono?
Non sa godere delle sue ricchezze.
AT greco 14,6τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦ
CEI 1974 Sir14,6 Nessuno è peggiore di chi tormenta se stesso;
questa è la ricompensa della sua malizia.
AT greco 14,7κἂν εὖ ποιῇ ἐν λήθῃ ποιεῖ καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir14,7 Se fa il bene, lo fa per distrazione;
ma alla fine mostrerà la sua malizia.
AT greco 14,8πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάς
CEI 1974 Sir14,8 È malvagio l`uomo dall`occhio invidioso;
volge altrove lo sguardo e disprezza la vita altrui.
AT greco 14,9πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν
CEI 1974 Sir14,9 L`occhio dell`avaro non si accontenta di una parte,
l`insana cupidigia inaridisce l`anima sua.
AT greco 14,10ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ’ ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ
CEI 1974 Sir14,10 Un occhio cattivo è invidioso anche del pane
e sulla sua tavola esso manca.
AT greco 14,11τέκνον καθὼς ἐὰν ἔχῃς εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε
CEI 1974 Sir Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene
e presenta al Signore le offerte dovute.
14,11-14 La dottrina relativa alla vita futura alla carità nell'A.T. è ancora imperfetta: cfr. Qo 9, 7-10. cfr. Qo 11, 7-10.
AT greco 14,12μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι
CEI 1974 Sir14,12 Ricòrdati che la morte non tarderà
e il decreto degli inferi non t`è stato rivelato.
AT greco 14,13πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷ
CEI 1974 Sir14,13 Prima di morire fà del bene all`amico,
secondo le tue possibilità sii con lui generoso.
AT greco 14,14μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω
CEI 1974 Sir14,14 Non privarti di un giorno felice;
non ti sfugga alcuna parte di un buon desiderio.
AT greco 14,15οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου
CEI 1974 Sir14,15 Forse non lascerai a un altro le tue sostanze
e le tue fatiche per esser divise fra gli eredi?
AT greco 14,16δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήν
CEI 1974 Sir14,16 Regala e accetta regali, distrai l`anima tua,
perché negli inferi non c`è gioia da ricercare.
AT greco 14,17πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται ἡ γὰρ διαθήκη ἀπ’ αἰῶνος θανάτῳ ἀποθανῇ
CEI 1974 Sir14,17 Ogni corpo invecchia come un abito,
è una legge da sempre: "Certo si muore!".
AT greco 14,18ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος τὰ μὲν καταβάλλει ἄλλα δὲ φύει οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος ἡ μὲν τελευτᾷ ἑτέρα δὲ γεννᾶται
CEI 1974 Sir14,18 Come foglie verdi su un albero frondoso:
le une lascia cadere, altre ne fa spuntare,
lo stesso avviene per le generazioni di carne e di sangue:
le une muoiono, altre ne nascono.
AT greco 14,19πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει καὶ ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ ἀπελεύσεται
CEI 1974 Sir14,19 Ogni opera corruttibile scompare;
chi la compie se ne andrà con essa.
Vantaggi della Sapienza
AT greco 14,20μακάριος ἀνήρ ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται
CEI 1974 Sir14,20 Beato l`uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l`intelligenza,
AT greco 14,21ὁ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεται
CEI 1974 Sir14,21 che considera nel cuore le sue vie:
ne penetrerà con la mente i segreti.
AT greco 14,22ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευε
CEI 1974 Sir14,22 La insegue come uno che segue una pista,
si apposta sui suoi sentieri.
AT greco 14,23ὁ παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται
CEI 1974 Sir14,23 Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta.
AT greco 14,24ὁ καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς
CEI 1974 Sir14,24 Fa sosta vicino alla sua casa
e fisserà un chiodo nelle sue pareti;
AT greco 14,25στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶν
CEI 1974 Sir14,25 alzerà la propria tenda presso di essa
e si riparerà in un rifugio di benessere;
AT greco 14,26θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται
CEI 1974 Sir14,26 metterà i propri figli sotto la sua protezione
e sotto i suoi rami soggiornerà;
AT greco 14,27σκεπασθήσεται ὑπ’ αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει
CEI 1974 Sir14,27 da essa sarà protetto contro il caldo,
egli abiterà all`ombra della sua gloria.