Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 14 14,1μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ὠλίσθησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ οὐ κατενύγη ἐν λύπῃ ἁμαρτιῶν
CEI 2008 Sir Beato l'uomo che non ha peccato con la sua bocca
e non è tormentato dal rimorso dei peccati.
14,1

14,12b NVg anticipa qui 14,17b.
14,16a NVg(14,17a) aggiunge: prima di morire pratica la giustizia,
14,17b In NVg è collocato dopo 14,12b.
14,19b NVg (14,21) aggiunge: Ogni opera buona sarà riconosciuta / e chi la compie ne riceverà gloria.
14,20b NVg (14,22c) aggiunge: e contempla Dio con la sua mente


La serenità di coscienza
AT greco 14,2μακάριος οὗ οὐ κατέγνω ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ὃς οὐκ ἔπεσεν ἀπὸ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ
CEI 2008 Sir14,2Beato chi non ha nulla da rimproverarsi
e chi non ha perduto la sua speranza.
AT greco 14,3ἀνδρὶ μικρολόγῳ οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος καὶ ἀνθρώπῳ βασκάνῳ ἵνα τί χρήματα
CEI 2008 SirA un uomo gretto non va bene la ricchezza,
a che cosa servono gli averi a un uomo avaro?
14,3-10 Grettezza e invidia
AT greco 14,4ὁ συνάγων ἀπὸ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ συνάγει ἄλλοις καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ τρυφήσουσιν ἕτεροι
CEI 2008 Sir14,4Chi accumula a forza di privazioni, accumula per altri;
con i suoi beni faranno festa gli estranei.
AT greco 14,5ὁ πονηρὸς ἑαυτῷ τίνι ἀγαθὸς ἔσται καὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσεται ἐν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ
CEI 2008 Sir14,5Chi è cattivo con se stesso con chi sarà buono?
Certo non godrà delle sue ricchezze.
AT greco 14,6τοῦ βασκαίνοντος ἑαυτὸν οὐκ ἔστιν πονηρότερος καὶ τοῦτο ἀνταπόδομα τῆς κακίας αὐτοῦ
CEI 2008 Sir14,6Nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso,
e questa è la ricompensa della sua malizia:
AT greco 14,7κἂν εὖ ποιῇ ἐν λήθῃ ποιεῖ καὶ ἐπ’ ἐσχάτων ἐκφαίνει τὴν κακίαν αὐτοῦ
CEI 2008 Sir14,7anche se fa il bene, lo fa per distrazione,
e alla fine sarà manifesta la sua malizia.
AT greco 14,8πονηρὸς ὁ βασκαίνων ὀφθαλμῷ ἀποστρέφων πρόσωπον καὶ ὑπερορῶν ψυχάς
CEI 2008 Sir14,8È malvagio l'uomo dall'occhio invidioso,
volge lo sguardo altrove e disprezza la vita altrui.
AT greco 14,9πλεονέκτου ὀφθαλμὸς οὐκ ἐμπίπλαται μερίδι καὶ ἀδικία πονηρὰ ἀναξηραίνει ψυχήν
CEI 2008 Sir14,9L'occhio dell'avaro non si accontenta della sua parte,
una malvagia ingiustizia gli inaridisce l'anima.
AT greco 14,10ὀφθαλμὸς πονηρὸς φθονερὸς ἐπ’ ἄρτῳ καὶ ἐλλιπὴς ἐπὶ τῆς τραπέζης αὐτοῦ
CEI 2008 Sir14,10Un occhio cattivo è invidioso anche del pane
ed è proprio questo che manca sulla sua tavola.

AT greco 14,11τέκνον καθὼς ἐὰν ἔχῃς εὖ ποίει σεαυτὸν καὶ προσφορὰς κυρίῳ ἀξίως πρόσαγε
CEI 2008 SirFiglio, per quanto ti è possibile, tràttati bene
e presenta al Signore le offerte dovute.
14,11-19  Saper godere
 La saggezza consiglia di compiere il bene e, allo stesso tempo, di godere di quanto offre la vita. Anche il Siracide, come quasi tutti gli autori dell’AT, pensa l’aldilà come dimora indifferenziata per tutti, buoni e cattivi, ricchi e poveri (vedi Gb 3,17 e nota).
AT greco 14,12μνήσθητι ὅτι θάνατος οὐ χρονιεῖ καὶ διαθήκη ᾅδου οὐχ ὑπεδείχθη σοι
CEI 2008 Sir14,12Ricòrdati che la morte non tarderà
e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato.
AT greco 14,13πρίν σε τελευτῆσαι εὖ ποίει φίλῳ καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου ἔκτεινον καὶ δὸς αὐτῷ
CEI 2008 Sir14,13Prima di morire fa' del bene all'amico,
secondo le tue possibilità sii generoso con lui.
AT greco 14,14μὴ ἀφυστερήσῃς ἀπὸ ἀγαθῆς ἡμέρας καὶ μερὶς ἐπιθυμίας ἀγαθῆς μή σε παρελθάτω
CEI 2008 Sir14,14Non privarti di un giorno felice,
non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio.
AT greco 14,15οὐχὶ ἑτέρῳ καταλείψεις τοὺς πόνους σου καὶ τοὺς κόπους σου εἰς διαίρεσιν κλήρου
CEI 2008 Sir14,15Non lascerai forse a un altro i frutti del tuo lavoro,
e le tue fatiche per essere divise fra gli eredi?
AT greco 14,16δὸς καὶ λαβὲ καὶ ἀπάτησον τὴν ψυχήν σου ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ζητῆσαι τρυφήν
CEI 2008 Sir14,16Regala e accetta regali, e divèrtiti,
perché negli inferi non si ricerca l'allegria.
AT greco 14,17πᾶσα σὰρξ ὡς ἱμάτιον παλαιοῦται ἡ γὰρ διαθήκη ἀπ’ αἰῶνος θανάτῳ ἀποθανῇ
CEI 2008 Sir14,17Ogni corpo invecchia come un abito,
è una legge da sempre: "Devi morire!".
AT greco 14,18ὡς φύλλον θάλλον ἐπὶ δένδρου δασέος τὰ μὲν καταβάλλει ἄλλα δὲ φύει οὕτως γενεὰ σαρκὸς καὶ αἵματος ἡ μὲν τελευτᾷ ἑτέρα δὲ γεννᾶται
CEI 2008 Sir14,18Come foglie verdi su un albero frondoso,
alcune cadono e altre germogliano,
così sono le generazioni umane:
una muore e un'altra nasce.
AT greco 14,19πᾶν ἔργον σηπόμενον ἐκλείπει καὶ ὁ ἐργαζόμενος αὐτὸ μετ’ αὐτοῦ ἀπελεύσεται
CEI 2008 Sir14,19Ogni opera corruttibile scompare
e chi la compie se ne andrà con essa.
AT greco 14,20μακάριος ἀνήρ ὃς ἐν σοφίᾳ μελετήσει καὶ ὃς ἐν συνέσει αὐτοῦ διαλεχθήσεται
CEI 2008 Sir14,20Beato l'uomo che si dedica alla sapienza
e riflette con la sua intelligenza,
AT greco 14,21ὁ διανοούμενος τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτῆς ἐννοηθήσεται
CEI 2008 Sir14,21che medita nel cuore le sue vie
e con la mente ne penetra i segreti.
AT greco 14,22ἔξελθε ὀπίσω αὐτῆς ὡς ἰχνευτὴς καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῆς ἐνέδρευε
CEI 2008 Sir14,22La insegue come un cacciatore,
si apposta sui suoi sentieri.
AT greco 14,23ὁ παρακύπτων διὰ τῶν θυρίδων αὐτῆς καὶ ἐπὶ τῶν θυρωμάτων αὐτῆς ἀκροάσεται
CEI 2008 Sir14,23Egli spia alle sue finestre
e sta ad ascoltare alla sua porta.
AT greco 14,24ὁ καταλύων σύνεγγυς τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ πήξει πάσσαλον ἐν τοῖς τοίχοις αὐτῆς
CEI 2008 Sir14,24Sosta vicino alla sua casa
e fissa il picchetto nelle sue pareti,
AT greco 14,25στήσει τὴν σκηνὴν αὐτοῦ κατὰ χεῖρας αὐτῆς καὶ καταλύσει ἐν καταλύματι ἀγαθῶν
CEI 2008 Sir14,25alza la propria tenda presso di lei
e si ripara in un rifugio di benessere,
AT greco 14,26θήσει τὰ τέκνα αὐτοῦ ἐν τῇ σκέπῃ αὐτῆς καὶ ὑπὸ τοὺς κλάδους αὐτῆς αὐλισθήσεται
CEI 2008 Sir14,26mette i propri figli sotto la sua protezione
e sotto i suoi rami soggiorna;
AT greco 14,27σκεπασθήσεται ὑπ’ αὐτῆς ἀπὸ καύματος καὶ ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς καταλύσει
CEI 2008 Sir14,27da lei è protetto contro il caldo,
e nella sua gloria egli abita.