Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 16 16,1μὴ ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων μηδὲ εὐφραίνου ἐπὶ υἱοῖς ἀσεβέσιν
CEI 1974 Sir16,1 Non desiderare una moltitudine di figli buoni a nulla,
non gioire per figli empi.
AT greco 16,2ἐὰν πληθύνωσιν μὴ εὐφραίνου ἐπ’ αὐτοῖς εἰ μή ἐστιν φόβος κυρίου μετ’ αὐτῶν
CEI 1974 Sir16,2 Se aumentano di numero non gioire,
se sono privi del timore del Signore.
AT greco 16,3μὴ ἐμπιστεύσῃς τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ μὴ ἔπεχε ἐπὶ τὸ πλῆθος αὐτῶν κρείσσων γὰρ εἷς ἢ χίλιοι καὶ ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἢ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆ
CEI 1974 Sir16,3 Non confidare su una loro vita lunga
e non fondarti sul loro numero,
poiché è preferibile uno a mille
e morir senza figli che averne degli empi.
AT greco 16,4ἀπὸ γὰρ ἑνὸς συνετοῦ συνοικισθήσεται πόλις φυλὴ δὲ ἀνόμων ἐρημωθήσεται
CEI 1974 Sir16,4 La città potrà ripopolarsi per opera di un solo assennato,
mentre la stirpe degli iniqui sarà distrutta.
AT greco 16,5πολλὰ τοιαῦτα ἑόρακεν ὁ ὀφθαλμός μου καὶ ἰσχυρότερα τούτων ἀκήκοεν τὸ οὖς μου
CEI 1974 Sir16,5 Il mio occhio ha visto molte simili cose;
il mio orecchio ne ha sentite ancora più gravi.
AT greco 16,6ἐν συναγωγῇ ἁμαρτωλῶν ἐκκαυθήσεται πῦρ καὶ ἐν ἔθνει ἀπειθεῖ ἐξεκαύθη ὀργή
CEI 1974 Sir Nell`assemblea dei peccatori un fuoco si accende,
contro un popolo ribelle è divampata l`ira.
16,6 Allusioni alle ribellioni del popolo al tempo di Mosè: cfr. Nm 16.
AT greco 16,7οὐκ ἐξιλάσατο περὶ τῶν ἀρχαίων γιγάντων οἳ ἀπέστησαν τῇ ἰσχύι αὐτῶν
CEI 1974 Sir Dio non perdonò agli antichi giganti,
che si erano ribellati per la loro forza.
16,7 Cfr. Gn 6, 1-7. cfr. Gn 10, 8-12. cfr. Gn 11, 2-9.
AT greco 16,8οὐκ ἐφείσατο περὶ τῆς παροικίας Λωτ οὓς ἐβδελύξατο διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν
CEI 1974 Sir16,8 Non risparmiò i concittadini di Lot,
che egli aveva in orrore per la loro superbia.
AT greco 16,9οὐκ ἠλέησεν ἔθνος ἀπωλείας τοὺς ἐξηρμένους ἐν ἁμαρτίαις αὐτῶν
CEI 1974 Sir Non ebbe pietà di nazioni di perdizione,
che si erano esaltate per i loro peccati.
16,9 Dio sterminò i peccatori dalla terra di Canaan.
AT greco 16,10καὶ οὕτως ἑξακοσίας χιλιάδας πεζῶν τοὺς ἐπισυναχθέντας ἐν σκληροκαρδίᾳ αὐτῶν
CEI 1974 Sir Così trattò i seicentomila uomini
che sono periti per l`ostinazione del loro cuore.
16,10 E' la generazione ebraica perita nel deserto dopo la liberazione dall'Egitto.
AT greco 16,11κἂν ᾖ εἷς σκληροτράχηλος θαυμαστὸν τοῦτο εἰ ἀθῳωθήσεται ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ’ αὐτῷ δυνάστης ἐξιλασμῶν καὶ ἐκχέων ὀργήν
CEI 1974 Sir16,11 Ci fosse un solo uomo di dura cervice,
sarebbe strano se restasse impunito,
AT greco 16,12κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὐτοῦ οὕτως καὶ πολὺς ὁ ἔλεγχος αὐτοῦ ἄνδρα κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ κρινεῖ
CEI 1974 Sir16,12 poiché misericordia e ira sono in Dio,
potente quando perdona e quando riversa l`ira.
AT greco 16,13οὐκ ἐκφεύξεται ἐν ἁρπάγματι ἁμαρτωλός καὶ οὐ μὴ καθυστερήσει ὑπομονὴ εὐσεβοῦς
CEI 1974 Sir16,13 Tanto grande la sua misericordia,
quanto grande la sua severità;
egli giudicherà l`uomo secondo le sue opere.
AT greco 16,14πάσῃ ἐλεημοσύνῃ ποιήσει τόπον ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ εὑρήσει
CEI 1974 Sir16,14 Non sfuggirà il peccatore con la sua rapina,
ma neppure la pazienza del pio sarà delusa.
AT greco 16,15
CEI 1974 Sir16,15 Egli farà posto a tutta la sua generosità;
ciascuno sarà trattato secondo le sue opere.


Dio vede tutto
AT greco 16,16
CEI 1974 Sir16,16 Non dire: "Mi terrò celato al Signore!
Chi penserà a me lassù?
AT greco 16,17μὴ εἴπῃς ὅτι ἀπὸ κυρίου κρυβήσομαι καὶ ἐξ ὕψους τίς μου μνησθήσεται ἐν λαῷ πλείονι οὐ μὴ γνωσθῶ τίς γὰρ ἡ ψυχή μου ἐν ἀμετρήτῳ κτίσει
CEI 1974 Sir16,17 Non sarò riconosciuto fra un popolo numeroso,
chi sarò io in mezzo a una creazione senza numero?".
AT greco 16,18ἰδοὺ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἄβυσσος καὶ γῆ ἐν τῇ ἐπισκοπῇ αὐτοῦ σαλευθήσονται
CEI 1974 Sir16,18 Ecco il cielo e il cielo dei cieli,
l`abisso e la terra sussultano quando egli appare.
AT greco 16,19ἅμα τὰ ὄρη καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς ἐν τῷ ἐπιβλέψαι εἰς αὐτὰ τρόμῳ συσσείονται
CEI 1974 Sir16,19 Anche i monti e le fondamenta della terra
si scuotono di spavento quando egli li guarda.
AT greco 16,20καὶ ἐπ’ αὐτοῖς οὐ διανοηθήσεται καρδία καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τίς ἐνθυμηθήσεται
CEI 1974 Sir16,20 Ma nessuno riflette su queste cose;
al suo modo di agire chi ci bada?
AT greco 16,21καὶ καταιγίς ἣν οὐκ ὄψεται ἄνθρωπος τὰ δὲ πλείονα τῶν ἔργων αὐτοῦ ἐν ἀποκρύφοις
CEI 1974 Sir16,21 Anche la bufera che nessuno contempla,
e la maggior parte delle sue opere, sono nel mistero.
AT greco 16,22ἔργα δικαιοσύνης τίς ἀναγγελεῖ ἢ τίς ὑπομενεῖ μακρὰν γὰρ ἡ διαθήκη
CEI 1974 Sir16,22 "Chi a Dio annunzierà le opere di giustizia?
Ovvero chi le attende? L`alleanza infatti è lontana".
AT greco 16,23ἐλαττούμενος καρδίᾳ διανοεῖται ταῦτα καὶ ἀνὴρ ἄφρων καὶ πλανώμενος διανοεῖται μωρά
CEI 1974 Sir16,23 Tali cose pensa chi ha il cuore perverso;
lo stolto, appunto errando, pensa sciocchezze.
Dio creatore
AT greco 16,24ἄκουσόν μου τέκνον καὶ μάθε ἐπιστήμην καὶ ἐπὶ τῶν λόγων μου πρόσεχε τῇ καρδίᾳ σου
CEI 1974 Sir16,24 Ascoltami, figlio, e impara la scienza;
e sii attento nel tuo cuore alle mie parole.
AT greco 16,25ἐκφανῶ ἐν σταθμῷ παιδείαν καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἀπαγγελῶ ἐπιστήμην
CEI 1974 Sir16,25 Manifesterò con esattezza la mia dottrina;
con cura annunzierò la scienza.
AT greco 16,26ἐν κρίσει κυρίου τὰ ἔργα αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἀπὸ ποιήσεως αὐτῶν διέστειλεν μερίδας αὐτῶν
CEI 1974 Sir16,26 Nella creazione del Signore le sue opere sono fin dal principio,
e dalla loro origine ne separò le parti.
AT greco 16,27ἐκόσμησεν εἰς αἰῶνα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν οὔτε ἐπείνασαν οὔτε ἐκοπίασαν καὶ οὐκ ἐξέλιπον ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῶν
CEI 1974 Sir16,27 Egli ordinò per l`eternità le sue opere,
ne stabilì l`attività per le generazioni future.
Non hanno fame né si stancano,
eppure non interrompono il loro lavoro.
AT greco 16,28ἕκαστος τὸν πλησίον αὐτοῦ οὐκ ἐξέθλιψεν καὶ ἕως αἰῶνος οὐκ ἀπειθήσουσιν τοῦ ῥήματος αὐτοῦ
CEI 1974 Sir Nessuna di loro urta la sua vicina,
mai disubbidiranno ad un suo comando.
16,28 L'autore parla delle stelle.
AT greco 16,29καὶ μετὰ ταῦτα κύριος εἰς τὴν γῆν ἐπέβλεψεν καὶ ἐνέπλησεν αὐτὴν τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir16,29 Dopo ciò il Signore riguardò sulla terra
e la riempì dei suoi doni.
AT greco 16,30ψυχῇ παντὸς ζῴου ἐκάλυψεν τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ εἰς αὐτὴν ἡ ἀποστροφὴ αὐτῶν
CEI 1974 Sir16,30 Ne ricoprì la superficie con ogni genere di viventi
e ad essa faranno ritorno.