Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 17 17,1κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν
CEI 1974 Sir17,1 Il Signore creò l`uomo dalla terra
e ad essa lo fa tornare di nuovo.
AT greco 17,2ἡμέρας ἀριθμοῦ καὶ καιρὸν ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν ἐπ’ αὐτῆς
CEI 1974 Sir17,2 Egli assegnò agli uomini giorni contati e un tempo fissato,
diede loro il dominio di quanto è sulla terra.
AT greco 17,3καθ’ ἑαυτὸν ἐνέδυσεν αὐτοὺς ἰσχὺν καὶ κατ’ εἰκόνα αὐτοῦ ἐποίησεν αὐτούς
CEI 1974 Sir17,3 Secondo la sua natura li rivestì di forza,
e a sua immagine li formò.
AT greco 17,4ἔθηκεν τὸν φόβον αὐτοῦ ἐπὶ πάσης σαρκὸς καὶ κατακυριεύειν θηρίων καὶ πετεινῶν
CEI 1974 Sir17,4 Egli infuse in ogni essere vivente il timore dell`uomo,
perché l`uomo dominasse sulle bestie e sugli uccelli.
AT greco 17,5
CEI 1974 Sir17,5 Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore
diede loro perché ragionassero.
AT greco 17,6διαβούλιον καὶ γλῶσσαν καὶ ὀφθαλμούς ὦτα καὶ καρδίαν ἔδωκεν διανοεῖσθαι αὐτοῖς
CEI 1974 Sir17,6 Li riempì di dottrina e d`intelligenza,
e indicò loro anche il bene e il male.
AT greco 17,7ἐπιστήμην συνέσεως ἐνέπλησεν αὐτοὺς καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
CEI 1974 Sir17,7 Pose lo sguardo nei loro cuori
per mostrar loro la grandezza delle sue opere.
AT greco 17,8ἔθηκεν τὸν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὰς καρδίας αὐτῶν δεῖξαι αὐτοῖς τὸ μεγαλεῖον τῶν ἔργων αὐτοῦ
CEI 1974 Sir17,8 Loderanno il suo santo nome
per narrare la grandezza delle sue opere.
AT greco 17,9
CEI 1974 Sir17,9 Inoltre pose davanti a loro la scienza
e diede loro in eredità la legge della vita.
AT greco 17,10καὶ ὄνομα ἁγιασμοῦ αἰνέσουσιν ἵνα διηγῶνται τὰ μεγαλεῖα τῶν ἔργων αὐτοῦ
CEI 1974 Sir Stabilì con loro un`alleanza eterna
e fece loro conoscere i suoi decreti.
17,10 E' la legge di Mosè.
AT greco 17,11προσέθηκεν αὐτοῖς ἐπιστήμην καὶ νόμον ζωῆς ἐκληροδότησεν αὐτοῖς
CEI 1974 Sir17,11 I loro occhi contemplarono la grandezza della sua gloria,
i loro orecchi sentirono la magnificenza della sua voce.
AT greco 17,12διαθήκην αἰῶνος ἔστησεν μετ’ αὐτῶν καὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ ὑπέδειξεν αὐτοῖς
CEI 1974 Sir17,12 Disse loro: "Guardatevi da ogni ingiustizia!"
e diede a ciascuno precetti verso il prossimo.
Dio vede e giudica
AT greco 17,13μεγαλεῖον δόξης εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν καὶ δόξαν φωνῆς αὐτοῦ ἤκουσεν τὸ οὖς αὐτῶν
CEI 1974 Sir17,13 Le loro vie sono sempre davanti a lui,
non restano nascoste ai suoi occhi.
AT greco 17,14καὶ εἶπεν αὐτοῖς προσέχετε ἀπὸ παντὸς ἀδίκου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς ἑκάστῳ περὶ τοῦ πλησίον
CEI 1974 Sir17,14 Su ogni popolo mise un capo,
ma Israele è la porzione del Signore.
AT greco 17,15αἱ ὁδοὶ αὐτῶν ἐναντίον αὐτοῦ διὰ παντός οὐ κρυβήσονται ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir17,15 Tutte le loro opere sono davanti a lui come il sole,
i suoi occhi osservano sempre la loro condotta.
AT greco 17,16
CEI 1974 Sir17,16 A lui non sono nascoste le loro ingiustizie,
tutti i loro peccati sono davanti al Signore.
AT greco 17,17ἑκάστῳ ἔθνει κατέστησεν ἡγούμενον καὶ μερὶς κυρίου Ισραηλ ἐστίν
CEI 1974 Sir La beneficenza dell`uomo è per lui come un sigillo,
egli serberà la generosità come la propria pupilla.
17,17 Il sigillo era custodito come cosa preziosissima.
AT greco 17,18
CEI 1974 Sir17,18 Alla fine si leverà e renderà loro la ricompensa,
riverserà su di loro il contraccambio.
AT greco 17,19ἅπαντα τὰ ἔργα αὐτῶν ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἐνδελεχεῖς ἐπὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
CEI 1974 Sir17,19 Ma a chi si pente egli offre il ritorno,
consola quanti vengono meno nella pazienza.
Invito alla virtù
AT greco 17,20οὐκ ἐκρύβησαν αἱ ἀδικίαι αὐτῶν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν ἔναντι κυρίου
CEI 1974 Sir17,20 Ritorna al Signore e cessa di peccare,
prega davanti a lui e cessa di offendere.
AT greco 17,21
CEI 1974 Sir17,21 Fà ritorno all`Altissimo e volta le spalle all`ingiustizia;
detesta interamente l`iniquità.
AT greco 17,22ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ’ αὐτοῦ καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει
CEI 1974 Sir Negli inferi infatti chi loderà l`Altissimo,
al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode?
17,22-23 Cfr. Sal 6, 6.
AT greco 17,23μετὰ ταῦτα ἐξαναστήσεται καὶ ἀνταποδώσει αὐτοῖς καὶ τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν ἀποδώσει
CEI 1974 Sir17,23 Da un morto, che non è più, la riconoscenza si perde,
chi è vivo e sano loda il Signore.
AT greco 17,24πλὴν μετανοοῦσιν ἔδωκεν ἐπάνοδον καὶ παρεκάλεσεν ἐκλείποντας ὑπομονήν
CEI 1974 Sir17,24 Quanto è grande la misericordia del Signore,
il suo perdono per quanti si convertono a lui!
AT greco 17,25ἐπίστρεφε ἐπὶ κύριον καὶ ἀπόλειπε ἁμαρτίας δεήθητι κατὰ πρόσωπον καὶ σμίκρυνον πρόσκομμα
CEI 1974 Sir17,25 L`uomo non può avere tutto,
poiché un figlio dell`uomo non è immortale.
AT greco 17,26ἐπάναγε ἐπὶ ὕψιστον καὶ ἀπόστρεφε ἀπὸ ἀδικίας καὶ σφόδρα μίσησον βδέλυγμα
CEI 1974 Sir17,26 Che c`è di più luminoso del sole? Anch`esso scompare.
Così carne e sangue pensano al male.
AT greco 17,27ὑψίστῳ τίς αἰνέσει ἐν ᾅδου ἀντὶ ζώντων καὶ διδόντων ἀνθομολόγησιν
CEI 1974 Sir17,27 Esso sorveglia le schiere dell`alto cielo,
ma gli uomini sono tutti terra e cenere.
AT greco 17,28ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον
AT greco 17,29ὡς μεγάλη ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ κυρίου καὶ ἐξιλασμὸς τοῖς ἐπιστρέφουσιν ἐπ’ αὐτόν
AT greco 17,30οὐ γὰρ δύναται πάντα εἶναι ἐν ἀνθρώποις ὅτι οὐκ ἀθάνατος υἱὸς ἀνθρώπου
AT greco 17,31τί φωτεινότερον ἡλίου καὶ τοῦτο ἐκλείπει καὶ πονηρὸν ἐνθυμηθήσεται σὰρξ καὶ αἷμα
AT greco 17,32δύναμιν ὕψους οὐρανοῦ αὐτὸς ἐπισκέπτεται καὶ ἄνθρωποι πάντες γῆ καὶ σποδός