Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 18 18,1ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ
CEI 1974 Sir18,1 Colui che vive per sempre ha creato l`intero universo.
AT greco 18,2κύριος μόνος δικαιωθήσεται
CEI 1974 Sir18,2 Il Signore soltanto è riconosciuto giusto.
AT greco 18,3
CEI 1974 Sir18,3 A nessuno è possibile svelare le sue opere e chi può indagare le sue grandezze?
AT greco 18,4οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τίς ἐξιχνεύσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,4 La potenza della sua maestà chi potrà misurarla?
Chi riuscirà a narrare le sue misericordie?
AT greco 18,5κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται καὶ τίς προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,5 Non c`è nulla da togliere e nulla da aggiungere;
non è possibile indagare le meraviglie del Signore.
AT greco 18,6οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου
CEI 1974 Sir18,6 Quando uno ha finito, allora comincia;
quando si ferma, allora rimane perplesso.
Miseria dell` uomo
AT greco 18,7ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος τότε ἄρχεται καὶ ὅταν παύσηται τότε ἀπορηθήσεται
CEI 1974 Sir Che è l`uomo? E a che può servire?
Qual è il suo bene e qual è il suo male?
18,7 Forse vuol dire che l'uomo non può recare né danno né giovamento a Dio; è come un nulla.
AT greco 18,8τί ἄνθρωπος καὶ τί ἡ χρῆσις αὐτοῦ τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,8 Quanto al numero dei giorni dell`uomo,
cento anni sono già molti.
AT greco 18,9ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν
CEI 1974 Sir18,9 Come una goccia d`acqua nel mare e un grano di sabbia
così questi pochi anni in un giorno dell`eternità.
AT greco 18,10ὡς σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης καὶ ψῆφος ἄμμου οὕτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος
CEI 1974 Sir18,10 Per questo il Signore è paziente con gli uomini
e riversa su di essi la sua misericordia.
AT greco 18,11διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησεν κύριος ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,11 Vede e conosce che la loro sorte è misera,
per questo moltiplica il perdono.
AT greco 18,12εἶδεν καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά διὰ τοῦτο ἐπλήθυνεν τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,12 La misericordia dell`uomo riguarda il prossimo,
la misericordia del Signore ogni essere vivente.
AT greco 18,13ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,13 Egli rimprovera, corregge, ammaestra
e guida come un pastore il suo gregge.
AT greco 18,14τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺς κατασπεύδοντας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir18,14 Ha pietà di quanti accettano la dottrina
e di quanti sono zelanti per le sue decisioni.
Come fare il bene
AT greco 18,15τέκνον ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγων
CEI 1974 Sir18,15 Figlio, ai benefici non aggiungere il rimprovero,
e a ogni dono parole amare.
AT greco 18,16οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος οὕτως κρείσσων λόγος ἢ δόσις
CEI 1974 Sir18,16 La rugiada non mitiga forse il calore?
Così una parola è più pregiata del dono.
AT greco 18,17οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ
CEI 1974 Sir18,17 Ecco, non vale una parola più di un ricco dono?
L`uomo caritatevole offre l`una e l`altro.
AT greco 18,18μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούς
CEI 1974 Sir18,18 Lo stolto rimprovera senza riguardo,
il dono dell`invidioso fa languire gli occhi.
Agisci con prudenza
AT greco 18,19πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε καὶ πρὸ ἀρρωστίας θεραπεύου
CEI 1974 Sir18,19 Prima di parlare, impara;
curati ancor prima di ammalarti.
AT greco 18,20πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν
CEI 1974 Sir18,20 Prima del giudizio esamina te stesso,
così al momento del verdetto troverai perdono.
AT greco 18,21πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν
CEI 1974 Sir Umìliati, prima di cadere malato,
e quando hai peccato, mostra il pentimento.
18,21 Le malattie erano messe in rapporto diretto col peccato.
AT greco 18,22μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως καὶ μὴ μείνῃς ἕως θανάτου δικαιωθῆναι
CEI 1974 Sir18,22 Nulla ti impedisca di soddisfare a tempo un voto,
non aspettare fino alla morte per sdebitarti.
AT greco 18,23πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριον
CEI 1974 Sir18,23 Prima di fare un voto prepara te stesso,
non fare come un uomo che tenta il Signore.
AT greco 18,24μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπου
CEI 1974 Sir18,24 Pensa all`ira del giorno della morte,
al tempo della vendetta,
quando egli distoglierà lo sguardo da te.
AT greco 18,25μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆς πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτου
CEI 1974 Sir18,25 Pensa alla carestia nel tempo dell`abbondanza;
alla povertà e all`indigenza nei giorni di ricchezza.
AT greco 18,26ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρός καὶ πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι κυρίου
CEI 1974 Sir18,26 Dal mattino alla sera il tempo cambia;
e tutto è effimero davanti al Signore.
AT greco 18,27ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείας
CEI 1974 Sir18,27 Un uomo saggio è circospetto in ogni cosa;
nei giorni del peccato si astiene dalla colpa.
AT greco 18,28πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν
CEI 1974 Sir18,28 Ogni uomo assennato conosce la sapienza
e a colui che l`ha trovata rende omaggio.
AT greco 18,29συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀκριβεῖς
CEI 1974 Sir18,29 Quelli istruiti nel parlare anch`essi diventano saggi,
fanno piovere massime eccellenti.
AT greco 18,30ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου
CEI 1974 Sir18,30 Non seguire le passioni;
poni un freno ai tuoi desideri.
AT greco 18,31ἐὰν χορηγήσῃς τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίας ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου
CEI 1974 Sir18,31 Se ti concedi la soddisfazione della passione,
essa ti renderà oggetto di scherno ai tuoi nemici.
AT greco 18,32μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ μὴ προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆς
CEI 1974 Sir18,32 Non godere una vita di piaceri,
sua conseguenza è una doppia povertà.
AT greco 18,33μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιππίῳ
CEI 1974 Sir18,33 Non impoverire scialacquando con denaro preso a prestito,
quando non hai nulla nella borsa.