Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 18 18,1ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα ἔκτισεν τὰ πάντα κοινῇ
Interconfessionale SirColui che vive in eterno
ha creato l’universo intero.
Rimandi
18,1 Dio ha creato l’universo intero 24,8; 43,33; Is 44,24.
AT greco 18,2κύριος μόνος δικαιωθήσεται
Interconfessionale Sir18,2Solo il Signore potrà essere riconosciuto giusto
e non c’è nessun altro all’infuori di lui.
AT greco 18,3
Interconfessionale Sir18,3Egli può guidare il mondo con il gesto della sua mano,
in modo che tutte le cose ubbidiscano alla sua volontà;
infatti lui, come re dell’universo, ha il potere
di separare il sacro da quello che è profano.
AT greco 18,4οὐθενὶ ἐξεποίησεν ἐξαγγεῖλαι τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τίς ἐξιχνεύσει τὰ μεγαλεῖα αὐτοῦ
Interconfessionale SirChi sarà in grado di annunziare tutte le sue opere?
Chi arriverà a misurare la sua grandezza?
Rimandi
18,4 nessuno è in grado di annunziare Sal 106,2+.
AT greco 18,5κράτος μεγαλωσύνης αὐτοῦ τίς ἐξαριθμήσεται καὶ τίς προσθήσει ἐκδιηγήσασθαι τὰ ἐλέη αὐτοῦ
Interconfessionale Sir18,5Chi potrà calcolare l’estensione della sua forza
e mettersi a raccontare tutti i suoi gesti d’amore?
AT greco 18,6οὐκ ἔστιν ἐλαττῶσαι οὐδὲ προσθεῖναι καὶ οὐκ ἔστιν ἐξιχνιάσαι τὰ θαυμάσια τοῦ κυρίου
Interconfessionale SirNon c’è niente da togliere e niente da aggiungere:
le cose meravigliose che Dio ha fatto non si possono calcolare;
Rimandi
18,6 niente da togliere, niente da aggiungere 42,21. — impossibile calcolare Qo 3,11+.
AT greco 18,7ὅταν συντελέσῃ ἄνθρωπος τότε ἄρχεται καὶ ὅταν παύσηται τότε ἀπορηθήσεται
Interconfessionale Sir18,7quando uno crede di aver finito, è appena all’inizio
e se anche si interrompe c’è tanto da rimanere di stucco.
AT greco 18,8τί ἄνθρωπος καὶ τί ἡ χρῆσις αὐτοῦ τί τὸ ἀγαθὸν αὐτοῦ καὶ τί τὸ κακὸν αὐτοῦ
Interconfessionale SirChi è l’uomo? e a cosa serve?
Che cos’è il bene e il male che lui può fare?
Rimandi
18,8 Chi è l’uomo? Sal 8,5+.
AT greco 18,9ἀριθμὸς ἡμερῶν ἀνθρώπου πολλὰ ἔτη ἑκατόν
Interconfessionale SirLa sua vita, quando è lunga, arriva appena a cento anni,
e nessuno può sapere quando è giunto per lui il momento di andarsene.
Rimandi
18,9 durata della vita Sal 90,10+.
AT greco 18,10ὡς σταγὼν ὕδατος ἀπὸ θαλάσσης καὶ ψῆφος ἄμμου οὕτως ὀλίγα ἔτη ἐν ἡμέρᾳ αἰῶνος
Interconfessionale SirTutti i suoi anni in confronto all’eternità
sono soltanto una goccia d’acqua nel mare
o un granello di sabbia.
Rimandi
18,10 gli anni in confronto all’eternità Sal 90,4.
AT greco 18,11διὰ τοῦτο ἐμακροθύμησεν κύριος ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ἐξέχεεν ἐπ’ αὐτοὺς τὸ ἔλεος αὐτοῦ
Interconfessionale SirPer questo il Signore è benevolo con gli uomini,
e riversa su di loro il suo perdono.
Rimandi
18,11 benevolenza, pazienza di Dio 5,4+.
AT greco 18,12εἶδεν καὶ ἐπέγνω τὴν καταστροφὴν αὐτῶν ὅτι πονηρά διὰ τοῦτο ἐπλήθυνεν τὸν ἐξιλασμὸν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir18,12Egli sa come è triste la loro fine,
e per questo non si stanca mai di perdonarli.
AT greco 18,13ἔλεος ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ ἔλεος δὲ κυρίου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα ἐλέγχων καὶ παιδεύων καὶ διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων ὡς ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ
Interconfessionale Sir18,13L’uomo ha compassione solo del suo amico,
ma il Signore ha misericordia di tutti:
li ammonisce, li corregge e li educa
e fa come un pastore che porta all’ovile il suo gregge;
AT greco 18,14τοὺς ἐκδεχομένους παιδείαν ἐλεᾷ καὶ τοὺς κατασπεύδοντας ἐπὶ τὰ κρίματα αὐτοῦ
Interconfessionale Sir18,14è misericordioso con quelli che accettano la sua guida
e sono pronti a ubbidire ai suoi comandi.
AT greco 18,15τέκνον ἐν ἀγαθοῖς μὴ δῷς μῶμον καὶ ἐν πάσῃ δόσει λύπην λόγων
Interconfessionale Sir18,15Figlio mio, quando fai del bene a qualcuno
non umiliarlo con i tuoi rimproveri,
e quando fai un regalo
non aggiungere parole amare.
AT greco 18,16οὐχὶ καύσωνα ἀναπαύσει δρόσος οὕτως κρείσσων λόγος ἢ δόσις
Interconfessionale Sir18,16Una parola buona vale più di un regalo:
è come rugiada che mitiga il calore.
AT greco 18,17οὐκ ἰδοὺ λόγος ὑπὲρ δόμα ἀγαθόν καὶ ἀμφότερα παρὰ ἀνδρὶ κεχαριτωμένῳ
Interconfessionale Sir18,17A volte una buona parola conta più di un bel dono,
ma nell’uomo gentile si trovano entrambi.
AT greco 18,18μωρὸς ἀχαρίστως ὀνειδιεῖ καὶ δόσις βασκάνου ἐκτήκει ὀφθαλμούς
Interconfessionale SirLo stolto invece quando rimprovera è sempre sgarbato,
l’invidioso quando regala qualcosa provoca il pianto.
Rimandi
18,18 rimprovero dello stolto cfr. 20,1.
AT greco 18,19πρὶν ἢ λαλῆσαι μάνθανε καὶ πρὸ ἀρρωστίας θεραπεύου
Interconfessionale SirPrima di parlare, informati,
cura la tua salute se non vuoi ammalarti.
Rimandi
18,19 cura la tua salute 38,4.12.
AT greco 18,20πρὸ κρίσεως ἐξέταζε σεαυτόν καὶ ἐν ὥρᾳ ἐπισκοπῆς εὑρήσεις ἐξιλασμόν
Interconfessionale Sir18,20Esamina te stesso prima di dare un giudizio,
così troverai misericordia
quando sarai chiamato alla resa dei conti.
AT greco 18,21πρὶν ἀρρωστῆσαί σε ταπεινώθητι καὶ ἐν καιρῷ ἁμαρτημάτων δεῖξον ἐπιστροφήν
Interconfessionale Sir18,21Già prima di ammalarti riconosci che sei debole,
e se hai peccato cerca di pentirti.
AT greco 18,22μὴ ἐμποδισθῇς τοῦ ἀποδοῦναι εὐχὴν εὐκαίρως καὶ μὴ μείνῃς ἕως θανάτου δικαιωθῆναι
Interconfessionale SirCerca di adempiere al momento stabilito
il voto che hai fatto e non rimandare,
non aspettare fino alla morte a sdebitarti.
Rimandi
18,22 il voto Nm 30,2-17+.
AT greco 18,23πρὶν εὔξασθαι ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ μὴ γίνου ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν κύριον
Interconfessionale SirPrima di fare un voto devi pensarci bene
per non mettere alla prova il Signore.
Rimandi
18,23 Prima di fare un voto Prv 20,25.
AT greco 18,24μνήσθητι θυμοῦ ἐν ἡμέραις τελευτῆς καὶ καιρὸν ἐκδικήσεως ἐν ἀποστροφῇ προσώπου
Interconfessionale Sir18,24Ricorda che alla fine dovrai renderne conto;
se Dio è sdegnato sarà pronto a castigare.
AT greco 18,25μνήσθητι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλησμονῆς πτωχείαν καὶ ἔνδειαν ἐν ἡμέραις πλούτου
Interconfessionale SirSe sei nell’abbondanza, preparati alla carestia;
se hai soldi, pensa alla miseria e alla povertà,
Rimandi
18,25 preparati… 11,25.
AT greco 18,26ἀπὸ πρωίθεν ἕως ἑσπέρας μεταβάλλει καιρός καὶ πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι κυρίου
Interconfessionale Sir18,26perché dall’alba al tramonto il tempo può cambiare
e tutto passa in fretta davanti al Signore.
AT greco 18,27ἄνθρωπος σοφὸς ἐν παντὶ εὐλαβηθήσεται καὶ ἐν ἡμέραις ἁμαρτιῶν προσέξει ἀπὸ πλημμελείας
Interconfessionale SirIn ogni caso, l’uomo di buon senso sta sempre in guardia
e, quando il male infuria, sta attento a non sbagliare.

Note al Testo
18,27 quando il male infuria: altri: nei giorni del peccato (da intendersi forse come giorni di tentazione).
AT greco 18,28πᾶς συνετὸς ἔγνω σοφίαν καὶ τῷ εὑρόντι αὐτὴν δώσει ἐξομολόγησιν
Interconfessionale Sir18,28Ogni uomo intelligente riconosce la sapienza
e rende omaggio a chi l’ha trovata.
AT greco 18,29συνετοὶ ἐν λόγοις καὶ αὐτοὶ ἐσοφίσαντο καὶ ἀνώμβρησαν παροιμίας ἀκριβεῖς
Interconfessionale Sir18,29Anche chi sa parlare dà prova di sapienza
e, come pioggia abbondante, diffonde insegnamenti preziosi.
È meglio fidarsi di Dio perché è l’unico Signore.
Cercare altre sicurezze è come pretendere di cavarsela
aggrappandosi a chi non c’è.
AT greco 18,30ὀπίσω τῶν ἐπιθυμιῶν σου μὴ πορεύου καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέξεών σου κωλύου
Interconfessionale Sir18,30Non lasciarti dominare dalle passioni,
metti un freno ai tuoi desideri.
AT greco 18,31ἐὰν χορηγήσῃς τῇ ψυχῇ σου εὐδοκίαν ἐπιθυμίας ποιήσει σε ἐπίχαρμα τῶν ἐχθρῶν σου
Interconfessionale Sir18,31Se pretendi di soddisfare le tue brame,
i tuoi nemici rideranno di te.
AT greco 18,32μὴ εὐφραίνου ἐπὶ πολλῇ τρυφῇ μὴ προσδεθῇς συμβολῇ αὐτῆς
Interconfessionale Sir18,32Non cercare la gioia in una vita lussuosa,
perché questo ti costerà caro.
AT greco 18,33μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιππίῳ
Interconfessionale SirQuando non hai più niente in tasca, non impoverirti di più
mangiando e bevendo coi soldi degli altri;
ti metteresti una corda al collo con le tue mani.
Rimandi
18,33 feste che impoveriscono Prv 23,20-21; cfr. Dt 21,20.