Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 19 19,1ἐργάτης μέθυσος οὐ πλουτισθήσεται ὁ ἐξουθενῶν τὰ ὀλίγα κατὰ μικρὸν πεσεῖται
CEI 2008 Sir Un operaio ubriacone non arricchirà,
chi disprezza le piccole cose cadrà a poco a poco.
19,1

19,3b NVg (19,3) invece: Chi è temerario perderà se stesso, / sarà eliminato / e sarà citato come grande esempio.
19,5b-6a NVg (19,5b) invece: chi detesta l’ammonizione, avrà una vita breve
19,18-19 NVg omette.
19,20c-21 NVg omette.
19,25c NVg omette.
19,27 NVg (19,24) premette: E c’è chi si piega troppo per eccessiva umiltà 19,1-3 Contro l’ubriachezza

AT greco 19,2οἶνος καὶ γυναῖκες ἀποστήσουσιν συνετούς καὶ ὁ κολλώμενος πόρναις τολμηρότερος ἔσται
CEI 2008 Sir19,2Vino e donne fanno deviare anche i saggi,
ancora più temerario è chi frequenta prostitute.
AT greco 19,3σήπη καὶ σκώληκες κληρονομήσουσιν αὐτόν καὶ ψυχὴ τολμηρὰ ἐξαρθήσεται
CEI 2008 Sir19,3Putredine e vermi saranno la sua sorte,
chi è temerario sarà eliminato.
AT greco 19,4ὁ ταχὺ ἐμπιστεύων κοῦφος καρδίᾳ καὶ ὁ ἁμαρτάνων εἰς ψυχὴν αὐτοῦ πλημμελήσει
CEI 2008 SirChi si fida troppo presto, è di animo leggero,
chi pecca, danneggia se stesso.
19,4-12 Prudenza nel parlare
AT greco 19,5ὁ εὐφραινόμενος καρδίᾳ καταγνωσθήσεται
CEI 2008 Sir19,5Chi si compiace del male, sarà condannato;
chi resiste ai piaceri, corona la propria vita.
AT greco 19,6καὶ ὁ μισῶν λαλιὰν ἐλαττονοῦται κακίᾳ
CEI 2008 Sir19,6Chi domina la lingua, vivrà senza liti
chi odia la loquacità, riduce i guai.
AT greco 19,7μηδέποτε δευτερώσῃς λόγον καὶ οὐθέν σοι οὐ μὴ ἐλαττονωθῇ
CEI 2008 Sir19,7Non ripetere mai la parola udita
e non ne avrai alcun danno.
AT greco 19,8ἐν φίλῳ καὶ ἐχθρῷ μὴ διηγοῦ καὶ εἰ μή ἐστίν σοι ἁμαρτία μὴ ἀποκάλυπτε
CEI 2008 Sir19,8Non parlare né riguardo all'amico né riguardo al nemico,
e se puoi farlo senza colpa, non svelare nulla,
AT greco 19,9ἀκήκοεν γάρ σου καὶ ἐφυλάξατό σε καὶ ἐν καιρῷ μισήσει σε
CEI 2008 Sir19,9poiché chi ti ascolta si guarderà da te
e all'occasione ti detesterà.
AT greco 19,10ἀκήκοας λόγον συναποθανέτω σοι θάρσει οὐ μή σε ῥήξει
CEI 2008 Sir19,10Hai udito una parola? Muoia con te!
Sta' sicuro, non ti farà scoppiare.
AT greco 19,11ἀπὸ προσώπου λόγου ὠδινήσει μωρὸς ὡς ἀπὸ προσώπου βρέφους ἡ τίκτουσα
CEI 2008 Sir19,11Per una parola va in doglie lo stolto,
come la partoriente per un bambino.
AT greco 19,12βέλος πεπηγὸς ἐν μηρῷ σαρκός οὕτως λόγος ἐν κοιλίᾳ μωροῦ
CEI 2008 Sir19,12Una freccia conficcata nella coscia:
tale una parola in seno allo stolto.

AT greco 19,13ἔλεγξον φίλον μήποτε οὐκ ἐποίησεν καὶ εἴ τι ἐποίησεν μήποτε προσθῇ
CEI 2008 SirChiedi conto all'amico: forse non ha fatto nulla,
e se ha fatto qualcosa, perché non continui più.
19,13-19 Saper discernere prima di parlare
AT greco 19,14ἔλεγξον τὸν πλησίον μήποτε οὐκ εἶπεν καὶ εἰ εἴρηκεν ἵνα μὴ δευτερώσῃ
CEI 2008 Sir19,14Chiedi conto al prossimo: forse non ha detto nulla,
e se ha detto qualcosa, perché non lo ripeta.
AT greco 19,15ἔλεγξον φίλον πολλάκις γὰρ γίνεται διαβολή καὶ μὴ παντὶ λόγῳ πίστευε
CEI 2008 Sir19,15Chiedi conto all'amico, perché spesso si tratta di calunnia;
non credere a ogni parola.
AT greco 19,16ἔστιν ὀλισθάνων καὶ οὐκ ἀπὸ ψυχῆς καὶ τίς οὐχ ἥμαρτεν ἐν τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ
CEI 2008 Sir19,16C'è chi scivola, ma non di proposito;
e chi non ha peccato con la sua lingua?
AT greco 19,17ἔλεγξον τὸν πλησίον σου πρὶν ἢ ἀπειλῆσαι καὶ δὸς τόπον νόμῳ ὑψίστου
CEI 2008 Sir19,17Chiedi conto al tuo prossimo, prima di minacciarlo;
da' corso alla legge dell'Altissimo.
AT greco 19,18
CEI 2008 Sir19,18Il timore del Signore è il principio dell'accoglienza,
la sapienza procura l'amore presso di lui.

AT greco 19,19
CEI 2008 Sir19,19La conoscenza dei comandamenti del Signore è educazione alla vita,
chi fa ciò che gli è gradito raccoglie i frutti dell'albero dell'immortalità.

AT greco 19,20πᾶσα σοφία φόβος κυρίου καὶ ἐν πάσῃ σοφίᾳ ποίησις νόμου
CEI 2008 Sir19,20Ogni sapienza è timore del Signore
e in ogni sapienza c'è la pratica della legge
e la conoscenza della sua onnipotenza.
AT greco 19,21
CEI 2008 Sir19,21Il servo che dice al padrone: "Non farò ciò che ti piace",
anche se dopo lo fa, irrita colui che gli dà da mangiare.

AT greco 19,22καὶ οὐκ ἔστιν σοφία πονηρίας ἐπιστήμη καὶ οὐκ ἔστιν ὅπου βουλὴ ἁμαρτωλῶν φρόνησις
CEI 2008 Sir19,22Non c'è sapienza nella conoscenza del male,
non è mai prudenza il consiglio dei peccatori.
AT greco 19,23ἔστιν πανουργία καὶ αὕτη βδέλυγμα καὶ ἔστιν ἄφρων ἐλαττούμενος σοφίᾳ
CEI 2008 Sir19,23C'è un'astuzia che è abominevole,
c'è uno stolto cui manca la saggezza.
AT greco 19,24κρείττων ἡττώμενος ἐν συνέσει ἔμφοβος ἢ περισσεύων ἐν φρονήσει καὶ παραβαίνων νόμον
CEI 2008 Sir19,24Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato,
che uno molto intelligente ma trasgressore della legge.
AT greco 19,25ἔστιν πανουργία ἀκριβὴς καὶ αὕτη ἄδικος καὶ ἔστιν διαστρέφων χάριν τοῦ ἐκφᾶναι κρίμα
CEI 2008 Sir19,25C'è un'astuzia fatta di cavilli, ma ingiusta,
c'è chi intriga per prevalere in tribunale,
ma il saggio è giusto quando giudica.
AT greco 19,26ἔστιν πονηρευόμενος συγκεκυφὼς μελανίᾳ καὶ τὰ ἐντὸς αὐτοῦ πλήρη δόλου
CEI 2008 Sir19,26C'è il malvagio curvo nella sua tristezza,
ma il suo intimo è pieno d'inganno;
AT greco 19,27συγκρύφων πρόσωπον καὶ ἐθελοκωφῶν ὅπου οὐκ ἐπεγνώσθη προφθάσει σε
CEI 2008 Sir19,27abbassa il volto e finge di essere sordo,
ma, quando non è osservato, avrà il sopravvento su di te.
AT greco 19,28καὶ ἐὰν ὑπὸ ἐλαττώματος ἰσχύος κωλυθῇ ἁμαρτεῖν ἐὰν εὕρῃ καιρόν κακοποιήσει
CEI 2008 Sir19,28E se per mancanza di forza gli è impedito di peccare,
all'occasione propizia farà del male.
AT greco 19,29ἀπὸ ὁράσεως ἐπιγνωσθήσεται ἀνήρ καὶ ἀπὸ ἀπαντήσεως προσώπου ἐπιγνωσθήσεται νοήμων
CEI 2008 Sir19,29Dall'aspetto si conosce l'uomo
e chi è assennato da come si presenta.
AT greco 19,30στολισμὸς ἀνδρὸς καὶ γέλως ὀδόντων καὶ βήματα ἀνθρώπου ἀναγγελεῖ τὰ περὶ αὐτοῦ
CEI 2008 Sir19,30Il vestito di un uomo, la bocca sorridente
e la sua andatura rivelano quello che è.