Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 20 20,1ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος
CEI 1974 Sir20,1 C`è un rimprovero che è fuori tempo,
c`è chi tace ed è prudente.
AT greco 20,2ὡς καλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαι
CEI 1974 Sir20,2 Quanto è meglio rimproverare che covare l`ira!
AT greco 20,3καὶ ὁ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυθήσεται
CEI 1974 Sir20,3 Chi si confessa colpevole evita l`umiliazione.
AT greco 20,4ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα
CEI 1974 Sir20,4 Un eunuco che vuol deflorare una ragazza,
così chi vuol rendere giustizia con la violenza.
AT greco 20,5ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς
CEI 1974 Sir20,5 C`è chi tace ed è ritenuto saggio,
e c`è chi è odiato per la sua loquacità.
AT greco 20,6ἔστιν σιωπῶν οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόν
CEI 1974 Sir20,6 C`è chi tace, perché non sa che cosa rispondere,
e c`è chi tace, perché conosce il momento propizio.
AT greco 20,7ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ ὁ δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόν
CEI 1974 Sir20,7 L`uomo saggio sta zitto fino al momento opportuno,
il millantatore e lo stolto lo trascurano.
AT greco 20,8ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται καὶ ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεται
CEI 1974 Sir20,8 Chi abbonda nel parlare si renderà abominevole;
chi vuole assolutamente imporsi sarà odiato.
AT greco 20,9ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν
CEI 1974 Sir20,9 Nelle disgrazie può trovarsi la fortuna per un uomo,
mentre un profitto può essere una perdita.
AT greco 20,10ἔστιν δόσις ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι καὶ ἔστιν δόσις ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν
CEI 1974 Sir20,10 C`è una generosità, che non ti arreca vantaggi
e c`è una generosità che rende il doppio.
AT greco 20,11ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήν
CEI 1974 Sir C`è una umiliazione che viene dalla gloria
e c`è chi dall`umiliazione alza la testa.
20,11 Cfr. Mt 23, 12. cfr. Lc 14, 7-11.
AT greco 20,12ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον
CEI 1974 Sir20,12 C`è chi compra molte cose con poco,
e chi le paga sette volte il loro valore.
AT greco 20,13ὁ σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονται
CEI 1974 Sir20,13 Il saggio si rende amabile con le sue parole,
le cortesie degli stolti sono sciupate.
AT greco 20,14δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ’ ἑνὸς πολλοί
CEI 1974 Sir Il dono di uno stolto non ti gioverà,

perché i suoi occhi bramano ricevere
pù di quanto ha dato.
20,14 Gli occhi sono in relazione con l'avidità.
AT greco 20,15ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει μισητὸς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτος
CEI 1974 Sir20,15 Egli darà poco, ma rinfaccerà molto;
aprirà la sua bocca come un banditore.
Oggi darà un prestito e domani richiederà;
uomo odioso è costui.
AT greco 20,16μωρὸς ἐρεῖ οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου
CEI 1974 Sir20,16 Lo stolto dice: "Non ho un amico,
non c`è gratitudine per i miei benefici.
AT greco 20,17οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ
CEI 1974 Sir20,17 Quelli che mangiano il mio pane sono lingue cattive".


Quanto spesso e quanti si burleranno di lui!
Danni della lingua
AT greco 20,18ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει
CEI 1974 Sir20,18 Meglio scivolare sul pavimento che con la lingua;
per questo la caduta dei cattivi giunge rapida.
AT greco 20,19ἄνθρωπος ἄχαρις μῦθος ἄκαιρος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται
CEI 1974 Sir20,19 Un uomo senza grazia è un discorso inopportuno:
è sempre sulla bocca dei maleducati.
AT greco 20,20ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς
CEI 1974 Sir20,20 Non si accetta una massima dalla bocca dello stolto,
perché non è mai detta a proposito.
AT greco 20,21ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται
CEI 1974 Sir20,21 C`è chi è impedito di peccare dalla miseria
e durante il riposo non avrà rimorsi.
AT greco 20,22ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήν
CEI 1974 Sir20,22 C`è chi si rovina per rispetto umano
e si rovina per la faccia di uno stolto.
AT greco 20,23ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν
CEI 1974 Sir20,23 C`è chi per rispetto umano fa promesse a un amico;
in tal modo se lo rende gratuitamente nemico.
AT greco 20,24μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται
CEI 1974 Sir20,24 Brutta macchia nell`uomo la menzogna,
si trova sempre sulla bocca degli ignoranti.
AT greco 20,25αἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσιν
CEI 1974 Sir20,25 Meglio un ladro che un mentitore abituale,
ma tutti e due condivideranno la rovina.
AT greco 20,26ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία καὶ ἡ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς
CEI 1974 Sir20,26 L`abitudine del bugiardo è un disonore,
la vergogna lo accompagnerà sempre.
AT greco 20,27ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν
CEI 1974 Sir20,27 Il saggio si fa onore con i discorsi,
l`uomo prudente piace ai grandi.
AT greco 20,28ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν
CEI 1974 Sir20,28 Chi lavora la terra accrescerà il raccolto;
chi piace ai grandi si fa perdonare l`ingiustizia.
AT greco 20,29ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς
CEI 1974 Sir Regali e doni accecano gli occhi dei saggi,
come bavaglio sulla bocca, soffocano i rimproveri.
20,29 I regali che compromettono l'amministrazione della giustizia sono assiduamente deplorati nell'A.T.
AT greco 20,30σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις
CEI 1974 Sir20,30 Sapienza nascosta e tesoro invisibile:
a che servono l`una e l`altro?
AT greco 20,31κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir20,31 Fa meglio chi nasconde la stoltezza
che colui che nasconde la sapienza.