Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 20 20,1ἔστιν ἔλεγχος ὃς οὐκ ἔστιν ὡραῖος καὶ ἔστιν σιωπῶν καὶ αὐτὸς φρόνιμος
Interconfessionale SirUn rimprovero può essere inopportuno
e il silenzio mostrare il buon senso di una persona,
Rimandi
20,1 rimprovero inopportuno cfr. Sir 2,6.
AT greco 20,2ὡς καλὸν ἐλέγξαι ἢ θυμοῦσθαι
Interconfessionale Sir20,2ma è meglio rimproverare
piuttosto che covare l’ira dentro di sé.
AT greco 20,3καὶ ὁ ἀνθομολογούμενος ἀπὸ ἐλαττώσεως κωλυθήσεται
Interconfessionale Sir20,3Chi riconosce i suoi sbagli si salva dal peggio,
AT greco 20,4ἐπιθυμία εὐνούχου ἀποπαρθενῶσαι νεάνιδα οὕτως ὁ ποιῶν ἐν βίᾳ κρίματα
Interconfessionale Sirinvece chi vuole imporre la giustizia con la violenza
è come un impotente che vuole violentare una ragazza.
Rimandi
20,4 è come un impotente 30,20.
AT greco 20,5ἔστιν σιωπῶν εὑρισκόμενος σοφός καὶ ἔστιν μισητὸς ἀπὸ πολλῆς λαλιᾶς
Interconfessionale SirChi tace può dimostrarsi saggio,
mentre chi ha la lingua lunga si fa odiare.
Rimandi
20,5-8 parola e silenzio 19,5-12+.
20,5 chi tace Prv 17,28. — la lingua lunga si fa odiare 9,18+.
AT greco 20,6ἔστιν σιωπῶν οὐ γὰρ ἔχει ἀπόκρισιν καὶ ἔστιν σιωπῶν εἰδὼς καιρόν
Interconfessionale SirCerto, c’è chi tace perché non sa che cosa dire,
ma anche chi sta zitto perché aspetta il momento giusto.
Rimandi
20,6 aspetta il momento giusto Prv 15,23; Qo 3,7.
AT greco 20,7ἄνθρωπος σοφὸς σιγήσει ἕως καιροῦ ὁ δὲ λαπιστὴς καὶ ἄφρων ὑπερβήσεται καιρόν
Interconfessionale Sir20,7L’uomo saggio tace fino al momento giusto,
l’astuto chiacchierone parla a sproposito.
AT greco 20,8ὁ πλεονάζων λόγῳ βδελυχθήσεται καὶ ὁ ἐνεξουσιαζόμενος μισηθήσεται
Interconfessionale Sir20,8Se uno non smette mai di parlare, si rende insopportabile,
e chi vuole imporsi gli altri, attira l’odio su di sé.
È bello, se hai rimproverato qualcuno, vedere che si mette sulla strada giusta.
Tu infatti avrai evitato una colpa.
AT greco 20,9ἔστιν εὐοδία ἐν κακοῖς ἀνδρί καὶ ἔστιν εὕρεμα εἰς ἐλάττωσιν
Interconfessionale Sir20,9A volte si trae profitto da una disgrazia,
talora invece il guadagno si trasforma in perdita.
AT greco 20,10ἔστιν δόσις ἣ οὐ λυσιτελήσει σοι καὶ ἔστιν δόσις ἧς τὸ ἀνταπόδομα διπλοῦν
Interconfessionale Sir20,10Un regalo può esserti inutile
e un altro renderti il doppio.
AT greco 20,11ἔστιν ἐλάττωσις ἕνεκεν δόξης καὶ ἔστιν ὃς ἀπὸ ταπεινώσεως ἦρεν κεφαλήν
Interconfessionale SirChi cerca il successo può cadere in disgrazia,
e c’è chi parte dal nulla e si fa un nome.
Rimandi
20,11 parte dal nulla cfr. Lc 1,52.
Note al Testo
20,11 Chi cerca… nome: altri: C’è un’umiliazione che viene dalla gloria e c’è chi dall’abbattimento alza la testa.
AT greco 20,12ἔστιν ἀγοράζων πολλὰ ὀλίγου καὶ ἀποτιννύων αὐτὰ ἑπταπλάσιον
Interconfessionale Sir20,12Uno compra molte cose con pochi soldi,
un altro le paga cento volte di più.
AT greco 20,13ὁ σοφὸς ἐν λόγοις ἑαυτὸν προσφιλῆ ποιήσει χάριτες δὲ μωρῶν ἐκχυθήσονται
Interconfessionale Sir20,13Il saggio è benvoluto per le sue parole.
Lo stolto, invece, spreca invano i suoi complimenti.
AT greco 20,14δόσις ἄφρονος οὐ λυσιτελήσει σοι οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνθ’ ἑνὸς πολλοί
Interconfessionale Sir20,14I regali di uno stolto non ti servono,
e nemmeno quelli di un invidioso che è costretto a darti qualcosa;
infatti in cambio si aspetta molto di più.
AT greco 20,15ὀλίγα δώσει καὶ πολλὰ ὀνειδίσει καὶ ἀνοίξει τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς κῆρυξ σήμερον δανιεῖ καὶ αὔριον ἀπαιτήσει μισητὸς ἄνθρωπος ὁ τοιοῦτος
Interconfessionale SirSono insignificanti, ma te li fa pesare,
e quando apre la bocca sembra un ciarlatano.
Se oggi ti presta una cosa, domani la vuole già indietro:
un tipo così è proprio antipatico.
Rimandi
20,15 insignificanti 18,18; cfr. Gc 1,5.
AT greco 20,16μωρὸς ἐρεῖ οὐχ ὑπάρχει μοι φίλος καὶ οὐκ ἔστιν χάρις τοῖς ἀγαθοῖς μου
Interconfessionale SirSolo lo stolto può dire: «Non ho amici,
e con tutto il bene che faccio, nessuno mi è riconoscente».
Tanti mangiano il suo pane, ma sono malelingue,
Note al Testo
20,16 suo: così secondo l’antica traduzione latina; il testo greco e altre traduzioni hanno mio: in questo caso l’ultima riga del verso cita ancora le parole dello stolto.
AT greco 20,17οἱ ἔσθοντες τὸν ἄρτον αὐτοῦ φαῦλοι γλώσσῃ ποσάκις καὶ ὅσοι καταγελάσονται αὐτοῦ
Interconfessionale Sire così spesso ridono alle sue spalle.
Egli infatti non sa accettare le ricchezze in modo giusto
e la povertà con un certo distacco.
Note al Testo
20,17 e la povertà con un certo distacco: altri: e il non avere gli è ugualmente indifferente.
AT greco 20,18ὀλίσθημα ἀπὸ ἐδάφους μᾶλλον ἢ ἀπὸ γλώσσης οὕτως πτῶσις κακῶν κατὰ σπουδὴν ἥξει
Interconfessionale SirSbagliare con la lingua è peggio che scivolare per terra,
e la caduta dei cattivi avviene all’improvviso.
Rimandi
20,18-23 parola e silenzio 19,5-12+.
AT greco 20,19ἄνθρωπος ἄχαρις μῦθος ἄκαιρος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται
Interconfessionale Sir20,19Un tipo maleducato è come una parola fuori posto;
la trovi sempre in bocca agli imbecilli.
AT greco 20,20ἀπὸ στόματος μωροῦ ἀποδοκιμασθήσεται παραβολή οὐ γὰρ μὴ εἴπῃ αὐτὴν ἐν καιρῷ αὐτῆς
Interconfessionale SirGli insegnamenti di uno stolto non sono ascoltati
perché interviene sempre a sproposito.
Rimandi
20,20 Gli insegnamenti dello stolto non sono ascoltati Prv 26,7.9.
AT greco 20,21ἔστιν κωλυόμενος ἁμαρτάνειν ἀπὸ ἐνδείας καὶ ἐν τῇ ἀναπαύσει αὐτοῦ οὐ κατανυγήσεται
Interconfessionale Sir20,21C’è gente che non può fare il male perché è povera
e perciò, quando va a dormire, non sente rimorso.
AT greco 20,22ἔστιν ἀπολλύων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀπὸ ἄφρονος προσώπου ἀπολεῖ αὐτήν
Interconfessionale SirMa c’è chi va in rovina perché non ha il coraggio delle sue idee
e magari si vergogna anche davanti a uno stolto.
Rimandi
20,22 va in rovina perché non ha il coraggio delle sue idee 4,21.
AT greco 20,23ἔστιν χάριν αἰσχύνης ἐπαγγελλόμενος φίλῳ καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν ἐχθρὸν δωρεάν
Interconfessionale Sir20,23Per non fare brutta figura, uno promette mari e monti,
e così l’amico gli diventa nemico.
AT greco 20,24μῶμος πονηρὸς ἐν ἀνθρώπῳ ψεῦδος ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται
Interconfessionale SirLe bugie sono un vizio vergognoso,
e sono sempre in bocca agli imbecilli.
Rimandi
20,24 Le bugie sono un vizio vergognoso 20,26; 41,17; Prv 12,22; 13,5.
AT greco 20,25αἱρετὸν κλέπτης ἢ ὁ ἐνδελεχίζων ψεύδει ἀμφότεροι δὲ ἀπώλειαν κληρονομήσουσιν
Interconfessionale SirÈ meglio un ladro che un bugiardo,
anche se tutti e due finiranno male.
Rimandi
20,25 il bugiardo finisce male 7,13.
AT greco 20,26ἦθος ἀνθρώπου ψευδοῦς ἀτιμία καὶ ἡ αἰσχύνη αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ ἐνδελεχῶς
Interconfessionale Sir20,26L’abitudine di mentire disonora una persona
e il bugiardo è sempre coperto di vergogna.
AT greco 20,27ὁ σοφὸς ἐν λόγοις προάξει ἑαυτόν καὶ ἄνθρωπος φρόνιμος ἀρέσει μεγιστᾶσιν
Interconfessionale SirL’uomo saggio basta che parli e subito si mette in evidenza;
l’uomo di buon senso attira su di sé la simpatia dei grandi.
Rimandi
20,27 vantaggi della saggezza 4,11-15+. — attira la simpatia dei grandi 8,8.
Note al Testo
20,27 Il titolo Detti proverbiali si legge in alcuni codici del testo greco.
AT greco 20,28ὁ ἐργαζόμενος γῆν ἀνυψώσει θιμωνιὰν αὐτοῦ καὶ ὁ ἀρέσκων μεγιστᾶσιν ἐξιλάσεται ἀδικίαν
Interconfessionale Sir20,28Se uno coltiva la terra potrà avere un buon raccolto,
e se uno piace ai potenti si fa perdonare i suoi sbagli.
AT greco 20,29ξένια καὶ δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμοὺς σοφῶν καὶ ὡς φιμὸς ἐν στόματι ἀποτρέπει ἐλεγμούς
Interconfessionale SirDoni e regali acciecano anche gli occhi dei saggi,
sono come una museruola che impedisce loro di rimproverare.
Rimandi
20,29 doni e regali che accecano 40,12; Prv 15,27+; 17,8; 18,16; 21,14.
AT greco 20,30σοφία κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις
Interconfessionale SirSaggezza nascosta, tesoro sotterrato,
a che cosa servono?
Rimandi
20,30 Saggezza nascosta 41,14-15; Lc 11,33; cfr. Mt 13,52; 25,25.
AT greco 20,31κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir20,31Fa bene chi nasconde la sua stoltezza,
sbaglia invece chi impedisce alla sua sapienza di manifestarsi.