Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 25 25,1ἐν τρισὶν ὡραΐσθην καὶ ἀνέστην ὡραία ἔναντι κυρίου καὶ ἀνθρώπων ὁμόνοια ἀδελφῶν καὶ φιλία τῶν πλησίον καὶ γυνὴ καὶ ἀνὴρ ἑαυτοῖς συμπεριφερόμενοι
Interconfessionale SirDi tre cose mi sono adornata e mi faccio bella
agli occhi del Signore e degli uomini:
la comprensione tra fratelli, l’amicizia tra vicini di casa,
moglie e marito che vanno d’accordo.
Note al Testo
25,1 Di tre cose… bella: così il testo greco, per il quale continua ancora qui il discorso della sapienza. Il testo dell’antica versione siriaca dice invece: Vi sono tre cose che incantano la mia anima e che sono belle.
AT greco 25,2τρία δὲ εἴδη ἐμίσησεν ἡ ψυχή μου καὶ προσώχθισα σφόδρα τῇ ζωῇ αὐτῶν πτωχὸν ὑπερήφανον καὶ πλούσιον ψεύστην γέροντα μοιχὸν ἐλαττούμενον συνέσει
Interconfessionale Sir25,2Invece non posso sopportare tre tipi di persone,
perché il loro comportamento mi irrita al massimo:
il povero quand’è arrogante, il ricco quand’è falso
e un vecchio che, nella sua stupidità, fa adulterio.
AT greco 25,3ἐν νεότητι οὐ συναγείοχας καὶ πῶς ἂν εὕροις ἐν τῷ γήρᾳ σου
Interconfessionale Sir25,3Se non hai raccolto da giovane,
cosa ti troverai in mano da vecchio?
AT greco 25,4ὡς ὡραῖον πολιαῖς κρίσις καὶ πρεσβυτέροις ἐπιγνῶναι βουλήν
Interconfessionale Sir25,4Chi ha i capelli bianchi mostri buon senso,
chi è avanti negli anni dia sempre buoni consigli.
AT greco 25,5ὡς ὡραία γερόντων σοφία καὶ δεδοξασμένοις διανόημα καὶ βουλή
Interconfessionale SirCome è bella la sapienza negli anziani,
la capacità di riflettere e di decidere negli uomini importanti.
Rimandi
25,5 la sapienza conviene agli anziani Sap 4,8-9.
AT greco 25,6στέφανος γερόντων πολυπειρία καὶ τὸ καύχημα αὐτῶν φόβος κυρίου
Interconfessionale SirLa corona dell’anziano è la sua esperienza
e la fedeltà al Signore il suo vero motivo di gloria.
Rimandi
25,6 fierezza 9,16+. — fedeltà al (timore del) Signore 1,11+.
AT greco 25,7ἐννέα ὑπονοήματα ἐμακάρισα ἐν καρδίᾳ καὶ τὸ δέκατον ἐρῶ ἐπὶ γλώσσης ἄνθρωπος εὐφραινόμενος ἐπὶ τέκνοις ζῶν καὶ βλέπων ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν
Interconfessionale SirCi sono nove situazioni di vita che ritengo felici,
anzi ne devo aggiungere una decima:
felice chi è contento dei suoi figli
e chi durante la sua vita vede sconfitti i suoi nemici;
Rimandi
25,7-11 felici Sal 1,1+; 112,1+.
AT greco 25,8μακάριος ὁ συνοικῶν γυναικὶ συνετῇ καὶ ὃς ἐν γλώσσῃ οὐκ ὠλίσθησεν καὶ ὃς οὐκ ἐδούλευσεν ἀναξίῳ ἑαυτοῦ
Interconfessionale Sirfelice l’uomo che vive accanto a una moglie intelligente,
chi non è mai stato tradito dalla lingua
e chi non ha dovuto seguire un padrone indegno;
Rimandi
25,8 moglie intelligente Prv 19,14. — la sua lingua non tradisce 14,1.
Note al Testo
25,8 L’ebraico e l’antica traduzione siriaca aggiungono: felice il contadino che per arare non mette insieme un asino e un bue, accoppiamento proibito dalla legge (vedi Levitico 19,19). Con questa aggiunta viene completato il numero delle dieci beatitudini annunziate al v. 7.
AT greco 25,9μακάριος ὃς εὗρεν φρόνησιν καὶ ὁ διηγούμενος εἰς ὦτα ἀκουόντων
Interconfessionale Sir25,9felice chi ha buon senso
e chi parla a persone ben disposte.
AT greco 25,10ὡς μέγας ὁ εὑρὼν σοφίαν ἀλλ’ οὐκ ἔστιν ὑπὲρ τὸν φοβούμενον τὸν κύριον
Interconfessionale Sir25,10Come è grande chi è arrivato alla sapienza!
Nessuno però è più grande di chi onora il Signore,
AT greco 25,11φόβος κυρίου ὑπὲρ πᾶν ὑπερέβαλεν ὁ κρατῶν αὐτοῦ τίνι ὁμοιωθήσεται
Interconfessionale Sirperché la fede nel Signore sta al di sopra di tutto.
L’uomo che la possiede
a quale altra cosa potrà paragonarla?
Rimandi
25,11 la fede nel Signore è al di sopra di tutto 23,27.
AT greco 25,12
Interconfessionale Sir25,12Rispettare il Signore è il primo passo per amarlo
e la fede è il primo passo per unirsi a lui.
AT greco 25,13πᾶσαν πληγὴν καὶ μὴ πληγὴν καρδίας καὶ πᾶσαν πονηρίαν καὶ μὴ πονηρίαν γυναικός
Interconfessionale SirSi può sopportare qualsiasi ferita, ma non una ferita al cuore,
qualsiasi cattiveria, ma non la cattiveria di una donna.
Rimandi
25,13-26 la donna cattiva 26,5-12.22-27; Prv 19,13+.
AT greco 25,14πᾶσαν ἐπαγωγὴν καὶ μὴ ἐπαγωγὴν μισούντων καὶ πᾶσαν ἐκδίκησιν καὶ μὴ ἐκδίκησιν ἐχθρῶν
Interconfessionale Sir25,14Si può sopportare ogni affronto, ma non quello di chi ti odia,
tutte le ingiustizie, ma non quelle dei nemici.
AT greco 25,15οὐκ ἔστιν κεφαλὴ ὑπὲρ κεφαλὴν ὄφεως καὶ οὐκ ἔστιν θυμὸς ὑπὲρ θυμὸν ἐχθροῦ
Interconfessionale Sir25,15Il veleno peggiore è quello del serpente
e la collera che più distrugge è quella della donna.
AT greco 25,16συνοικῆσαι λέοντι καὶ δράκοντι εὐδοκήσω ἢ συνοικῆσαι μετὰ γυναικὸς πονηρᾶς
Interconfessionale SirPreferirei stare con un leone o con un drago,
ma non con una donna cattiva.
Rimandi
25,16 stare con una donna cattiva Prv 21,9.19; 25,24.
AT greco 25,17πονηρία γυναικὸς ἀλλοιοῖ τὴν ὅρασιν αὐτῆς καὶ σκοτοῖ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς ἄρκος
Interconfessionale Sir25,17Quando si lascia prendere dalla cattiveria,
la donna cambia il suo aspetto:
il suo volto scuro la fa sembrare un orso;
AT greco 25,18ἀνὰ μέσον τῶν πλησίον αὐτοῦ ἀναπεσεῖται ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ ἀκουσίως ἀνεστέναξεν πικρά
Interconfessionale Sirsuo marito dovrà andare a sedersi a tavola dai vicini
e, pieno di amarezza, sarà costretto a piangere.
Note al Testo
25,18 sedersi a tavola: così si può intendere il testo greco, mentre l’ebraico e l’antica versione siriaca hanno semplicemente sedersi.
AT greco 25,19μικρὰ πᾶσα κακία πρὸς κακίαν γυναικός κλῆρος ἁμαρτωλοῦ ἐπιπέσοι αὐτῇ
Interconfessionale Sir25,19Niente è peggiore della cattiveria della donna,
una donna così se la merita solo il peccatore.
AT greco 25,20ἀνάβασις ἀμμώδης ἐν ποσὶν πρεσβυτέρου οὕτως γυνὴ γλωσσώδης ἀνδρὶ ἡσύχῳ
Interconfessionale Sir25,20Una strada sabbiosa in salita per i piedi di un vecchio:
ecco cos’è la donna chiacchierona per un marito tranquillo.
AT greco 25,21μὴ προσπέσῃς ἐπὶ κάλλος γυναικὸς καὶ γυναῖκα μὴ ἐπιποθήσῃς
Interconfessionale Sir25,21Non lasciarti sedurre da una bella donna
e non desiderare di conquistarla.
AT greco 25,22ὀργὴ καὶ ἀναίδεια καὶ αἰσχύνη μεγάλη γυνὴ ἐὰν ἐπιχορηγῇ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
Interconfessionale Sir25,22Chi poi si fa mantenere da sua moglie
si aspetti scatti d’ira, insulti e disonore.
AT greco 25,23καρδία ταπεινὴ καὶ πρόσωπον σκυθρωπὸν καὶ πληγὴ καρδίας γυνὴ πονηρά χεῖρες παρειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα ἥτις οὐ μακαριεῖ τὸν ἄνδρα αὐτῆς
Interconfessionale SirUna moglie cattiva umilia il marito,
lo rende scontento e lo ferisce al cuore.
Se la donna non fa contento il marito,
lui sarà fiacco e privo di vitalità.
Rimandi
25,23 non fa contento cfr. Prv 31,11-12.
AT greco 25,24ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας καὶ δι’ αὐτὴν ἀποθνῄσκομεν πάντες
Interconfessionale SirLa storia del peccato è cominciata con una donna
e per causa sua tutti siamo destinati a morire.
Rimandi
25,24 la storia del peccato è cominciata Gn 3,1-6; 2 Cor 11,3; 1 Tm 2,14. — tutti siamo destinati a morire Gn 3,19.22.
AT greco 25,25μὴ δῷς ὕδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρᾷ παρρησίαν
Interconfessionale Sir25,25Non lasciare che una cisterna si svuoti
e che una donna cattiva dica tutto quel che le sta dentro;
AT greco 25,26εἰ μὴ πορεύεται κατὰ χεῖράς σου ἀπὸ τῶν σαρκῶν σου ἀπότεμε αὐτήν
Interconfessionale Sirse non fa quel che le dici
separati da lei e mandala via.
Note al Testo
25,26 Se non… dici: altri: Se non cammina al cenno della tua mano.