Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 26 26,1γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος
CEI 1974 Sir26,1 Beato il marito di una donna virtuosa;
il numero dei suoi giorni sarà doppio.
AT greco 26,2γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃ
CEI 1974 Sir26,2 Una brava moglie è la gioia del marito,
questi trascorrerà gli anni in pace.
AT greco 26,3γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεται
CEI 1974 Sir26,3 Una donna virtuosa è una buona sorte,
viene assegnata a chi teme il Signore.
AT greco 26,4πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν
CEI 1974 Sir26,4 Ricco o povero il cuore di lui ne gioisce,
in ogni tempo il suo volto appare sereno.
La donna maligna
AT greco 26,5ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην διαβολὴν πόλεως καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου καὶ καταψευσμόν ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά
CEI 1974 Sir26,5 Tre cose teme il mio cuore,
per la quarta sono spaventato:
una calunnia diffusa in città, un tumulto di popolo
e una falsa accusa: tutto questo è peggiore della morte;
AT greco 26,6ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα
CEI 1974 Sir26,6 ma crepacuore e lutto è una donna gelosa di un`altra
e il flagello della sua lingua si lega con tutti.
AT greco 26,7βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου
CEI 1974 Sir26,7 Giogo di buoi sconnesso è una donna malvagia,
colui che la domina è come chi acchiappa uno scorpione.
AT greco 26,8ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει
CEI 1974 Sir26,8 Gran motivo di sdegno una donna ubriaca,
non riuscirà a nascondere la vergogna.
AT greco 26,9πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται
CEI 1974 Sir26,9 La scostumatezza di una donna è nell`eccitazione degli sguardi,
si riconosce dalle sue occhiate.
AT greco 26,10ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται
CEI 1974 Sir26,10 Fà buona guardia a una figlia libertina,
perché non ne approfitti, se trova indulgenza.
AT greco 26,11ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ
CEI 1974 Sir26,11 Guàrdati dal seguire un occhio impudente,
non meravigliarti se ti spinge verso il male.
AT greco 26,12ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτραν
CEI 1974 Sir26,12 Come un viandante assetato apre la bocca
e beve qualsiasi acqua a lui vicina,
così essa siede davanti a ogni palo
e apre a qualsiasi freccia la faretra.
Bellezze femminile
AT greco 26,13χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς
CEI 1974 Sir26,13 La grazia di una donna allieta il marito,
la sua scienza gli rinvigorisce le ossa.
AT greco 26,14δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς
CEI 1974 Sir26,14 È un dono del Signore una donna silenziosa,
non c`è compenso per una donna educata.
AT greco 26,15χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς
CEI 1974 Sir26,15 Grazia su grazia è una donna pudica,
non si può valutare il peso di un`anima modesta.
AT greco 26,16ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς
CEI 1974 Sir26,16 Il sole risplende sulle montagne del Signore,
la bellezza di una donna virtuosa adorna la sua casa.
AT greco 26,17λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ
CEI 1974 Sir Lampada che arde sul candelabro santo,
così la bellezza del volto su giusta statura.
26,17-18 Per le immagini qui usate cfr. Es 25, 31-39. cfr. Es 26, 32.
AT greco 26,18στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς
CEI 1974 Sir26,18 Colonne d`oro su base d`argento,
tali sono gambe graziose su solidi piedi.
Cose tristi
AT greco 26,19
CEI 1974 Sir26,19 Due cose mi serrano il cuore, la terza mi provoca all`ira:
un guerriero che languisca nella miseria,
uomini saggi trattati con disprezzo,
chi passa dalla giustizia al peccato;
il Signore lo tiene pronto per la spada.
AT greco 26,20
CEI 1974 Sir26,20 A stento un commerciante sarà esente da colpe,
un rivenditore non sarà immune dal peccato.
AT greco 26,21
AT greco 26,22
AT greco 26,23
AT greco 26,24
AT greco 26,25
AT greco 26,26
AT greco 26,27
AT greco 26,28ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν
AT greco 26,29μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας