Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 26 26,1γυναικὸς ἀγαθῆς μακάριος ὁ ἀνήρ καὶ ἀριθμὸς τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ διπλάσιος
Interconfessionale SirFortunato quel marito che ha una donna gentile:
raddoppierà gli anni della sua vita.
Rimandi
26,1-4 donna e felicità 26,13-18; 36,26-31; Prv 18,22+.
AT greco 26,2γυνὴ ἀνδρεία εὐφραίνει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ἔτη αὐτοῦ πληρώσει ἐν εἰρήνῃ
Interconfessionale Sir26,2Una donna di carattere è la gioia di suo marito:
egli potrà vivere i suoi giorni pienamente felice.
AT greco 26,3γυνὴ ἀγαθὴ μερὶς ἀγαθή ἐν μερίδι φοβουμένων κύριον δοθήσεται
Interconfessionale Sir26,3Una buona moglie è un dono straordinario
e lo riceve solo chi si affida al Signore:
AT greco 26,4πλουσίου δὲ καὶ πτωχοῦ καρδία ἀγαθή ἐν παντὶ καιρῷ πρόσωπον ἱλαρόν
Interconfessionale Sir26,4sia ricco o povero, in ogni occasione sarà contento
e avrà sempre il volto sorridente e tanta gioia dentro di sé.
AT greco 26,5ἀπὸ τριῶν εὐλαβήθη ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τετάρτῳ προσώπῳ ἐδεήθην διαβολὴν πόλεως καὶ ἐκκλησίαν ὄχλου καὶ καταψευσμόν ὑπὲρ θάνατον πάντα μοχθηρά
Interconfessionale SirTre cose mi preoccupano:
le chiacchiere che si sentono in giro, un popolo in agitazione
e le calunnie: tutte cose peggiori della morte.
Ma ce n’è una quarta che mi spaventa:
Rimandi
26,5 tre… quarta Prv 30,15+.
AT greco 26,6ἄλγος καρδίας καὶ πένθος γυνὴ ἀντίζηλος ἐπὶ γυναικὶ καὶ μάστιξ γλώσσης πᾶσιν ἐπικοινωνοῦσα
Interconfessionale Siravere una moglie gelosa di un’altra donna fa venire il crepacuore
ed è una vera tristezza
perché entra in gioco il flagello della lingua.
Note al Testo
26,6 perché… lingua: altri: il flagello della sua lingua fa presa su tutti.
AT greco 26,7βοοζύγιον σαλευόμενον γυνὴ πονηρά ὁ κρατῶν αὐτῆς ὡς ὁ δρασσόμενος σκορπίου
Interconfessionale SirAvere una moglie cattiva
è come stare sotto un giogo che traballa
e sposare una simile donna
è come prendere in mano uno scorpione.
Note al Testo
26,7 Il giogo che traballa spezza il collo dell’animale.
AT greco 26,8ὀργὴ μεγάλη γυνὴ μέθυσος καὶ ἀσχημοσύνην αὐτῆς οὐ συγκαλύψει
Interconfessionale Sir26,8Una donna che si ubriaca ti fa andare in bestia
e non saprà mai nascondere il suo disonore.
AT greco 26,9πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν καὶ ἐν τοῖς βλεφάροις αὐτῆς γνωσθήσεται
Interconfessionale SirSe una donna è poco seria, te ne accorgi dagli occhi
e dal suo modo di guardarti.
Rimandi
26,9 sguardi sfrontati 26,11; cfr. Gn 39,7; Mt 5,28.
AT greco 26,10ἐπὶ θυγατρὶ ἀδιατρέπτῳ στερέωσον φυλακήν ἵνα μὴ εὑροῦσα ἄνεσιν ἑαυτῇ χρήσηται
Interconfessionale SirCon una donna sfrontata apri bene gli occhi,
perché se trova un punto debole ne approfitta.
Rimandi
26,10 donna sfrontata 42,11.
AT greco 26,11ὀπίσω ἀναιδοῦς ὀφθαλμοῦ φύλαξαι καὶ μὴ θαυμάσῃς ἐὰν εἰς σὲ πλημμελήσῃ
Interconfessionale Sir26,11Sta’ attento al suo sguardo provocante
e non meravigliarti se ti tradisce:
AT greco 26,12ὡς διψῶν ὁδοιπόρος τὸ στόμα ἀνοίξει καὶ ἀπὸ παντὸς ὕδατος τοῦ σύνεγγυς πίεται κατέναντι παντὸς πασσάλου καθήσεται καὶ ἔναντι βέλους ἀνοίξει φαρέτραν
Interconfessionale Sir26,12come il viandante assetato apre la bocca
e beve a qualsiasi fontana,
così lei spalanca le braccia a tutti
e si dà a ogni uomo che incontra.
AT greco 26,13χάρις γυναικὸς τέρψει τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ πιανεῖ ἡ ἐπιστήμη αὐτῆς
Interconfessionale SirUna donna graziosa è la gioia del marito,
se poi è assennata lo rinvigorisce.
Rimandi
26,13-18 donna e felicità 26,1-4+.
AT greco 26,14δόσις κυρίου γυνὴ σιγηρά καὶ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα πεπαιδευμένης ψυχῆς
Interconfessionale Sir26,14Una donna che parla poco è un dono del Signore,
e nulla è più prezioso di una donna educata.
AT greco 26,15χάρις ἐπὶ χάριτι γυνὴ αἰσχυντηρά καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς πᾶς ἄξιος ἐγκρατοῦς ψυχῆς
Interconfessionale Sir26,15Un certo pudore affascina l’uomo
e nulla è preferibile a una donna che sa controllarsi.
AT greco 26,16ἥλιος ἀνατέλλων ἐν ὑψίστοις κυρίου καὶ κάλλος ἀγαθῆς γυναικὸς ἐν κόσμῳ οἰκίας αὐτῆς
Interconfessionale Sir26,16In un ambiente creato dal suo buon gusto
una donna virtuosa è splendida come il sole sulle cime dei monti.
AT greco 26,17λύχνος ἐκλάμπων ἐπὶ λυχνίας ἁγίας καὶ κάλλος προσώπου ἐπὶ ἡλικίᾳ στασίμῃ
Interconfessionale SirUn bel volto sopra un corpo grazioso
è come la lampada che brilla sul candelabro sacro;
Rimandi
26,17 candelabro sacro 1 Mac 1,21; 4,49-50.
Note al Testo
26,17 candelabro sacro: allusione al candelabro d’oro del tempio di Gerusalemme.
AT greco 26,18στῦλοι χρύσεοι ἐπὶ βάσεως ἀργυρᾶς καὶ πόδες ὡραῖοι ἐπὶ στέρνοις εὐσταθοῦς
Interconfessionale Sir26,18e belle gambe su solidi piedi
sono come colonne d’oro su basi d’argento.
AT greco 26,19
Interconfessionale Sir26,19Figlio mio, conserva la salute della tua giovinezza
e non sprecare le tue forze in favore d’altri.
AT greco 26,20
Interconfessionale SirLa donna giusta è come un campo fertile, cercala in tutto il paese,
affida a lei il tuo seme confidando nella tua stirpe che è sana,
Rimandi
26,20-27 scegliere la moglie 36,26-31.
AT greco 26,21
Interconfessionale Sir26,21e così i tuoi figli che vivranno dopo di te
saranno fieri di essere tuoi discendenti.
AT greco 26,22
Interconfessionale Sir26,22Invece la donna di strada non vale uno sputo
e, se poi è sposata, è la tomba dei suoi amanti.
AT greco 26,23
Interconfessionale Sir26,23Sì, la donna cattiva la merita solo il peccatore,
ma il credente riceve in dono una che sa amare il Signore.
AT greco 26,24
Interconfessionale Sir26,24Una donna senza ritegno spreca la sua vita in modo vergognoso,
invece quella che ha il senso del pudore è riservata anche con suo marito.
AT greco 26,25
Interconfessionale Sir26,25Una donna sfrontata sarà trattata come un cane,
se invece è riservata ha fiducia nel Signore.
AT greco 26,26
Interconfessionale Sir26,26Tutti stimano la donna che rispetta suo marito,
ma giudicano orgogliosa e indegna quella che gli manca di rispetto.
Fortunato quel marito che ha una donna gentile:
raddoppierà il numero dei suoi anni.
AT greco 26,27
Interconfessionale Sir26,27Invece la donna che strilla e chiacchiera sempre
è come una tromba che segna l’inizio di una guerra,
e quindi suo marito, in simili condizioni,
è come un soldato che è sempre al fronte.
AT greco 26,28ἐπὶ δυσὶ λελύπηται ἡ καρδία μου καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ θυμός μοι ἐπῆλθεν ἀνὴρ πολεμιστὴς ὑστερῶν δι’ ἔνδειαν καὶ ἄνδρες συνετοὶ ἐὰν σκυβαλισθῶσιν ἐπανάγων ἀπὸ δικαιοσύνης ἐπὶ ἁμαρτίαν ὁ κύριος ἑτοιμάσει εἰς ῥομφαίαν αὐτόν
Interconfessionale Sir26,28Due cose mi affliggono molto,
ma una terza mi fa rabbia:
un soldato ridotto in miseria,
una persona intelligente che invece è disprezzata
e soprattutto uno che lascia la strada giusta e si dà al male.
Una persona come questa il Signore l’ha già destinata alla morte.
AT greco 26,29μόλις ἐξελεῖται ἔμπορος ἀπὸ πλημμελείας καὶ οὐ δικαιωθήσεται κάπηλος ἀπὸ ἁμαρτίας
Interconfessionale Sir26,29È difficile trovare un negoziante con la coscienza pulita
e un commerciante onesto fino in fondo;