Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 28 28,1ὁ ἐκδικῶν παρὰ κυρίου εὑρήσει ἐκδίκησιν καὶ τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ διατηρῶν διατηρήσει
CEI 1974 Sir28,1 Chi si vendica avrà la vendetta dal Signore
ed egli terrà sempre presenti i suoi peccati.
AT greco 28,2ἄφες ἀδίκημα τῷ πλησίον σου καὶ τότε δεηθέντος σου αἱ ἁμαρτίαι σου λυθήσονται
CEI 1974 Sir28,2 Perdona l`offesa al tuo prossimo
e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati.
AT greco 28,3ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ συντηρεῖ ὀργήν καὶ παρὰ κυρίου ζητεῖ ἴασιν
CEI 1974 Sir28,3 Se qualcuno conserva la collera verso un altro uomo,
come oserà chiedere la guarigione al Signore?
AT greco 28,4ἐπ’ ἄνθρωπον ὅμοιον αὐτῷ οὐκ ἔχει ἔλεος καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεῖται
CEI 1974 Sir28,4 Egli non ha misericordia per l`uomo suo simile,
e osa pregare per i suoi peccati?
AT greco 28,5αὐτὸς σὰρξ ὢν διατηρεῖ μῆνιν τίς ἐξιλάσεται τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ
CEI 1974 Sir28,5 Egli, che è soltanto carne, conserva rancore;
chi perdonerà i suoi peccati?
AT greco 28,6μνήσθητι τὰ ἔσχατα καὶ παῦσαι ἐχθραίνων καταφθορὰν καὶ θάνατον καὶ ἔμμενε ἐντολαῖς
CEI 1974 Sir Ricòrdati della tua fine e smetti di odiare,
ricòrdati della corruzione e della morte
e resta fedele ai comandamenti.
28,6 Cfr. Mt 6, 12.14. 18, 33. cfr. Mc 11, 25. cfr. Lc 6, 37.
AT greco 28,7μνήσθητι ἐντολῶν καὶ μὴ μηνίσῃς τῷ πλησίον καὶ διαθήκην ὑψίστου καὶ πάριδε ἄγνοιαν
CEI 1974 Sir28,7 Ricòrdati dei comandamenti
e non aver rancore verso il prossimo,
dell`alleanza con l`Altissimo
e non far conto dell`offesa subìta.
Fuggi le risse
AT greco 28,8ἀπόσχου ἀπὸ μάχης καὶ ἐλαττώσεις ἁμαρτίας ἄνθρωπος γὰρ θυμώδης ἐκκαύσει μάχην
CEI 1974 Sir28,8 Astieniti dalle risse e sarai lontano dal peccato,
perché un uomo passionale attizza una rissa.
AT greco 28,9καὶ ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς ταράξει φίλους καὶ ἀνὰ μέσον εἰρηνευόντων ἐμβαλεῖ διαβολήν
CEI 1974 Sir28,9 Un uomo peccatore semina discordia tra gli amici
e tra persone pacifiche diffonde calunnie.
AT greco 28,10κατὰ τὴν ὕλην τοῦ πυρὸς οὕτως ἐκκαυθήσεται καὶ κατὰ τὴν στερέωσιν τῆς μάχης ἐκκαυθήσεται κατὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ ἀνθρώπου ὁ θυμὸς αὐτοῦ ἔσται καὶ κατὰ τὸν πλοῦτον ἀνυψώσει ὀργὴν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir28,10 Secondo la materia del fuoco, esso s`infiamma,
una rissa divampa secondo la sua violenza;
il furore di un uomo è proporzionato alla sua forza,
la sua ira cresce in base alla sua ricchezza.
AT greco 28,11ἔρις κατασπευδομένη ἐκκαίει πῦρ καὶ μάχη κατασπεύδουσα ἐκχέει αἷμα
CEI 1974 Sir28,11 Una lite concitata accende il fuoco,
una rissa violenta fa versare sangue.
AT greco 28,12ἐὰν φυσήσῃς εἰς σπινθῆρα ἐκκαήσεται καὶ ἐὰν πτύσῃς ἐπ’ αὐτόν σβεσθήσεται καὶ ἀμφότερα ἐκ τοῦ στόματός σου ἐκπορεύεται
CEI 1974 Sir Se soffi su una scintilla, si accende;
se vi sputi sopra, si spegne;
eppure ambedue le cose escono dalla tua bocca.
La lingua maledica
28,12 Cfr. Gc 3, 9-12.
AT greco 28,13ψίθυρον καὶ δίγλωσσον καταράσασθε πολλοὺς γὰρ εἰρηνεύοντας ἀπώλεσεν
CEI 1974 Sir28,13 Maledici il delatore e l`uomo di doppia lingua,
perché fa perire molti che vivono in pace.
AT greco 28,14γλῶσσα τρίτη πολλοὺς ἐσάλευσεν καὶ διέστησεν αὐτοὺς ἀπὸ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ πόλεις ὀχυρὰς καθεῖλεν καὶ οἰκίας μεγιστάνων κατέστρεψεν
CEI 1974 Sir28,14 Una lingua malèdica ha sconvolto molti,
li ha scacciati di nazione in nazione;
ha demolito forti città e ha rovinato casati potenti.
AT greco 28,15γλῶσσα τρίτη γυναῖκας ἀνδρείας ἐξέβαλεν καὶ ἐστέρεσεν αὐτὰς τῶν πόνων αὐτῶν
CEI 1974 Sir28,15 Una lingua malèdica ha fatto ripudiare donne eccellenti,
privandole del frutto delle loro fatiche.
AT greco 28,16ὁ προσέχων αὐτῇ οὐ μὴ εὕρῃ ἀνάπαυσιν οὐδὲ κατασκηνώσει μεθ’ ἡσυχίας
CEI 1974 Sir28,16 Chi le presta attenzione non trova pace,
dalla sua dimora scompare la serenità.
AT greco 28,17πληγὴ μάστιγος ποιεῖ μώλωπα πληγὴ δὲ γλώσσης συγκλάσει ὀστᾶ
CEI 1974 Sir28,17 Un colpo di frusta produce lividure,
ma un colpo di lingua rompe le ossa.
AT greco 28,18πολλοὶ ἔπεσαν ἐν στόματι μαχαίρας καὶ οὐχ ὡς οἱ πεπτωκότες διὰ γλῶσσαν
CEI 1974 Sir28,18 Molti sono caduti a fil di spada,
ma non quanti sono periti per colpa della lingua.
AT greco 28,19μακάριος ὁ σκεπασθεὶς ἀπ’ αὐτῆς ὃς οὐ διῆλθεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτῆς ὃς οὐχ εἵλκυσεν τὸν ζυγὸν αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς οὐκ ἐδέθη
CEI 1974 Sir28,19 Beato chi se ne guarda,
chi non è esposto al suo furore,
chi non ha trascinato il suo giogo
e non è stato legato con le sue catene.
AT greco 28,20ὁ γὰρ ζυγὸς αὐτῆς ζυγὸς σιδηροῦς καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς δεσμοὶ χάλκειοι
CEI 1974 Sir28,20 Il suo giogo è un giogo di ferro;
le sue catene catene di bronzo.
AT greco 28,21θάνατος πονηρὸς ὁ θάνατος αὐτῆς καὶ λυσιτελὴς μᾶλλον ὁ ᾅδης αὐτῆς
CEI 1974 Sir28,21 Spaventosa è la morte che procura,
in confronto è preferibile la tomba.
AT greco 28,22οὐ μὴ κρατήσῃ εὐσεβῶν καὶ ἐν τῇ φλογὶ αὐτῆς οὐ καήσονται
CEI 1974 Sir28,22 Essa non ha potere sugli uomini pii,
questi non bruceranno alla sua fiamma.
AT greco 28,23οἱ καταλείποντες κύριον ἐμπεσοῦνται εἰς αὐτήν καὶ ἐν αὐτοῖς ἐκκαήσεται καὶ οὐ μὴ σβεσθῇ ἐπαποσταλήσεται αὐτοῖς ὡς λέων καὶ ὡς πάρδαλις λυμανεῖται αὐτούς
CEI 1974 Sir28,23 Quanti abbandonano il Signore in essa cadranno,
fra costoro divamperà senza spegnersi.
Si avventerà contro di loro come un leone
e come una pantera ne farà scempio.
AT greco 28,24ἰδὲ περίφραξον τὸ κτῆμά σου ἀκάνθαις τὸ ἀργύριόν σου καὶ τὸ χρυσίον κατάδησον
CEI 1974 Sir28,24 Ecco, recingi pure la tua proprietà con siepe spinosa,
lega in un sacchetto l`argento e l`oro,
AT greco 28,25καὶ τοῖς λόγοις σου ποίησον ζυγὸν καὶ σταθμὸν καὶ τῷ στόματί σου ποίησον θύραν καὶ μοχλόν
CEI 1974 Sir28,25 ma controlla anche le tue parole pesandole
e chiudi con porte e catenaccio la bocca.
AT greco 28,26πρόσεχε μήπως ὀλίσθῃς ἐν αὐτῇ μὴ πέσῃς κατέναντι ἐνεδρεύοντος
CEI 1974 Sir28,26 Stá attento a non sbagliare a causa della lingua,
perché tu non cada davanti a chi ti insidia.