Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 3 3,1ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε τέκνα καὶ οὕτως ποιήσατε ἵνα σωθῆτε
CEI 1974 Sir3,1 Figli, ascoltatemi, sono vostro padre;
agite in modo da essere salvati.
AT greco 3,2ὁ γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ’ υἱοῖς
CEI 1974 Sir Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli,
ha stabilito il diritto della madre sulla prole.
3,2 Cfr. Es 20, 12. cfr. Dt 5, 6.
AT greco 3,3ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας
CEI 1974 Sir3,3 Chi onora il padre espia i peccati;
AT greco 3,4καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir3,4 chi riverisce la madre è come chi accumula tesori.
AT greco 3,5ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται
CEI 1974 Sir3,5 Chi onora il padre avrà gioia dai propri figli
e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera.
AT greco 3,6ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει καὶ ὁ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir3,6 Chi riverisce il padre vivrà a lungo;
chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre.
AT greco 3,7καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν
CEI 1974 Sir3,7 Chi teme il Signore rispetta il padre
e serve come padroni i genitori.
AT greco 3,8ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir3,8 Onora tuo padre a fatti e a parole,
perché scenda su di te la sua benedizione.
AT greco 3,9εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια
CEI 1974 Sir La benedizione del padre consolida le case dei figli,
la maledizione della madre ne scalza le fondamenta.
3,9 Alla benedizione o maledizione dei genitori veniva attribuita una sicura efficacia.
AT greco 3,10μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία
CEI 1974 Sir3,10 Non vantarti del disonore di tuo padre,
perché il disonore del padre non è gloria per te;
AT greco 3,11ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ
CEI 1974 Sir3,11 la gloria di un uomo dipende dall`onore del padre,
vergogna per i figli è una madre nel disonore.
AT greco 3,12τέκνον ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir3,12 Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita.
AT greco 3,13κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου
CEI 1974 Sir3,13 Anche se perdesse il senno, compatiscilo
e non disprezzarlo, mentre sei nel pieno vigore.
AT greco 3,14ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι
CEI 1974 Sir3,14 Poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata,
ti sarà computata a sconto dei peccati.
AT greco 3,15ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαι
CEI 1974 Sir3,15 Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te;
come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati.
AT greco 3,16ὡς βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου ὁ παροργίζων μητέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir3,16 Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore,
chi insulta la madre è maledetto dal Signore.
Sii umile
AT greco 3,17τέκνον ἐν πραΰτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ
CEI 1974 Sir3,17 Figlio, nella tua attività sii modesto,
sarai amato dall`uomo gradito a Dio.
AT greco 3,18ὅσῳ μέγας εἶ τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν
CEI 1974 Sir Quanto più sei grande, tanto più umìliati;
così troverai grazia davanti al Signore;
3,18 Cfr. Mt 20, 26-27. cfr. Fil 2, 5-6. cfr. Gc 4, 6.10.
AT greco 3,19
CEI 1974 Sir3,19 perché grande è la potenza del Signore
AT greco 3,20ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται
CEI 1974 Sir3,20 e dagli umili egli è glorificato.
AT greco 3,21χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε
CEI 1974 Sir3,21 Non cercare le cose troppo difficili per te,
non indagare le cose per te troppo grandi.
AT greco 3,22ἃ προσετάγη σοι ταῦτα διανοοῦ οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν
CEI 1974 Sir3,22 Bada a quello che ti è stato comandato,poiché tu non devi occuparti delle cose misteriose.
AT greco 3,23ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι
CEI 1974 Sir3,23 Non sforzarti in ciò che trascende le tue capacità,poiché ti è stato mostrato più di quanto comprende un`intelligenza umana.
AT greco 3,24πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόλημψις αὐτῶν καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶν
CEI 1974 Sir3,24 Molti ha fatto smarrire la loro presunzione,una misera illusione ha fuorviato i loro pensieri.
I danni dell` orgoglio
AT greco 3,25
CEI 1974 Sir3,25 Un cuore ostinato alla fine cadrà nel male;chi ama il pericolo in esso si perderà.
AT greco 3,26καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται
CEI 1974 Sir3,26 Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni,il peccatore aggiungerà peccato a peccato.
AT greco 3,27καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις
CEI 1974 Sir3,27 La sventura non guarisce il superbo,perché la pianta del male si è radicata in lui.
AT greco 3,28ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ
CEI 1974 Sir3,28 Una mente saggia medita le parabole,un orecchio attento è quanto desidera il saggio.
AT greco 3,29καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ
CEI 1974 Sir L`acqua spegne un fuoco acceso,l`elemosina espia i peccati.
3,29 Sul valore dell'elemosina cfr. 29, 11-13. 35, 2. cfr. Tb 4, 10-11. cfr. Tb 12, 9. cfr. Mt 5, 7.cfr 1 Pt 4, 8.
AT greco 3,30πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας
CEI 1974 Sir3,30 Chi ricambia il bene provvede all`avvenire,al momento della sua caduta troverà un sostegno.
AT greco 3,31ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμα