Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 3 3,1ἐμοῦ τοῦ πατρὸς ἀκούσατε τέκνα καὶ οὕτως ποιήσατε ἵνα σωθῆτε
Interconfessionale SirFigli miei, ascoltatemi;
se non volete rovinarvi, fate come vi insegno.
Rimandi
3,1-16 onora i genitori Es 20,12+.
Note al Testo
3,1 Figli miei, ascoltatemi: altri: Figli, ascoltate me, vostro padre.
AT greco 3,2ὁ γὰρ κύριος ἐδόξασεν πατέρα ἐπὶ τέκνοις καὶ κρίσιν μητρὸς ἐστερέωσεν ἐφ’ υἱοῖς
Interconfessionale Sir3,2Il Signore infatti rende onore al padre nei figli
e sui figli conferma l’autorità della madre.
AT greco 3,3ὁ τιμῶν πατέρα ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας
Interconfessionale Sir3,3Chi rispetta suo padre riceve il perdono dei peccati;
AT greco 3,4καὶ ὡς ὁ ἀποθησαυρίζων ὁ δοξάζων μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale Sir3,4chi rispetta sua madre è come uno che accumula tesori.
AT greco 3,5ὁ τιμῶν πατέρα εὐφρανθήσεται ὑπὸ τέκνων καὶ ἐν ἡμέρᾳ προσευχῆς αὐτοῦ εἰσακουσθήσεται
Interconfessionale Sir3,5Chi rispetta suo padre, avrà poi soddisfazione nei figli;
quando pregherà, sarà ascoltato da Dio.
AT greco 3,6ὁ δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει καὶ ὁ εἰσακούων κυρίου ἀναπαύσει μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale SirChi onora suo padre vivrà a lungo,
chi ubbidisce al Signore dà conforto a sua madre.
Rimandi
3,6 lunga vita Es 20,12; Dt 4,26+.
AT greco 3,7καὶ ὡς δεσπόταις δουλεύσει ἐν τοῖς γεννήσασιν αὐτόν
Interconfessionale Sir3,7Chi rispetta il Signore rende onore al padre
e si pone a servizio dei genitori
con dedizione completa.
AT greco 3,8ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ τίμα τὸν πατέρα σου ἵνα ἐπέλθῃ σοι εὐλογία παρ’ αὐτοῦ
Interconfessionale SirOnora tuo padre nelle parole e nei fatti,
perché scenda su di te la sua benedizione.
Rimandi
3,8 nei fatti Mt 21,28-31; cfr. Mc 7,9-13 par.
Note al Testo
3,8 Qui inizia uno dei manoscritti che contengono alcune sezioni del testo ebraico. Questo e altri manoscritti, di cui nessuno riporta il testo completo e alcuni sono molto frammentari, risalgono ai secoli IX-XI a.C.; sono stati ritrovati in una sinagoga del Cairo alla fine del secolo XIX (vedi anche nota a 39,27). Indicheremo in nota soltanto le principali varianti rispetto al testo della traduzione greca, che seguiamo.
AT greco 3,9εὐλογία γὰρ πατρὸς στηρίζει οἴκους τέκνων κατάρα δὲ μητρὸς ἐκριζοῖ θεμέλια
Interconfessionale SirLa benedizione di un padre rende sicura la casa del figlio;
ma se una madre maledice il figlio, la sua famiglia va in rovina.
Rimandi
3,9 benedizione di un padre Gn 27,27-29; 48,15-20; 49,3-27; Dt 33,1-25.
AT greco 3,10μὴ δοξάζου ἐν ἀτιμίᾳ πατρός σου οὐ γάρ ἐστίν σοι δόξα πατρὸς ἀτιμία
Interconfessionale Sir3,10Come puoi gloriarti se tuo padre è disonorato?
Il discredito di tuo padre non può farti onore.
AT greco 3,11ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ
Interconfessionale SirSe un padre è rispettato, suo figlio può vantarsene,
ma se la madre non è stimata, per i figli è una vergogna.
Rimandi
3,11 il padre vanto del figlio Prv 17,6.
AT greco 3,12τέκνον ἀντιλαβοῦ ἐν γήρᾳ πατρός σου καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτὸν ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ
Interconfessionale SirFiglio mio, abbi cura di tuo padre quando è vecchio;
e durante tutta la sua vita non dargli dispiaceri;
Rimandi
3,12 quando è vecchio Prv 23,22.
AT greco 3,13κἂν ἀπολείπῃ σύνεσιν συγγνώμην ἔχε καὶ μὴ ἀτιμάσῃς αὐτὸν ἐν πάσῃ ἰσχύι σου
Interconfessionale Siranche quando non ragiona più, cerca di capirlo,
guardati dall’insultarlo, mentre tu sei nel pieno delle forze.
Rimandi
3,13 insultare il padre Es 21,17+; Prv 20,20; cfr. Es 20,12; Dt 5,16.
AT greco 3,14ἐλεημοσύνη γὰρ πατρὸς οὐκ ἐπιλησθήσεται καὶ ἀντὶ ἁμαρτιῶν προσανοικοδομηθήσεταί σοι
Interconfessionale Sir3,14Dio allora non dimenticherà che hai avuto compassione di tuo padre,
e ne terrà conto, dimenticando i tuoi peccati;
AT greco 3,15ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου ἀναμνησθήσεταί σου ὡς εὐδία ἐπὶ παγετῷ οὕτως ἀναλυθήσονταί σου αἱ ἁμαρτίαι
Interconfessionale Sir3,15nei momenti di dolore Dio si ricorderà di te,
e i tuoi peccati si scioglieranno come ghiaccio al sole.
AT greco 3,16ὡς βλάσφημος ὁ ἐγκαταλιπὼν πατέρα καὶ κεκατηραμένος ὑπὸ κυρίου ὁ παροργίζων μητέρα αὐτοῦ
Interconfessionale Sir3,16Trascurare il padre è come bestemmiare Dio;
chi fa disperare sua madre è maledetto dal Signore.
AT greco 3,17τέκνον ἐν πραΰτητι τὰ ἔργα σου διέξαγε καὶ ὑπὸ ἀνθρώπου δεκτοῦ ἀγαπηθήσῃ
Interconfessionale SirFiglio mio, tutto quello che fai,
cerca di farlo senza orgoglio
e sarai amato più di un uomo gradito a Dio.
Rimandi
3,17-24 umiltà Prv 11,2+.
3,17 dolcezza (senza orgoglio) 1,27+.
Note al Testo
3,17 In ebraico il v. 17 dice: Figlio mio, nella tua prosperità cammina con umiltà, e sarai amato più di colui che fa regali.
AT greco 3,18ὅσῳ μέγας εἶ τοσούτῳ ταπείνου σεαυτόν καὶ ἔναντι κυρίου εὑρήσεις χάριν
Interconfessionale SirQuanto più sei grande,
tanto più cerca di riconoscere i tuoi limiti;
e il Signore ti darà i suoi favori.
Rimandi
3,18 riconosci i tuoi limiti, il Signore ti darà i suoi favori Prv 3,34; Mt 20,26-28; Fil 2,5-11; Gc 4,6+.
AT greco 3,19
Interconfessionale SirGli orgogliosi e i superbi sono molti,
ma il Signore rivela i suoi segreti solo agli umili.
Rimandi
3,19 Dio svela i suoi segreti agli umili Mt 11,25.
AT greco 3,20ὅτι μεγάλη ἡ δυναστεία τοῦ κυρίου καὶ ὑπὸ τῶν ταπεινῶν δοξάζεται
Interconfessionale SirSolo chi ha il senso dei propri limiti
sa riconoscere che il Signore è grande e potente.
Note al Testo
3,20 Il testo ebraico dice: Poiché è grande la misericordia di Dio, agli umili egli svela il suo segreto.
AT greco 3,21χαλεπώτερά σου μὴ ζήτει καὶ ἰσχυρότερά σου μὴ ἐξέταζε
Interconfessionale SirNon tentare quello che supera le tue possibilità,
e non indagare su ciò che sta al di sopra delle tue forze.
Rimandi
3,21 quello che supera le tue possibilità Sal 131,1.
AT greco 3,22ἃ προσετάγη σοι ταῦτα διανοοῦ οὐ γάρ ἐστίν σοι χρεία τῶν κρυπτῶν
Interconfessionale Sir3,22Rifletti piuttosto su quello che Dio ti comanda,
perché non hai bisogno di scoprire altre cose nascoste.
AT greco 3,23ἐν τοῖς περισσοῖς τῶν ἔργων σου μὴ περιεργάζου πλείονα γὰρ συνέσεως ἀνθρώπων ὑπεδείχθη σοι
Interconfessionale Sir3,23Non occuparti di cose più grandi di te,
perché quello che Dio ti ha rivelato è già troppo alto.
AT greco 3,24πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν ἡ ὑπόλημψις αὐτῶν καὶ ὑπόνοια πονηρὰ ὠλίσθησεν διανοίας αὐτῶν
Interconfessionale Sir3,24Certe opinioni hanno ingannato molti,
e certe idee sbagliate li hanno portati fuori strada.
AT greco 3,25
Interconfessionale Sir3,25Se non hai pupille, ti manca la luce,
se sei ignorante, non dare consigli.
AT greco 3,26καρδία σκληρὰ κακωθήσεται ἐπ’ ἐσχάτων καὶ ὁ ἀγαπῶν κίνδυνον ἐν αὐτῷ ἀπολεῖται
Interconfessionale SirChi è ostinato farà una brutta fine,
chi ama il pericolo finirà male.
Rimandi
3,26 Chi è ostinato Es 7,14; 8,28; Prv 28,14.
Note al Testo
3,26 chi ama il pericolo finirà male: l’ebraico ha: colui che ama il bene sarà guidato da esso.
AT greco 3,27καρδία σκληρὰ βαρυνθήσεται πόνοις καὶ ὁ ἁμαρτωλὸς προσθήσει ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις
Interconfessionale Sir3,27Chi è ostinato si carica di affanni
il malvagio è destinato ad accumulare peccati.
AT greco 3,28ἐπαγωγῇ ὑπερηφάνου οὐκ ἔστιν ἴασις φυτὸν γὰρ πονηρίας ἐρρίζωκεν ἐν αὐτῷ
Interconfessionale Sir3,28Non c’è rimedio per la miseria del superbo,
perché la sua cattiveria ha radici troppo profonde in lui.
AT greco 3,29καρδία συνετοῦ διανοηθήσεται παραβολήν καὶ οὖς ἀκροατοῦ ἐπιθυμία σοφοῦ
Interconfessionale SirL’uomo intelligente è in grado di capire i proverbi,
chi è saggio desidera ascoltare con attenzione.
Rimandi
3,29 capire 14,20-21.
AT greco 3,30πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας
Interconfessionale SirCome l’acqua spegne un fuoco che divampa,
così l’aiuto dato ai poveri cancella i peccati.
Rimandi
AT greco 3,31ὁ ἀνταποδιδοὺς χάριτας μέμνηται εἰς τὰ μετὰ ταῦτα καὶ ἐν καιρῷ πτώσεως αὐτοῦ εὑρήσει στήριγμα
Interconfessionale Sir3,31Chi ricambia i doni ricevuti pensa al suo avvenire,
nei momenti difficili troverà chi lo sostiene.