Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 32 32,1ἡγούμενόν σε κατέστησαν μὴ ἐπαίρου γίνου ἐν αὐτοῖς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν φρόντισον αὐτῶν καὶ οὕτω κάθισον
CEI 1974 Sir32,1 Ti hanno fatto capotavola? Non esaltarti;
comportati con gli altri come uno di loro.
Pensa a loro e poi mettiti a tavola;
AT greco 32,2καὶ πᾶσαν τὴν χρείαν σου ποιήσας ἀνάπεσε ἵνα εὐφρανθῇς δι’ αὐτοὺς καὶ εὐκοσμίας χάριν λάβῃς στέφανον
CEI 1974 Sir32,2 quando avrai assolto il tuo compito, accòmodati
per ricrearti con loro
e ricevere la corona per la tua cortesia.
AT greco 32,3λάλησον πρεσβύτερε πρέπει γάρ σοι ἐν ἀκριβεῖ ἐπιστήμῃ καὶ μὴ ἐμποδίσῃς μουσικά
CEI 1974 Sir32,3 Parla, o anziano, ciò ti s`addice,
ma con discrezione e non disturbare la musica.
AT greco 32,4ὅπου ἀκρόαμα μὴ ἐκχέῃς λαλιὰν καὶ ἀκαίρως μὴ σοφίζου
CEI 1974 Sir32,4 Quando ascolti non effonderti in chiacchiere,
non fare fuori luogo il sapiente.
AT greco 32,5σφραγὶς ἄνθρακος ἐπὶ κόσμῳ χρυσῷ σύγκριμα μουσικῶν ἐν συμποσίῳ οἴνου
CEI 1974 Sir32,5 Sigillo di rubino in un anello d`oro
è un concerto musicale in un banchetto.
AT greco 32,6ἐν κατασκευάσματι χρυσῷ σφραγὶς σμαράγδου μέλος μουσικῶν ἐφ’ ἡδεῖ οἴνῳ
CEI 1974 Sir32,6 Sigillo di smeraldo in una guarnizione d`oro
è la melodia dei canti unita alla dolcezza del vino.
Condotta dei giovani
AT greco 32,7λάλησον νεανίσκε εἰ χρεία σου μόλις δὶς ἐὰν ἐπερωτηθῇς
CEI 1974 Sir32,7 Parla, giovinetto, se è necessario,
ma appena un paio di volte, se interrogato.
AT greco 32,8κεφαλαίωσον λόγον ἐν ὀλίγοις πολλά γίνου ὡς γινώσκων καὶ ἅμα σιωπῶν
CEI 1974 Sir32,8 Compendia il tuo discorso, molte cose in poche parole;
compòrtati come uno che sa ma che tace.
AT greco 32,9ἐν μέσῳ μεγιστάνων μὴ ἐξισάζου καὶ ἑτέρου λέγοντος μὴ πολλὰ ἀδολέσχει
CEI 1974 Sir32,9 Fra i grandi non crederti loro uguale,
se un altro parla, non ciarlare troppo.
AT greco 32,10πρὸ βροντῆς κατασπεύδει ἀστραπή καὶ πρὸ αἰσχυντηροῦ προελεύσεται χάρις
CEI 1974 Sir32,10 Prima del tuono viene la folgore,
la grazia precede l`uomo modesto.
AT greco 32,11ἐν ὥρᾳ ἐξεγείρου καὶ μὴ οὐράγει ἀπότρεχε εἰς οἶκον καὶ μὴ ῥᾳθύμει
CEI 1974 Sir32,11 All`ora stabilita àlzati e non restare per ultimo,
corri a casa e non indugiare.
AT greco 32,12ἐκεῖ παῖζε καὶ ποίει τὰ ἐνθυμήματά σου καὶ μὴ ἁμάρτῃς λόγῳ ὑπερηφάνῳ
CEI 1974 Sir32,12 Là divèrtiti e fà quello che desideri,
ma non peccare con un discorso arrogante.
AT greco 32,13καὶ ἐπὶ τούτοις εὐλόγησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ μεθύσκοντά σε ἀπὸ τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir32,13 Per tutto ciò benedici chi ti ha creato,
chi ti colma dei suoi benefici.
La legge di Dio
AT greco 32,14ὁ φοβούμενος κύριον ἐκδέξεται παιδείαν καὶ οἱ ὀρθρίζοντες εὑρήσουσιν εὐδοκίαν
CEI 1974 Sir32,14 Chi teme il Signore accetterà la correzione,
coloro che lo ricercano troveranno il suo favore.
AT greco 32,15ὁ ζητῶν νόμον ἐμπλησθήσεται αὐτοῦ καὶ ὁ ὑποκρινόμενος σκανδαλισθήσεται ἐν αὐτῷ
CEI 1974 Sir32,15 Chi indaga la legge ne sarà appagato,
ma l`ipocrita vi troverà motivo di scandalo.
AT greco 32,16οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν κρίμα καὶ δικαιώματα ὡς φῶς ἐξάψουσιν
CEI 1974 Sir32,16 Quanti temono il Signore troveranno la giustizia,
le loro virtù brilleranno come luci.
AT greco 32,17ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς ἐκκλινεῖ ἐλεγμὸν καὶ κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ εὑρήσει σύγκριμα
CEI 1974 Sir32,17 Un uomo peccatore schiva il rimprovero,
trova scuse secondo i suoi capricci.
AT greco 32,18ἀνὴρ βουλῆς οὐ μὴ παρίδῃ διανόημα ἀλλότριος καὶ ὑπερήφανος οὐ καταπτήξει φόβον
CEI 1974 Sir32,18 Un uomo assennato non trascura l`avvertimento,
quello empio e superbo non prova alcun timore.
AT greco 32,19ἄνευ βουλῆς μηθὲν ποιήσῃς καὶ ἐν τῷ ποιῆσαί σε μὴ μεταμελοῦ
CEI 1974 Sir32,19 Non far nulla senza riflessione,
alla fine dell`azione non te ne pentirai.
AT greco 32,20ἐν ὁδῷ ἀντιπτώματος μὴ πορεύου καὶ μὴ προσκόψῃς ἐν λιθώδεσιν
CEI 1974 Sir32,20 Non camminare in una via piena d`ostacoli,
per non inciampare contro i sassi.
AT greco 32,21μὴ πιστεύσῃς ἐν ὁδῷ ἀπροσκόπῳ
CEI 1974 Sir32,21 Non fidarti di una via senza inciampi,
AT greco 32,22καὶ ἀπὸ τῶν τέκνων σου φύλαξαι
CEI 1974 Sir32,22 e guàrdati anche dai tuoi figli.
AT greco 32,23ἐν παντὶ ἔργῳ πίστευε τῇ ψυχῇ σου καὶ γὰρ τοῦτό ἐστιν τήρησις ἐντολῶν
CEI 1974 Sir32,23 In ogni azione abbi fiducia in te stesso,
poiché anche questo è osservare i comandamenti.
AT greco 32,24ὁ πιστεύων νόμῳ προσέχει ἐντολαῖς καὶ ὁ πεποιθὼς κυρίῳ οὐκ ἐλαττωθήσεται
CEI 1974 Sir32,24 Chi crede alla legge è attento ai comandamenti,
chi confida nel Signore non resterà deluso.