Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 33 33,1τῷ φοβουμένῳ κύριον οὐκ ἀπαντήσει κακόν ἀλλ’ ἐν πειρασμῷ καὶ πάλιν ἐξελεῖται
CEI 1974 Sir33,1 Chi teme il Signore non incorre in alcun male,
se subisce tentazioni, ne sarà liberato di nuovo.
AT greco 33,2ἀνὴρ σοφὸς οὐ μισήσει νόμον ὁ δὲ ὑποκρινόμενος ἐν αὐτῷ ὡς ἐν καταιγίδι πλοῖον
CEI 1974 Sir33,2 Un uomo saggio non detesta la legge,
ma l`ipocrita a suo riguardo è come una nave nella tempesta.
AT greco 33,3ἄνθρωπος συνετὸς ἐμπιστεύσει νόμῳ καὶ ὁ νόμος αὐτῷ πιστὸς ὡς ἐρώτημα δήλων
CEI 1974 Sir33,3 L`uomo assennato ha fiducia nella legge,
la legge per lui è degna di fede come un oracolo.
AT greco 33,4ἑτοίμασον λόγον καὶ οὕτως ἀκουσθήσῃ σύνδησον παιδείαν καὶ ἀποκρίθητι
CEI 1974 Sir33,4 Prepàrati il discorso, così sarai ascoltato;
concatena il tuo sapere e poi rispondi.
AT greco 33,5τροχὸς ἁμάξης σπλάγχνα μωροῦ καὶ ὡς ἄξων στρεφόμενος ὁ διαλογισμὸς αὐτοῦ
CEI 1974 Sir33,5 Ruota di carro il sentimento dello stolto,
il suo ragionamento è come l`asse che gira.
AT greco 33,6ἵππος εἰς ὀχείαν ὡς φίλος μωκός ὑποκάτω παντὸς ἐπικαθημένου χρεμετίζει
CEI 1974 Sir33,6 Come uno stallone è un amico beffardo,
nitrisce sotto chiunque lo cavalca.
Disposizioni di Dio
AT greco 33,7διὰ τί ἡμέρα ἡμέρας ὑπερέχει καὶ πᾶν φῶς ἡμέρας ἐνιαυτοῦ ἀφ’ ἡλίου
CEI 1974 Sir33,7 Perché un giorno è più importante d`un altro?
Eppure la luce di ogni giorno dell`anno viene dal sole.
AT greco 33,8ἐν γνώσει κυρίου διεχωρίσθησαν καὶ ἠλλοίωσεν καιροὺς καὶ ἑορτάς
CEI 1974 Sir33,8 Essi sono distinti secondo il pensiero del Signore
che ha variato le stagioni e le feste.
AT greco 33,9ἀπ’ αὐτῶν ἀνύψωσεν καὶ ἡγίασεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν
CEI 1974 Sir33,9 Alcuni giorni li ha nobilitati e santificati,
altri li ha lasciati nel numero dei giorni ordinari.
AT greco 33,10καὶ ἄνθρωποι πάντες ἀπὸ ἐδάφους καὶ ἐκ γῆς ἐκτίσθη Αδαμ
CEI 1974 Sir33,10 Anche gli uomini provengono tutti dalla polvere
e dalla terra fu creato Adamo.
AT greco 33,11ἐν πλήθει ἐπιστήμης κύριος διεχώρισεν αὐτοὺς καὶ ἠλλοίωσεν τὰς ὁδοὺς αὐτῶν
CEI 1974 Sir33,11 Ma il Signore li ha distinti nella sua grande sapienza,
ha assegnato loro diversi destini.
AT greco 33,12ἐξ αὐτῶν εὐλόγησεν καὶ ἀνύψωσεν καὶ ἐξ αὐτῶν ἡγίασεν καὶ πρὸς αὐτὸν ἤγγισεν ἀπ’ αὐτῶν κατηράσατο καὶ ἐταπείνωσεν καὶ ἀνέστρεψεν αὐτοὺς ἀπὸ στάσεως αὐτῶν
CEI 1974 Sir33,12 Alcuni li ha benedetti ed esaltati,
altri li ha santificati e avvicinati a sé,
altri li ha maledetti e umiliati
e li ha scacciati dalle loro posizioni.
AT greco 33,13ὡς πηλὸς κεραμέως ἐν χειρὶ αὐτοῦ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ οὕτως ἄνθρωποι ἐν χειρὶ τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς ἀποδοῦναι αὐτοῖς κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir Come l`argilla nelle mani del vasaio
che la forma a suo piacimento,
così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati,
per retribuirli secondo la sua giustizia.
33,13 Cfr. Is 29, 16. cfr. Ger 18, 6. cfr. Rm 9, 20-21.
AT greco 33,14ἀπέναντι τοῦ κακοῦ τὸ ἀγαθόν καὶ ἀπέναντι τοῦ θανάτου ἡ ζωή οὕτως ἀπέναντι εὐσεβοῦς ἁμαρτωλός
CEI 1974 Sir33,14 Di fronte al male c`è il bene, di fronte alla morte, la vita;
così di fronte al pio il peccatore.
AT greco 33,15καὶ οὕτως ἔμβλεψον εἰς πάντα τὰ ἔργα τοῦ ὑψίστου δύο δύο ἓν κατέναντι τοῦ ἑνός
CEI 1974 Sir33,15 Considera perciò tutte le opere dell`Altissimo;
due a due, una di fronte all`altra.
L` opera dell` autore
AT greco 33,16κἀγὼ ἔσχατος ἠγρύπνησα ὡς καλαμώμενος ὀπίσω τρυγητῶν
CEI 1974 Sir33,16 Io mi sono dedicato per ultimo allo studio,
come un racimolatore dietro i vendemmiatori.
AT greco 33,17ἐν εὐλογίᾳ κυρίου ἔφθασα καὶ ὡς τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνόν
CEI 1974 Sir33,17 Con la benedizione del Signore ho raggiunto lo scopo,
come un vendemmiatore ho riempito il tino.
AT greco 33,18κατανοήσατε ὅτι οὐκ ἐμοὶ μόνῳ ἐκοπίασα ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς ζητοῦσιν παιδείαν
CEI 1974 Sir33,18 Badate che non ho faticato solo per me,
ma per quanti ricercano l`istruzione.
AT greco 33,19ἀκούσατέ μου μεγιστᾶνες λαοῦ καὶ οἱ ἡγούμενοι ἐκκλησίας ἐνωτίσασθε
CEI 1974 Sir33,19 Ascoltatemi, capi del popolo,
e voi che dirigete le assemblee, fate attenzione.
Il padre di famiglia
AT greco 33,20υἱῷ καὶ γυναικί ἀδελφῷ καὶ φίλῳ μὴ δῷς ἐξουσίαν ἐπὶ σὲ ἐν ζωῇ σου καὶ μὴ δῷς ἑτέρῳ τὰ χρήματά σου ἵνα μὴ μεταμεληθεὶς δέῃ περὶ αὐτῶν
CEI 1974 Sir33,20 Al figlio e alla moglie, al fratello e all`amico
non dare un potere su di te finché sei in vita.
Non dare ad altri le tue ricchezze,
perché poi non ti penta e debba richiederle.
AT greco 33,21ἕως ἔτι ζῇς καὶ πνοὴ ἐν σοί μὴ ἀλλάξῃς σεαυτὸν ἐν πάσῃ σαρκί
CEI 1974 Sir33,21 Finché vivi e c`è respiro in te,
non abbandonarti in potere di nessuno.
AT greco 33,22κρεῖσσον γάρ ἐστιν τὰ τέκνα δεηθῆναί σου ἢ σὲ ἐμβλέπειν εἰς χεῖρας υἱῶν σου
CEI 1974 Sir33,22 È meglio che i figli ti preghino
che non rivolgerti tu alle loro mani.
AT greco 33,23ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου γίνου ὑπεράγων μὴ δῷς μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου
CEI 1974 Sir33,23 In tutte le azioni sii sempre superiore,
non permettere che si offuschi la tua fama.
AT greco 33,24ἐν ἡμέρᾳ συντελείας ἡμερῶν ζωῆς σου καὶ ἐν καιρῷ τελευτῆς διάδος κληρονομίαν
CEI 1974 Sir33,24 Quando finiranno i giorni della tua vita,
al momento della morte, assegna la tua eredità.
Condotta con i servi
AT greco 33,25χορτάσματα καὶ ῥάβδος καὶ φορτία ὄνῳ ἄρτος καὶ παιδεία καὶ ἔργον οἰκέτῃ
CEI 1974 Sir Foraggio, bastone e pesi per l`asino;
pane, castigo e lavoro per lo schiavo.
33,25 A complemento si veda il v. 32, da confrontare con Fm vv. 12, 16. cfr. Ef 6, 9. cfr. Col 4, 1.
AT greco 33,26ἔργασαι ἐν παιδί καὶ εὑρήσεις ἀνάπαυσιν ἄνες χεῖρας αὐτῷ καὶ ζητήσει ἐλευθερίαν
CEI 1974 Sir33,26 Fà lavorare il tuo servo, e potrai trovare riposo,
lasciagli libere le mani e cercherà la libertà.
AT greco 33,27ζυγὸς καὶ ἱμὰς τράχηλον κάμψουσιν καὶ οἰκέτῃ κακούργῳ στρέβλαι καὶ βάσανοι
CEI 1974 Sir33,27 Giogo e redini piegano il collo;
per lo schiavo cattivo torture e castighi.
AT greco 33,28ἔμβαλε αὐτὸν εἰς ἐργασίαν ἵνα μὴ ἀργῇ πολλὴν γὰρ κακίαν ἐδίδαξεν ἡ ἀργία
CEI 1974 Sir33,28 Fallo lavorare perché non stia in ozio,
poiché l`ozio insegna molte cattiverie.
AT greco 33,29εἰς ἔργα κατάστησον καθὼς πρέπει αὐτῷ κἂν μὴ πειθαρχῇ βάρυνον τὰς πέδας αὐτοῦ
CEI 1974 Sir33,29 Obbligalo al lavoro come gli conviene,
e se non obbedisce, stringi i suoi ceppi.
AT greco 33,30καὶ μὴ περισσεύσῃς ἐπὶ πάσῃ σαρκὶ καὶ ἄνευ κρίσεως μὴ ποιήσῃς μηδέν
CEI 1974 Sir33,30 Non esagerare con nessuno;
non fare nulla senza giustizia.
AT greco 33,31εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης ἔστω ὡς σύ ὅτι ἐν αἵματι ἐκτήσω αὐτόν
CEI 1974 Sir33,31 Se hai uno schiavo, sia come te stesso,
poiché l`hai acquistato con il sangue.
AT greco 33,32εἰ ἔστιν σοι οἰκέτης ἄγε αὐτὸν ὡς ἀδελφόν ὅτι ὡς ἡ ψυχή σου ἐπιδεήσεις αὐτῷ
CEI 1974 Sir33,32 Se hai uno schiavo, trattalo come fratello,
perché ne avrai bisogno come di te stesso,
AT greco 33,33ἐὰν κακώσῃς αὐτὸν καὶ ἀπάρας ἀποδρᾷ ἐν ποίᾳ ὁδῷ ζητήσεις αὐτόν
CEI 1974 Sir33,33 Se tu lo maltratti ed egli fuggirà,
per quale strada andrai a ricercarlo?