Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 34 34,1κεναὶ ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρί καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας
CEI 1974 Sir Speranze vane e fallaci sono proprie dell`uomo insensato,
i sogni danno le ali agli stolti.
34,1 La Bibbia menziona varie comunicazioni divine avvenute in sogno (cfr. Gn 28, 10-17. cfr. Gn 31, 10. 13.24. cfr. Gn 37, 5-10. cfr. Gn 41, 1-36. cfr. Mt 1, 20-23. cfr. Mt 2, 13.19.22), ma proibisce di ispirarsi ai sogni per pratiche divinatorie (cfr. Lv 19, 31. cfr. Dt 13, 2-4. cfr. Lv 18, 10.14. cfr. Qo 5, 6. cfr. Ger 23, 5. cfr. Ger 29, 8).
AT greco 34,2ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις
CEI 1974 Sir34,2 Come uno che afferra le ombre e insegue il vento,
così chi si appoggia ai sogni.
AT greco 34,3τοῦτο κατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων κατέναντι προσώπου ὁμοίωμα προσώπου
CEI 1974 Sir Questo dopo quello: tale la visione di sogni,
di fronte a un volto l`immagine di un volto.
34,3 Come in uno specchio.
AT greco 34,4ἀπὸ ἀκαθάρτου τί καθαρισθήσεται καὶ ἀπὸ ψευδοῦς τί ἀληθεύσει
CEI 1974 Sir34,4 Dall`impuro che cosa potrà uscire di puro?
E dal falso che cosa potrà uscire di vero?
AT greco 34,5μαντεῖαι καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστιν καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται καρδία
CEI 1974 Sir34,5 Oracoli, auspici e sogni sono cose vane,
come vaneggia la mente di una donna in doglie.
AT greco 34,6ἐὰν μὴ παρὰ ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἐπισκοπῇ μὴ δῷς εἰς αὐτὰ τὴν καρδίαν σου
CEI 1974 Sir34,6 Se non sono inviati dall`Altissimo in una sua visita,
non permettere che se ne occupi la tua mente.
AT greco 34,7πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν τὰ ἐνύπνια καὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτοῖς
CEI 1974 Sir34,7 I sogni hanno indotto molti in errore,
hanno deviato quanti avevano in essi sperato.
AT greco 34,8ἄνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόμος καὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις
CEI 1974 Sir34,8 Senza menzogna si deve adempiere la legge,
la sapienza in bocca verace è perfezione.
Viaggi
AT greco 34,9ἀνὴρ πεπλανημένος ἔγνω πολλά καὶ ὁ πολύπειρος ἐκδιηγήσεται σύνεσιν
CEI 1974 Sir34,9 Chi ha viaggiato conosce molte cose,
chi ha molta esperienza parlerà con intelligenza.
AT greco 34,10ὃς οὐκ ἐπειράθη ὀλίγα οἶδεν ὁ δὲ πεπλανημένος πληθυνεῖ πανουργίαν
CEI 1974 Sir34,10 Chi non ha avuto delle prove, poco conosce;
chi ha viaggiato ha accresciuto l`accortezza.
AT greco 34,11πολλὰ ἑώρακα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου καὶ πλείονα τῶν λόγων μου σύνεσίς μου
CEI 1974 Sir34,11 Ho visto molte cose nei miei viaggi;
il mio sapere è più che le mie parole.
AT greco 34,12πλεονάκις ἕως θανάτου ἐκινδύνευσα καὶ διεσώθην τούτων χάριν
CEI 1974 Sir34,12 Spesso ho corso pericoli mortali;
ma sono stato salvato grazie alla mia esperienza.
Timore di Dio
AT greco 34,13πνεῦμα φοβουμένων κύριον ζήσεται ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σῴζοντα αὐτούς
CEI 1974 Sir34,13 Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà,
perché la loro speranza è posta in colui che li salva.
AT greco 34,14ὁ φοβούμενος κύριον οὐδὲν εὐλαβηθήσεται καὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ
CEI 1974 Sir34,14 Chi teme il Signore non ha paura di nulla,
e non teme perché egli è la sua speranza.
AT greco 34,15φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ἡ ψυχή τίνι ἐπέχει καὶ τίς αὐτοῦ στήριγμα
CEI 1974 Sir34,15 Beata l`anima di chi teme il Signore;
a chi si appoggia? Chi è il suo sostegno?
AT greco 34,16οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν ὑπερασπισμὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος σκέπη ἀπὸ καύσωνος καὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας φυλακὴ ἀπὸ προσκόμματος καὶ βοήθεια ἀπὸ πτώσεως
CEI 1974 Sir34,16 Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano,
protezione potente e sostegno di forza,
riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano,
difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta;
AT greco 34,17ἀνυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφθαλμούς ἴασιν διδούς ζωὴν καὶ εὐλογίαν
CEI 1974 Sir34,17 solleva l`anima e illumina gli occhi,
concede sanità, vita e benedizione.
Sacrifici non graditi a Dio
AT greco 34,18θυσιάζων ἐξ ἀδίκου προσφορὰ μεμωμημένη καὶ οὐκ εἰς εὐδοκίαν δωρήματα ἀνόμων
CEI 1974 Sir34,18 Sacrificare il frutto dell`ingiustizia è un`offerta da burla;
i doni dei malvagi non sono graditi.
AT greco 34,19οὐκ εὐδοκεῖ ὁ ὕψιστος ἐν προσφοραῖς ἀσεβῶν οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας
CEI 1974 Sir34,19 L`Altissimo non gradisce le offerte degli empi,
e per la moltitudine delle vittime non perdona i peccati.
AT greco 34,20θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὁ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων
CEI 1974 Sir34,20 Sacrifica un figlio davanti al proprio padre
chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.
AT greco 34,21ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν ὁ ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων
CEI 1974 Sir34,21 Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri,
toglierlo a loro è commettere un assassinio.
AT greco 34,22φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος ἐμβίωσιν καὶ ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου
CEI 1974 Sir34,22 Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento,
versa sangue chi rifiuta il salario all`operaio.
AT greco 34,23εἷς οἰκοδομῶν καὶ εἷς καθαιρῶν τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κόπους
CEI 1974 Sir34,23 Uno edifica, l`altro abbatte:
che vantaggio se ne ricava oltre la fatica?
AT greco 34,24εἷς εὐχόμενος καὶ εἷς καταρώμενος τίνος φωνῆς εἰσακούσεται ὁ δεσπότης
CEI 1974 Sir34,24 Uno prega, l`altro maledice:
quale delle due voci ascolterà il Signore?
AT greco 34,25βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροῦ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοῦ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir34,25 Lavarsi dopo aver toccato un morto,
poi toccarlo di nuovo:
quale utilità c`è in simile abluzione?
AT greco 34,26οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν τῆς προσευχῆς αὐτοῦ τίς εἰσακούσεται καὶ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν
CEI 1974 Sir34,26 Così l`uomo che digiuna per i suoi peccati
e poi va e li commette di nuovo.
Chi ascolterà la sua supplica?
Quale utilità c`è nella sua umiliazione?