Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 34 34,1κεναὶ ἐλπίδες καὶ ψευδεῖς ἀσυνέτῳ ἀνδρί καὶ ἐνύπνια ἀναπτεροῦσιν ἄφρονας
CEI 2008 Sir Speranze vane e fallaci sono quelle dello stolto,
e i sogni danno le ali a chi è privo di senno.
34,1

34,14 NVg (34,14b) aggiunge: e sarà benedetto quando egli si manifesterà
34,15 NVg (34,15b) aggiunge: e gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano
34,20b NVg (34,21) aggiunge: Il Signore è l’unico baluardo / per coloro che lo seguono nella verità e nella giustizia.


Cautela verso i sogni
AT greco 34,2ὡς δρασσόμενος σκιᾶς καὶ διώκων ἄνεμον οὕτως ὁ ἐπέχων ἐνυπνίοις
CEI 2008 Sir34,2Come uno che afferra le ombre e insegue il vento,
così è per chi si appoggia sui sogni.
AT greco 34,3τοῦτο κατὰ τούτου ὅρασις ἐνυπνίων κατέναντι προσώπου ὁμοίωμα προσώπου
CEI 2008 Sir34,3Una cosa di fronte all'altra: tale è la visione dei sogni,
di fronte a un volto l'immagine di un volto.
AT greco 34,4ἀπὸ ἀκαθάρτου τί καθαρισθήσεται καὶ ἀπὸ ψευδοῦς τί ἀληθεύσει
CEI 2008 Sir34,4Dall'impuro che cosa potrà uscire di puro?
E dal falso che cosa potrà uscire di vero?
AT greco 34,5μαντεῖαι καὶ οἰωνισμοὶ καὶ ἐνύπνια μάταιά ἐστιν καὶ ὡς ὠδινούσης φαντάζεται καρδία
CEI 2008 Sir34,5Oracoli, presagi e sogni sono cose fatue,
come vaneggia la mente di una donna che ha le doglie.
AT greco 34,6ἐὰν μὴ παρὰ ὑψίστου ἀποσταλῇ ἐν ἐπισκοπῇ μὴ δῷς εἰς αὐτὰ τὴν καρδίαν σου
CEI 2008 Sir34,6Se non sono una visione inviata dall'Altissimo,
non permettere che se ne occupi la tua mente.
AT greco 34,7πολλοὺς γὰρ ἐπλάνησεν τὰ ἐνύπνια καὶ ἐξέπεσον ἐλπίζοντες ἐπ’ αὐτοῖς
CEI 2008 Sir34,7I sogni hanno indotto molti in errore,
e andarono in rovina quelli che vi avevano sperato.
AT greco 34,8ἄνευ ψεύδους συντελεσθήσεται νόμος καὶ σοφία στόματι πιστῷ τελείωσις
CEI 2008 Sir34,8La legge deve compiersi senza inganno,
e la sapienza è perfetta sulla bocca di chi è fedele.

AT greco 34,9ἀνὴρ πεπλανημένος ἔγνω πολλά καὶ ὁ πολύπειρος ἐκδιηγήσεται σύνεσιν
CEI 2008 SirChi ha viaggiato conosce molte cose,
chi ha molta esperienza parla con intelligenza.
34,9-13 Utilità dei viaggi
AT greco 34,10ὃς οὐκ ἐπειράθη ὀλίγα οἶδεν ὁ δὲ πεπλανημένος πληθυνεῖ πανουργίαν
CEI 2008 Sir34,10Chi non ha avuto prove, poco conosce;
AT greco 34,11πολλὰ ἑώρακα ἐν τῇ ἀποπλανήσει μου καὶ πλείονα τῶν λόγων μου σύνεσίς μου
CEI 2008 Sir34,11chi ha viaggiato ha una grande accortezza.
AT greco 34,12πλεονάκις ἕως θανάτου ἐκινδύνευσα καὶ διεσώθην τούτων χάριν
CEI 2008 Sir34,12Ho visto molte cose nei miei viaggi,
il mio sapere è più che le mie parole.
AT greco 34,13πνεῦμα φοβουμένων κύριον ζήσεται ἡ γὰρ ἐλπὶς αὐτῶν ἐπὶ τὸν σῴζοντα αὐτούς
CEI 2008 Sir34,13Spesso ho corso pericoli mortali,
ma mi sono salvato grazie alla mia esperienza.
AT greco 34,14ὁ φοβούμενος κύριον οὐδὲν εὐλαβηθήσεται καὶ οὐ μὴ δειλιάσῃ ὅτι αὐτὸς ἐλπὶς αὐτοῦ
CEI 2008 Sir34,14Lo spirito di quelli che temono il Signore vivrà,
AT greco 34,15φοβουμένου τὸν κύριον μακαρία ἡ ψυχή τίνι ἐπέχει καὶ τίς αὐτοῦ στήριγμα
CEI 2008 Sir34,15perché la loro speranza è posta in colui che li salva.
AT greco 34,16οἱ ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν ὑπερασπισμὸς δυναστείας καὶ στήριγμα ἰσχύος σκέπη ἀπὸ καύσωνος καὶ σκέπη ἀπὸ μεσημβρίας φυλακὴ ἀπὸ προσκόμματος καὶ βοήθεια ἀπὸ πτώσεως
CEI 2008 Sir34,16Chi teme il Signore non ha paura di nulla
e non si spaventa perché è lui la sua speranza.
AT greco 34,17ἀνυψῶν ψυχὴν καὶ φωτίζων ὀφθαλμούς ἴασιν διδούς ζωὴν καὶ εὐλογίαν
CEI 2008 Sir34,17Beato colui che teme il Signore.
AT greco 34,18θυσιάζων ἐξ ἀδίκου προσφορὰ μεμωμημένη καὶ οὐκ εἰς εὐδοκίαν δωρήματα ἀνόμων
CEI 2008 Sir34,18A chi si appoggia? Chi è il suo sostegno?
AT greco 34,19οὐκ εὐδοκεῖ ὁ ὕψιστος ἐν προσφοραῖς ἀσεβῶν οὐδὲ ἐν πλήθει θυσιῶν ἐξιλάσκεται ἁμαρτίας
CEI 2008 Sir34,19Gli occhi del Signore sono su quelli che lo amano;
egli è protezione potente e sostegno vigoroso,
riparo dal vento infuocato e dal sole meridiano,
difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta.
AT greco 34,20θύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὁ προσάγων θυσίαν ἐκ χρημάτων πενήτων
CEI 2008 Sir34,20Il Signore solleva l'anima e illumina gli occhi,
concede guarigione, vita e benedizione.
AT greco 34,21ἄρτος ἐπιδεομένων ζωὴ πτωχῶν ὁ ἀποστερῶν αὐτὴν ἄνθρωπος αἱμάτων
CEI 2008 SirSacrificare il frutto dell'ingiustizia è un'offerta da scherno
34,21-31 Il culto che Dio gradisce
AT greco 34,22φονεύων τὸν πλησίον ὁ ἀφαιρούμενος ἐμβίωσιν καὶ ἐκχέων αἷμα ὁ ἀποστερῶν μισθὸν μισθίου
CEI 2008 Sir34,22e i doni dei malvagi non sono graditi.
AT greco 34,23εἷς οἰκοδομῶν καὶ εἷς καθαιρῶν τί ὠφέλησαν πλεῖον ἢ κόπους
CEI 2008 Sir34,23L'Altissimo non gradisce le offerte degli empi
né perdona i peccati secondo il numero delle vittime.
AT greco 34,24εἷς εὐχόμενος καὶ εἷς καταρώμενος τίνος φωνῆς εἰσακούσεται ὁ δεσπότης
CEI 2008 Sir34,24Sacrifica un figlio davanti al proprio padre
chi offre un sacrificio con i beni dei poveri.
AT greco 34,25βαπτιζόμενος ἀπὸ νεκροῦ καὶ πάλιν ἁπτόμενος αὐτοῦ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ λουτρῷ αὐτοῦ
CEI 2008 Sir34,25Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri,
colui che glielo toglie è un sanguinario.
AT greco 34,26οὕτως ἄνθρωπος νηστεύων ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ πάλιν πορευόμενος καὶ τὰ αὐτὰ ποιῶν τῆς προσευχῆς αὐτοῦ τίς εἰσακούσεται καὶ τί ὠφέλησεν ἐν τῷ ταπεινωθῆναι αὐτόν
CEI 2008 Sir34,26Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento,