Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 36 36,1ἐλέησον ἡμᾶς δέσποτα ὁ θεὸς πάντων καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη
CEI 1974 Sir Abbi pietà di noi, Signore Dio di tutto, e guarda,
infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
36,1 Preghiera per la restaurazione di Israele, che si ispira ai testi biblici antecedenti sul ritorno del popolo di Dio nella terra promessa, e il riconoscimento della vera religione da parte delle genti.
AT greco 36,2ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου
CEI 1974 Sir36,2 Alza la tua mano sulle nazioni straniere,
perché vedano la tua potenza.
AT greco 36,3ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς
CEI 1974 Sir36,3 Come ai loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi,
così ai nostri occhi mòstrati grande fra di loro.
AT greco 36,4καὶ ἐπιγνώτωσάν σε καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριε
CEI 1974 Sir36,4 Ti riconoscano, come noi abbiamo riconosciuto
che non c`è un Dio fuori di te, Signore.
AT greco 36,5ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν
CEI 1974 Sir36,5 Rinnova i segni e compi altri prodigi,
glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
AT greco 36,6ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν
CEI 1974 Sir36,6 Risveglia lo sdegno e riversa l`ira,
distruggi l`avversario e abbatti il nemico.
AT greco 36,7σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου
CEI 1974 Sir36,7 Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento;
si narrino le tue meraviglie.
AT greco 36,8ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν
CEI 1974 Sir36,8 Sia consumato dall`ira del fuoco chi cerca scampo;
gli avversari del tuo popolo vadano in perdizione.
AT greco 36,9σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν
CEI 1974 Sir36,9 Schiaccia le teste dei capi nemici
che dicono: "Non c`è nessuno fuori di noi".
AT greco 36,10συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
CEI 1974 Sir36,10 Raduna tutte le tribù di Giacobbe,
rendi loro il possesso come era al principio.
AT greco 36,11ἐλέησον λαόν κύριε κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας
CEI 1974 Sir Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome,
di Israele che hai trattato come un primogenito.
36,11 Israele serve il vero Dio e si aspetta la sua protezione e l'adempimento delle promesse fattegli.
AT greco 36,12οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου
CEI 1974 Sir36,12 Abbi pietà della tua città santa,
di Gerusalemme tua stabile dimora.
AT greco 36,13πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου
CEI 1974 Sir36,13 Riempi Sion della tua maestà
il tuo popolo della tua gloria.
AT greco 36,14δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου
CEI 1974 Sir36,14 Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio,
adempi le profezie fatte nel tuo nome.
AT greco 36,15δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν
CEI 1974 Sir36,15 Ricompensa coloro che sperano in te,
i tuoi profeti siano degni di fede.
AT greco 36,16εἰσάκουσον κύριε δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου
CEI 1974 Sir36,16 Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi,
secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo.
AT greco 36,17καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων
CEI 1974 Sir36,17 Sappiano quanti abitano sulla terra
che tu sei il Signore, il Dio dei secoli.
Scelta della donna
AT greco 36,18πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον
CEI 1974 Sir36,18 Il ventre consuma ogni cibo,
eppure un cibo è preferibile a un altro.
AT greco 36,19φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς
CEI 1974 Sir36,19 Il palato distingue al gusto la selvaggina,
così una mente assennata distingue i discorsi bugiardi.
AT greco 36,20καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ
CEI 1974 Sir36,20 Un cuore perverso causerà dolore,
un uomo dalla molta esperienza saprà ripagarlo.
AT greco 36,21πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων
CEI 1974 Sir36,21 Una donna accetterà qualsiasi marito,
ma una giovane è migliore di un`altra.
AT greco 36,22κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει
CEI 1974 Sir36,22 La bellezza di una donna allieta il volto;
e sorpassa ogni desiderio dell`uomo;
AT greco 36,23εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων
CEI 1974 Sir36,23 se vi è poi sulla sua lingua bontà e dolcezza,
suo marito non è più uno dei comuni mortali.
AT greco 36,24ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως
CEI 1974 Sir36,24 Chi si procura una sposa, possiede il primo dei beni,
un aiuto adatto a lui e una colonna d`appoggio.
AT greco 36,25οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός διαρπαγήσεται κτῆμα καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή στενάξει πλανώμενος
CEI 1974 Sir36,25 Dove non esiste siepe, la proprietà è saccheggiata,
ove non c`è moglie, l`uomo geme randagio.
AT greco 36,26τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν
CEI 1974 Sir36,26 Chi si fida di un ladro armato che corre di città in città?
AT greco 36,27οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ
CEI 1974 Sir36,27 Così dell`uomo che non ha un nido
e che si corica là dove lo coglie la notte.