Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 36 36,1ἐλέησον ἡμᾶς δέσποτα ὁ θεὸς πάντων καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη
CEI 2008 Sir Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda,
36,1

36,1 NVg (36,1b) aggiunge: mostraci la luce della tua misericordia
36,2 NVg (36,2bcd) aggiunge: che non ti hanno / perché sappiano che non vi è altro Dio al di fuori di te, / e narrino le tue meraviglie
36,19a NVg (36,19ab) invece: secondo la benevolenza ce hai verso il tuo popolo, / e guidaci sulla via della giustiziaPreghiera per la salvezza d'Israele
Appassionata preghiera, che rispecchia lo stile dei Salmi. Essa interrompe la serie di massime e si eleva come supplica di tutta la nazione a Dio, di cui si esaltano la misericordia, il potere e la presenza, in favore della liberazione d'Israele, che sta sotto dominatori pagani ( vv. 6-12).
AT greco 36,2ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου
CEI 2008 Sir36,2infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
AT greco 36,3ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς
CEI 2008 Sir36,3Alza la tua mano sulle nazioni straniere,
perché vedano la tua potenza.
AT greco 36,4καὶ ἐπιγνώτωσάν σε καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριε
CEI 2008 Sir36,4Come davanti a loro ti sei mostrato santo in mezzo a noi,
così davanti a noi móstrati grande fra di loro.
AT greco 36,5ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν
CEI 2008 Sir36,5Ti riconoscano, come anche noi abbiamo riconosciuto
che non c'è Dio al di fuori di te, o Signore.
AT greco 36,6ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν
CEI 2008 Sir36,6Rinnova i segni e ripeti i prodigi,
AT greco 36,7σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου
CEI 2008 Sir36,7glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
AT greco 36,8ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν
CEI 2008 Sir36,8Risveglia il tuo sdegno e riversa la tua ira,
AT greco 36,9σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν
CEI 2008 Sir36,9distruggi l'avversario e abbatti il nemico.
AT greco 36,10συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
CEI 2008 Sir36,10Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento,
e si narrino le tue meraviglie.
AT greco 36,11ἐλέησον λαόν κύριε κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας
CEI 2008 Sir36,11Sia consumato dall'ira del fuoco chi è sopravvissuto
e cadano in rovina quelli che maltrattano il tuo popolo.
AT greco 36,12οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου
CEI 2008 Sir36,12Schiaccia le teste dei capi nemici
che dicono: "Non c'è nessuno al di fuori di noi".
AT greco 36,13πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου
CEI 2008 Sir36,13Raduna tutte le tribù di Giacobbe,
rendi loro l'eredità come era al principio.
AT greco 36,14δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου
CEI 2008 Sir36,14Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome,
d'Israele che hai reso simile a un primogenito.
AT greco 36,15δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν
CEI 2008 Sir36,15Abbi pietà della tua città santa,
di Gerusalemme, luogo del tuo riposo.
AT greco 36,16εἰσάκουσον κύριε δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου
CEI 2008 SirRiempi Sion della celebrazione delle tue imprese
e il tuo popolo della tua gloria.
36,16 b Il testo ebraico reca: “e il tuo tempio della tua gloria”.
AT greco 36,17καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων
CEI 2008 Sir36,17Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio,
risveglia le profezie fatte nel tuo nome.
AT greco 36,18πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον
CEI 2008 Sir36,18Ricompensa coloro che perseverano in te,
i tuoi profeti siano trovati degni di fede.
Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi,
AT greco 36,19φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς
CEI 2008 Sir36,19secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo,
e riconoscano tutti quelli che abitano sulla terra
che tu sei il Signore, il Dio dei secoli.
AT greco 36,20καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ
CEI 2008 SirIl ventre consuma ogni cibo,
eppure un cibo è preferibile a un altro.
36,20-28 Saper scegliere bene, soprattutto la propria sposa
AT greco 36,21πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων
CEI 2008 Sir36,21Il palato distingue al gusto la selvaggina,
così un cuore intelligente i discorsi bugiardi.
AT greco 36,22κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει
CEI 2008 Sir36,22Un cuore perverso è causa di dolore,
un uomo dalla molta esperienza lo ripaga.
AT greco 36,23εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων
CEI 2008 Sir36,23Una donna accetta qualsiasi marito,
ma vi è una giovane che è migliore di un'altra.
AT greco 36,24ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως
CEI 2008 Sir36,24La bellezza di una donna allieta il volto
e sorpassa ogni desiderio dell'uomo.
AT greco 36,25οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός διαρπαγήσεται κτῆμα καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή στενάξει πλανώμενος
CEI 2008 Sir36,25Se sulla sua lingua vi è bontà e dolcezza,
suo marito non è un comune mortale.
AT greco 36,26τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν
CEI 2008 Sir36,26Chi si procura una sposa, possiede il primo dei beni,
un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio.
AT greco 36,27οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ
CEI 2008 Sir36,27Dove non esiste siepe, la proprietà viene saccheggiata,
dove non c'è donna, l'uomo geme randagio.