Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 36 36,1ἐλέησον ἡμᾶς δέσποτα ὁ θεὸς πάντων καὶ ἐπίβλεψον καὶ ἐπίβαλε τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη
Interconfessionale SirAbbi pietà di noi, Signore, Dio di tutte le cose,
Rimandi
36,1-22 preghiera per Israele Sal 79.
AT greco 36,2ἔπαρον τὴν χεῖρά σου ἐπὶ ἔθνη ἀλλότρια καὶ ἰδέτωσαν τὴν δυναστείαν σου
Interconfessionale Sir36,2intervieni e fatti rispettare da tutti i popoli;
AT greco 36,3ὥσπερ ἐνώπιον αὐτῶν ἡγιάσθης ἐν ἡμῖν οὕτως ἐνώπιον ἡμῶν μεγαλυνθείης ἐν αὐτοῖς
Interconfessionale Sir36,3attacca le nazioni straniere
e fa’ vedere la tua potenza.
AT greco 36,4καὶ ἐπιγνώτωσάν σε καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐπέγνωμεν ὅτι οὐκ ἔστιν θεὸς πλὴν σοῦ κύριε
Interconfessionale SirCome hai mostrato a quelle la tua santità quando ci hai castigato,
così mostra a noi la tua grandezza castigando loro, o Signore.
Rimandi
36,4 Dio mostra la sua santità Ez 28,22; 38,23.
AT greco 36,5ἐγκαίνισον σημεῖα καὶ ἀλλοίωσον θαυμάσια δόξασον χεῖρα καὶ βραχίονα δεξιόν
Interconfessionale SirCome noi ti abbiamo riconosciuto, anch’esse possano riconoscere
che non c’è altro Dio al di fuori di te, Signore.
Rimandi
36,5 non c’è altro Dio fuori di te Dt 32,39+; 1 Cr 17,20.
AT greco 36,6ἔγειρον θυμὸν καὶ ἔκχεον ὀργήν ἔξαρον ἀντίδικον καὶ ἔκτριψον ἐχθρόν
Interconfessionale SirRinnova i tuoi prodigi, torna alle tue imprese,
Rimandi
36,6 prodigi e imprese Dt 4,34+.
AT greco 36,7σπεῦσον καιρὸν καὶ μνήσθητι ὁρκισμοῦ καὶ ἐκδιηγησάσθωσαν τὰ μεγαλεῖά σου
Interconfessionale Sir36,7manifesta la tua gloria e la tua potenza;
AT greco 36,8ἐν ὀργῇ πυρὸς καταβρωθήτω ὁ σῳζόμενος καὶ οἱ κακοῦντες τὸν λαόν σου εὕροισαν ἀπώλειαν
Interconfessionale Sirsfoga il tuo furore e la tua collera,
Rimandi
36,8 sfoga il tuo furore Ger 10,25; Sal 79,6.
AT greco 36,9σύντριψον κεφαλὰς ἀρχόντων ἐχθρῶν λεγόντων οὐκ ἔστιν πλὴν ἡμῶν
Interconfessionale Sir36,9distruggi l’avversario e sopprimi il nemico.
AT greco 36,10συνάγαγε πάσας φυλὰς Ιακωβ καὶ κατακληρονόμησον αὐτοὺς καθὼς ἀπ’ ἀρχῆς
Interconfessionale SirAbbrevia il tempo che hai stabilito e ricordati del tempo fissato,
così potremo raccontare le tue opere grandiose.
Note al Testo
36,10 tempo fissato: così alcuni manoscritti greci, mentre altri hanno: giuramento.
AT greco 36,11ἐλέησον λαόν κύριε κεκλημένον ἐπ’ ὀνόματί σου καὶ Ισραηλ ὃν πρωτογόνῳ ὡμοίωσας
Interconfessionale Sir36,11Nella tua ira
distruggi con il fuoco i nemici che cercano scampo,
manda in rovina quelli che maltrattano il tuo popolo.
AT greco 36,12οἰκτίρησον πόλιν ἁγιάσματός σου Ιερουσαλημ τόπον καταπαύματός σου
Interconfessionale SirSchiaccia la testa ai prìncipi nemici
che osano dire: «Nessuno è come noi».
(13)
Rimandi
36,12 Schiaccia la testa ai principi Nm 24,17. — Nessuno è come noi Is 47,10.
AT greco 36,13πλῆσον Σιων ἀρεταλογίας σου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης σου τὸν λαόν σου
Interconfessionale SirRaduna tutte le tribù di Giacobbe,
Note al Testo
36,13 Con la frase: Raduna tutte le tribù di Giacobbe termina l’inversione dei brani verificatasi nei manoscritti greci rispetto all’originale (vedi nota a 30,24). L’assenza di versi 14.15.16a è dovuta a una incoerenza nella numerazione. Da questo punto sino alla fine del capitolo aggiungiamo tuttavia tra parentesi anche la numerazione continua dei versi.
AT greco 36,14δὸς μαρτύριον τοῖς ἐν ἀρχῇ κτίσμασίν σου καὶ ἔγειρον προφητείας τὰς ἐπ’ ὀνόματί σου
AT greco 36,15δὸς μισθὸν τοῖς ὑπομένουσίν σε καὶ οἱ προφῆταί σου ἐμπιστευθήτωσαν
AT greco 36,16εἰσάκουσον κύριε δεήσεως τῶν ἱκετῶν σου κατὰ τὴν εὐλογίαν Ααρων περὶ τοῦ λαοῦ σου
AT greco 36,17καὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐπὶ τῆς γῆς ὅτι κύριος εἶ ὁ θεὸς τῶν αἰώνων
Interconfessionale SirAbbi compassione di questo popolo che si chiama con il tuo nome,
d’Israele che hai reso simile a un primogenito.
(15)
Rimandi
36,17 popolo che si chiama con il tuo nome Dt 28,10; Is 63,19; Ger 14,9. — simile a un primogenito Es 4,22+.
AT greco 36,18πᾶν βρῶμα φάγεται κοιλία ἔστιν δὲ βρῶμα βρώματος κάλλιον
Interconfessionale SirAbbi pietà di Gerusalemme, la tua città santa,
il luogo dove tu abiti.
(16)
Rimandi
36,18 luogo dove tu abiti Sal 132,14; cfr. Es 15,17.
AT greco 36,19φάρυγξ γεύεται βρώματα θήρας οὕτως καρδία συνετὴ λόγους ψευδεῖς
Interconfessionale SirIn Sion risuonino le narrazioni delle tue imprese
e il tuo popolo sia ricolmo della tua presenza gloriosa.
(17)
Note al Testo
36,19 il tuo popolo: così il testo greco, mentre il testo ebraico e quello dell’antica versione siriaca hanno: il tuo tempio.
AT greco 36,20καρδία στρεβλὴ δώσει λύπην καὶ ἄνθρωπος πολύπειρος ἀνταποδώσει αὐτῷ
Interconfessionale Sir36,20Testimonia il tuo amore alle creature che sono tue fin dall’inizio,
mantieni le tue promesse annunziate dai profeti.
(18)
AT greco 36,21πάντα ἄρρενα ἐπιδέξεται γυνή ἔστιν δὲ θυγάτηρ θυγατρὸς κρείσσων
Interconfessionale SirRicompensa quelli che sperano in te:
possano vedere che i tuoi profeti sono degni di fiducia.
Rimandi
36,21 profeti degni di fiducia 46,15; 48,22.
AT greco 36,22κάλλος γυναικὸς ἱλαρύνει πρόσωπον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνθρώπου ὑπεράγει
Interconfessionale SirSignore, ascolta la preghiera dei tuoi servi
(19) e benedici il tuo popolo come Aronne aveva promesso.
Così tutti quelli che vivono sulla terra
riconoscano che tu sei Dio, il Signore di tutta la storia.
Note al Testo
36,22 e benedici il tuo popolo… promesso: altri: per la benevolenza che hai con il tuo popolo; questa seconda versione segue il testo di altri manoscritti greci ed ebraici.
AT greco 36,23εἰ ἔστιν ἐπὶ γλώσσης αὐτῆς ἔλεος καὶ πραΰτης οὐκ ἔστιν ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καθ’ υἱοὺς ἀνθρώπων
Interconfessionale Sir36,23Il tuo stomaco può digerire ogni sorta di cibo,
però certi cibi sono migliori di altri.
(21)
AT greco 36,24ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως βοηθὸν κατ’ αὐτὸν καὶ στῦλον ἀναπαύσεως
Interconfessionale Sir36,24Dal gusto il palato riconosce un piatto di selvaggina,
e un uomo intelligente sa riconoscere chi dice il falso.
(22)
AT greco 36,25οὗ οὐκ ἔστιν φραγμός διαρπαγήσεται κτῆμα καὶ οὗ οὐκ ἔστιν γυνή στενάξει πλανώμενος
Interconfessionale Sir36,25Se uno è perverso, causa dolori,
ma chi ha esperienza gli risponde a tono.
AT greco 36,26τίς γὰρ πιστεύσει εὐζώνῳ λῃστῇ ἀφαλλομένῳ ἐκ πόλεως εἰς πόλιν
Interconfessionale SirUna donna non può scegliere il marito,
invece l’uomo può preferire una ragazza a un’altra.
(24)
Rimandi
36,26-31 scegliere la moglie 26,20-27. — donna e felicità 26,1-4+.
AT greco 36,27οὕτως ἀνθρώπῳ μὴ ἔχοντι νοσσιὰν καὶ καταλύοντι οὗ ἐὰν ὀψίσῃ
Interconfessionale Sir36,27Una donna bella fa contento il suo uomo,
anzi può superare tutte le sue aspettative;
(25)