Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 37 37,1πᾶς φίλος ἐρεῖ ἐφιλίασα κἀγώ ἀλλ’ ἔστιν φίλος ὀνόματι μόνον φίλος
CEI 1974 Sir37,1 Ogni amico dice: "Anch`io ti sono amico",
ma esiste l`amico che lo è solo di nome.
AT greco 37,2οὐχὶ λύπη ἔνι ἕως θανάτου ἑταῖρος καὶ φίλος τρεπόμενος εἰς ἔχθραν
CEI 1974 Sir37,2 Non è forse un dolore mortale
un compagno e un amico trasformatosi in nemico?
AT greco 37,3ὦ πονηρὸν ἐνθύμημα πόθεν ἐνεκυλίσθης καλύψαι τὴν ξηρὰν ἐν δολιότητι
CEI 1974 Sir37,3 O inclinazione malvagia, da dove sei balzata,
per ricoprire la terra con la tua malizia?
AT greco 37,4ἑταῖρος φίλου ἐν εὐφροσύνῃ ἥδεται καὶ ἐν καιρῷ θλίψεως ἔσται ἀπέναντι
CEI 1974 Sir37,4 Il compagno si rallegra con l`amico nella felicità,
ma al momento della disgrazia gli sarà ostile.
AT greco 37,5ἑταῖρος φίλῳ συμπονεῖ χάριν γαστρός ἔναντι πολέμου λήμψεται ἀσπίδα
CEI 1974 Sir37,5 Il compagno soffre con l`amico per ragioni di stomaco,
ma di fronte al conflitto prenderà lo scudo.
AT greco 37,6μὴ ἐπιλάθῃ φίλου ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ μὴ ἀμνημονήσῃς αὐτοῦ ἐν χρήμασίν σου
CEI 1974 Sir37,6 Non ti dimenticare dell`amico dell`anima tua,
non scordarti di lui nella tua prosperità.
I consiglieri
AT greco 37,7πᾶς σύμβουλος ἐξαίρει βουλήν ἀλλ’ ἔστιν συμβουλεύων εἰς ἑαυτόν
CEI 1974 Sir37,7 Ogni consigliere suggerisce consigli,
ma c`è chi consiglia a proprio vantaggio.
AT greco 37,8ἀπὸ συμβούλου φύλαξον τὴν ψυχήν σου καὶ γνῶθι πρότερον τίς αὐτοῦ χρεία καὶ γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ βουλεύσεται μήποτε βάλῃ ἐπὶ σοὶ κλῆρον
CEI 1974 Sir37,8 Guàrdati da un consigliere,
infòrmati quali siano le sue necessità
- egli nel consigliare penserà al suo interesse -
perché non getti la sorte su di te
AT greco 37,9καὶ εἴπῃ σοι καλὴ ἡ ὁδός σου καὶ στήσεται ἐξ ἀναντίας ἰδεῖν τὸ συμβησόμενόν σοι
CEI 1974 Sir37,9 e dica: "La tua via è buona",
poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà.
AT greco 37,10μὴ βουλεύου μετὰ τοῦ ὑποβλεπομένου σε καὶ ἀπὸ τῶν ζηλούντων σε κρύψον βουλήν
CEI 1974 Sir37,10 Non consigliarti con chi ti guarda di sbieco,
nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano.
AT greco 37,11μετὰ γυναικὸς περὶ τῆς ἀντιζήλου αὐτῆς καὶ μετὰ δειλοῦ περὶ πολέμου μετὰ ἐμπόρου περὶ μεταβολίας καὶ μετὰ ἀγοράζοντος περὶ πράσεως μετὰ βασκάνου περὶ εὐχαριστίας καὶ μετὰ ἀνελεήμονος περὶ χρηστοηθείας μετὰ ὀκνηροῦ περὶ παντὸς ἔργου καὶ μετὰ μισθίου ἐφετίου περὶ συντελείας οἰκέτῃ ἀργῷ περὶ πολλῆς ἐργασίας μὴ ἔπεχε ἐπὶ τούτοις περὶ πάσης συμβουλίας
CEI 1974 Sir37,11 Non consigliarti con una donna sulla sua rivale,
con un pauroso sulla guerra,
con un mercante sul commercio,
con un compratore sulla vendita,
con un invidioso sulla riconoscenza,
con uno spietato sulla bontà di cuore,
con un pigro su un`iniziativa qualsiasi,
con un mercenario annuale sul raccolto,
con uno schiavo pigro su un gran lavoro;
non dipendere da costoro per nessun consiglio.
AT greco 37,12ἀλλ’ ἢ μετὰ ἀνδρὸς εὐσεβοῦς ἐνδελέχιζε ὃν ἂν ἐπιγνῷς συντηροῦντα ἐντολάς ὃς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατὰ τὴν ψυχήν σου καὶ ἐὰν πταίσῃς συναλγήσει σοι
CEI 1974 Sir37,12 Invece frequenta spesso un uomo pio,
che tu conosci come osservante dei comandamenti
e la cui anima è come la tua anima;
se tu inciampi, saprà compatirti.
AT greco 37,13καὶ βουλὴν καρδίας στῆσον οὐ γὰρ ἔστιν σοι πιστότερος αὐτῆς
CEI 1974 Sir37,13 Segui il consiglio del tuo cuore,
perché nessuno ti sarà più fedele di lui.
AT greco 37,14ψυχὴ γὰρ ἀνδρὸς ἀπαγγέλλειν ἐνίοτε εἴωθεν ἢ ἑπτὰ σκοποὶ ἐπὶ μετεώρου καθήμενοι ἐπὶ σκοπῆς
CEI 1974 Sir37,14 La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire
meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare.
AT greco 37,15καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις δεήθητι ὑψίστου ἵνα εὐθύνῃ ἐν ἀληθείᾳ τὴν ὁδόν σου
CEI 1974 Sir37,15 Al di sopra di tutto questo prega l`Altissimo
perché guidi la tua condotta secondo verità.
Falsa e vera sapienza
AT greco 37,16ἀρχὴ παντὸς ἔργου λόγος καὶ πρὸ πάσης πράξεως βουλή
CEI 1974 Sir37,16 Principio di ogni opera è la ragione,
prima di ogni azione è bene riflettere.
AT greco 37,17ἴχνος ἀλλοιώσεως καρδίας τέσσαρα μέρη ἀνατέλλει
CEI 1974 Sir Radice dei pensieri è il cuore,
queste quattro parti ne derivano:
37,17-18 Cfr. Mt 6, 22-23. cfr. Mt 15, 18-19.
AT greco 37,18ἀγαθὸν καὶ κακόν ζωὴ καὶ θάνατος καὶ ἡ κυριεύουσα ἐνδελεχῶς αὐτῶν γλῶσσά ἐστιν
CEI 1974 Sir37,18 bene e male, vita e morte,
ma su tutto domina sempre la lingua.
AT greco 37,19ἔστιν ἀνὴρ πανοῦργος πολλῶν παιδευτής καὶ τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ ἐστιν ἄχρηστος
CEI 1974 Sir37,19 C`è l`uomo esperto maestro di molti,
ma inutile per se stesso.
AT greco 37,20ἔστιν σοφιζόμενος ἐν λόγοις μισητός οὗτος πάσης τροφῆς καθυστερήσει
CEI 1974 Sir37,20 C`è chi posa a saggio nei discorsi ed è odioso,
a costui mancherà ogni nutrimento;
AT greco 37,21οὐ γὰρ ἐδόθη αὐτῷ παρὰ κυρίου χάρις ὅτι πάσης σοφίας ἐστερήθη
CEI 1974 Sir37,21 non gli è stato concesso il favore del Signore,
poiché è privo di ogni sapienza.
AT greco 37,22ἔστιν σοφὸς τῇ ἰδίᾳ ψυχῇ καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐπὶ στόματος πιστοί
CEI 1974 Sir37,22 C`è chi è saggio solo per se stesso,
i frutti della sua scienza sono sicuri.
AT greco 37,23ἀνὴρ σοφὸς τὸν ἑαυτοῦ λαὸν παιδεύσει καὶ οἱ καρποὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ πιστοί
CEI 1974 Sir37,23 Un uomo saggio istruisce il suo popolo,
dei frutti della sua intelligenza ci si può fidare.
AT greco 37,24ἀνὴρ σοφὸς πλησθήσεται εὐλογίας καὶ μακαριοῦσιν αὐτὸν πάντες οἱ ὁρῶντες
CEI 1974 Sir37,24 Un uomo saggio è colmato di benedizioni,
quanti lo vedono lo proclamano beato.
AT greco 37,25ζωὴ ἀνδρὸς ἐν ἀριθμῷ ἡμερῶν καὶ αἱ ἡμέραι τοῦ Ισραηλ ἀναρίθμητοι
CEI 1974 Sir37,25 La vita dell`uomo ha i giorni contati;
ma i giorni di Israele sono senza numero.
AT greco 37,26ὁ σοφὸς ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ κληρονομήσει πίστιν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Sir37,26 Il saggio otterrà fiducia tra il suo popolo, il suo nome vivrà per sempre.
Temperanza
AT greco 37,27τέκνον ἐν ζωῇ σου πείρασον τὴν ψυχήν σου καὶ ἰδὲ τί πονηρὸν αὐτῇ καὶ μὴ δῷς αὐτῇ
CEI 1974 Sir37,27 Figlio, nella tua vita prova te stesso,
vedi quanto ti nuoce e non concedertelo.
AT greco 37,28οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν συμφέρει καὶ οὐ πᾶσα ψυχὴ ἐν παντὶ εὐδοκεῖ
CEI 1974 Sir37,28 Difatti non tutto conviene a tutti
e non tutti approvano ogni cosa.
AT greco 37,29μὴ ἀπληστεύου ἐν πάσῃ τρυφῇ καὶ μὴ ἐκχυθῇς ἐπὶ ἐδεσμάτων
CEI 1974 Sir37,29 Non essere ingordo per qualsiasi ghiottoneria,
non ti gettare sulle vivande,
AT greco 37,30ἐν πολλοῖς γὰρ βρώμασιν ἔσται νόσος καὶ ἡ ἀπληστία ἐγγιεῖ ἕως χολέρας
CEI 1974 Sir37,30 perchè l`abuso dei cibi causa malattie,
l`ingordigia rovoca coliche.
AT greco 37,31δι’ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν ὁ δὲ προσέχων προσθήσει ζωήν
CEI 1974 Sir37,31 Molti sono morti per ingordigia,
chi si controlla vivrà a lungo.