Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 39 39,1πλὴν τοῦ ἐπιδιδόντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ ὑψίστου σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσει καὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληθήσεται
CEI 1974 Sir39,1 Differente è il caso di chi si applica
e medita la legge dell`Altissimo.
Egli indaga la sapienza di tutti gli antichi,
si dedica allo studio delle profezie.
AT greco 39,2διήγησιν ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει καὶ ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεται
CEI 1974 Sir39,2 Conserva i detti degli uomini famosi,
penetra le sottigliezze delle parabole,
AT greco 39,3ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται
CEI 1974 Sir39,3 indaga il senso recondito dei proverbi
e s`occupa degli enigmi delle parabole.
AT greco 39,4ἀνὰ μέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει καὶ ἔναντι ἡγουμένων ὀφθήσεται ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται ἀγαθὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασεν
CEI 1974 Sir39,4 Svolge il suo compito fra i grandi,
è presente alle riunioni dei capi,
viaggia fra genti straniere,
investigando il bene e il male in mezzo agli uomini.
AT greco 39,5τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι πρὸς κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἔναντι ὑψίστου δεηθήσεται καὶ ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ ἐν προσευχῇ καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεται
CEI 1974 Sir39,5 Di buon mattino rivolge il cuore
al Signore, che lo ha creato,
prega davanti all`Altissimo,
apre la bocca alla preghiera,
implora per i suoi peccati.
AT greco 39,6ἐὰν κύριος ὁ μέγας θελήσῃ πνεύματι συνέσεως ἐμπλησθήσεται αὐτὸς ἀνομβρήσει ῥήματα σοφίας αὐτοῦ καὶ ἐν προσευχῇ ἐξομολογήσεται κυρίῳ
CEI 1974 Sir39,6 Se questa è la volontà del Signore grande,
egli sarà ricolmato di spirito di intelligenza,
come pioggia effonderà parole di sapienza,
nella preghiera renderà lode al Signore.
AT greco 39,7αὐτὸς κατευθυνεῖ βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτοῦ διανοηθήσεται
CEI 1974 Sir39,7 Egli dirigerà il suo consiglio e la sua scienza,
mediterà sui misteri di Dio.
AT greco 39,8αὐτὸς ἐκφανεῖ παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ ἐν νόμῳ διαθήκης κυρίου καυχήσεται
CEI 1974 Sir39,8 Farà brillare la dottrina del suo insegnamento,
si vanterà della legge dell`alleanza del Signore.
AT greco 39,9αἰνέσουσιν τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοί καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος οὐκ ἐξαλειφθήσεται οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν
CEI 1974 Sir39,9 Molti loderanno la sua intelligenza,
egli non sarà mai dimenticato,
non scomparirà il suo ricordo,
il suo nome vivrà di generazione in generazione.
AT greco 39,10τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία
CEI 1974 Sir39,10 I popoli parleranno della sua sapienza,
l`assemblea proclamerà le sue lodi.
AT greco 39,11ἐὰν ἐμμείνῃ ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται ἐκποιεῖ αὐτῷ
CEI 1974 Sir39,11 Finché vive, lascerà un nome più noto di mille,
quando muore, avrà già fatto abbastanza per sé.
Inno al Creatore
AT greco 39,12ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι καὶ ὡς διχομηνία ἐπληρώθην
CEI 1974 Sir39,12 Esporrò ancora le mie riflessioni,
ne sono pieno come la luna a metà mese.
AT greco 39,13εἰσακούσατέ μου υἱοὶ ὅσιοι καὶ βλαστήσατε ὡς ῥόδον φυόμενον ἐπὶ ῥεύματος ὑγροῦ
CEI 1974 Sir39,13 Ascoltatemi, figli santi, e crescete
come una pianta di rose su un torrente.
AT greco 39,14καὶ ὡς λίβανος εὐωδιάσατε ὀσμὴν καὶ ἀνθήσατε ἄνθος ὡς κρίνον διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ᾆσμα εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις
CEI 1974 Sir39,14 Come incenso spandete un buon profumo,
fate fiorire fiori come il giglio,
spargete profumo e intonate un canto di lode;
benedite il Signore per tutte le opere sue.
AT greco 39,15δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην καὶ ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ ἐν ᾠδαῖς χειλέων καὶ ἐν κινύραις καὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει
CEI 1974 Sir39,15 Magnificate il suo nome;
proclamate le sue lodi
con i vostri canti e le vostre cetre;
così direte nella vostra lode:
AT greco 39,16τὰ ἔργα κυρίου πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα καὶ πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεται
CEI 1974 Sir39,16 "Quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore!
Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo!".
Non c`è da dire: "Che è questo? Perché quello?".
Tutte le cose saranno indagate a suo tempo.
AT greco 39,17ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡς θιμωνιὰ ὕδωρ καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτων
CEI 1974 Sir39,17 Alla sua parola l`acqua si ferma come un cumulo,
a un suo detto si aprono i serbatoi delle acque.
AT greco 39,18ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦ
CEI 1974 Sir39,18 A un suo comando si realizza quanto egli vuole;
nessuno può ostacolare il suo aiuto.
AT greco 39,19ἔργα πάσης σαρκὸς ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν κρυβῆναι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir39,19 Ogni azione umana è davanti a lui,
non è possibile nascondersi ai suoi occhi.
AT greco 39,20ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψεν καὶ οὐθέν ἐστιν θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ
CEI 1974 Sir39,20 Il suo sguardo passa da un`eternità all`altra,
nulla è straordinario davanti a lui.
AT greco 39,21οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ εἰς χρείας αὐτῶν ἔκτισται
CEI 1974 Sir39,21 Non c`è da dire: "Che è questo? Perché quello?"
poiché tutte le cose sono state create per un fine.
AT greco 39,22ἡ εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεκάλυψεν καὶ ὡς κατακλυσμὸς ξηρὰν ἐμέθυσεν
CEI 1974 Sir39,22 La sua benedizione si diffonde come un fiume
e irriga come un`inondazione la terra.
AT greco 39,23οὕτως ὀργὴν αὐτοῦ ἔθνη κληρονομήσει ὡς μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμην
CEI 1974 Sir Così le genti sperimenteranno la sua ira,
come trasformò le acque in deserto salato.
39,23 Allusione a Sodoma e Gomorra: cfr. Gn 19, 24-26.
AT greco 39,24αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις εὐθεῖαι οὕτως τοῖς ἀνόμοις προσκόμματα
CEI 1974 Sir39,24 Le sue vie sono diritte per i santi,
ma per gli empi piene di inciampi.
AT greco 39,25ἀγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἔκτισται ἀπ’ ἀρχῆς οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς κακά
CEI 1974 Sir39,25 I beni per i buoni furon creati sin da principio,
ma anche i mali per i peccatori.
AT greco 39,26ἀρχὴ πάσης χρείας εἰς ζωὴν ἀνθρώπου ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ σίδηρος καὶ ἅλας καὶ σεμίδαλις πυροῦ καὶ γάλα καὶ μέλι αἷμα σταφυλῆς καὶ ἔλαιον καὶ ἱμάτιον
CEI 1974 Sir39,26 Le cose di prima necessità per la vita dell`uomo sono:
acqua, fuoco, ferro, sale,
farina di frumento, latte, miele,
succo di uva, olio e vestito.
AT greco 39,27ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαθά οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς κακά
CEI 1974 Sir39,27 Tutte queste cose per i pii sono beni,
ma per i peccatori diventano mali.
AT greco 39,28ἔστιν πνεύματα ἃ εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται καὶ ἐν θυμῷ αὐτοῦ ἐστερέωσεν μάστιγας αὐτῶν ἐν καιρῷ συντελείας ἰσχὺν ἐκχεοῦσιν καὶ τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς κοπάσουσιν
CEI 1974 Sir39,28 Ci sono venti creati per castigo,
e nella loro furia rafforzano i loro flagelli;
quando verrà la fine, scateneranno violenza,
e placheranno lo sdegno del loro creatore.
AT greco 39,29πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος πάντα ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται
CEI 1974 Sir39,29 Fuoco, grandine, fame e morte
son tutte cose create per il castigo.
AT greco 39,30θηρίων ὀδόντες καὶ σκορπίοι καὶ ἔχεις καὶ ῥομφαία ἐκδικοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεβεῖς
CEI 1974 Sir39,30 Denti delle fiere, scorpioni e vipere,
e spade vendicatrici sono per la rovina degli empi.
AT greco 39,31ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασθήσονται καὶ ἐν καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγον
CEI 1974 Sir39,31 Esulteranno al comando divino;
sono pronte sulla terra per tutti i bisogni.
A tempo opportuno non trasgrediranno la parola.
AT greco 39,32διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχθην καὶ διενοήθην καὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκα
CEI 1974 Sir39,32 Per questo ero convinto fin dal principio,
vi ho riflettuto e l`ho messo per iscritto:
AT greco 39,33τὰ ἔργα κυρίου πάντα ἀγαθὰ καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει
CEI 1974 Sir39,33 "Tutte le opere del Signore sono buone;
egli provvederà tutto a suo tempo".
AT greco 39,34καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τοῦτο τούτου πονηρότερον πάντα γὰρ ἐν καιρῷ εὐδοκιμηθήσεται
CEI 1974 Sir39,34 Non c`è da dire: "Questo è peggiore di quello",
a suo tempo ogni cosa sarà riconosciuta buona.
AT greco 39,35καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ στόματι ὑμνήσατε καὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα κυρίου
CEI 1974 Sir39,35 Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca
e benedite il nome del Signore.