Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 39 39,1πλὴν τοῦ ἐπιδιδόντος τὴν ψυχὴν αὐτοῦ καὶ διανοουμένου ἐν νόμῳ ὑψίστου σοφίαν πάντων ἀρχαίων ἐκζητήσει καὶ ἐν προφητείαις ἀσχοληθήσεται
Interconfessionale Sir39,1Egli studia la sapienza degli antichi
e dedica il tempo libero allo studio delle profezie;
AT greco 39,2διήγησιν ἀνδρῶν ὀνομαστῶν συντηρήσει καὶ ἐν στροφαῖς παραβολῶν συνεισελεύσεται
Interconfessionale Sir39,2egli raccoglie i racconti di uomini famosi
e penetra nelle sottigliezze delle parabole,
AT greco 39,3ἀπόκρυφα παροιμιῶν ἐκζητήσει καὶ ἐν αἰνίγμασι παραβολῶν ἀναστραφήσεται
Interconfessionale Sirstudia il significato profondo dei proverbi
e per tutta la vita riflette sugli enigmi delle parabole.
Rimandi
39,3 studia i proverbi 8,8.
AT greco 39,4ἀνὰ μέσον μεγιστάνων ὑπηρετήσει καὶ ἔναντι ἡγουμένων ὀφθήσεται ἐν γῇ ἀλλοτρίων ἐθνῶν διελεύσεται ἀγαθὰ γὰρ καὶ κακὰ ἐν ἀνθρώποις ἐπείρασεν
Interconfessionale SirÈ a servizio di persone importanti,
è ricevuto anche dai capi di stato;
va in missione in paesi stranieri
e conosce per esperienza il bene e il male degli uomini.
Rimandi
39,4 i viaggi 34,9+. — esperienza 34,9+.
AT greco 39,5τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐπιδώσει ὀρθρίσαι πρὸς κύριον τὸν ποιήσαντα αὐτὸν καὶ ἔναντι ὑψίστου δεηθήσεται καὶ ἀνοίξει στόμα αὐτοῦ ἐν προσευχῇ καὶ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ δεηθήσεται
Interconfessionale Sir39,5Fin dal mattino si dedica al Signore
perché da lui riceve la vita,
e si mette a pregare Dio, l’Altissimo:
all’inizio della sua preghiera
chiede perdono per il male che ha commesso.
AT greco 39,6ἐὰν κύριος ὁ μέγας θελήσῃ πνεύματι συνέσεως ἐμπλησθήσεται αὐτὸς ἀνομβρήσει ῥήματα σοφίας αὐτοῦ καὶ ἐν προσευχῇ ἐξομολογήσεται κυρίῳ
Interconfessionale SirIl Signore è grande e, se vorrà,
lo riempirà di sapienza:
così potrà dire cose sagge a non finire
e lodare il Signore nella sua preghiera;
Rimandi
39,6 lo riempirà di sapienza Is 11,2.
AT greco 39,7αὐτὸς κατευθυνεῖ βουλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιστήμην καὶ ἐν τοῖς ἀποκρύφοις αὐτοῦ διανοηθήσεται
Interconfessionale Sir39,7saprà orientare le sue conoscenze e i suoi giudizi
e sarà in grado di riflettere sui segreti di Dio.
AT greco 39,8αὐτὸς ἐκφανεῖ παιδείαν διδασκαλίας αὐτοῦ καὶ ἐν νόμῳ διαθήκης κυρίου καυχήσεται
Interconfessionale Sir39,8Quel che ha imparato gli servirà per educare gli altri
e sarà fiero della Legge ricevuta dal Signore al momento dell’alleanza.
AT greco 39,9αἰνέσουσιν τὴν σύνεσιν αὐτοῦ πολλοί καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος οὐκ ἐξαλειφθήσεται οὐκ ἀποστήσεται τὸ μνημόσυνον αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ζήσεται εἰς γενεὰς γενεῶν
Interconfessionale SirMolti loderanno la sua intelligenza
e non lo dimenticheranno mai;
il suo ricordo non si perderà
perché verrà tramandato da una generazione all’altra;
Rimandi
39,9 il suo ricordo non si perderà 37,26+.
AT greco 39,10τὴν σοφίαν αὐτοῦ διηγήσονται ἔθνη καὶ τὸν ἔπαινον αὐτοῦ ἐξαγγελεῖ ἐκκλησία
Interconfessionale Sirvari popoli parleranno della sua sapienza
e l’assemblea farà il suo elogio;
Rimandi
39,10 vari popoli parleranno della sua sapienza 44,15.
AT greco 39,11ἐὰν ἐμμείνῃ ὄνομα καταλείψει ἢ χίλιοι καὶ ἐὰν ἀναπαύσηται ἐκποιεῖ αὐτῷ
Interconfessionale Sir39,11se vive a lungo la sua fama crescerà sempre di più,
ma, se anche muore giovane, avrà già fatto abbastanza.
AT greco 39,12ἔτι διανοηθεὶς ἐκδιηγήσομαι καὶ ὡς διχομηνία ἐπληρώθην
Interconfessionale Sir39,12Come la luna piena sono colmo di idee
e ho ancora molte cose da raccontare.
AT greco 39,13εἰσακούσατέ μου υἱοὶ ὅσιοι καὶ βλαστήσατε ὡς ῥόδον φυόμενον ἐπὶ ῥεύματος ὑγροῦ
Interconfessionale SirFigli miei, che mi amate tanto, ascoltatemi
e crescete come una rosa vicino a un corso d’acqua;
Rimandi
39,13 vicino a un corso d’acqua Sal 1,3.
AT greco 39,14καὶ ὡς λίβανος εὐωδιάσατε ὀσμὴν καὶ ἀνθήσατε ἄνθος ὡς κρίνον διάδοτε ὀσμὴν καὶ αἰνέσατε ᾆσμα εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις
Interconfessionale Sircome incenso spandete il vostro profumo,
fate sbocciare i vostri fiori come un giglio;
il vostro canto sia piacevole come un profumo
e lodate il Signore per tutto quel che ha fatto;
Note al Testo
39,14 il vostro canto… profumo: altri: alzate la voce e cantate insieme.
AT greco 39,15δότε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μεγαλωσύνην καὶ ἐξομολογήσασθε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ ἐν ᾠδαῖς χειλέων καὶ ἐν κινύραις καὶ οὕτως ἐρεῖτε ἐν ἐξομολογήσει
Interconfessionale Sir39,15fate sapere a tutti che lui è grande
e ditegli il vostro grazie,
lodatelo con il canto e il suono dell’arpa.
Ringraziatelo con queste parole:
AT greco 39,16τὰ ἔργα κυρίου πάντα ὅτι καλὰ σφόδρα καὶ πᾶν πρόσταγμα ἐν καιρῷ αὐτοῦ ἔσται οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ ἐν καιρῷ αὐτοῦ ζητηθήσεται
Interconfessionale Sir«Tutto quel che il Signore ha fatto è molto bello
e quel che ha deciso si realizza al momento giusto».
Rimandi
39,16 quel che è fatto è molto bello Gn 1,4.10.12.18.21.25.31. — quel che ha deciso si realizzerà Sal 33,9.
AT greco 39,17ἐν λόγῳ αὐτοῦ ἔστη ὡς θιμωνιὰ ὕδωρ καὶ ἐν ῥήματι στόματος αὐτοῦ ἀποδοχεῖα ὑδάτων
Interconfessionale SirE non c’è nemmeno da chiedersi:
«Perché le cose stanno così? E questo a che serve?».
Infatti per ogni cosa ci sarà una risposta a suo tempo.
A un suo comando, come se fosse un argine, le acque si fermano
e basta una sua parola per riempire bacini d’acqua.
Note al Testo
39,17 a un suo comando… acqua: si allude al passaggio del Mar Rosso (vedi Esodo 14,21-22) e a quello del Giordano (vedi Giosuè 3,16), ma anche alla separazione delle acque al momento della creazione (vedi Genesi 1,6-10).
AT greco 39,18ἐν προστάγματι αὐτοῦ πᾶσα ἡ εὐδοκία καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐλαττώσει τὸ σωτήριον αὐτοῦ
Interconfessionale Sir39,18Quando comanda, tutto si compie come piace a lui
e niente può ostacolarlo quando interviene per salvare.
AT greco 39,19ἔργα πάσης σαρκὸς ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔστιν κρυβῆναι ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ
Interconfessionale SirEgli vede le opere di tutti i viventi
e non è possibile sfuggire al suo sguardo;
Rimandi
39,19 Dio vede le opere di tutti i viventi 15,18+; Sal 139,1-12.
AT greco 39,20ἀπὸ τοῦ αἰῶνος εἰς τὸν αἰῶνα ἐπέβλεψεν καὶ οὐθέν ἐστιν θαυμάσιον ἐναντίον αὐτοῦ
Interconfessionale Sir39,20egli osserva tutto, dall’inizio della storia sino alla fine,
niente lo coglie di sorpresa.
AT greco 39,21οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τί τοῦτο εἰς τί τοῦτο πάντα γὰρ εἰς χρείας αὐτῶν ἔκτισται
Interconfessionale Sir39,21Non c’è nemmeno da chiedersi:
«Perché le cose stanno così? E questo a che serve?».
Infatti Dio ha creato ogni cosa con uno scopo ben preciso.

AT greco 39,22ἡ εὐλογία αὐτοῦ ὡς ποταμὸς ἐπεκάλυψεν καὶ ὡς κατακλυσμὸς ξηρὰν ἐμέθυσεν
Interconfessionale Sir39,22Il suo amore è come un fiume che straripa
e come il diluvio che inonda la terra;
AT greco 39,23οὕτως ὀργὴν αὐτοῦ ἔθνη κληρονομήσει ὡς μετέστρεψεν ὕδατα εἰς ἅλμην
Interconfessionale Sirinvece i popoli pagani fanno l’esperienza della sua collera
come avvenne quando Dio trasformò le acque in un deserto salato.
Rimandi
39,23 trasformò le acque in un deserto salato Gn 19,24-28.
AT greco 39,24αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ τοῖς ὁσίοις εὐθεῖαι οὕτως τοῖς ἀνόμοις προσκόμματα
Interconfessionale Sir39,24I progetti di Dio sono come strade diritte per i credenti,
ma sono pieni di ostacoli per i senza legge.
AT greco 39,25ἀγαθὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἔκτισται ἀπ’ ἀρχῆς οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς κακά
Interconfessionale Sir39,25Fin dall’inizio Dio ha creato le cose buone per chi è buono
e quelle cattive per i cattivi.
AT greco 39,26ἀρχὴ πάσης χρείας εἰς ζωὴν ἀνθρώπου ὕδωρ καὶ πῦρ καὶ σίδηρος καὶ ἅλας καὶ σεμίδαλις πυροῦ καὶ γάλα καὶ μέλι αἷμα σταφυλῆς καὶ ἔλαιον καὶ ἱμάτιον
Interconfessionale SirPer l’uomo le cose di prima necessità sono:
acqua, fuoco, ferro e sale,
farina, latte e miele,
il vino, l’olio e il vestito:
Rimandi
39,26 di prima necessità 29,21.
AT greco 39,27ταῦτα πάντα τοῖς εὐσεβέσιν εἰς ἀγαθά οὕτως τοῖς ἁμαρτωλοῖς τραπήσεται εἰς κακά
Interconfessionale Sirper i credenti tutte queste cose sono buone,
invece per i peccatori si trasformano in male.
Note al Testo
39,27 Della sezione 39,27-44,17 possediamo un manoscritto ebraico risalente alla metà del I secolo a.C., quindi di poco posteriore alla data di composizione del libro. È stato ritrovato nel 1964 nella fortezza di Masada, sulla sponda occidentale del Mar Morto.
AT greco 39,28ἔστιν πνεύματα ἃ εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται καὶ ἐν θυμῷ αὐτοῦ ἐστερέωσεν μάστιγας αὐτῶν ἐν καιρῷ συντελείας ἰσχὺν ἐκχεοῦσιν καὶ τὸν θυμὸν τοῦ ποιήσαντος αὐτοὺς κοπάσουσιν
Interconfessionale Sir39,28Dio ha creato certi venti come castigo
e nella sua indignazione li rende ancora più impetuosi;
al momento della distruzione essi sfogano la loro violenza,
finché si calma lo sdegno del loro creatore.
AT greco 39,29πῦρ καὶ χάλαζα καὶ λιμὸς καὶ θάνατος πάντα ταῦτα εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται
Interconfessionale Sir39,29Fuoco, grandine, fame e morte,
Dio li ha creati come castighi.
AT greco 39,30θηρίων ὀδόντες καὶ σκορπίοι καὶ ἔχεις καὶ ῥομφαία ἐκδικοῦσα εἰς ὄλεθρον ἀσεβεῖς
Interconfessionale Sir39,30I denti degli animali feroci, gli scorpioni e le vipere,
la spada che castiga gli empi e li distrugge,
AT greco 39,31ἐν τῇ ἐντολῇ αὐτοῦ εὐφρανθήσονται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς εἰς χρείας ἑτοιμασθήσονται καὶ ἐν καιροῖς αὐτῶν οὐ παραβήσονται λόγον
Interconfessionale Sir39,31saranno contenti di ubbidirgli;
sulla terra sono già pronti per intervenire
e al momento stabilito non trasgrediranno il comando di Dio.
AT greco 39,32διὰ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς ἐστηρίχθην καὶ διενοήθην καὶ ἐν γραφῇ ἀφῆκα
Interconfessionale Sir39,32Già fin dall’inizio avevo questa convinzione,
ma solo dopo matura riflessione l’ho messa per iscritto:
AT greco 39,33τὰ ἔργα κυρίου πάντα ἀγαθὰ καὶ πᾶσαν χρείαν ἐν ὥρᾳ αὐτῆς χορηγήσει
Interconfessionale Sirtutte le opere del Signore sono buone
e al momento giusto egli provvede a ogni necessità.
Rimandi
39,33 le opere del Signore sono buone Gn 1,31.
AT greco 39,34καὶ οὐκ ἔστιν εἰπεῖν τοῦτο τούτου πονηρότερον πάντα γὰρ ἐν καιρῷ εὐδοκιμηθήσεται
Interconfessionale Sir39,34Nessuno può dire: «Questo è meno buono di quello»
perché, a suo tempo, tutti si accorgeranno che ogni cosa è buona.
AT greco 39,35καὶ νῦν ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ στόματι ὑμνήσατε καὶ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα κυρίου
Interconfessionale SirE adesso, di tutto cuore e a gran voce, cantate
e lodate il Signore.
Rimandi
39,35 lodate il Signore Sal 145,21.