Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 4 4,1τέκνον τὴν ζωὴν τοῦ πτωχοῦ μὴ ἀποστερήσῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς ὀφθαλμοὺς ἐπιδεεῖς
CEI 1974 Sir4,1 Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero,
non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi.
AT greco 4,2ψυχὴν πεινῶσαν μὴ λυπήσῃς καὶ μὴ παροργίσῃς ἄνδρα ἐν ἀπορίᾳ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir4,2 Non rattristare un affamato,
non esasperare un uomo già in difficoltà.
AT greco 4,3καρδίαν παρωργισμένην μὴ προσταράξῃς καὶ μὴ παρελκύσῃς δόσιν προσδεομένου
CEI 1974 Sir4,3 Non turbare un cuore esasperato,
non negare un dono al bisognoso.
AT greco 4,4ἱκέτην θλιβόμενον μὴ ἀπαναίνου καὶ μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ πτωχοῦ
CEI 1974 Sir4,4 Non respingere la supplica di un povero,
non distogliere lo sguardo dall`indigente.
AT greco 4,5ἀπὸ δεομένου μὴ ἀποστρέψῃς ὀφθαλμὸν καὶ μὴ δῷς τόπον ἀνθρώπῳ καταράσασθαί σε
CEI 1974 Sir4,5 Da chi ti chiede non distogliere lo sguardo,
non offrire a nessuno l`occasione di maledirti,
AT greco 4,6καταρωμένου γάρ σε ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ τῆς δεήσεως αὐτοῦ ἐπακούσεται ὁ ποιήσας αὐτόν
CEI 1974 Sir4,6 perché se uno ti maledice con amarezza,
il suo creatore esaudirà la sua preghiera.
AT greco 4,7προσφιλῆ συναγωγῇ σεαυτὸν ποίει καὶ μεγιστᾶνι ταπείνου τὴν κεφαλήν σου
CEI 1974 Sir Fatti amare dalla comunità, davanti a un grande abbassa il capo.
4,7-10 Cfr. Gb 29, 11-17. cfr. Sal 81, 2-4. cfr. Am 5, 10-15.
AT greco 4,8κλῖνον πτωχῷ τὸ οὖς σου καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικὰ ἐν πραΰτητι
CEI 1974 Sir4,8 Porgi l`orecchio al povero
e rispondigli al saluto con affabilità.
AT greco 4,9ἐξελοῦ ἀδικούμενον ἐκ χειρὸς ἀδικοῦντος καὶ μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῷ κρίνειν σε
CEI 1974 Sir4,9 Strappa l`oppresso dal potere dell`oppressore,
non esser pusillanime quando giudichi.
AT greco 4,10γίνου ὀρφανοῖς ὡς πατὴρ καὶ ἀντὶ ἀνδρὸς τῇ μητρὶ αὐτῶν καὶ ἔσῃ ὡς υἱὸς ὑψίστου καὶ ἀγαπήσει σε μᾶλλον ἢ μήτηρ σου
CEI 1974 Sir4,10 Sii come un padre per gli orfani
e come un marito per la loro madre
e sarai come un figlio dell`Altissimo,
ed egli ti amerà più di tua madre.
Elogio della Sapienza
AT greco 4,11ἡ σοφία υἱοὺς αὐτῆς ἀνύψωσεν καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ζητοῦντων αὐτήν
CEI 1974 Sir La sapienza esalta i suoi figli
e si prende cura di quanti la cercano.
4,11 La sapienza è Dio stesso.
AT greco 4,12ὁ ἀγαπῶν αὐτὴν ἀγαπᾷ ζωήν καὶ οἱ ὀρθρίζοντες πρὸς αὐτὴν ἐμπλησθήσονται εὐφροσύνης
CEI 1974 Sir4,12 Chi la ama ama la vita,
quanti la cercano solleciti saranno ricolmi di gioia.
AT greco 4,13ὁ κρατῶν αὐτῆς κληρονομήσει δόξαν καὶ οὗ εἰσπορεύεται εὐλογεῖ κύριος
CEI 1974 Sir4,13 Chi la possiede erediterà la gloria,
qualunque cosa intraprenda, il Signore lo benedice.
AT greco 4,14οἱ λατρεύοντες αὐτῇ λειτουργήσουσιν ἁγίῳ καὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτὴν ἀγαπᾷ ὁ κύριος
CEI 1974 Sir4,14 Coloro che la venerano rendono culto al Santo,
e il Signore ama coloro che la amano.
AT greco 4,15ὁ ὑπακούων αὐτῆς κρινεῖ ἔθνη καὶ ὁ προσέχων αὐτῇ κατασκηνώσει πεποιθώς
CEI 1974 Sir4,15 Chi l`ascolta giudica con equità;
chi le presta attenzione vivrà tranquillo.
AT greco 4,16ἐὰν ἐμπιστεύσῃ κατακληρονομήσει αὐτήν καὶ ἐν κατασχέσει ἔσονται αἱ γενεαὶ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir4,16 Chi confida in lei la otterrà in eredità;
i suoi discendenti ne conserveranno il possesso.
AT greco 4,17ὅτι διεστραμμένως πορεύσεται μετ’ αὐτοῦ ἐν πρώτοις φόβον καὶ δειλίαν ἐπάξει ἐπ’ αὐτὸν καὶ βασανίσει αὐτὸν ἐν παιδείᾳ αὐτῆς ἕως οὗ ἐμπιστεύσῃ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ πειράσει αὐτὸν ἐν τοῖς δικαιώμασιν αὐτῆς
CEI 1974 Sir4,17 Dapprima lo condurrà per luoghi tortuosi,
gli incuterà timore e paura,
lo tormenterà con la sua disciplina,
finché possa fidarsi di lui,
e lo abbia provato con i suoi decreti;
AT greco 4,18καὶ πάλιν ἐπανήξει κατ’ εὐθεῖαν πρὸς αὐτὸν καὶ εὐφρανεῖ αὐτὸν καὶ ἀποκαλύψει αὐτῷ τὰ κρυπτὰ αὐτῆς
CEI 1974 Sir4,18 ma poi lo ricondurrà sulla retta via
e gli manifesterà i propri segreti.
AT greco 4,19ἐὰν ἀποπλανηθῇ ἐγκαταλείψει αὐτὸν καὶ παραδώσει αὐτὸν εἰς χεῖρας πτώσεως αὐτοῦ
CEI 1974 Sir4,19 Se egli batte una falsa strada, lo lascerà andare
e l`abbandonerà in balìa del suo destino.
Consigli vari
AT greco 4,20συντήρησον καιρὸν καὶ φύλαξαι ἀπὸ πονηροῦ καὶ περὶ τῆς ψυχῆς σου μὴ αἰσχυνθῇς
CEI 1974 Sir4,20 Figlio, bada alle circostanze e guàrdati dal male
così non ti vergognerai di te stesso.
AT greco 4,21ἔστιν γὰρ αἰσχύνη ἐπάγουσα ἁμαρτίαν καὶ ἔστιν αἰσχύνη δόξα καὶ χάρις
CEI 1974 Sir4,21 C`è una vergogna che porta al peccato
e c`è una vergogna che è onore e grazia.
AT greco 4,22μὴ λάβῃς πρόσωπον κατὰ τῆς ψυχῆς σου καὶ μὴ ἐντραπῇς εἰς πτῶσίν σου
CEI 1974 Sir4,22 Non usare riguardi a tuo danno
e non vergognarti a tua rovina.
AT greco 4,23μὴ κωλύσῃς λόγον ἐν καιρῷ χρείας
CEI 1974 Sir4,23 Non astenerti dal parlare nel momento opportuno,
non nascondere la tua sapienza.
AT greco 4,24ἐν γὰρ λόγῳ γνωσθήσεται σοφία καὶ παιδεία ἐν ῥήματι γλώσσης
CEI 1974 Sir4,24 Difatti dalla parola si riconosce la sapienza
e l`istruzione dai detti della lingua.
AT greco 4,25μὴ ἀντίλεγε τῇ ἀληθείᾳ καὶ περὶ τῆς ἀπαιδευσίας σου ἐντράπηθι
CEI 1974 Sir4,25 Non contraddire alla verità,
ma vergògnati della tua ignoranza.
AT greco 4,26μὴ αἰσχυνθῇς ὁμολογῆσαι ἐφ’ ἁμαρτίαις σου καὶ μὴ βιάζου ῥοῦν ποταμοῦ
CEI 1974 Sir4,26 Non arrossire di confessare i tuoi peccati,
non opporti alla corrente di un fiume.
AT greco 4,27καὶ μὴ ὑποστρώσῃς ἀνθρώπῳ μωρῷ σεαυτὸν καὶ μὴ λάβῃς πρόσωπον δυνάστου
CEI 1974 Sir4,27 Non sottometterti a un uomo stolto,
e non essere parziale a favore di un potente.
AT greco 4,28ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ κύριος ὁ θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ
CEI 1974 Sir4,28 Lotta sino alla morte per la verità
e il Signore Dio combatterà per te.
AT greco 4,29μὴ γίνου θρασὺς ἐν γλώσσῃ σου καὶ νωθρὸς καὶ παρειμένος ἐν τοῖς ἔργοις σου
CEI 1974 Sir4,29 Non essere arrogante nel tuo linguaggio,
fiacco e indolente invece nelle opere.
AT greco 4,30μὴ ἴσθι ὡς λέων ἐν τῷ οἴκῳ σου καὶ φαντασιοκοπῶν ἐν τοῖς οἰκέταις σου
CEI 1974 Sir4,30 Non essere come un leone in casa tua,
sospettoso con i tuoi dipendenti.
AT greco 4,31μὴ ἔστω ἡ χείρ σου ἐκτεταμένη εἰς τὸ λαβεῖν καὶ ἐν τῷ ἀποδιδόναι συνεσταλμένη
CEI 1974 Sir4,31 La tua mano non sia tesa per prendere
e chiusa invece nel restituire.