Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 40 40,1ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ ἀφ’ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς μητέρα πάντων
CEI 1974 Sir Una sorte penosa è disposta per ogni uomo,
un giogo pesante grava sui figli di Adamo,
dal giorno della loro nascita dal grembo materno
al giorno del loro ritorno alla madre comune.
40,1 La sorte penosa è rappresentata dai mali dei vv. 4-9..
AT greco 40,2τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας ἐπίνοια προσδοκίας ἡμέρα τελευτῆς
CEI 1974 Sir40,2 Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore
offrono il pensiero di ciò che li attende e il giorno della fine.
AT greco 40,3ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐνδόξου καὶ ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ
CEI 1974 Sir40,3 Da chi siede su un trono glorioso
fino al misero che giace sulla terra e sulla cenere;
AT greco 40,4ἀπὸ φοροῦντος ὑακίνθινον καὶ στέφανον καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος καὶ φόβος θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις
CEI 1974 Sir40,4 da chi indossa porpora e corona
fino a chi è ricoperto di panno grossolano,
non c`è che sdegno, invidia, spavento, agitazione,
paura della morte, contese e liti.
AT greco 40,5καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης ὕπνος νυκτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir40,5 Durante il riposo nel letto
il sogno notturno turba le sue cognizioni.
AT greco 40,6ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπ’ ἐκείνου ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς τεθορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦ ὡς ἐκπεφευγὼς ἀπὸ προσώπου πολέμου
CEI 1974 Sir40,6 Per un poco, un istante, riposa;
quindi nel sonno, come in un giorno di guardia,
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore,
come chi è scampato da una battaglia.
AT greco 40,7ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόβον
CEI 1974 Sir40,7 Mentre sta per mettersi in salvo si sveglia,
meravigliandosi dell`irreale timore.
AT greco 40,8μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦτα
CEI 1974 Sir40,8 E` sorte di ogni essere vivente, dall`uomo alla bestia,
ma per i peccatori sette volte tanto:
AT greco 40,9θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία ἐπαγωγαί λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ
CEI 1974 Sir40,9 morte, sangue, contese, spada,
disgrazie, fame, calamità, flagelli.
AT greco 40,10ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσθη ταῦτα πάντα καὶ δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ὁ κατακλυσμός
CEI 1974 Sir40,10 Questi mali sono stati creati per i malvagi,
per loro causa si ebbe anche il diluvio.
AT greco 40,11πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γῆν ἀναστρέφει καὶ ἀπὸ ὑδάτων εἰς θάλασσαν ἀνακάμπτει
CEI 1974 Sir40,11 Quanto è dalla terra alla terra ritorna;
quanto è dalle acque rifluisce nel mare.
I beni dell` empio
AT greco 40,12πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται
CEI 1974 Sir40,12 Ogni regalo per corrompere e l`ingiustizia spariranno,
mentre la lealtà resterà sempre.
AT greco 40,13χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται καὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει
CEI 1974 Sir40,13 Le ricchezze degli ingiusti si seccheranno come un torrente,
come un grande tuono rimbomba via durante la pioggia.
AT greco 40,14ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐκλείψουσιν
CEI 1974 Sir40,14 Come l`ingiusto aprendo le mani si rallegrerà,
così i trasgressori cadranno in rovina.
AT greco 40,15ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθυνεῖ κλάδους καὶ ῥίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ’ ἀκροτόμου πέτρας
CEI 1974 Sir40,15 La stirpe degli empi non aumenterà i suoi rami,
le radici impure saranno sopra una pietra dura.
AT greco 40,16ἄχι ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ πρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεται
CEI 1974 Sir40,16 Il giunco su ogni corso d`acqua e sugli argini di un fiume
sarà tagliato prima di ogni altra erba.
Le cose buone
AT greco 40,17χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ
CEI 1974 Sir40,17 La bontà è come un giardino di benedizioni,
la misericordia dura sempre.
AT greco 40,18ζωὴ αὐτάρκους καὶ ἐργάτου γλυκανθήσεται καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὁ εὑρίσκων θησαυρόν
CEI 1974 Sir40,18 La vita di chi basta a se stesso e del lavoratore sarà dolce,
ma più ancora lo sarà per chi trova un tesoro.
AT greco 40,19τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται
CEI 1974 Sir40,19 I figli e la fondazione di una città assicurano un nome,
ma più ancora sarà stimata una donna senza macchia.
AT greco 40,20οἶνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας
CEI 1974 Sir40,20 Vino e musica rallegrano il cuore,
ma più ancora lo rallegra l`amore della sapienza.
AT greco 40,21αὐλὸς καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσιν μέλη καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα
CEI 1974 Sir40,21 Il flauto e l`arpa rendono piacevole il canto,
ma più ancora di essi una voce soave.
AT greco 40,22χάριν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου
CEI 1974 Sir40,22 L`occhio desidera grazia e bellezza,
ma più ancora di esse il verde dei campi.
AT greco 40,23φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντῶντες καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός
CEI 1974 Sir40,23 Il compagno e l`amico si incontrano a tempo opportuno,
ma più ancora di essi moglie e marito.
AT greco 40,24ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεται
CEI 1974 Sir40,24 I fratelli e un aiuto servono nell`afflizione,
ma più ancora salverà la carità.
AT greco 40,25χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσιν πόδα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται
CEI 1974 Sir40,25 Oro e argento rendono sicuro il piede,
ma ancora di più si apprezza un consiglio.
AT greco 40,26χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν
CEI 1974 Sir40,26 Ricchezze e potenza sollevano il cuore,
ma più ancora di esse il timore del Signore.
Con il timore del Signore non manca nulla;
con esso non c`è bisogno di cercare aiuto.
AT greco 40,27φόβος κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψεν αὐτόν
CEI 1974 Sir40,27 Il timore del Signore è come un giardino di benedizioni;
la sua protezione vale più di qualsiasi altra gloria.
Non fare il mendicante
AT greco 40,28τέκνον ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν
CEI 1974 Sir40,28 Figlio, non vivere da mendicante.
E` meglio morire che mendicare.
AT greco 40,29ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ὁ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξεται
CEI 1974 Sir40,29 Un uomo che guarda alla tavola altrui
ha una vita che non si può chiamar tale.
Si contaminerà con cibi stranieri;
l`uomo sapiente ed educato se ne guarderà.
AT greco 40,30ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται
CEI 1974 Sir40,30 Nella bocca sarà dolce il mendicare per un impudente,
ma nel suo ventre brucerà come fuoco.