Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 40 40,1ἀσχολία μεγάλη ἔκτισται παντὶ ἀνθρώπῳ καὶ ζυγὸς βαρὺς ἐπὶ υἱοὺς Αδαμ ἀφ’ ἡμέρας ἐξόδου ἐκ γαστρὸς μητρὸς αὐτῶν ἕως ἡμέρας ἐπιστροφῆς εἰς μητέρα πάντων
Interconfessionale SirOgni uomo è destinato a soffrire
e i discendenti di Adamo hanno sulle spalle un giogo pesante
da quando escono dal grembo materno fino
a quando ritornano alla terra che è madre di tutti.
Rimandi
40,1 Ogni uomo è destinato a soffrire Gb 7,1-5; 14,1-2.
AT greco 40,2τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν καὶ φόβον καρδίας ἐπίνοια προσδοκίας ἡμέρα τελευτῆς
Interconfessionale Sir40,2La loro preoccupazione e l’angoscia interiore
sta nel pensare al futuro, al giorno della morte.
AT greco 40,3ἀπὸ καθημένου ἐπὶ θρόνου ἐνδόξου καὶ ἕως τεταπεινωμένου ἐν γῇ καὶ σποδῷ
Interconfessionale Sir40,3Da chi siede sul trono in mezzo agli onori,
al poveraccio che nella società non conta niente,
AT greco 40,4ἀπὸ φοροῦντος ὑακίνθινον καὶ στέφανον καὶ ἕως περιβαλλομένου ὠμόλινον θυμὸς καὶ ζῆλος καὶ ταραχὴ καὶ σάλος καὶ φόβος θανάτου καὶ μηνίαμα καὶ ἔρις
Interconfessionale Sirda chi indossa la porpora e porta la corona,
a chi è vestito di stracci:
Note al Testo
40,4 porpora: vedi Cantico 3,10 e nota. Invece di porpora e corona l’ebraico ha il turbante e il diadema, che sono gli ornamenti del sommo sacerdote (vedi Siracide 45,12; Esodo 28,36-38).
AT greco 40,5καὶ ἐν καιρῷ ἀναπαύσεως ἐπὶ κοίτης ὕπνος νυκτὸς ἀλλοιοῖ γνῶσιν αὐτοῦ
Interconfessionale Sirtutti sono furiosi o gelosi, sconvolti o incerti,
sono sdegnati o litigano,
ma soprattutto hanno paura di morire.
Anche quando sono a letto a riposare,
incubi notturni li turbano intimamente:
Rimandi
40,5 furiosi e sconvolti Dt 28,65-67. — incubi notturni Qo 2,23+.
AT greco 40,6ὀλίγον ὡς οὐδὲν ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπ’ ἐκείνου ἐν ὕπνοις ὡς ἐν ἡμέρᾳ σκοπιᾶς τεθορυβημένος ἐν ὁράσει καρδίας αὐτοῦ ὡς ἐκπεφευγὼς ἀπὸ προσώπου πολέμου
Interconfessionale Sir40,6dopo un po’ di riposo, un attimo solo,
sono affaticati come se si fosse in pieno giorno;
sono terrorizzati dai fantasmi come chi è
appena scappato da un campo di battaglia.
AT greco 40,7ἐν καιρῷ χρείας αὐτοῦ ἐξηγέρθη καὶ ἀποθαυμάζων εἰς οὐδένα φόβον
Interconfessionale Sir40,7Proprio mentre sognano di mettersi in salvo,
si svegliano dal sonno,
stupiti di aver avuto paura per niente.
AT greco 40,8μετὰ πάσης σαρκὸς ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλῶν ἑπταπλάσια πρὸς ταῦτα
Interconfessionale Sir40,8Questa è la situazione di tutti, dall’uomo alla bestia,
anzi per il peccatore è sette volte peggio:
AT greco 40,9θάνατος καὶ αἷμα καὶ ἔρις καὶ ῥομφαία ἐπαγωγαί λιμὸς καὶ σύντριμμα καὶ μάστιξ
Interconfessionale Sir40,9sempre morte e sangue, litigi e guerre,
prigionia e fame, tribolazioni e disgrazie.
AT greco 40,10ἐπὶ τοὺς ἀνόμους ἐκτίσθη ταῦτα πάντα καὶ δι’ αὐτοὺς ἐγένετο ὁ κατακλυσμός
Interconfessionale SirDio ha creato tutte queste cose per i malvagi
e per colpa loro ha mandato il diluvio.
Rimandi
40,10 creato per i malvagi 39,25-29. — gli empi causa del diluvio Gn 6,5-7.
AT greco 40,11πάντα ὅσα ἀπὸ γῆς εἰς γῆν ἀναστρέφει καὶ ἀπὸ ὑδάτων εἰς θάλασσαν ἀνακάμπτει
Interconfessionale SirQuel che viene dalla terra ritorna alla terra
e quel che viene dall’acqua finisce nel mare.
Rimandi
40,11 Quello che viene dalla terra… 41,10; Gn 3,19; Sal 146,4. — quello che viene dall’acqua Qo 1,7.
AT greco 40,12πᾶν δῶρον καὶ ἀδικία ἐξαλειφθήσεται καὶ πίστις εἰς τὸν αἰῶνα στήσεται
Interconfessionale SirOgni favoritismo e ingiustizia verranno annientati,
la fedeltà invece resisterà per sempre.
Rimandi
40,12 Ogni favoritismo 20,29+; Prv 15,27+.
AT greco 40,13χρήματα ἀδίκων ὡς ποταμὸς ξηρανθήσεται καὶ ὡς βροντὴ μεγάλη ἐν ὑετῷ ἐξηχήσει
Interconfessionale Sir40,13I capitali degli ingiusti seccheranno come un torrente,
si perderanno come il fragore del tuono durante l’uragano.
AT greco 40,14ἐν τῷ ἀνοῖξαι αὐτὸν χεῖρας εὐφρανθήσεται οὕτως οἱ παραβαίνοντες εἰς συντέλειαν ἐκλείψουσιν
Interconfessionale SirLa persona generosa quando ti fa un regalo è contenta
ma chi disubbidisce alla Legge finirà in rovina.
Note al Testo
40,14 La persona… contenta: il testo greco e quello ebraico sono per noi poco chiari; la traduzione è solo probabile.
AT greco 40,15ἔκγονα ἀσεβῶν οὐ πληθυνεῖ κλάδους καὶ ῥίζαι ἀκάθαρτοι ἐπ’ ἀκροτόμου πέτρας
Interconfessionale Sir40,15Le opere degli empi sono come germogli
che non riescono a crescere,
perché le loro radici sono marce
e stanno su una roccia senza terra.
AT greco 40,16ἄχι ἐπὶ παντὸς ὕδατος καὶ χείλους ποταμοῦ πρὸ παντὸς χόρτου ἐκτιλήσεται
Interconfessionale SirLe canne che crescono nell’acqua e sulle rive dei fiumi
vengono sradicate prima di ogni altra pianta;
Rimandi
40,16 le canne sradicate cfr. Gb 8,11-12.
AT greco 40,17χάρις ὡς παράδεισος ἐν εὐλογίαις καὶ ἐλεημοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα διαμενεῖ
Interconfessionale Sirinvece un atto di amore è come un giardino rigoglioso
e l’impegno a favore dei poveri è qualcosa che resta.
Rimandi
40,17 atto d’amore 3,30+.
AT greco 40,18ζωὴ αὐτάρκους καὶ ἐργάτου γλυκανθήσεται καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ὁ εὑρίσκων θησαυρόν
Interconfessionale SirChi basta a se stesso e ha un lavoro è fortunato,
ma chi trova un tesoro lo è ancora di più.
Rimandi
40,18 trova un tesoro Mt 13,44.
AT greco 40,19τέκνα καὶ οἰκοδομὴ πόλεως στηρίζουσιν ὄνομα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ ἄμωμος λογίζεται
Interconfessionale Sir40,19Chi mette al mondo dei figli
e chi fonda una città si fa un nome,
ma è meglio avere una donna
alla quale non si deve rimproverare niente.
AT greco 40,20οἶνος καὶ μουσικὰ εὐφραίνουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἀγάπησις σοφίας
Interconfessionale SirVino e musica ti fanno contento,
ma amare la sapienza è ancor meglio.
Rimandi
40,20 gioia del vino 31,28; Sal 104,15+.
AT greco 40,21αὐλὸς καὶ ψαλτήριον ἡδύνουσιν μέλη καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γλῶσσα ἡδεῖα
Interconfessionale Sir40,21Con il flauto e l’arpa puoi fare una bella musica,
ma con una bella voce l’effetto è migliore.
AT greco 40,22χάριν καὶ κάλλος ἐπιθυμήσει ὀφθαλμὸς καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα χλόην σπόρου
Interconfessionale Sir40,22Il fascino e la bellezza attirano l’occhio,
ma più ancora un campo verde che promette un buon raccolto.
AT greco 40,23φίλος καὶ ἑταῖρος εἰς καιρὸν ἀπαντῶντες καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα γυνὴ μετὰ ἀνδρός
Interconfessionale Sir40,23Due amici, quando possono, stanno insieme volentieri,
e due sposi ancor di più.
AT greco 40,24ἀδελφοὶ καὶ βοήθεια εἰς καιρὸν θλίψεως καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα ἐλεημοσύνη ῥύσεται
Interconfessionale SirQuando va male, parenti e compagni possono anche aiutare,
ma ancora più efficace è la solidarietà con gli emarginati.
Rimandi
40,24 solidarietà 3,30+. — aiuto nell’avversità Prv 17,17; cfr. Sir 6,8+.
AT greco 40,25χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐπιστήσουσιν πόδα καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα βουλὴ εὐδοκιμεῖται
Interconfessionale Sir40,25Con l’oro e l’argento ti puoi fare una posizione sicura,
ma un consiglio ben dato ti giova di più.
AT greco 40,26χρήματα καὶ ἰσχὺς ἀνυψώσουσιν καρδίαν καὶ ὑπὲρ ἀμφότερα φόβος κυρίου οὐκ ἔστιν ἐν φόβῳ κυρίου ἐλάττωσις καὶ οὐκ ἔστιν ἐπιζητῆσαι ἐν αὐτῷ βοήθειαν
Interconfessionale SirRicchezza e forza ti danno un senso di sicurezza,
ma ti sostiene ancor di più la fiducia nel Signore,
perché, se lo ami davvero, non ti manca più niente
e non devi più cercare altri appoggi.
Rimandi
40,26 fiducia nel Signore 1,11+. — benefici della fiducia nel Signore Prv 10,27+.
AT greco 40,27φόβος κυρίου ὡς παράδεισος εὐλογίας καὶ ὑπὲρ πᾶσαν δόξαν ἐκάλυψεν αὐτόν
Interconfessionale Sir40,27L’amore per il Signore fa rifiorire come un giardino
e ti protegge meglio di qualsiasi gloria.
AT greco 40,28τέκνον ζωὴν ἐπαιτήσεως μὴ βιώσῃς κρεῖσσον ἀποθανεῖν ἢ ἐπαιτεῖν
Interconfessionale Sir40,28Figlio mio, non vivere come un mendicante,
è meglio morire che dovere chiedere l’elemosina.
AT greco 40,29ἀνὴρ βλέπων εἰς τράπεζαν ἀλλοτρίαν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ ὁ βίος ἐν λογισμῷ ζωῆς ἀλισγήσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐν ἐδέσμασιν ἀλλοτρίοις ἀνὴρ δὲ ἐπιστήμων καὶ πεπαιδευμένος φυλάξεται
Interconfessionale Sir40,29Se uno spera nella mensa degli altri,
la sua non si può chiamare vita;
se mangia alle spalle degli altri si degrada:
un uomo intelligente e ben educato non si comporta così.
AT greco 40,30ἐν στόματι ἀναιδοῦς γλυκανθήσεται ἐπαίτησις καὶ ἐν κοιλίᾳ αὐτοῦ πῦρ καήσεται
Interconfessionale SirSolo chi ha una faccia tosta ha il coraggio di dire
che la vita del mendicante è una bella cosa;
ma quando parla così un male nascosto gli brucia dentro.
Rimandi
40,30 dolce alla bocca ma brucia dentro Gb 20,14.