Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 41 41,1ὦ θάνατε ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν
CEI 1974 Sir41,1 O morte, come è amaro il tuo pensiero
per l`uomo che vive sereno nella sua agiatezza,
per l`uomo senza assilli e fortunato in tutto,
ancora in grado di gustare il cibo!
AT greco 41,2ὦ θάνατε καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν
CEI 1974 Sir41,2 O morte, è gradita la tua sentenza
all`uomo indigente e privo di forze,
vecchio decrepito e preoccupato di tutto,
al ribelle che ha perduto la pazienza!
AT greco 41,3μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων
CEI 1974 Sir41,3 Non temere la sentenza della morte,
ricòrdati dei tuoi predecessori e successori.
AT greco 41,4τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς
CEI 1974 Sir41,4 Questo è il decreto del Signore per ogni uomo;
perché ribellarsi al volere dell`Altissimo?
Siano dieci, cento, mille anni;
negli inferi non ci sono recriminazioni sulla vita.
La fine degli empi
AT greco 41,5τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν
CEI 1974 Sir41,5 Figli abominevoli sono i figli dei peccatori,
una stirpe empia è nella dimora dei malvagi.
AT greco 41,6τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος
CEI 1974 Sir41,6 L`eredità dei figli dei peccatori andrà in rovina,
con la loro discendenza continuerà il disonore.
AT greco 41,7πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται
CEI 1974 Sir41,7 Contro un padre empio imprecano i figli,
perché sono disprezzati a causa sua.
AT greco 41,8οὐαὶ ὑμῖν ἄνδρες ἀσεβεῖς οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου
CEI 1974 Sir41,8 Guai a voi, uomini empi,
che avete abbandonato la legge di Dio altissimo!
AT greco 41,9καὶ ἐὰν γεννηθῆτε εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε καὶ ἐὰν ἀποθάνητε εἰς κατάραν μερισθήσεσθε
CEI 1974 Sir41,9 Quando nascete, nascete per la maledizione;
quando morite, erediterete la maledizione.
AT greco 41,10πάντα ὅσα ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀπελεύσεται οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν
CEI 1974 Sir41,10 Quanto è dalla terra ritornerà alla terra,
così gli empi dalla maledizione alla distruzione.
Il buon nome
AT greco 41,11πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται
CEI 1974 Sir41,11 Il lutto degli uomini riguarda i loro cadaveri,
il nome non buono dei peccatori sarà cancellato.
AT greco 41,12φρόντισον περὶ ὀνόματος αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου
CEI 1974 Sir41,12 Abbi cura del nome, perché esso ti resterà
più di mille grandi tesori d`oro.
AT greco 41,13ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ
CEI 1974 Sir41,13 I giorni di una vita felice sono contati,
ma un buon nome dura sempre.
AT greco 41,14παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε τέκνα σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις
CEI 1974 Sir41,14 Figli, custodite l`istruzione in pace;
ma sapienza nascosta e tesoro invisibile,
l`una e l`altro a che servono?
AT greco 41,15κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir41,15 Meglio chi nasconde la sua stoltezza
di chi nasconde la sua sapienza.
Di che dobbiamo vergognarci
AT greco 41,16τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται
CEI 1974 Sir41,16 Pertanto provate vergogna in vista della mia parola,
perché non è bene arrossire per qualsiasi vergogna;
non tutti stimano secondo verità tutte le cose.
AT greco 41,17αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους
CEI 1974 Sir41,17 Vergognatevi della prostituzione davanti al padre e alla madre
della menzogna davanti a un capo e a un potente,
AT greco 41,18ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας
CEI 1974 Sir41,18 del delitto davanti a un giudice e a un magistrato,
dell`empietà davanti all`assemblea del popolo,
AT greco 41,19ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου οὗ παροικεῖς περὶ κλοπῆς
CEI 1974 Sir41,19 della slealtà davanti al compagno e all`amico,
del furto nell`ambiente in cui ti trovi,
AT greco 41,20ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοις
CEI 1974 Sir41,20 di venir meno al giuramento e all`alleanza,
di piegare i gomiti sul pane,
AT greco 41,21ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς
CEI 1974 Sir41,21 del disprezzo di ciò che prendi o che ti è dato,
di non rispondere a quanti salutano,
AT greco 41,22ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς
CEI 1974 Sir41,22 dello sguardo su una donna scostumata,
del rifiuto fatto a un parente,
AT greco 41,23ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου
CEI 1974 Sir41,23 dell`appropriazione di eredità o donazione,
del desiderio per una donna sposata,
AT greco 41,24ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς
CEI 1974 Sir41,24 della relazione con la sua schiava,
- non accostarti al suo letto -
AT greco 41,25ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε
CEI 1974 Sir41,25 delle parole ingiuriose davanti agli amici
- dopo aver donato, non offendere -
AT greco 41,26ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυφίων
CEI 1974 Sir41,26 della ripetizione di quanto hai udito
e della rivelazione di notizie segrete.
AT greco 41,27καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου
CEI 1974 Sir41,27 Allora sarai veramente pudico
e troverai grazia presso chiunque.