Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 41 41,1ὦ θάνατε ὡς πικρόν σου τὸ μνημόσυνόν ἐστιν ἀνθρώπῳ εἰρηνεύοντι ἐν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ ἀνδρὶ ἀπερισπάστῳ καὶ εὐοδουμένῳ ἐν πᾶσιν καὶ ἔτι ἰσχύοντι ἐπιδέξασθαι τροφήν
Interconfessionale SirO morte, come è amaro il tuo pensiero
per chi vive tranquillo in mezzo ai suoi beni,
chi non ha preoccupazioni perché tutto gli riesce
e chi è ancora in forze per darsi alla bella vita!
Note al Testo
41,1 per darsi alla bella vita: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: per gustare il nutrimento.
AT greco 41,2ὦ θάνατε καλόν σου τὸ κρίμα ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἐπιδεομένῳ καὶ ἐλασσουμένῳ ἰσχύι ἐσχατογήρῳ καὶ περισπωμένῳ περὶ πάντων καὶ ἀπειθοῦντι καὶ ἀπολωλεκότι ὑπομονήν
Interconfessionale SirO morte, sei benvenuta
per chi è senza risorse
e si sente abbandonato dalle forze,
per chi è molto avanti negli anni
e logorato da mille pensieri,
e si ribella perché non ne può più!
Rimandi
41,2 O morte, sei benvenuta Gb 3,20-23. — l’uomo abbandonato dalle forze Tb 3,6.
AT greco 41,3μὴ εὐλαβοῦ κρίμα θανάτου μνήσθητι προτέρων σου καὶ ἐσχάτων
Interconfessionale Sir41,3Non aver paura della morte: è il destino di tutti,
pensa a chi ti ha preceduto e a quanti verranno dopo di te.
AT greco 41,4τοῦτο τὸ κρίμα παρὰ κυρίου πάσῃ σαρκί καὶ τί ἀπαναίνῃ ἐν εὐδοκίᾳ ὑψίστου εἴτε δέκα εἴτε ἑκατὸν εἴτε χίλια ἔτη οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδου ἐλεγμὸς ζωῆς
Interconfessionale SirIl Signore ha fissato questo destino per tutti:
perché rifiutare ciò che l’Altissimo ha deciso?
Nel regno dei morti nessuno si preoccupa
se sei vissuto dieci, cento o mille anni.
Rimandi
41,4 sentenza di morte 8,7; 14,17; Gn 3,19. — nel regno dei morti Qo 9,10.
AT greco 41,5τέκνα βδελυρὰ γίνεται τέκνα ἁμαρτωλῶν καὶ συναναστρεφόμενα παροικίαις ἀσεβῶν
Interconfessionale SirProvocano disgusto i figli degli empi
che frequentano gente senza fede:
Rimandi
41,5-10 il castigo degli empi 11,26+.
41,5 I figli degli empi provocano disgusto Ez 16,44.
AT greco 41,6τέκνων ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται κληρονομία καὶ μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν ἐνδελεχιεῖ ὄνειδος
Interconfessionale Sir41,6il loro patrimonio finirà nel nulla,
ai loro discendenti resterà solo il disprezzo.
AT greco 41,7πατρὶ ἀσεβεῖ μέμψεται τέκνα ὅτι δι’ αὐτὸν ὀνειδισθήσονται
Interconfessionale Sir41,7I figli imprecheranno contro il padre empio,
perché vengono disprezzati per colpa sua.
AT greco 41,8οὐαὶ ὑμῖν ἄνδρες ἀσεβεῖς οἵτινες ἐγκατελίπετε νόμον θεοῦ ὑψίστου
Interconfessionale Sir41,8Guai a voi che avete rifiutato Dio
e avete abbandonato la legge dell’Altissimo.
AT greco 41,9καὶ ἐὰν γεννηθῆτε εἰς κατάραν γεννηθήσεσθε καὶ ἐὰν ἀποθάνητε εἰς κατάραν μερισθήσεσθε
Interconfessionale Sir41,9Anche se vi moltiplicate non otterrete niente.
Siete stati messi al mondo per essere maledetti
e maledetti sarete al momento della morte.
AT greco 41,10πάντα ὅσα ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀπελεύσεται οὕτως ἀσεβεῖς ἀπὸ κατάρας εἰς ἀπώλειαν
Interconfessionale SirQuel che viene dal nulla, al nulla tornerà:
la vita degli empi è maledetta
e finisce nel nulla.
Rimandi
41,10 Quel che viene dal nulla 40,11+.
Note al Testo
41,10 Quel che… tornerà: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: Tutto quello che viene dalla terra tornerà alla terra (vedi 40,11).
AT greco 41,11πένθος ἀνθρώπων ἐν σώμασιν αὐτῶν ὄνομα δὲ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἀγαθὸν ἐξαλειφθήσεται
Interconfessionale SirQuando uno muore gli altri si vestono a lutto,
ma se è un peccatore non lascia certo un buon ricordo.
Rimandi
41,11 non lascia un buon ricordo 10,17+.
Note al Testo
41,11 Il testo ebraico dice: Il corpo dell’uomo è vanità, ma la fama della bontà non sarà mai cancellata.
AT greco 41,12φρόντισον περὶ ὀνόματος αὐτὸ γάρ σοι διαμενεῖ ἢ χίλιοι μεγάλοι θησαυροὶ χρυσίου
Interconfessionale SirGuarda che rimanga un buon ricordo di te,
perché dura più di mille tesori d’oro.
Rimandi
41,12 rinomanza Prv 22,1; Qo 7,1.
41,12-13 il tuo buon nome sopravvivrà 37,26+.
AT greco 41,13ἀγαθῆς ζωῆς ἀριθμὸς ἡμερῶν καὶ ἀγαθὸν ὄνομα εἰς αἰῶνα διαμενεῖ
Interconfessionale SirSì, la vita di una persona buona finisce,
ma il suo ricordo durerà per sempre.
Rimandi
41,13 la vita finisce 17,2+.
AT greco 41,14παιδείαν ἐν εἰρήνῃ συντηρήσατε τέκνα σοφία δὲ κεκρυμμένη καὶ θησαυρὸς ἀφανής τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις
Interconfessionale SirFigli, dimostrate l’educazione ricevuta
e vivrete in pace.
Se non manifesti la tua sapienza, essa non serve a niente
ed è come un tesoro nascosto.
Rimandi
41,14 sapienza nascosta 20,30+. — tesoro nascosto Mt 5,14-16; 25,25.
AT greco 41,15κρείσσων ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν μωρίαν αὐτοῦ ἢ ἄνθρωπος ἀποκρύπτων τὴν σοφίαν αὐτοῦ
Interconfessionale Sir41,15Chi nasconde la propria follia
fa meglio di chi nasconde la sua sapienza.
AT greco 41,16τοιγαροῦν ἐντράπητε ἐπὶ τῷ ῥήματί μου οὐ γάρ ἐστιν πᾶσαν αἰσχύνην διαφυλάξαι καλόν καὶ οὐ πάντα πᾶσιν ἐν πίστει εὐδοκιμεῖται
Interconfessionale SirFate dunque attenzione a quel che vi dico sulla vergogna:
non è bene vergognarsi di qualsiasi cosa,
come non si può approvare sempre tutto.
Rimandi
41,16 vergogna 4,20-22.25-26; 20,22-23.
AT greco 41,17αἰσχύνεσθε ἀπὸ πατρὸς καὶ μητρὸς περὶ πορνείας καὶ ἀπὸ ἡγουμένου καὶ δυνάστου περὶ ψεύδους
Interconfessionale SirPensa ai genitori e proverai vergogna di vivere sregolato,
pensa ai capi e ai governanti e non dirai il falso,
Rimandi
41,17 menzogna 4,25; 7,12-13; 20,24+.
AT greco 41,18ἀπὸ κριτοῦ καὶ ἄρχοντος περὶ πλημμελείας καὶ ἀπὸ συναγωγῆς καὶ λαοῦ περὶ ἀνομίας
Interconfessionale Sir41,18pensa ai giudici e ai magistrati,
ti vergognerai a commettere un delitto,
pensa all’assemblea e al popolo
e non disubbidirai alla Legge,
pensa al compagno e all’amico e non sarai disonesto,
AT greco 41,19ἀπὸ κοινωνοῦ καὶ φίλου περὶ ἀδικίας καὶ ἀπὸ τόπου οὗ παροικεῖς περὶ κλοπῆς
Interconfessionale Sirpensa ai vicini e non ruberai.
Vergognati
di non mantenere i patti e le promesse,
di comportarti male a tavola,
di disprezzare chi ti chiede qualcosa,
Note al Testo
41,19 Vergognati… promesse: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: Vergognati davanti alla verità di Dio e alla sua alleanza.
AT greco 41,20ἀπὸ ἀληθείας θεοῦ καὶ διαθήκης καὶ ἀπὸ πήξεως ἀγκῶνος ἐπ’ ἄρτοις
Interconfessionale Sirdi non rispondere al saluto,
di fare l’occhiolino a una donna di strada.
Rimandi
41,20 donna di strada 9,6+.
AT greco 41,21ἀπὸ σκορακισμοῦ λήμψεως καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ ἀσπαζομένων περὶ σιωπῆς
Interconfessionale SirVergognati se non ti sei occupato di un parente,
se hai tolto a qualcuno ciò che gli spetta,
se hai fatto certe proposte alla donna di un altro.
Rimandi
41,21 fare certe proposte alla donna di un altro 9,8-9; Mt 5,28.
AT greco 41,22ἀπὸ ὁράσεως γυναικὸς ἑταίρας καὶ ἀπὸ ἀποστροφῆς προσώπου συγγενοῦς
Interconfessionale Sir41,22Non essere intraprendente con la serva
e non cercare avventure con lei.
Davanti a un amico, vergognati di insultarlo;
dopo avergli fatto un regalo, non rinfacciarglielo.
AT greco 41,23ἀπὸ ἀφαιρέσεως μερίδος καὶ δόσεως καὶ ἀπὸ κατανοήσεως γυναικὸς ὑπάνδρου
AT greco 41,24ἀπὸ περιεργίας παιδίσκης αὐτοῦ καὶ μὴ ἐπιστῇς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτῆς
AT greco 41,25ἀπὸ φίλων περὶ λόγων ὀνειδισμοῦ καὶ μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ὀνείδιζε
AT greco 41,26ἀπὸ δευτερώσεως καὶ λόγου ἀκοῆς καὶ ἀπὸ καλύψεως λόγων κρυφίων
AT greco 41,27καὶ ἔσῃ αἰσχυντηρὸς ἀληθινῶς καὶ εὑρίσκων χάριν ἔναντι παντὸς ἀνθρώπου