Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 43 43,1γαυρίαμα ὕψους στερέωμα καθαριότητος εἶδος οὐρανοῦ ἐν ὁράματι δόξης
CEI 1974 Sir43,1 Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento,
spettacolo celeste in una visione di gloria!
AT greco 43,2ἥλιος ἐν ὀπτασίᾳ διαγγέλλων ἐν ἐξόδῳ σκεῦος θαυμαστόν ἔργον ὑψίστου
CEI 1974 Sir43,2 Il sole mentre appare nel suo sorgere proclama:
"Che meraviglia è l`opera dell`Altissimo!".
AT greco 43,3ἐν μεσημβρίᾳ αὐτοῦ ἀναξηραίνει χώραν καὶ ἐναντίον καύματος αὐτοῦ τίς ὑποστήσεται
CEI 1974 Sir43,3 A mezzogiorno dissecca la terra,
e di fronte al suo calore chi può resistere?
AT greco 43,4κάμινον φυσῶν ἐν ἔργοις καύματος τριπλασίως ἥλιος ἐκκαίων ὄρη ἀτμίδας πυρώδεις ἐκφυσῶν καὶ ἐκλάμπων ἀκτῖνας ἀμαυροῖ ὀφθαλμούς
CEI 1974 Sir43,4 Si soffia nella fornace per ottenere calore,
il sole brucia i monti tre volte tanto;
emettendo vampe di fuoco,
facendo brillare i suoi raggi, abbaglia gli occhi.
AT greco 43,5μέγας κύριος ὁ ποιήσας αὐτόν καὶ ἐν λόγοις αὐτοῦ κατέσπευσεν πορείαν
CEI 1974 Sir43,5 Grande è il Signore che l`ha creato
e con la parola ne affretta il rapido corso.
AT greco 43,6καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος
CEI 1974 Sir43,6 Anche la luna sempre puntuale nelle sue fasi
regola i mesi e determina il tempo.
AT greco 43,7ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας
CEI 1974 Sir43,7 Dalla luna dipende l`indicazione delle feste,
luminare che decresce fino alla sua scomparsa.
AT greco 43,8μὴν κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει σκεῦος παρεμβολῶν ἐν ὕψει ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπων
CEI 1974 Sir Da essa il mese prende nome,
mirabilmente crescendo secondo le fasi.
È un`insegna per le milizie nell`alto
splendendo nel firmamento del cielo.
43,8 Le milizie sono le stelle.
AT greco 43,9κάλλος οὐρανοῦ δόξα ἄστρων κόσμος φωτίζων ἐν ὑψίστοις κυρίου
CEI 1974 Sir43,9 Bellezza del cielo la gloria degli astri,
ornamento splendente nelle altezze del Signore.
AT greco 43,10ἐν λόγοις ἁγίου στήσονται κατὰ κρίμα καὶ οὐ μὴ ἐκλυθῶσιν ἐν φυλακαῖς αὐτῶν
CEI 1974 Sir43,10 Si comportano secondo gli ordini del Santo,
non si stancano al loro posto di sentinelle.
AT greco 43,11ἰδὲ τόξον καὶ εὐλόγησον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ σφόδρα ὡραῖον ἐν τῷ αὐγάσματι αὐτοῦ
CEI 1974 Sir43,11 Osserva l`arcobaleno e benedici colui che l`ha fatto,
è bellissimo nel suo splendore.
AT greco 43,12ἐγύρωσεν οὐρανὸν ἐν κυκλώσει δόξης χεῖρες ὑψίστου ἐτάνυσαν αὐτό
CEI 1974 Sir43,12 Avvolge il cielo con un cerchio di gloria,
l`hanno teso le mani dell`Altissimo.
AT greco 43,13προστάγματι αὐτοῦ κατέσπευσεν χιόνα καὶ ταχύνει ἀστραπὰς κρίματος αὐτοῦ
CEI 1974 Sir43,13 Con un comando invia la neve,
fa guizzare i fulmini del suo giudizio.
AT greco 43,14διὰ τοῦτο ἠνεῴχθησαν θησαυροί καὶ ἐξέπτησαν νεφέλαι ὡς πετεινά
CEI 1974 Sir43,14 Così si aprono i depositi
e le nubi volano via come uccelli.
AT greco 43,15ἐν μεγαλείῳ αὐτοῦ ἴσχυσεν νεφέλας καὶ διεθρύβησαν λίθοι χαλάζης
CEI 1974 Sir43,15 Con potenza condensa le nubi,
che si polverizzano in chicchi di grandine.
AT greco 43,16καὶ ἐν ὀπτασίᾳ αὐτοῦ σαλευθήσεται ὄρη ἐν θελήματι αὐτοῦ πνεύσεται νότος
CEI 1974 Sir43,16 aAl suo apparire sussultano i monti;
AT greco 43,17φωνὴ βροντῆς αὐτοῦ ὠνείδισεν γῆν καὶ καταιγὶς βορέου καὶ συστροφὴ πνεύματος
CEI 1974 Sir43,17 ail rumore del suo tuono fa tremare la terra.
16 bSecondo il suo volere soffia lo scirocco,
17 bcosì anche l`uragano del nord e il turbine di vento.
AT greco 43,18ὡς πετεινὰ καθιπτάμενα πάσσει χιόνα καὶ ὡς ἀκρὶς καταλύουσα ἡ κατάβασις αὐτῆς κάλλος λευκότητος αὐτῆς ἐκθαυμάσει ὀφθαλμός καὶ ἐπὶ τοῦ ὑετοῦ αὐτῆς ἐκστήσεται καρδία
CEI 1974 Sir43,18 Fa scendere la neve come uccelli che si posano,
come cavallette che si posano è la sua discesa;
l`occhio ammira la bellezza del suo candore
e il cuore stupisce nel vederla fioccare.
AT greco 43,19καὶ πάχνην ὡς ἅλα ἐπὶ γῆς χέει καὶ παγεῖσα γίνεται σκολόπων ἄκρα
CEI 1974 Sir43,19 Riversa sulla terra la brina come il sale,
che gelandosi forma come tante punte di spine.
AT greco 43,20ψυχρὸς ἄνεμος βορέης πνεύσει καὶ παγήσεται κρύσταλλος ἐφ’ ὕδατος ἐπὶ πᾶσαν συναγωγὴν ὕδατος καταλύσει καὶ ὡς θώρακα ἐνδύσεται τὸ ὕδωρ
CEI 1974 Sir43,20 Soffia la gelida tramontana,
sull`acqua si condensa il ghiaccio;
esso si posa sull`intera massa d`acqua,
che si riveste come di corazza.
AT greco 43,21καταφάγεται ὄρη καὶ ἔρημον ἐκκαύσει καὶ ἀποσβέσει χλόην ὡς πῦρ
CEI 1974 Sir43,21 Inaridisce i monti e brucia il deserto;
divora l`erba come un fuoco.
AT greco 43,22ἴασις πάντων κατὰ σπουδὴν ὁμίχλη δρόσος ἀπαντῶσα ἀπὸ καύσωνος ἱλαρώσει
CEI 1974 Sir43,22 Il rimedio di tutto, un annuvolamento improvviso,
l`arrivo della rugiada ristora dal caldo.
AT greco 43,23λογισμῷ αὐτοῦ ἐκόπασεν ἄβυσσον καὶ ἐφύτευσεν ἐν αὐτῇ νήσους
CEI 1974 Sir43,23 Dio con la sua parola ha domato l`abisso
e vi ha piantato isole.
AT greco 43,24οἱ πλέοντες τὴν θάλασσαν διηγοῦνται τὸν κίνδυνον αὐτῆς καὶ ἀκοαῖς ὠτίων ἡμῶν θαυμάζομεν
CEI 1974 Sir43,24 I naviganti parlano dei pericoli del mare,
a sentirli con i nostri orecchi restiamo stupiti;
AT greco 43,25καὶ ἐκεῖ τὰ παράδοξα καὶ θαυμάσια ἔργα ποικιλία παντὸς ζῴου κτίσις κητῶν
CEI 1974 Sir43,25 là ci sono anche cose singolari e stupende,
esseri viventi di ogni specie e mostri marini.
AT greco 43,26δι’ αὐτὸν εὐοδοῖ ἄγγελος αὐτοῦ καὶ ἐν λόγῳ αὐτοῦ σύγκειται τὰ πάντα
CEI 1974 Sir43,26 Per lui il messaggero cammina facilmente,
tutto procede secondo la sua parola.
Conclusione
AT greco 43,27πολλὰ ἐροῦμεν καὶ οὐ μὴ ἀφικώμεθα καὶ συντέλεια λόγων τὸ πᾶν ἐστιν αὐτός
CEI 1974 Sir43,27 Potremmo dir molte cose e mai finiremmo;
ma per concludere: "Egli è tutto!".
AT greco 43,28δοξάζοντες ποῦ ἰσχύσομεν αὐτὸς γὰρ ὁ μέγας παρὰ πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir43,28 Come potremmo avere la forza per lodarlo?
Egli, il Grande, al di sopra di tutte le sue opere.
AT greco 43,29φοβερὸς κύριος καὶ σφόδρα μέγας καὶ θαυμαστὴ ἡ δυναστεία αὐτοῦ
CEI 1974 Sir43,29 Il Signore è terribile e molto grande,
e meravigliosa è la sua potenza.
AT greco 43,30δοξάζοντες κύριον ὑψώσατε καθ’ ὅσον ἂν δύνησθε ὑπερέξει γὰρ καὶ ἔτι καὶ ὑψοῦντες αὐτὸν πληθύνατε ἐν ἰσχύι μὴ κοπιᾶτε οὐ γὰρ μὴ ἀφίκησθε
CEI 1974 Sir43,30 Nel glorificare il Signore esaltatelo
quanto potete, perché ancora più alto sarà.
Nell`innalzarlo moltiplicate la vostra forza,
non stancatevi, perché mai finirete.
AT greco 43,31τίς ἑόρακεν αὐτὸν καὶ ἐκδιηγήσεται καὶ τίς μεγαλυνεῖ αὐτὸν καθώς ἐστιν
CEI 1974 Sir43,31 Chi lo ha contemplato e lo descriverà?
Chi può magnificarlo come egli è?
AT greco 43,32πολλὰ ἀπόκρυφά ἐστιν μείζονα τούτων ὀλίγα γὰρ ἑωράκαμεν τῶν ἔργων αὐτοῦ
CEI 1974 Sir43,32 Ci sono molte cose nascoste più grandi di queste;
noi contempliamo solo poche delle sue opere.
AT greco 43,33πάντα γὰρ ἐποίησεν ὁ κύριος καὶ τοῖς εὐσεβέσιν ἔδωκεν σοφίαν
CEI 1974 Sir43,33 Il Signore infatti ha creato ogni cosa,
ha dato la sapienza ai pii.