Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 44 44,1αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει
CEI 1974 Sir Facciamo dunque l`elogio degli uomini illustri,
dei nostri antenati per generazione.
44,1 Segue una compiaciuta galleria delle grandi figure della storia della salvezza, con particolare riguardo al loro interessamento per il culto.
AT greco 44,2πολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ κύριος τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος
CEI 1974 Sir44,2 Il Signore ha profuso in essi la gloria,
la sua grandezza è apparsa sin dall`inizio dei secoli.
AT greco 44,3κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις
CEI 1974 Sir44,3 Signori nei loro regni,
uomini rinomati per la loro potenza;
consiglieri per la loro intelligenza
e annunziatori nelle profezie.
AT greco 44,4ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν
CEI 1974 Sir44,4 Capi del popolo con le loro decisioni
e con l`intelligenza della sapienza popolare;
saggi discorsi erano nel loro insegnamento.
AT greco 44,5ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ
CEI 1974 Sir44,5 Inventori di melodie musicali
e compositori di canti poetici.
AT greco 44,6ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύι εἰρηνεύοντες ἐν κατοικίαις αὐτῶν
CEI 1974 Sir44,6 Uomini ricchi dotati di forza,
vissuti in pace nelle loro dimore.
AT greco 44,7πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα
CEI 1974 Sir44,7 Tutti costoro furono onorati dai contemporanei,
furono un vanto ai loro tempi.
AT greco 44,8εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους
CEI 1974 Sir44,8 Di loro alcuni lasciarono un nome,
che ancora è ricordato con lode.
AT greco 44,9καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ’ αὐτούς
CEI 1974 Sir44,9 Di altri non sussiste memoria;
svanirono come se non fossero esistiti;
furono come se non fossero mai stati,
loro e i loro figli dopo di essi.
AT greco 44,10ἀλλ’ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν
CEI 1974 Sir44,10 Invece questi furono uomini virtuosi,
i cui meriti non furono dimenticati.
AT greco 44,11μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ ἀγαθὴ κληρονομία ἔκγονα αὐτῶν
CEI 1974 Sir44,11 Nella loro discendenza dimora
una preziosa eredità, i loro nipoti.
AT greco 44,12ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι’ αὐτούς
CEI 1974 Sir44,12 La loro discendenza resta fedele alle promesse
e i loro figli in grazia dei padri.
AT greco 44,13ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται
CEI 1974 Sir44,13 Per sempre ne rimarrà la discendenza
e la loro gloria non sarà offuscata.
AT greco 44,14τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς
CEI 1974 Sir44,14 I loro corpi furono sepolti in pace,
ma il loro nome vive per sempre.
AT greco 44,15σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία
CEI 1974 Sir44,15 I popoli parlano della loro sapienza,
l`assemblea ne proclama le lodi.
Enoch e Noè
AT greco 44,16Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς
CEI 1974 Sir Enoch piacque al Signore e fu rapito,
esempio istruttivo per tutte le generazioni.
44,16 Su Enoch cfr. Gn 5, 24. cfr. Eb 11, 5. cfr. Sap 4, 10.
AT greco 44,17Νωε εὑρέθη τέλειος δίκαιος ἐν καιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ ὅτε ἐγένετο κατακλυσμός
CEI 1974 Sir Noè fu trovato perfetto e giusto,
al tempo dell`ira fu riconciliazione;
per suo mezzo un resto sopravvisse sulla terra,
quando avvenne il diluvio.
44,17 In ebraico Noè significa 'colui che dà il riposo': cfr. Gn 5, 29.
AT greco 44,18διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ
CEI 1974 Sir44,18 Alleanze eterne furono stabilite con lui,
perché non fosse distrutto ogni vivente con il diluvio.
Abramo
AT greco 44,19Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ
CEI 1974 Sir44,19 Abramo fu grande antenato di molti popoli,
nessuno ci fu simile a lui nella gloria.
AT greco 44,20ὃς συνετήρησεν νόμον ὑψίστου καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ’ αὐτοῦ ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός
CEI 1974 Sir Egli custodì la legge dell`Altissimo,
con lui entrò in alleanza.
Stabilì questa alleanza nella propria carne
e nella prova fu trovato fedele.
44,20 L'alleanza nella carne è la circoncisione: cfr. Gn 15, 17.22.
AT greco 44,21διὰ τοῦτο ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ πληθῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς καὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς
CEI 1974 Sir44,21 Per questo Dio gli promise con giuramento
di benedire i popoli nella sua discendenza,
di moltiplicarlo come la polvere della terra,
di innalzare la sua discendenza come gli astri
e di dar loro un`eredità da uno all`altro mare,
dal fiume fino all`estremità della terra.
Isacco e Giacobbe
AT greco 44,22καὶ ἐν τῷ Ισαακ ἔστησεν οὕτως δι’ Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ
CEI 1974 Sir Anche a Isacco fu fatta la stessa promessa
a causa di Abramo suo padre.
44,22 Cfr. Gn 26, 4-5.
AT greco 44,23εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ καὶ διέστειλεν μερίδας αὐτοῦ ἐν φυλαῖς ἐμέρισεν δέκα δύο
CEI 1974 Sir Dio fece posare sulla testa di Giacobbe
la benedizione di tutti gli uomini e l`alleanza;
lo confermò nelle sue benedizioni,
a lui diede il paese in eredità e lo divise in varie parti,
assegnandole alle dodici tribù.
44,23 Giacobbe rappresenta il popolo di Dio al quale trasmise il nome Israele; i suoi figli furono i capostipiti del popolo eletto.