Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 44 44,1αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει
CEI 2008 Sir Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
dei padri nostri nelle loro generazioni.
44,1

44,6a NVg (44,6b) aggiunge: dediti alla del bello
44,16a NVg aggiunge: in paradiso


LA SAPIENZA DI DIO NELLA STORIA D’ISRAELE (44,1-50,29)
-50,29 L’ultima sezione del libro del Siracide esalta l’azione della sapienza di Dio nella storia d’Israele. L’autore tratteggia una galleria di ritratti che racchiude al suo interno i personaggi più cari alla tradizione biblica, collegati con gli eventi più significativi della storia del popolo di Dio (vedi anche 1Mac 2,51-61; Sal 78; 105; 106; 135; 136; Sap 10-19; Eb 11).
 L’elogio degli antenati
AT greco 44,2πολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ κύριος τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος
CEI 2008 Sir44,2Il Signore li ha resi molto gloriosi:
la sua grandezza è da sempre.
AT greco 44,3κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις
CEI 2008 Sir44,3Signori nei loro regni,
uomini rinomati per la loro potenza,
consiglieri per la loro intelligenza
e annunciatori nelle profezie.
AT greco 44,4ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν
CEI 2008 Sir44,4Capi del popolo con le loro decisioni
e con l'intelligenza della sapienza popolare;
saggi discorsi erano nel loro insegnamento.
AT greco 44,5ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ
CEI 2008 Sir44,5Inventori di melodie musicali
e compositori di canti poetici.
AT greco 44,6ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύι εἰρηνεύοντες ἐν κατοικίαις αὐτῶν
CEI 2008 Sir44,6Uomini ricchi, dotati di forza,
che vivevano in pace nelle loro dimore.
AT greco 44,7πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα
CEI 2008 Sir44,7Tutti costoro furono onorati dai loro contemporanei,
furono un vanto ai loro tempi.
AT greco 44,8εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους
CEI 2008 Sir44,8Di loro, alcuni lasciarono un nome,
perché se ne celebrasse la lode.
AT greco 44,9καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ’ αὐτούς
CEI 2008 Sir44,9Di altri non sussiste memoria,
svanirono come se non fossero esistiti,
furono come se non fossero mai stati,
e così pure i loro figli dopo di loro.
AT greco 44,10ἀλλ’ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν
CEI 2008 Sir44,10Questi invece furono uomini di fede,
e le loro opere giuste non sono dimenticate.
AT greco 44,11μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ ἀγαθὴ κληρονομία ἔκγονα αὐτῶν
CEI 2008 Sir44,11Nella loro discendenza dimora
una preziosa eredità: i loro posteri.
AT greco 44,12ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι’ αὐτούς
CEI 2008 Sir44,12La loro discendenza resta fedele alle alleanze
e grazie a loro anche i loro figli.
AT greco 44,13ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται
CEI 2008 Sir44,13Per sempre rimarrà la loro discendenza
e la loro gloria non sarà offuscata.
AT greco 44,14τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς
CEI 2008 Sir44,14I loro corpi furono sepolti in pace,
ma il loro nome vive per sempre.
AT greco 44,15σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία
CEI 2008 Sir44,15I popoli parlano della loro sapienza,
l'assemblea ne proclama la lode.

AT greco 44,16Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς
CEI 2008 SirEnoc piacque al Signore e fu rapito,
esempio di conversione per tutte le generazioni.
44,16-18 Enoc e Noè
Il ricordo di Enoc rimanda a Gen 5,21-24. All'epoca del Siracide questo personaggio era molto popolare ( v. 16) e su di lui si concentrò l'attenzione del giudaismo, che gli attribuì alcuni scritti apocrifi.
AT greco 44,17Νωε εὑρέθη τέλειος δίκαιος ἐν καιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ ὅτε ἐγένετο κατακλυσμός
CEI 2008 Sir44,17Noè fu trovato perfetto e giusto,
al tempo dell'ira fu segno di riconciliazione;
per mezzo suo un resto sopravvisse sulla terra,
quando ci fu il diluvio.
AT greco 44,18διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ
CEI 2008 Sir44,18Alleanze eterne furono stabilite con lui,
perché con il diluvio non fosse distrutto ogni vivente.

AT greco 44,19Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ
CEI 2008 SirAbramo fu grande padre di una moltitudine di nazioni,
nessuno fu trovato simile a lui nella gloria.
44,19-21  Abramo
AT greco 44,20ὃς συνετήρησεν νόμον ὑψίστου καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ’ αὐτοῦ ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός
CEI 2008 Sir44,20Egli custodì la legge dell'Altissimo,
con lui entrò in alleanza.
Stabilì l'alleanza nella propria carne
e nella prova fu trovato degno di fede.
AT greco 44,21διὰ τοῦτο ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ πληθῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς καὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς
CEI 2008 SirPer questo Dio gli promise con giuramento
di benedire le nazioni nella sua discendenza,
di moltiplicarlo come la polvere della terra,
di innalzare la sua discendenza come gli astri
e di dar loro un'eredità
da mare a mare
e dal fiume fino all'estremità della terra.
44,21  Le espressioni da mare a mare e dal fiume fino all’estremità della terra contengono l’idea di universalità.
AT greco 44,22καὶ ἐν τῷ Ισαακ ἔστησεν οὕτως δι’ Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ
CEI 2008 SirAnche a Isacco fu fatta la stessa promessa
grazie ad Abramo, suo padre.
44,22-23 f Isacco e Giacobbe
AT greco 44,23εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ καὶ διέστειλεν μερίδας αὐτοῦ ἐν φυλαῖς ἐμέρισεν δέκα δύο
CEI 2008 SirLa benedizione di tutti gli uomini e la sua alleanza
Dio fece posare sul capo di Giacobbe;
lo confermò nelle sue benedizioni,
gli diede il paese in eredità:
lo divise in varie parti,
assegnandole alle dodici tribù.

Da lui fece sorgere un uomo mite,
che incontrò favore agli occhi di tutti,
44,23 g-45,5 Mosè