Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 44 44,1αἰνέσωμεν δὴ ἄνδρας ἐνδόξους καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν τῇ γενέσει
Interconfessionale SirOra facciamo l’elogio di uomini gloriosi,
gli antenati del nostro popolo.
Rimandi
44,1 elogio degli antenati 1 Mac 2,51-64; Eb 11.
Note al Testo
44,1 Alcuni manoscritti greci ed ebraici portano il titolo: Elogio degli antenati. Nei capitoli 44-50 l’autore celebra la storia d’Israele attraverso i suoi personaggi più famosi, dopo aver esaltato nel brano precedente (42,15-43,33) le meraviglie della creazione. I versi 1-15 del capitolo 44 formano l’introduzione di tutta questa sezione e secondo alcuni nei versi 2-9 l’autore estenderebbe lo sguardo a tutti gli uomini famosi dell’antichità, anche al di là dei confini d’Israele.
AT greco 44,2πολλὴν δόξαν ἔκτισεν ὁ κύριος τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος
Interconfessionale Sir44,2Il Signore ha dato loro un nome,
ha mostrato in essi la sua gloria fin dall’antichità.
AT greco 44,3κυριεύοντες ἐν ταῖς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ ἐν δυνάμει βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν ἀπηγγελκότες ἐν προφητείαις
Interconfessionale Sir44,3Ci furono re capaci di governare,
famosi per la loro potenza,
altri furono esperti nel dare consigli,
e hanno parlato con carica profetica.
AT greco 44,4ἡγούμενοι λαοῦ ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ σοφοὶ λόγοι ἐν παιδείᾳ αὐτῶν
Interconfessionale Sir44,4Ci furono capi in grado di far camminare il popolo,
come maestri e guide intelligenti
e come educatori che insegnano la sapienza.
AT greco 44,5ἐκζητοῦντες μέλη μουσικῶν καὶ διηγούμενοι ἔπη ἐν γραφῇ
Interconfessionale Sir44,5Hanno inventato melodie molto belle
e scritto testi poetici.
AT greco 44,6ἄνδρες πλούσιοι κεχορηγημένοι ἰσχύι εἰρηνεύοντες ἐν κατοικίαις αὐτῶν
Interconfessionale Sir44,6Ci furono uomini ricchi e dotati di forza
che vissero tranquilli nelle loro case.
AT greco 44,7πάντες οὗτοι ἐν γενεαῖς ἐδοξάσθησαν καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν καύχημα
Interconfessionale Sir44,7In vita, tutti ricevettero onori e lodi
dai loro contemporanei.
AT greco 44,8εἰσὶν αὐτῶν οἳ κατέλιπον ὄνομα τοῦ ἐκδιηγήσασθαι ἐπαίνους
Interconfessionale SirAlcuni di loro hanno lasciato un buon ricordo,
ancora oggi noi li lodiamo.
Rimandi
44,8-15 sulla bocca di molti 37,26+.
AT greco 44,9καὶ εἰσὶν ὧν οὐκ ἔστιν μνημόσυνον καὶ ἀπώλοντο ὡς οὐχ ὑπάρξαντες καὶ ἐγένοντο ὡς οὐ γεγονότες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν μετ’ αὐτούς
Interconfessionale SirAltri invece non hanno lasciato alcun ricordo,
non hanno lasciato traccia, come chi non è mai esistito:
sì, è come se non fossero mai vissuti,
essi e i loro figli.
Rimandi
44,9 nessun ricordo 10,17+; Qo 2,16+.
AT greco 44,10ἀλλ’ ἢ οὗτοι ἄνδρες ἐλέους ὧν αἱ δικαιοσύναι οὐκ ἐπελήσθησαν
Interconfessionale Sir44,10Ma non è così per questi uomini generosi,
e noi li ricordiamo per le loro opere.
AT greco 44,11μετὰ τοῦ σπέρματος αὐτῶν διαμενεῖ ἀγαθὴ κληρονομία ἔκγονα αὐτῶν
Interconfessionale Sir44,11I loro beni sono passati ai figli
e la loro eredità ai loro discendenti,
AT greco 44,12ἐν ταῖς διαθήκαις ἔστη τὸ σπέρμα αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν δι’ αὐτούς
Interconfessionale Sir44,12che rispettano le alleanze
e insegnano così anche ai loro figli.
AT greco 44,13ἕως αἰῶνος μενεῖ σπέρμα αὐτῶν καὶ ἡ δόξα αὐτῶν οὐκ ἐξαλειφθήσεται
Interconfessionale Sir44,13La loro discendenza continuerà per sempre
e la loro fama non sarà mai cancellata;
AT greco 44,14τὰ σώματα αὐτῶν ἐν εἰρήνῃ ἐτάφη καὶ τὸ ὄνομα αὐτῶν ζῇ εἰς γενεάς
Interconfessionale Sir44,14i loro corpi furono sepolti in pace,
ma il loro ricordo è vivo da una generazione all’altra.
AT greco 44,15σοφίαν αὐτῶν διηγήσονται λαοί καὶ τὸν ἔπαινον ἐξαγγέλλει ἐκκλησία
Interconfessionale SirLa loro sapienza sarà sulla bocca di molti popoli
e l’assemblea dei fedeli farà il loro elogio.
Rimandi
44,15 La loro sapienza sarà sulla bocca di molti popoli 39,10.
AT greco 44,16Ενωχ εὐηρέστησεν κυρίῳ καὶ μετετέθη ὑπόδειγμα μετανοίας ταῖς γενεαῖς
Interconfessionale SirNella sua vita Enoc fu gradito al Signore
ed egli lo trasportò in cielo.
Per tutti egli resta un modello di fedeltà al Signore.
Rimandi
44,16 Enoc Gn 5,24; Eb 11,5.
Note al Testo
44,16 Di Enoc si parla ancora in 49,14. — Invece di modello di fedeltà al Signore l’ebraico ha: un segno di scienza. Nella letteratura apocalittica Enoc è l’inventore della scrittura e dell’astronomia, e possiede la conoscenza dei segreti naturali e soprannaturali.
AT greco 44,17Νωε εὑρέθη τέλειος δίκαιος ἐν καιρῷ ὀργῆς ἐγένετο ἀντάλλαγμα διὰ τοῦτον ἐγενήθη κατάλειμμα τῇ γῇ ὅτε ἐγένετο κατακλυσμός
Interconfessionale SirNoè fu un uomo giusto e perfetto;
Dio lo prese in considerazione quando castigò gli uomini.
Grazie a lui la vita umana poté continuare,
nonostante il diluvio.
Rimandi
44,17 Noè fu giusto Gn 6,9. — Grazie a lui la vita poté continuare Is 4,2; 6,13. — nonostante il diluvio 1 Pt 3,20; 2 Pt 2,5.
AT greco 44,18διαθῆκαι αἰῶνος ἐτέθησαν πρὸς αὐτόν ἵνα μὴ ἐξαλειφθῇ κατακλυσμῷ πᾶσα σάρξ
Interconfessionale SirCon Noè Dio stabilì un’alleanza eterna,
si impegnò a non più distruggere la vita con il diluvio.
Rimandi
44,18 alleanza Gn 9,9.
AT greco 44,19Αβρααμ μέγας πατὴρ πλήθους ἐθνῶν καὶ οὐχ εὑρέθη ὅμοιος ἐν τῇ δόξῃ
Interconfessionale SirIl grande Abramo fu padre di molti popoli:
niente ha mai oscurato la sua gloria.
Rimandi
44,19 padre di molti popoli Gn 17,4-6; Rm 4.
Note al Testo
44,19 niente ha… gloria: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: nessuno fu simile a lui nella gloria.
AT greco 44,20ὃς συνετήρησεν νόμον ὑψίστου καὶ ἐγένετο ἐν διαθήκῃ μετ’ αὐτοῦ ἐν σαρκὶ αὐτοῦ ἔστησεν διαθήκην καὶ ἐν πειρασμῷ εὑρέθη πιστός
Interconfessionale SirEgli ubbidì alla legge di Dio, l’Altissimo,
ed entrò in alleanza con lui.
Nel suo corpo portò il segno dell’alleanza
e restò fedele anche nel momento della prova.
Rimandi
44,20 nel suo corpo il segno dell’alleanza Gn 17,10-14.23-27. — fedele nel momento della prova Gn 22,1-18; 1 Mac 2,52; Eb 11,17-19.
Note al Testo
44,20 L’autore allude alla Circoncisione segno dell’alleanza (vedi Genesi 17,10-14.23-27), e alla disponibilità di Abramo quando Dio gli chiese di sacrificargli il suo figlio unigenito Isacco (vedi Genesi 22,1-18).
AT greco 44,21διὰ τοῦτο ἐν ὅρκῳ ἔστησεν αὐτῷ ἐνευλογηθῆναι ἔθνη ἐν σπέρματι αὐτοῦ πληθῦναι αὐτὸν ὡς χοῦν τῆς γῆς καὶ ὡς ἄστρα ἀνυψῶσαι τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ κατακληρονομῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης καὶ ἀπὸ ποταμοῦ ἕως ἄκρου τῆς γῆς
Interconfessionale SirPerciò Dio con giuramento promise ad Abramo
di benedire le nazioni per mezzo dei suoi discendenti:
promise di dargli discendenti
numerosi come la polvere della terra,
di portare alle stelle i suoi figli
e di dare loro un territorio
che va da un mare all’altro,
e dall’Eufrate sino ai confini della terra.
Rimandi
44,21 benedire le nazioni Gn 12,3; 18,18; 22,18; At 3,25; Gal 3,8. — numerosi come la polvere della terra Gn 13,16. — portare alle stelle i suoi figli Gn 15,5. — dare loro un territorio Gn 15,18; Es 23,31; Dt 11,23-24; Sal 72,8. — da un mare all’altro Sal 72,8+.
AT greco 44,22καὶ ἐν τῷ Ισαακ ἔστησεν οὕτως δι’ Αβρααμ τὸν πατέρα αὐτοῦ
AT greco 44,23εὐλογίαν πάντων ἀνθρώπων καὶ διαθήκην κατέπαυσεν ἐπὶ κεφαλὴν Ιακωβ ἐπέγνω αὐτὸν ἐν εὐλογίαις αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐν κληρονομίᾳ καὶ διέστειλεν μερίδας αὐτοῦ ἐν φυλαῖς ἐμέρισεν δέκα δύο