Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 45 45,1καὶ ἐξήγαγεν ἐξ αὐτοῦ ἄνδρα ἐλέους εὑρίσκοντα χάριν ἐν ὀφθαλμοῖς πάσης σαρκὸς ἠγαπημένον ὑπὸ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Μωυσῆν οὗ τὸ μνημόσυνον ἐν εὐλογίαις
Interconfessionale Sir45,1È Mosè: un uomo amato da Dio e dagli uomini.
Il suo ricordo ci assicura la protezione di Dio.
AT greco 45,2ὡμοίωσεν αὐτὸν δόξῃ ἁγίων καὶ ἐμεγάλυνεν αὐτὸν ἐν φόβοις ἐχθρῶν
Interconfessionale Sir45,2Dio lo ha reso glorioso come i suoi angeli,
l’ha reso tanto grande da incutere terrore ai nemici.
AT greco 45,3ἐν λόγοις αὐτοῦ σημεῖα κατέπαυσεν ἐδόξασεν αὐτὸν κατὰ πρόσωπον βασιλέων ἐνετείλατο αὐτῷ πρὸς λαὸν αὐτοῦ καὶ ἔδειξεν αὐτῷ τῆς δόξης αὐτοῦ
Interconfessionale SirCon le parole di Mosè Dio scatenò prodigi,
lo rese importante di fronte ai re,
gli diede i comandamenti per il suo popolo
e gli fece vedere un po’ del suo splendore.
Rimandi
45,3 prodigi Es 7-10. — diede i comandamenti Es 24,12; 31,18; 32,15-16; Dt 5,22. — un po’ del suo splendore Es 33,20-23.
Note al Testo
45,3 scatenò prodigi: così secondo l’ebraico; il testo greco ha: faceva cessare i prodigi.
AT greco 45,4ἐν πίστει καὶ πραΰτητι αὐτὸν ἡγίασεν ἐξελέξατο αὐτὸν ἐκ πάσης σαρκός
Interconfessionale SirTra tutti gli uomini il Signore lo scelse per sé,
perché era un uomo fedele e buono.
Rimandi
45,4 Mosè fu fedele e buono Nm 12,3.7; Eb 3,2.5; cfr. Sir 1,27.
AT greco 45,5ἠκούτισεν αὐτὸν τῆς φωνῆς αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν γνόφον καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κατὰ πρόσωπον ἐντολάς νόμον ζωῆς καὶ ἐπιστήμης διδάξαι τὸν Ιακωβ διαθήκην καὶ κρίματα αὐτοῦ τὸν Ισραηλ
Interconfessionale SirDio gli fece ascoltare la sua voce,
lo condusse nella nube misteriosa;
a tu per tu gli diede i comandamenti,
una legge che insegna a vivere.
Gli comandò di educare il suo popolo
all’alleanza e alle decisioni del Signore.
Rimandi
45,5 fece ascoltare la sua voce Es 19,19. — nella nube Es 20,2; 24,18. — a tu per tu Es 33,11; Dt 34,10. — la legge della vita 17,11; Dt 30,16.
AT greco 45,6Ααρων ὕψωσεν ἅγιον ὅμοιον αὐτῷ ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐκ φυλῆς Λευι
Interconfessionale Sir45,6Dalla tribù di Levi Dio scelse Aronne,
un uomo fedele come suo fratello Mosè.
AT greco 45,7ἔστησεν αὐτὸν διαθήκην αἰῶνος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἱερατείαν λαοῦ ἐμακάρισεν αὐτὸν ἐν εὐκοσμίᾳ καὶ περιέζωσεν αὐτὸν περιστολὴν δόξης
Interconfessionale SirCon una disposizione valida per sempre,
lo fece sacerdote per il popolo,
gli diede il privilegio di un ornamento splendido
e lo coprì con un manto stupendo.
Rimandi
45,7 una disposizione valida per sempre Es 29,9; Nm 25,13.
AT greco 45,8ἐνέδυσεν αὐτὸν συντέλειαν καυχήματος καὶ ἐστερέωσεν αὐτὸν σκεύεσιν ἰσχύος περισκελῆ καὶ ποδήρη καὶ ἐπωμίδα
Interconfessionale SirLo rivestì di uno splendore perfetto
e gli conferì le insegne del potere:
calzoni, tunica lunga ed efod.
Rimandi
45,8 calzoni Es 28,42. — tunica Es 28,31-35. — efod Es 28,6-12.
AT greco 45,9καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὸν ῥοΐσκοις χρυσοῖς κώδωσιν πλείστοις κυκλόθεν ἠχῆσαι φωνὴν ἐν βήμασιν αὐτοῦ ἀκουστὸν ποιῆσαι ἦχον ἐν ναῷ εἰς μνημόσυνον υἱοῖς λαοῦ αὐτοῦ
Interconfessionale SirSul suo manto pose ornamenti di melagrane
e attorno campanelli d’oro in gran numero,
che tintinnavano a ogni passo
e facevano sentire il loro suono nel tempio
perché gli Israeliti si ricordassero di Dio.
Rimandi
45,9 campanelli Es 28,33-35.
Note al Testo
45,9 perché gli Israeliti si ricordassero di Dio: l’espressione greca come memoriale per i figli del suo popolo si può anche intendere in senso opposto: perché Dio si ricordasse del suo popolo.
AT greco 45,10στολῇ ἁγίᾳ χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ ἔργῳ ποικιλτοῦ λογείῳ κρίσεως δήλοις ἀληθείας κεκλωσμένῃ κόκκῳ ἔργῳ τεχνίτου
Interconfessionale SirIl Signore diede ad Aronne anche un vestito sacro,
con ricami color viola, porpora e tessuti d’oro.
Aveva anche un pettorale
con gli urim e i tummim, per poter giudicare:
Rimandi
45,10 vestito sacro Es 28,2-5. — pettorale Es 28,15-30. — urim e tummim 33,3+; Es 28,30.
AT greco 45,11λίθοις πολυτελέσιν γλύμματος σφραγῖδος ἐν δέσει χρυσίου ἔργῳ λιθουργοῦ εἰς μνημόσυνον ἐν γραφῇ κεκολαμμένῃ κατ’ ἀριθμὸν φυλῶν Ισραηλ
Interconfessionale Sir45,11era intessuto con filo scarlatto, un vero lavoro d’artista,
aveva pietre preziose lavorate come un sigillo
e montate su oro da un orefice;
vi era incisa un’iscrizione
che ricordava ciascuna tribù d’Israele.
AT greco 45,12στέφανον χρυσοῦν ἐπάνω κιδάρεως ἐκτύπωμα σφραγῖδος ἁγιάσματος καύχημα τιμῆς ἔργον ἰσχύος ἐπιθυμήματα ὀφθαλμῶν κοσμούμενα
Interconfessionale SirAttorno al turbante, Aronne portava una corona d’oro
con in rilievo la scritta: «Consacrato a Dio».
Era un’opera superba, un lavoro potente,
una vera meraviglia con tutti i suoi ornamenti;
Rimandi
45,12 corona d’oro Es 28,36-38.
AT greco 45,13ὡραῖα πρὸ αὐτοῦ οὐ γέγονεν τοιαῦτα ἕως αἰῶνος οὐκ ἐνεδύσατο ἀλλογενὴς πλὴν τῶν υἱῶν αὐτοῦ μόνον καὶ τὰ ἔκγονα αὐτοῦ διὰ παντός
Interconfessionale Sirprima di lui non ci fu mai una cosa così bella;
nessun altro poté mai vestirsi così, né mai lo potrà:
solo i figli di Aronne
e i suoi discendenti.
Rimandi
45,13 i figli di Aronne Es 29,29.
AT greco 45,14θυσίαι αὐτοῦ ὁλοκαρπωθήσονται καθ’ ἡμέραν ἐνδελεχῶς δίς
Interconfessionale SirI sacrifici offerti da lui si consumano completamente,
due volte al giorno, per sempre.
Rimandi
45,14 i sacrifici offerti due volte al giorno Es 29,38-42; Nm 28,3-8.
AT greco 45,15ἐπλήρωσεν Μωυσῆς τὰς χεῖρας καὶ ἔχρισεν αὐτὸν ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς διαθήκην αἰῶνος καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἐν ἡμέραις οὐρανοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ ἅμα καὶ ἱερατεύειν καὶ εὐλογεῖν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματι
Interconfessionale SirMosè gli affidò l’incarico sacerdotale,
lo unse con l’olio per mostrare che egli apparteneva a Dio.
Così per Aronne e tutti i suoi discendenti
si stabilì un’alleanza valida per sempre:
essi dovranno servire il Signore come sacerdoti
e invocare sul popolo la sua protezione e la sua presenza.

Rimandi
45,15 incarico sacerdotale Es 28,41; 29,4-9; Lv 8,1-13. — lo unse con l’olio Es 30,25+. — invocare sul popolo la protezione del Signore Nm 6,24-26.
AT greco 45,16ἐξελέξατο αὐτὸν ἀπὸ παντὸς ζῶντος προσαγαγεῖν κάρπωσιν κυρίῳ θυμίαμα καὶ εὐωδίαν εἰς μνημόσυνον ἐξιλάσκεσθαι περὶ τοῦ λαοῦ σου
Interconfessionale SirFra tutti gli uomini il Signore scelse Aronne:
doveva compiere un rito per il perdono dei peccati
e offrire a Dio i frutti della terra,
l’incenso e il profumo perché Dio benedica il suo popolo.
Rimandi
45,16 incenso Lv 2,2.9.16. — profumo Es 30,34-38. — rito per il perdono Lv 16,1-34.
AT greco 45,17ἔδωκεν αὐτῷ ἐν ἐντολαῖς αὐτοῦ ἐξουσίαν ἐν διαθήκαις κριμάτων διδάξαι τὸν Ιακωβ τὰ μαρτύρια καὶ ἐν νόμῳ αὐτοῦ φωτίσαι Ισραηλ
Interconfessionale SirGli fu dato il potere
di interpretare i comandamenti e di emettere sentenze:
per insegnare a Israele quel che Dio ha stabilito
e per illuminare il suo popolo nella Legge.
Rimandi
45,17 insegnare Lv 10,11; Dt 33,10; Ml 2,7.
AT greco 45,18ἐπισυνέστησαν αὐτῷ ἀλλότριοι καὶ ἐζήλωσαν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἄνδρες οἱ περὶ Δαθαν καὶ Αβιρων καὶ ἡ συναγωγὴ Κορε ἐν θυμῷ καὶ ὀργῇ
Interconfessionale SirUomini di altre famiglie furono gelosi di Aronne
e cospirarono contro di lui nel deserto:
furono quelli del gruppo di Datan e Abiròn
e quei tipacci della banda di Core.
Rimandi
45,18 Datan, Abiròn, Core Nm 16,1+.
AT greco 45,19εἶδεν κύριος καὶ οὐκ εὐδόκησεν καὶ συνετελέσθησαν ἐν θυμῷ ὀργῆς ἐποίησεν αὐτοῖς τέρατα καταναλῶσαι ἐν πυρὶ φλογὸς αὐτοῦ
Interconfessionale Sir45,19Ma il Signore vide e reagì
e li distrusse in modo tremendo;
contro di loro compì cose eccezionali
quando li distrusse con la furia del fuoco.
AT greco 45,20καὶ προσέθηκεν Ααρων δόξαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἀπαρχὰς πρωτογενημάτων ἐμέρισεν αὐτῷ ἄρτον πρώτοις ἡτοίμασεν πλησμονήν
Interconfessionale SirInvece ad Aronne diede maggiori onori,
gli conferì un privilegio speciale:
ad Aronne spettavano i primi frutti, i migliori,
e in primo luogo pane a sazietà.
Rimandi
45,20 i primi frutti Nm 18,12-13. — pane Lv 24,5-9.
AT greco 45,21καὶ γὰρ θυσίας κυρίου φάγονται ἃς ἔδωκεν αὐτῷ τε καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
Interconfessionale SirInfatti poteva mangiare le carni offerte al Signore,
perché il Signore diede questo diritto
a lui e ai suoi discendenti.
Rimandi
45,21 nutrimento dei sacerdoti Lv 6,9-11; Nm 18,8-19.
AT greco 45,22πλὴν ἐν γῇ λαοῦ οὐ κληρονομήσει καὶ μερὶς οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐν λαῷ αὐτὸς γὰρ μερίς σου καὶ κληρονομία
Interconfessionale SirPerò Aronne non possiede nessun territorio,
non ha nessuna proprietà nella terra del popolo d’Israele,
perché il Signore gli ha detto:
«Sono io la tua eredità e la parte che ti spetta».
Rimandi
45,22 Aronne non possiede nessun territorio Nm 18,20; Dt 18,1-2.
AT greco 45,23καὶ Φινεες υἱὸς Ελεαζαρ τρίτος εἰς δόξαν ἐν τῷ ζηλῶσαι αὐτὸν ἐν φόβῳ κυρίου καὶ στῆναι αὐτὸν ἐν τροπῇ λαοῦ ἐν ἀγαθότητι προθυμίας ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ἐξιλάσατο περὶ τοῦ Ισραηλ
Interconfessionale SirFinees, figlio di Eleàzaro, ha il terzo posto negli onori,
perché si impegnò molto per far rispettare il Signore:
quando il popolo si ribellò, egli rimase fedele
con grande coraggio e nobiltà d’animo:
e così il popolo ottenne il perdono del Signore.
Rimandi
45,23 zelo di Finees Nm 25,11+; 1 Mac 2,26.
AT greco 45,24διὰ τοῦτο ἐστάθη αὐτῷ διαθήκη εἰρήνης προστατεῖν ἁγίων καὶ λαοῦ αὐτοῦ ἵνα αὐτῷ ᾖ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἱερωσύνης μεγαλεῖον εἰς τοὺς αἰῶνας
Interconfessionale SirPerciò Dio stabilì con lui un’alleanza favorevole
e lo fece responsabile del tempio e del popolo:
così Finees e i suoi discendenti
dovevano avere per sempre il sommo sacerdozio.
Rimandi
45,24 alleanza in favore di Finees Nm 25,12-13; 1 Mac 2,54.
AT greco 45,25καὶ διαθήκη τῷ Δαυιδ υἱῷ Ιεσσαι ἐκ φυλῆς Ιουδα κληρονομία βασιλέως υἱοῦ ἐξ υἱοῦ μόνου κληρονομία Ααρων καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ
Interconfessionale SirDio fece alleanza anche con Davide,
figlio di Iesse, della tribù di Giuda.
L’eredità di un re passa solo di figlio in figlio,
invece l’eredità di Aronne passa a tutti i suoi discendenti.
Rimandi
45,25 alleanza con Davide 2 Sam 7,11-16; 23,5; Sal 89,4-5.29-38.
AT greco 45,26δῴη ὑμῖν σοφίαν ἐν καρδίᾳ ὑμῶν κρίνειν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν δικαιοσύνῃ ἵνα μὴ ἀφανισθῇ τὰ ἀγαθὰ αὐτῶν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς γενεὰς αὐτῶν
Interconfessionale Sir45,26Il Signore vi ricolmi di sapienza, figli di Aronne,
per guidare il suo popolo sulla strada giusta;
così il popolo avrà sempre una situazione prospera
e gloria in ogni generazione.