Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 47 47,1καὶ μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ναθαν προφητεύειν ἐν ἡμέραις Δαυιδ
CEI 1974 Sir Dopo di questi sorse Natan,
per profetizzare al tempo di Davide.
47,1 cfr 2 Sam 7, 2 ss.; cfr 12, 1 ss.
AT greco 47,2ὥσπερ στέαρ ἀφωρισμένον ἀπὸ σωτηρίου οὕτως Δαυιδ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισραηλ
CEI 1974 Sir Come il grasso si preleva nel sacrificio pacifico,
così Davide dagli Israeliti.
47,2 Il grasso era la parte migliore delle vittime, riservata a Dio.
AT greco 47,3ἐν λέουσιν ἔπαιξεν ὡς ἐν ἐρίφοις καὶ ἐν ἄρκοις ὡς ἐν ἄρνασι προβάτων
CEI 1974 Sir Egli scherzò con leoni quasi fossero capretti,
con gli orsi quasi fossero agnelli.
47,3-6 cfr 1 Sam 17, 18.
AT greco 47,4ἐν νεότητι αὐτοῦ οὐχὶ ἀπέκτεινεν γίγαντα καὶ ἐξῆρεν ὀνειδισμὸν ἐκ λαοῦ ἐν τῷ ἐπᾶραι χεῖρα ἐν λίθῳ σφενδόνης καὶ καταβαλεῖν γαυρίαμα τοῦ Γολιαθ
CEI 1974 Sir47,4 Nella giovinezza non ha forse ucciso il gigante
e cancellata l`ignominia dal popolo,
scagliando con la fionda la pietra,
che abbattè la tracotanza di Golia?
AT greco 47,5ἐπεκαλέσατο γὰρ κύριον τὸν ὕψιστον καὶ ἔδωκεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ κράτος ἐξᾶραι ἄνθρωπον δυνατὸν ἐν πολέμῳ ἀνυψῶσαι κέρας λαοῦ αὐτοῦ
CEI 1974 Sir47,5 Poiché aveva invocato il Signore altissimo,
egli concesse alla sua destra la forza
di eliminare un potente guerriero
e riaffermare la potenza del suo popolo.
AT greco 47,6οὕτως ἐν μυριάσιν ἐδόξασαν αὐτὸν καὶ ᾔνεσαν αὐτὸν ἐν εὐλογίαις κυρίου ἐν τῷ φέρεσθαι αὐτῷ διάδημα δόξης
CEI 1974 Sir47,6 Così l`esaltarono per i suoi diecimila,
lo lodarono nei canti del Signore
e gli offrirono un diadema di gloria.
AT greco 47,7ἐξέτριψεν γὰρ ἐχθροὺς κυκλόθεν καὶ ἐξουδένωσεν Φυλιστιιμ τοὺς ὑπεναντίους ἕως σήμερον συνέτριψεν αὐτῶν κέρας
CEI 1974 Sir47,7 Egli infatti sterminò i nemici all`intorno
e annientò i Filistei, suoi avversari;
distrusse la loro potenza fino ad oggi.
AT greco 47,8ἐν παντὶ ἔργῳ αὐτοῦ ἔδωκεν ἐξομολόγησιν ἁγίῳ ὑψίστῳ ῥήματι δόξης ἐν πάσῃ καρδίᾳ αὐτοῦ ὕμνησεν καὶ ἠγάπησεν τὸν ποιήσαντα αὐτόν
CEI 1974 Sir In ogni sua opera glorificò
il Santo altissimo con parole di lode;
cantò inni a lui con tutto il cuore
e amò colui che l`aveva creato.
47,8-10 Su Davide poeta cfr 2 Sam 22, 1 ss.; cfr 23, 1 ss.; cfr 1 Cr 16, 4-7. cfr 1 Cr 25, 1-7.
AT greco 47,9καὶ ἔστησεν ψαλτῳδοὺς κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐξ ἠχοῦς αὐτῶν γλυκαίνειν μέλη
CEI 1974 Sir47,9 Introdusse musicanti davanti all`altare;
raddolcendo i canti con i loro suoni;
AT greco 47,10ἔδωκεν ἐν ἑορταῖς εὐπρέπειαν καὶ ἐκόσμησεν καιροὺς μέχρι συντελείας ἐν τῷ αἰνεῖν αὐτοὺς τὸ ἅγιον ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἀπὸ πρωίας ἠχεῖν τὸ ἁγίασμα
CEI 1974 Sir47,10 conferì splendore alle feste,
abbellì le solennità fino alla perfezione,
facendo lodare il nome santo di Dio
ed echeggiare fin dal mattino il santuario.
AT greco 47,11κύριος ἀφεῖλεν τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ ἀνύψωσεν εἰς αἰῶνα τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην βασιλέων καὶ θρόνον δόξης ἐν τῷ Ισραηλ
CEI 1974 Sir Il Signore gli perdonò i suoi peccati,
innalzò la sua potenza per sempre,
gli concesse un`alleanza regale
e un trono di gloria in Israele.
Salomone
47,11 Cfr 2 Sam cc. 11-12.
AT greco 47,12μετὰ τοῦτον ἀνέστη υἱὸς ἐπιστήμων καὶ δι’ αὐτὸν κατέλυσεν ἐν πλατυσμῷ
CEI 1974 Sir47,12 Dopo di lui sorse un figlio saggio,
che, in grazia sua, ebbe un vasto regno.
AT greco 47,13Σαλωμων ἐβασίλευσεν ἐν ἡμέραις εἰρήνης ᾧ ὁ θεὸς κατέπαυσεν κυκλόθεν ἵνα στήσῃ οἶκον ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ καὶ ἑτοιμάσῃ ἁγίασμα εἰς τὸν αἰῶνα
CEI 1974 Sir Salomone regnò in tempo di pace,
Dio dispose che tutto fosse tranquillo all`intorno
perché costruisse una casa al suo nome
e preparasse un santuario perenne.
47,13 cfr 1 Re c. 6.
AT greco 47,14ὡς ἐσοφίσθης ἐν νεότητί σου καὶ ἐνεπλήσθης ὡς ποταμὸς συνέσεως
CEI 1974 Sir47,14 Come fosti saggio nella giovinezza,
versando copiosa intelligenza come acqua d`un fiume!
AT greco 47,15γῆν ἐπεκάλυψεν ἡ ψυχή σου καὶ ἐνέπλησας ἐν παραβολαῖς αἰνιγμάτων
CEI 1974 Sir47,15 La tua scienza ricoprì la terra,
riempiendola di sentenze difficili.
AT greco 47,16εἰς νήσους πόρρω ἀφίκετο τὸ ὄνομά σου καὶ ἠγαπήθης ἐν τῇ εἰρήνῃ σου
CEI 1974 Sir Il tuo nome giunse fino alle isole lontane;
fosti amato nella tua pace.
47,16 cfr 1 Re 4, 32-34. cfr 10, 1-7.
AT greco 47,17ἐν ᾠδαῖς καὶ παροιμίαις καὶ παραβολαῖς καὶ ἐν ἑρμηνείαις ἀπεθαύμασάν σε χῶραι
CEI 1974 Sir47,17 Per i tuoi canti, i tuoi proverbi, le tue massime
e per le tue risposte ti ammirarono i popoli.
AT greco 47,18ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐπικεκλημένου θεοῦ Ισραηλ συνήγαγες ὡς κασσίτερον τὸ χρυσίον καὶ ὡς μόλιβον ἐπλήθυνας ἀργύριον
CEI 1974 Sir47,18 Nel nome del Signore Dio,
che è chiamato Dio di Israele,
accumulasti l`oro quasi fosse stagno,
come il piombo rendesti abbondante l`argento.
AT greco 47,19παρανέκλινας τὰς λαγόνας σου γυναιξὶν καὶ ἐνεξουσιάσθης ἐν τῷ σώματί σου
CEI 1974 Sir Ma accostasti i tuoi fianchi alle donne,
e ne fosti dominato nel corpo.
47,19-22 Cfr 1 Re cc. 11-12.
AT greco 47,20ἔδωκας μῶμον ἐν τῇ δόξῃ σου καὶ ἐβεβήλωσας τὸ σπέρμα σου ἐπαγαγεῖν ὀργὴν ἐπὶ τὰ τέκνα σου καὶ κατανυγῆναι ἐπὶ τῇ ἀφροσύνῃ σου
CEI 1974 Sir47,20 Così deturpasti la tua gloria e profanasti la tua discendenza,
sì da attirare l`ira divina sui tuoi figli
e sofferenze con la tua follia.
AT greco 47,21γενέσθαι δίχα τυραννίδα καὶ ἐξ Εφραιμ ἄρξαι βασιλείαν ἀπειθῆ
CEI 1974 Sir47,21 Il regno fu diviso in due
e in Efraim si instaurò un potere ribelle.
AT greco 47,22ὁ δὲ κύριος οὐ μὴ καταλίπῃ τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ διαφθείρῃ ἀπὸ τῶν λόγων αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἐξαλείψῃ ἐκλεκτοῦ αὐτοῦ ἔκγονα καὶ σπέρμα τοῦ ἀγαπήσαντος αὐτὸν οὐ μὴ ἐξάρῃ καὶ τῷ Ιακωβ ἔδωκεν κατάλειμμα καὶ τῷ Δαυιδ ἐξ αὐτοῦ ῥίζαν
CEI 1974 Sir47,22 Ma il Signore non rinnegherà la sua misericordia
e non permetterà che venga meno alcuna delle sue parole.
Non farà perire la posterità del suo eletto
né distruggerà la stirpe di colui che lo amò.
Concesse un resto a Giacobbe
e a Davide un germoglio nato dalla sua stirpe.
Roboamo e Geroboamo
AT greco 47,23καὶ ἀνεπαύσατο Σαλωμων μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ κατέλιπεν μετ’ αὐτὸν ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ λαοῦ ἀφροσύνην καὶ ἐλασσούμενον συνέσει Ροβοαμ ὃς ἀπέστησεν λαὸν ἐκ βουλῆς αὐτοῦ
CEI 1974 Sir Salomone andò a riposare con i suoi padri,
lasciando dopo di sé un discendente,
stoltezza del popolo e privo di senno,
Roboàmo, che si alienò il popolo con i suoi consigli.
47,23-24 cfr 1 Re 12, 20-33.
AT greco 47,24καὶ Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ καὶ ἔδωκεν τῷ Εφραιμ ὁδὸν ἁμαρτίας καὶ ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν σφόδρα ἀποστῆσαι αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν
CEI 1974 Sir47,24 Geroboàmo figlio di Nabàt fece peccare Israele
e aprì a Efraim la via del peccato;
le loro colpe si moltiplicarono assai,
sì da farli esiliare dal proprio paese.
AT greco 47,25καὶ πᾶσαν πονηρίαν ἐξεζήτησαν ἕως ἐκδίκησις ἔλθῃ ἐπ’ αὐτούς
CEI 1974 Sir47,25 Essi commisero ogni genere di malvagità
finché non giunse su di loro la vendetta.