Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 48 48,1καὶ ἀνέστη Ηλιας προφήτης ὡς πῦρ καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο
Interconfessionale Sir48,1Poi venne il profeta Elia: era come il fuoco
e la sua parola bruciava come una fiamma.
AT greco 48,2ὃς ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς λιμὸν καὶ τῷ ζήλῳ αὐτοῦ ὠλιγοποίησεν αὐτούς
Interconfessionale SirFece venire sugli Israeliti il castigo della fame
e nel suo zelo li ridusse a pochi.
Rimandi
48,2 Fece venire la fame 1 Re 17,1; 18,2. — suo zelo 1 Re 19,10.14.
AT greco 48,3ἐν λόγῳ κυρίου ἀνέσχεν οὐρανόν κατήγαγεν οὕτως τρὶς πῦρ
Interconfessionale SirSu comando del Signore, fece venire la siccità,
per tre volte fece scendere il fuoco dal cielo.
Rimandi
48,3 fece scendere il fuoco 1 Re 18,38; 2 Re 1,10.12.
Note al Testo
48,3 fece venire la siccità: altri: chiuse il cielo.
AT greco 48,4ὡς ἐδοξάσθης Ηλια ἐν θαυμασίοις σου καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι
Interconfessionale Sir48,4Elia, con le tue opere straordinarie, ti sei fatto un nome
e nessuno potrà mai vantarsi di essere come te.
AT greco 48,5ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ὑψίστου
Interconfessionale SirHai risvegliato un defunto dalla morte,
con la parola dell’Altissimo lo hai fatto risuscitare.
Rimandi
48,5 Hai risvegliato un defunto dalla morte 1 Re 17,17-24.
AT greco 48,6ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν
Interconfessionale SirAlcuni re li hai mandati in rovina
e hai sbalzato dalle loro poltrone personaggi importanti.
Rimandi
48,6 Alcuni re li hai mandati alla rovina 1 Re 21,17-24. — hai sbalzato dalle loro poltrone personaggi importanti 2 Re 1,16-17.
AT greco 48,7ἀκούων ἐν Σινα ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρηβ κρίματα ἐκδικήσεως
Interconfessionale SirSul Sinai hai sentito il rimprovero del Signore
e sul monte Oreb la sua decisione di punire chi è infedele.
Rimandi
48,7 hai sentito il rimprovero 1 Re 19,9-18.
Note al Testo
48,7 hai sentito il rimprovero: è probabile che si faccia riferimento all’episodio narrato in 1 Re 19,9-18.
AT greco 48,8ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ’ αὐτόν
Interconfessionale Sir48,8Hai consacrato re che castigarono i ribelli
e profeti che divennero tuoi successori.
AT greco 48,9ὁ ἀναλημφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων
Interconfessionale SirDurante una bufera di fuoco tu sei stato portato via
su un carro con cavalli di fuoco.
Rimandi
48,9 durante una bufera di fuoco 2 Re 2,1-11.
AT greco 48,10ὁ καταγραφεὶς ἐν ἐλεγμοῖς εἰς καιροὺς κοπάσαι ὀργὴν πρὸ θυμοῦ ἐπιστρέψαι καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καταστῆσαι φυλὰς Ιακωβ
Interconfessionale SirSta scritto che tu sei pronto per i tempi futuri
per fermare l’ira di Dio, prima che si scateni,
per riconciliare i padri con i figli
e per rafforzare le tribù d’Israele.
Rimandi
48,10 riconciliare i padri con i figli Ml 3,24+.
Note al Testo
48,10 Sta scritto che tu sei pronto: così seguendo il testo ebraico, mentre quello greco ha: Tu sei stato designato nei rimproveri (secondo alcuni manoscritti: come rimprovero).
AT greco 48,11μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοιμημένοι καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα
Interconfessionale SirFelici quelli che ti hanno visto,
quelli che si sono addormentati nell’amore!
Come loro, anche noi vivremo certamente.
Rimandi
48,11 Felici quelli che ti hanno visto 2 Re 2,10.12.
Note al Testo
48,11 Felici quelli… amore: è difficile precisare se si tratta di quelli che hanno visto Elia o di quelli che lo vedranno al suo ritorno. Il testo ebraico è qui lacunoso e il greco si può anche tradurre con il futuro: Felici quelli che ti vedranno, quelli che si addormenteranno nell’amore.
AT greco 48,12Ηλιας ὃς ἐν λαίλαπι ἐσκεπάσθη καὶ Ελισαιε ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέραις αὐτοῦ οὐκ ἐσαλεύθη ὑπὸ ἄρχοντος καὶ οὐ κατεδυνάστευσεν αὐτὸν οὐδείς
Interconfessionale SirAppena Elia scomparve durante una bufera di fuoco
il suo spirito riempì Eliseo.
Nessun principe poté fargli paura
e nessuno riuscì a imporsi su di lui.
Rimandi
48,12 lo spirito di Elia riempì Eliseo 2 Re 2,9-15. — poté fargli paura 2 Re 3,13-14; 6,12-23.
AT greco 48,13πᾶς λόγος οὐχ ὑπερῆρεν αὐτόν καὶ ἐν κοιμήσει ἐπροφήτευσεν τὸ σῶμα αὐτοῦ
Interconfessionale SirPer lui nessun progetto era impossibile:
anche nel sepolcro il suo corpo fece prodigi.
Note al Testo
48,13 fece prodigi: altri: profetizzò. Si allude probabilmente a 2 Re 13,20-21, dove si dice che un morto, gettato nella tomba di Eliseo, risuscitò.
AT greco 48,14καὶ ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησεν τέρατα καὶ ἐν τελευτῇ θαυμάσια τὰ ἔργα αὐτοῦ
Interconfessionale Sir48,14Durante la sua vita compì opere straordinarie
e anche da morto le sue azioni furono meravigliose.
AT greco 48,15ἐν πᾶσιν τούτοις οὐ μετενόησεν ὁ λαὸς καὶ οὐκ ἀπέστησαν ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἕως ἐπρονομεύθησαν ἀπὸ γῆς αὐτῶν καὶ διεσκορπίσθησαν ἐν πάσῃ τῇ γῇ
Interconfessionale SirMalgrado tutto ciò, il popolo non tornò al Signore
e non si allontanò dalle sue azioni malvagie,
finché fu condotto via dalla sua terra
e finì disperso in ogni parte del mondo.
Rimasero solo in pochi
con un principe della famiglia di Davide.
Rimandi
48,15 popolo condotto via dalla sua terra 2 Re 17,23; Dt 28,63-64.
AT greco 48,16καὶ κατελείφθη ὁ λαὸς ὀλιγοστός καὶ ἄρχων ἐν τῷ οἴκῳ Δαυιδ τινὲς μὲν αὐτῶν ἐποίησαν τὸ ἀρεστόν τινὲς δὲ ἐπλήθυναν ἁμαρτίας
Interconfessionale Sir48,16Alcuni di loro fecero ciò che piace a Dio,
altri invece si comportarono peggio di prima.
AT greco 48,17Εζεκιας ὠχύρωσεν τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν εἰς μέσον αὐτῆς ὕδωρ ὤρυξεν σιδήρῳ ἀκρότομον καὶ ᾠκοδόμησεν κρήνας εἰς ὕδατα
Interconfessionale SirIl re Ezechia fortificò la sua città,
con il ferro scavò la roccia,
costruì serbatoi
e fece giungere l’acqua in città.
Note al Testo
48,17 la sua città: cioè Gerusalemme (vedi 2 Cronache 32,5). — fece giungere l’acqua in città, scavando una galleria che dalla sorgente di Ghicon portava l’acqua dentro la città (vedi 2 Re 20,20 e 2 Cronache 32,30).
AT greco 48,18ἐν ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Σενναχηριμ καὶ ἀπέστειλεν Ραψακην καὶ ἀπῆρεν καὶ ἐπῆρεν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ Σιων καὶ ἐμεγαλαύχησεν ἐν ὑπερηφανίᾳ αὐτοῦ
Interconfessionale SirA quest’epoca Sennàcherib organizzò una spedizione,
mandò Rabsache
e lanciò una sfida a Gerusalemme
con spavalderia e tanto orgoglio.
Rimandi
48,18 Sennàcherib 2 Re 18,13-19,36; Is 36-37.
Note al Testo
48,18 Il traduttore greco ha inteso come nome proprio l’espressione ebraica rab shaqe, che nel testo ebraico è il titolo onorifico di un funzionario con responsabilità militari (vedi anche 2 Re 18,17).
AT greco 48,19τότε ἐσαλεύθησαν καρδίαι καὶ χεῖρες αὐτῶν καὶ ὠδίνησαν ὡς αἱ τίκτουσαι
Interconfessionale Sir48,19Gli abitanti di Gerusalemme ebbero paura
e non sapevano che fare:
soffrivano come una donna che sta per partorire.
AT greco 48,20καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν κύριον τὸν ἐλεήμονα ἐκπετάσαντες τὰς χεῖρας αὐτῶν πρὸς αὐτόν καὶ ὁ ἅγιος ἐξ οὐρανοῦ ταχὺ ἐπήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Ησαιου
Interconfessionale Sir48,20Ma invocarono il Signore che è sempre buono
e alzarono le mani verso di lui in cerca di aiuto.
Il Signore dal cielo li ascoltò subito
e li liberò per mezzo d’Isaia.
AT greco 48,21ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν τῶν Ἀσσυρίων καὶ ἐξέτριψεν αὐτοὺς ὁ ἄγγελος αὐτοῦ
Interconfessionale SirIl Signore colpì l’esercito degli Assiri,
con il suo angelo li sterminò tutti.
Rimandi
48,21 il suo angelo li sterminò Is 37,36.
AT greco 48,22ἐποίησεν γὰρ Εζεκιας τὸ ἀρεστὸν κυρίῳ καὶ ἐνίσχυσεν ἐν ὁδοῖς Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἃς ἐνετείλατο Ησαιας ὁ προφήτης ὁ μέγας καὶ πιστὸς ἐν ὁράσει αὐτοῦ
Interconfessionale SirEzechia infatti fece ciò che piace al Signore
e seguì con fermezza la linea del suo antenato Davide,
come gli comandava il profeta Isaia,
un uomo grande e degno di fede nelle sue visioni.
Rimandi
48,22 fece ciò che piace a Dio 2 Re 18,1-7.
Note al Testo
48,22 fermezza: il testo ebraico crea un gioco di parole con il nome Ezechia, che significa il Signore rende fermo.
AT greco 48,23ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνεπόδισεν ὁ ἥλιος καὶ προσέθηκεν ζωὴν βασιλεῖ
Interconfessionale SirAll’epoca di Isaia il sole tornò indietro
e il profeta prolungò la vita del re.
Rimandi
48,23 il sole tornò indietro 2 Re 20,4-11; Is 38,4-8.
AT greco 48,24πνεύματι μεγάλῳ εἶδεν τὰ ἔσχατα καὶ παρεκάλεσεν τοὺς πενθοῦντας ἐν Σιων
Interconfessionale SirCon un’ispirazione potente, Isaia vide la fine della storia
e consolò gli afflitti di Gerusalemme.
Rimandi
48,24 Isaia vide la fine della storia Is 24-27.
AT greco 48,25ἕως τοῦ αἰῶνος ὑπέδειξεν τὰ ἐσόμενα καὶ τὰ ἀπόκρυφα πρὶν ἢ παραγενέσθαι αὐτά
Interconfessionale Sir48,25Annunziò le cose future fino alla fine dei tempi,
rivelò le cose nascoste prima che avvenissero.