Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 49 49,1μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου
CEI 1974 Sir Il ricordo di Giosia è una mistura di incenso,
preparata dall`arte del profumiere.
In ogni bocca è dolce come il miele,
come musica in un banchetto.
49,1 Su Giosia cfr 2 Re cc. 22-23.
AT greco 49,2αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίας
CEI 1974 Sir49,2 Egli si dedicò alla riforma del popolo
e sradicò i segni abominevoli dell`empietà.
AT greco 49,3κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν
CEI 1974 Sir49,3 Diresse il suo cuore verso il Signore,
in un`epoca di iniqui riaffermò la pietà.
AT greco 49,4πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπον
CEI 1974 Sir49,4 Se si eccettuano Davide, Ezechia e Giosia,
tutti commisero peccati;
poiché avevano abbandonato la legge dell`Altissimo,
i re di Giuda scomparvero.
AT greco 49,5ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ
CEI 1974 Sir49,5 Lasciarono infatti la loro potenza ad altri,
la loro gloria a una nazione straniera.
AT greco 49,6ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
CEI 1974 Sir49,6 I nemici incendiarono l`eletta città del santuario,
resero deserte le sue strade,
AT greco 49,7ἐν χειρὶ Ιερεμιου ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν
CEI 1974 Sir secondo la parola di Geremia, che essi maltrattarono
benché fosse stato consacrato profeta nel seno materno,
per estirpare, distruggere e mandare in rovina,
ma anche per costruire e piantare.
Ezechiele e i profeti minori
49,7 Cfr. Ger 1, 4-10.
AT greco 49,8Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν
CEI 1974 Sir Ezechiele contemplò una visione di gloria,
che Dio gli mostrò sul carro dei cherubini.
49,8 Cfr. Ez 1.
AT greco 49,9καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς
CEI 1974 Sir49,9 Si ricordò dei nemici nel vaticinio dell`uragano,
beneficò quanti camminavano nella retta via.
AT greco 49,10καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος
CEI 1974 Sir Le ossa dei dodici profeti rifioriscano dalle loro tombe,
poiché essi consolarono Giacobbe,
lo riscattarono con una speranza fiduciosa.
Altri personaggi
49,10 Sono i profeti minori del canone biblico.
AT greco 49,11πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός
CEI 1974 Sir Come elogiare Zorobabele?
Egli è come un sigillo nella mano destra.
49,11 Cfr. Ag 2, 23. cfr. Ger 22, 24.
AT greco 49,12οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος
CEI 1974 Sir Così anche Giosuè figlio di Iozedèk;
essi nei loro giorni riedificarono il tempio
ed elevarono al Signore un tempio santo,
destinato a una gloria eterna.
49,12 Cfr. Ag 1, 1. cfr. Esd 2, 2. cfr. Esd 3, 2-3.
AT greco 49,13καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν
CEI 1974 Sir Anche la memoria di Neemia durerà a lungo;
egli rialzò le nostre mura demolite
e vi pose porte e sbarre; fece risorgere le nostre case.
49,13 Giuseppe, il patriarca antico: cfr. Es 13, 19.
AT greco 49,14οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆς
CEI 1974 Sir49,14 Nessuno fu creato sulla terra eguale a Enoch;
difatti egli fu rapito dalla terra.
AT greco 49,15οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν στήριγμα λαοῦ καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν
CEI 1974 Sir49,15 Non nacque un altro uomo come Giuseppe,
capo dei fratelli, sostegno del popolo;
perfino le sue ossa furono onorate.
AT greco 49,16Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ
CEI 1974 Sir Sem e Set furono glorificati fra gli uomini,
ma superiore a ogni creatura vivente è Adamo.
49,16 Cfr. Gn 4, 26. cfr. Gn 10, 21. Adamo fu il capostipite del genere umano: cfr. Sap 10, 1.