Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 49 49,1μνημόσυνον Ιωσιου εἰς σύνθεσιν θυμιάματος ἐσκευασμένον ἔργῳ μυρεψοῦ ἐν παντὶ στόματι ὡς μέλι γλυκανθήσεται καὶ ὡς μουσικὰ ἐν συμποσίῳ οἴνου
Interconfessionale Sir49,1Il ricordo di Giosia è meraviglioso,
è come una miscela di incenso preparata da un profumiere;
parlare di questo re è piacevole: è come il miele,
è come la musica in un banchetto con vini pregiati.
AT greco 49,2αὐτὸς κατευθύνθη ἐν ἐπιστροφῇ λαοῦ καὶ ἐξῆρεν βδελύγματα ἀνομίας
Interconfessionale SirEgli si impegnò a riformare il popolo
e a sopprimere il culto degli dèi, che è una vergogna.
Rimandi
49,2 Giosia si impegnò a riformare il popolo 2 Re 22-23; 2 Cr 34-35.
AT greco 49,3κατεύθυνεν πρὸς κύριον τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἀνόμων κατίσχυσεν τὴν εὐσέβειαν
Interconfessionale Sir49,3Si dedicò interamente al Signore,
quando imperversava l’iniquità diede importanza al rispetto di Dio.
AT greco 49,4πάρεξ Δαυιδ καὶ Εζεκιου καὶ Ιωσιου πάντες πλημμέλειαν ἐπλημμέλησαν κατέλιπον γὰρ τὸν νόμον τοῦ ὑψίστου οἱ βασιλεῖς Ιουδα ἐξέλιπον
Interconfessionale Sir49,4Tranne Davide, Ezechia e Giosia,
gli altri re hanno commesso molti errori,
perché hanno abbandonato la legge dell’Altissimo.
I re di Giuda scomparvero,
AT greco 49,5ἔδωκαν γὰρ τὸ κέρας αὐτῶν ἑτέροις καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔθνει ἀλλοτρίῳ
Interconfessionale Sirperché avevano affidato ad altri la loro forza
e ceduto la loro gloria a una nazione straniera.
Note al Testo
49,5 affidato ad altri la loro forza: facendo alleanza con nazioni straniere. Il testo ebraico attribuisce a Dio le azioni descritte nel v. 5: e Dio diede la loro forza ad altri e la loro gloria a una nazione folle e straniera.
AT greco 49,6ἐνεπύρισαν ἐκλεκτὴν πόλιν ἁγιάσματος καὶ ἠρήμωσαν τὰς ὁδοὺς αὐτῆς
Interconfessionale SirI nemici incendiarono la città santa, dove era il tempio,
e le sue strade rimasero deserte,
come aveva predetto Geremia.
Rimandi
49,6 I nemici incendiarono 2 Re 25,9; Ger 52,13. — la città santa (scelta da Dio) 1 Re 11,36; Ne 1,9.
AT greco 49,7ἐν χειρὶ Ιερεμιου ἐκάκωσαν γὰρ αὐτόν καὶ αὐτὸς ἐν μήτρᾳ ἡγιάσθη προφήτης ἐκριζοῦν καὶ κακοῦν καὶ ἀπολλύειν ὡσαύτως οἰκοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν
Interconfessionale SirEgli era stato maltrattato:
lui, che fin dal seno materno, apparteneva a Dio come profeta,
per sradicare, distruggere e mandare in rovina,
ma anche per costruire e piantare.
Rimandi
49,7 Geremia maltrattato Ger 11,19; 20,1-2; 37,11-16; 38,4-13. — apparteneva a Dio come profeta Ger 1,5. — per sradicare… e piantare Ger 1,10.
AT greco 49,8Ιεζεκιηλ ὃς εἶδεν ὅρασιν δόξης ἣν ὑπέδειξεν αὐτῷ ἐπὶ ἅρματος χερουβιν
Interconfessionale SirIn una visione, Ezechiele poté contemplare
la gloriosa presenza di Dio,
che gli apparve sul carro dei cherubini.
Rimandi
49,8 visione del carro Ez 1; 10.
Note al Testo
49,8 In una visione… cherubini: altri: Ezechiele contemplò una visione di gloria, che Dio gli mostrò sul carro dei cherubini.
AT greco 49,9καὶ γὰρ ἐμνήσθη τῶν ἐχθρῶν ἐν ὄμβρῳ καὶ ἀγαθῶσαι τοὺς εὐθύνοντας ὁδούς
Interconfessionale SirEzechiele si ricordò dei nemici, profetizzando un uragano,
e fece del bene a chi cammina sulla strada giusta.
Note al Testo
49,9 Si allude forse alla protezione contro Gog (vedi Ezechiele 38-39) e in particolare a Ezechiele 38,22 con la pioggia e la grandine, fulmini e zolfo.
AT greco 49,10καὶ τῶν δώδεκα προφητῶν τὰ ὀστᾶ ἀναθάλοι ἐκ τοῦ τόπου αὐτῶν παρεκάλεσαν γὰρ τὸν Ιακωβ καὶ ἐλυτρώσαντο αὐτοὺς ἐν πίστει ἐλπίδος
Interconfessionale SirDalle tombe dei dodici profeti rifiorisca una nuova primavera,
perché essi hanno fatto coraggio al popolo d’Israele,
l’hanno salvato, riempito di speranza e di fiducia.
Note al Testo
49,10 Dalle tombe… una nuova primavera: altri: Le ossa dei dodici profeti rifioriscano dalla loro tomba; vedi 46,2 e nota. — dodici profeti: l’autore dimostra che alla sua epoca si era già formata la collezione dei profeti minori della Bibbia ebraica.
AT greco 49,11πῶς μεγαλύνωμεν τὸν Ζοροβαβελ καὶ αὐτὸς ὡς σφραγὶς ἐπὶ δεξιᾶς χειρός
Interconfessionale SirUn grande elogio va fatto a Zorobabele,
egli è come un gioiello che si porta sulla destra.
Rimandi
49,11 Zorobabele come un gioiello Ag 2,23.
AT greco 49,12οὕτως Ἰησοῦς υἱὸς Ιωσεδεκ οἳ ἐν ἡμέραις αὐτῶν ᾠκοδόμησαν οἶκον καὶ ἀνύψωσαν ναὸν ἅγιον κυρίῳ ἡτοιμασμένον εἰς δόξαν αἰῶνος
Interconfessionale SirLo stesso vale per Giosuè, figlio di Iosedek.
Durante la loro vita ricostruirono il tempio,
innalzarono al Signore una casa dove egli abita,
un edificio che rimarrà famoso per sempre.
Rimandi
49,12 ricostruirono il tempio Esd 3,2-5,2; Ag 1-2.
AT greco 49,13καὶ Νεεμιου ἐπὶ πολὺ τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐγείραντος ἡμῖν τείχη πεπτωκότα καὶ στήσαντος πύλας καὶ μοχλοὺς καὶ ἀνεγείραντος τὰ οἰκόπεδα ἡμῶν
Interconfessionale SirAnche Neemia sarà ricordato a lungo,
perché a Gerusalemme restaurò le mura demolite,
fortificò le porte della città con sbarre e ricostruì le nostre case.
Rimandi
49,13 restaurò le mura demolite Ne 3-4; 6.
AT greco 49,14οὐδεὶς ἐκτίσθη ἐπὶ τῆς γῆς τοιοῦτος οἷος Ενωχ καὶ γὰρ αὐτὸς ἀνελήμφθη ἀπὸ τῆς γῆς
Interconfessionale SirNessuno sulla terra è stato creato simile a Enoc,
da questa terra Dio lo prese con sé.
Rimandi
49,14 da questa terra Dio prese Enoc con sé Gn 5,24; Eb 11,5.
AT greco 49,15οὐδὲ ὡς Ιωσηφ ἐγεννήθη ἀνὴρ ἡγούμενος ἀδελφῶν στήριγμα λαοῦ καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐπεσκέπησαν
Interconfessionale SirNon ci fu nessun altro come Giuseppe,
capo dei suoi fratelli e sostegno del popolo.
Tanta gente andò a visitare la sua tomba.
Rimandi
49,15 capo dei suoi fratelli Gn 42-47; 50,18-21. — la sua tomba (le sue ossa) Gn 50,25-26; Es 13,19; Gs 24,32.
Note al Testo
49,15 Tanta gente… tomba: altri: Perfino le sue ossa furono onorate.
AT greco 49,16Σημ καὶ Σηθ ἐν ἀνθρώποις ἐδοξάσθησαν καὶ ὑπὲρ πᾶν ζῷον ἐν τῇ κτίσει Αδαμ
Interconfessionale SirSem e Set furono molto rispettati dagli uomini,
ma sopra ogni vivente, nella creazione, c’è Adamo.
Rimandi
49,16 Sem Gn 6,10; 9,18-27; 10,21-22. — Set Gn 4,25-26; 5,6-8. — Adamo Gb 15,7; Lc 3,38.