Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 51 51,1ἐξομολογήσομαί σοι κύριε βασιλεῦ καὶ αἰνέσω σε θεὸν τὸν σωτῆρά μου ἐξομολογοῦμαι τῷ ὀνόματί σου
Interconfessionale SirVoglio ringraziarti, o Signore e re,
voglio lodarti, o Dio, mio salvatore.
Io ti ringrazio
Note al Testo
51,1 Il titolo Preghiera di Gesù, figlio di Sira è presente in alcuni manoscritti greci.
AT greco 51,2ὅτι σκεπαστὴς καὶ βοηθὸς ἐγένου μοι καὶ ἐλυτρώσω τὸ σῶμά μου ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐκ παγίδος διαβολῆς γλώσσης ἀπὸ χειλέων ἐργαζομένων ψεῦδος καὶ ἔναντι τῶν παρεστηκότων ἐγένου βοηθὸς καὶ ἐλυτρώσω με
Interconfessionale Sirperché sei stato il mio protettore e il mio aiuto
e mi hai liberato dalla morte,
dalla calunnia che è una trappola crudele.
Mi hai protetto da chi costruisce menzogne a catena,
sei stato il mio aiuto di fronte ai miei avversari.
Rimandi
51,2 Dio protettore Es 15,2. — calunnia e menzogne Sal 12,3-5; 52,3-6; 120,2; cfr. Sir 28,13-26.
AT greco 51,3κατὰ τὸ πλῆθος ἐλέους καὶ ὀνόματός σου ἐκ βρυγμῶν ἕτοιμον εἰς βρῶμα ἐκ χειρὸς ζητούντων τὴν ψυχήν μου ἐκ πλειόνων θλίψεων ὧν ἔσχον
Interconfessionale SirPerché sei molto grande e pronto a perdonare,
mi hai liberato
dai morsi di chi era pronto a mangiarmi vivo,
dalle mani di chi voleva uccidermi,
dalle numerose prove che ho dovuto sopportare,
Rimandi
51,3 il Signore è molto grande e pronto a perdonare Es 34,6+. — pronto a mangiarmi vivo Sal 22,14; Gb 19,22.
AT greco 51,4ἀπὸ πνιγμοῦ πυρᾶς κυκλόθεν καὶ ἐκ μέσου πυρός οὗ οὐκ ἐξέκαυσα
Interconfessionale Sir51,4dalle fiamme che mi avvolgevano e mi soffocavano
e dal fuoco che non avevo acceso io,
AT greco 51,5ἐκ βάθους κοιλίας ᾅδου καὶ ἀπὸ γλώσσης ἀκαθάρτου καὶ λόγου ψευδοῦς
Interconfessionale Sir51,5dalle viscere della terra dove abitano i morti,
da chi dice il falso e parla per ingannarmi,
AT greco 51,6βασιλεῖ διαβολὴ γλώσσης ἀδίκου ἤγγισεν ἕως θανάτου ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου ἦν σύνεγγυς ᾅδου κάτω
Interconfessionale Sirdalle frecce di una lingua iniqua.
Io ero ormai vicino alla tomba
e la mia vita era scesa verso il regno dei morti.
Note al Testo
51,6 dalle frecce… iniqua: così secondo il testo ebraico; il testo greco ha invece: al re, calunnia di una lingua ingiusta.
AT greco 51,7περιέσχον με πάντοθεν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν ἐνέβλεπον εἰς ἀντίλημψιν ἀνθρώπων καὶ οὐκ ἦν
Interconfessionale SirI nemici mi circondavano completamente
e non c’era nessuno ad aiutarmi:
cercavo qualcuno che mi sostenesse, ma invano.
Rimandi
51,7 non c’era nessuno ad aiutarmi Is 59,16; 63,5; Sal 22,12.
AT greco 51,8καὶ ἐμνήσθην τοῦ ἐλέους σου κύριε καὶ τῆς ἐργασίας σου τῆς ἀπ’ αἰῶνος ὅτι ἐξαιρῇ τοὺς ὑπομένοντάς σε καὶ σῴζεις αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν
Interconfessionale SirAllora mi sono ricordato che tu ci vuoi bene, Signore,
e da sempre intervieni a favore degli uomini;
tu soccorri quelli che si fidano di te
e li liberi dagli artigli dei cattivi.
Rimandi
51,8 da sempre intervieni Sal 25,6.
AT greco 51,9καὶ ἀνύψωσα ἀπὸ γῆς ἱκετείαν μου καὶ ὑπὲρ θανάτου ῥύσεως ἐδεήθην
Interconfessionale Sir51,9Dalla terra ho fatto giungere fino a te la mia invocazione
e ti ho chiesto di liberarmi dalla morte.
AT greco 51,10ἐπεκαλεσάμην κύριον πατέρα κυρίου μου μή με ἐγκαταλιπεῖν ἐν ἡμέραις θλίψεως ἐν καιρῷ ὑπερηφανιῶν ἀβοηθησίας αἰνέσω τὸ ὄνομά σου ἐνδελεχῶς καὶ ὑμνήσω ἐν ἐξομολογήσει
Interconfessionale SirHo esclamato: «Signore, tu sei mio padre,
non abbandonarmi in questi momenti di angoscia,
mentre i prepotenti dettano legge e io sono senza aiuto.
Note al Testo
51,10 Signore, tu sei mio padre: così seguendo in parte il testo ebraico, mentre il testo greco dice: Signore, padre del mio signore.
AT greco 51,11καὶ εἰσηκούσθη ἡ δέησίς μου ἔσωσας γάρ με ἐξ ἀπωλείας καὶ ἐξείλου με ἐκ καιροῦ πονηροῦ
Interconfessionale Sir51,11Io ti loderò sempre,
ti dirò grazie con i miei canti di gioia».
Tu hai ascoltato la mia preghiera,
AT greco 51,12διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι καὶ αἰνέσω σε καὶ εὐλογήσω τῷ ὀνόματι κυρίου
Interconfessionale Sirinfatti mi hai salvato dalla morte
e mi hai strappato da una situazione angosciosa.
Per questo ti ringrazierò e ti loderò,
ti benedirò, Signore, per quello che hai fatto.
Note al Testo
51,12 Dopo il v. 12 il testo ebraico contiene un inno, simile al Salmo 136: a Lodate il Signore perché è buono, perché il suo amore dura per sempre. b Lodate Dio perché è degno di lode, perché il suo amore dura per sempre. c Lodate colui che protegge Israele, perché il suo amore dura per sempre. d Lodate il creatore dell’universo, perché il suo amore dura per sempre. e Lodate colui che libera Israele, perché il suo amore dura per sempre. f Lodate colui che riunisce i dispersi d’Israele, perché il suo amore dura per sempre. g Lodate colui che costruisce la città e il suo tempio, perché il suo amore dura per sempre. h Lodate colui che dà alla famiglia di Davide un germoglio potente, perché il suo amore dura per sempre. i Lodate colui che ha scelto come sacerdoti i figli di Sadoc, perché il suo amore dura per sempre. j Lodate colui che ha protetto Abramo, perché il suo amore dura per sempre. k Lodate colui che ha sostenuto Isacco, perché il suo amore dura per sempre. l Lodate colui che ha dato forza a Giacobbe, perché il suo amore dura per sempre. m Lodate colui che ha scelto Sion, perché il suo amore dura per sempre. n Lodate il re che sta sopra tutti i re, perché il suo amore dura per sempre. o Egli ha dato forza al suo popolo, a lode di tutti i suoi fedeli, i figli d’Israele, il popolo che gli è vicino. Alleluia!
AT greco 51,13ἔτι ὢν νεώτερος πρὶν ἢ πλανηθῆναί με ἐζήτησα σοφίαν προφανῶς ἐν προσευχῇ μου
Interconfessionale SirQuando ero ancora giovane, prima ancora di viaggiare,
nella mia preghiera ho cercato apertamente la sapienza.
Rimandi
51,13 ancora giovane 6,18+.
Note al Testo
51,13-30 Questo poema nel testo ebraico è alfabetico, in quanto ogni suo verso inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico. Una sua parte (versi 13-20) è contenuta anche in un manoscritto trovato a Qumran.
51,13 viaggiare: il verbo può alludere ai viaggi dell’autore (vedi 34,9-13), ma può anche significare sbagliare, vivere come uno sbandato.
AT greco 51,14ἔναντι ναοῦ ἠξίουν περὶ αὐτῆς καὶ ἕως ἐσχάτων ἐκζητήσω αὐτήν
Interconfessionale Sir51,14Davanti al tempio ho pregato per ottenerla
e continuerò sempre a cercarla.
AT greco 51,15ἐξ ἄνθους ὡς περκαζούσης σταφυλῆς εὐφράνθη ἡ καρδία μου ἐν αὐτῇ ἐπέβη ὁ πούς μου ἐν εὐθύτητι ἐκ νεότητός μου ἴχνευον αὐτήν
Interconfessionale Sir51,15Mi sono rallegrato quando la vedevo fiorire
come un grappolo che prende colore.
Allora ho preso la strada giusta
e dalla giovinezza ho seguito le sue tracce.
AT greco 51,16ἔκλινα ὀλίγον τὸ οὖς μου καὶ ἐδεξάμην καὶ πολλὴν εὗρον ἐμαυτῷ παιδείαν
Interconfessionale Sir51,16Mi bastava tendere un po’ l’orecchio e sentivo le sue parole:
così ho ricevuto un’istruzione approfondita.
AT greco 51,17προκοπὴ ἐγένετό μοι ἐν αὐτῇ τῷ διδόντι μοι σοφίαν δώσω δόξαν
Interconfessionale Sir51,17Grazie a lei ho potuto fare progressi,
per questo lodo chi mi insegna la sapienza.
AT greco 51,18διενοήθην γὰρ τοῦ ποιῆσαι αὐτὴν καὶ ἐζήλωσα τὸ ἀγαθὸν καὶ οὐ μὴ αἰσχυνθῶ
Interconfessionale Sir51,18Ho deciso di metterla in pratica,
mi sono impegnato nel bene e non ho
motivo di vergognarmi.
AT greco 51,19διαμεμάχισται ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῇ καὶ ἐν ποιήσει νόμου διηκριβασάμην τὰς χεῖράς μου ἐξεπέτασα πρὸς ὕψος καὶ τὰ ἀγνοήματα αὐτῆς ἐπένθησα
Interconfessionale SirMi sono impegnato con lei con tutto me stesso
e ho osservato la Legge con la massima cura;
nella mia preghiera ho alzato le mani al cielo
e ho capito le mie infedeltà nei suoi confronti.
Rimandi
51,19 ho alzato le mani al cielo Sal 28,2+.
Note al Testo
51,19 e ho capito… confronti: altri: e ho deplorato che venga ignorata.
AT greco 51,20τὴν ψυχήν μου κατεύθυνα εἰς αὐτὴν καὶ ἐν καθαρισμῷ εὗρον αὐτήν καρδίαν ἐκτησάμην μετ’ αὐτῆς ἀπ’ ἀρχῆς διὰ τοῦτο οὐ μὴ ἐγκαταλειφθῶ
Interconfessionale Sir51,20Ho rivolto i miei desideri verso di lei
e l’ho trovata nella purezza.
Fin dall’inizio ho acquistato intelligenza con lei,
perciò lei non mi abbandonerà.
AT greco 51,21καὶ ἡ κοιλία μου ἐταράχθη τοῦ ἐκζητῆσαι αὐτήν διὰ τοῦτο ἐκτησάμην ἀγαθὸν κτῆμα
Interconfessionale Sir51,21Ardevo nell’intimo, mentre la cercavo.
e così feci un acquisto prezioso.
AT greco 51,22ἔδωκεν κύριος γλῶσσάν μοι μισθόν μου καὶ ἐν αὐτῇ αἰνέσω αὐτόν
Interconfessionale Sir51,22Come ricompensa il Signore mi ha dato la capacità di parlare
e così posso lodarlo.
AT greco 51,23ἐγγίσατε πρός με ἀπαίδευτοι καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ παιδείας
Interconfessionale SirVenite a me, voi che avete bisogno di istruirvi,
venite a stabilirvi nella mia scuola.
Rimandi
51,23 Venite a me 24,19; Mt 11,28.
AT greco 51,24τί ὅτι ὑστερεῖσθαι λέγετε ἐν τούτοις καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα
Interconfessionale SirPerché restate a lungo senza istruzione,
mentre già la desiderate e ne siete assetati?
Rimandi
51,24 siete assetati Is 55,1-2; Gv 7,37.
AT greco 51,25ἤνοιξα τὸ στόμα μου καὶ ἐλάλησα κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄνευ ἀργυρίου
Interconfessionale SirIo posso proclamare queste parole:
«Potete acquistare la sapienza anche senza denaro.
Rimandi
51,25 acquistare la sapienza Prv 4,5+.
AT greco 51,26τὸν τράχηλον ὑμῶν ὑπόθετε ὑπὸ ζυγόν καὶ ἐπιδεξάσθω ἡ ψυχὴ ὑμῶν παιδείαν ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν
Interconfessionale SirPiegate il vostro collo e mettete il giogo della sapienza,
così riceverete un’istruzione approfondita.
Sappiate che la sapienza è vicina a chi la cerca.
Rimandi
51,26 piegate il vostro collo Mt 11,29-30; cfr. Sir 6,24-25. — la sapienza è vicina Dt 30,11-14+.
AT greco 51,27ἴδετε ἐν ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα καὶ εὗρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν
Interconfessionale SirPotete costatare voi stessi che ho faticato poco,
eppure ho trovato un posto dove riposare a mio agio.
Rimandi
51,27 ho trovato un posto dove riposare 6,28+; 22,13.
AT greco 51,28μετάσχετε παιδείας ἐν πολλῷ ἀριθμῷ ἀργυρίου καὶ πολὺν χρυσὸν κτήσασθε ἐν αὐτῇ
Interconfessionale SirAcquistate l’istruzione a qualsiasi costo
perché la sapienza sarà per voi un tesoro.
Rimandi
51,28 a qualsiasi costo Prv 16,16; Mt 13,44-46.
Note al Testo
51,28 Acquistate… tesoro: altri: Acquistate l’istruzione con grande quantità d’argento e con essa otterrete molto oro.
AT greco 51,29εὐφρανθείη ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἐν τῷ ἐλέει αὐτοῦ καὶ μὴ αἰσχυνθείητε ἐν αἰνέσει αὐτοῦ
Interconfessionale Sir51,29Dio vi ama e il suo amore vi riempie di gioia:
non vergognatevi di lodarlo.
AT greco 51,30ἐργάζεσθε τὸ ἔργον ὑμῶν πρὸ καιροῦ καὶ δώσει τὸν μισθὸν ὑμῶν ἐν καιρῷ αὐτοῦ
Interconfessionale SirCominciate a lavorare di buon mattino
e, quando verrà il momento, il Signore vi darà la ricompensa».
Note al Testo
51,30 Numerosi manoscritti greci aggiungono: Sapienza di Gesù, figlio di Sira. L’ebraico aggiunge: Benedetto il Signore per sempre e il suo nome sia lodato di generazione in generazione. Fin qui le parole di Simeone, figlio di Gesù chiamato Ben Sira. Sapienza di Simeone, figlio di Gesù, figlio di Eleàzaro, figlio di Sira. Il nome del Signore sia benedetto ora e sempre.