Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 1974

AT greco 7 7,1μὴ ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν
CEI 1974 Sir7,1 Non fare il male, perché il male non ti prenda.
AT greco 7,2ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ
CEI 1974 Sir7,2 Allontànati dall`iniquità ed essa si allontanerà da te.
AT greco 7,3υἱέ μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως
CEI 1974 Sir7,3 Figlio, non seminare nei solchi dell`ingiustizia
per non raccoglierne sette volte tanto.
AT greco 7,4μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης
CEI 1974 Sir7,4 Non domandare al Signore il potere
né al re un posto di onore.
AT greco 7,5μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου
CEI 1974 Sir7,5 Non farti giusto davanti al Signore
né saggio davanti al re.
AT greco 7,6μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου
CEI 1974 Sir7,6 Non cercare di divenire giudice,
che poi ti manchi la forza di estirpare l`ingiustizia;
altrimenti temeresti alla presenza del potente
e getteresti una macchia sulla tua dirittura.
AT greco 7,7μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ
CEI 1974 Sir7,7 Non offendere l`assemblea della città
e non degradarti in mezzo al popolo.
AT greco 7,8μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ
CEI 1974 Sir7,8 Non ti impigliare due volte nel peccato,
perché neppure di uno resterai impunito.
AT greco 7,9μὴ εἴπῃς τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται
CEI 1974 Sir7,9 Non dire: "Egli guarderà all`abbondanza dei miei doni,
e quando farò l`offerta al Dio altissimo egli l`accetterà".
AT greco 7,10μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς
CEI 1974 Sir7,10 Non mancar di fiducia nella tua preghiera
e non trascurare di fare elemosina.
AT greco 7,11μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν
CEI 1974 Sir7,11 Non deridere un uomo dall`animo amareggiato,
poiché c`è chi umilia e innalza.
AT greco 7,12μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει
CEI 1974 Sir7,12 Non fabbricare menzogne contro tuo fratello
e neppure qualcosa di simile contro l`amico.
AT greco 7,13μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν
CEI 1974 Sir7,13 Non volere in nessun modo ricorrere alla menzogna,
perché le sue conseguenze non sono buone.
AT greco 7,14μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου
CEI 1974 Sir7,14 Non parlar troppo nell`assemblea degli anziani
e non ripetere le parole della tua preghiera.
AT greco 7,15μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην
CEI 1974 Sir7,15 Non disprezzare il lavoro faticoso,
neppure l`agricoltura creata dall`Altissimo.
AT greco 7,16μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ
CEI 1974 Sir7,16 Non unirti alla moltitudine dei peccatori,
ricòrdati che la collera divina non tarderà.
AT greco 7,17ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ
CEI 1974 Sir7,17 Umilia profondamente la tua anima,
perché castigo dell`empio sono fuoco e vermi.
AT greco 7,18μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφιρ
CEI 1974 Sir Non cambiare un amico per interesse,
né un fratello fedele per l`oro di Ofir.
Il padre di famiglia
7,18 L'oro di Ofir era ricercatissimo.
AT greco 7,19μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον
CEI 1974 Sir7,19 Non disdegnare una sposa saggia e buona,
poiché la sua bontà val più dell`oro.
AT greco 7,20μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
CEI 1974 Sir7,20 Non maltrattare uno schiavo che lavora fedelmente
né un mercenario che dà tutto se stesso.
AT greco 7,21οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας
CEI 1974 Sir Ami l`anima tua un servo saggio
e non ricusargli la libertà.
7,21 La libertà doveva essere concessa dopo sei anni di servizio: cfr. Es 21, 2-6. cfr. Dt 15, 12-13.
AT greco 7,22κτήνη σοί ἐστιν ἐπισκέπτου αὐτά καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα ἐμμενέτω σοι
CEI 1974 Sir7,22 Hai bestiame? Abbine cura;
se ti è utile, resti in tuo possesso.
AT greco 7,23τέκνα σοί ἐστιν παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν
CEI 1974 Sir Hai figli? Educali e sottomettili fin dalla giovinezza.
7,23 Sull'educazione dei figli cfr. Prv 13, 24. cfr. Prv 22, 15. cfr. Prv 23, 13-14. cfr. Prv 29, 15-17:
AT greco 7,24θυγατέρες σοί εἰσιν πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου
CEI 1974 Sir7,24 Hai figlie? Vigila sui loro corpi
e non mostrare loro un volto troppo indulgente.
AT greco 7,25ἔκδου θυγατέρα καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν
CEI 1974 Sir7,25 Accasa una figlia e avrai compiuto un grande affare;
ma sposala a un uomo assennato.
AT greco 7,26γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν
CEI 1974 Sir7,26 Hai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla;
ma di quella odiata non fidarti.
Onora i genitori e i sacerdoti
AT greco 7,27ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ
CEI 1974 Sir7,27 Onora tuo padre con tutto il cuore
e non dimenticare i dolori di tua madre.
AT greco 7,28μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί
CEI 1974 Sir7,28 Ricorda che essi ti hanno generato;
che darai loro in cambio di quanto ti hanno dato?
AT greco 7,29ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε
CEI 1974 Sir7,29 Temi con tutta l`anima il Signore
e riverisci i suoi sacerdoti.
AT greco 7,30ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς
CEI 1974 Sir7,30 Ama con tutta la forza chi ti ha creato
e non trascurare i suoi ministri.
AT greco 7,31φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καθὼς ἐντέταλταί σοι ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων
CEI 1974 Sir7,31 Temi il Signore e onora il sacerdote,
consegna la sua parte, come ti è stato comandato:
primizie, sacrifici espiatori, offerta delle spalle,
vittima di santificazione e primizie delle cose sante.
Sii comprensivo e generoso
AT greco 7,32καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου
CEI 1974 Sir7,32 Al povero stendi la tua mano,
perché sia perfetta la tua benedizione.
AT greco 7,33χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν
CEI 1974 Sir La tua generosità si estenda a ogni vivente
e al morto non negare la tua grazia.
7,33 Per la pietà verso i defunti cfr. 38, 16-17. cfr2 Sam 21, 10-14. cfr. Tb 1, 18. 12, 12. cfr2 Mac 12, 43-46.
AT greco 7,34μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον
CEI 1974 Sir7,34 Non evitare coloro che piangono
e con gli afflitti mòstrati afflitto.
AT greco 7,35μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ
CEI 1974 Sir7,35 Non indugiare a visitare un malato,
perché per questo sarai amato.
AT greco 7,36ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις
CEI 1974 Sir7,36 In tutte le tue opere ricordati della tua fine
e non cadrai mai nel peccato.