Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 7 7,1μὴ ποίει κακά καὶ οὐ μή σε καταλάβῃ κακόν
CEI 2008 SirNon fare il male, perché il male non ti prenda.
7,1

7,5a NVg (7,5b) aggiunge: perché egli conosce a fondo il cuore
7,19a NVg (7,21b) aggiunge: che ti sei procurato temendo il Signore
7,21b NVg (7,23c) aggiunge: e non lasciarlo nella miseria


Consigli vari sulla vita morale e sociale
AT greco 7,2ἀπόστηθι ἀπὸ ἀδίκου καὶ ἐκκλινεῖ ἀπὸ σοῦ
CEI 2008 Sir7,2Stai lontano dall'iniquità ed essa si allontanerà da te.
AT greco 7,3υἱέ μὴ σπεῖρε ἐπ’ αὔλακας ἀδικίας καὶ οὐ μὴ θερίσῃς αὐτὰ ἑπταπλασίως
CEI 2008 Sir7,3Figlio, non seminare nei solchi dell'ingiustizia
per non raccoglierne sette volte tanto.
AT greco 7,4μὴ ζήτει παρὰ κυρίου ἡγεμονίαν μηδὲ παρὰ βασιλέως καθέδραν δόξης
CEI 2008 Sir7,4Non domandare al Signore il potere
né al re un posto di onore.
AT greco 7,5μὴ δικαιοῦ ἔναντι κυρίου καὶ παρὰ βασιλεῖ μὴ σοφίζου
CEI 2008 Sir7,5Non farti giusto davanti al Signore
né saggio davanti al re.
AT greco 7,6μὴ ζήτει γενέσθαι κριτής μὴ οὐκ ἰσχύσεις ἐξᾶραι ἀδικίας μήποτε εὐλαβηθῇς ἀπὸ προσώπου δυνάστου καὶ θήσεις σκάνδαλον ἐν εὐθύτητί σου
CEI 2008 Sir7,6Non cercare di divenire giudice
se ti manca la forza di estirpare l'ingiustizia,
perché temeresti di fronte al potente
e getteresti una macchia sulla tua retta condotta.
AT greco 7,7μὴ ἁμάρτανε εἰς πλῆθος πόλεως καὶ μὴ καταβάλῃς σεαυτὸν ἐν ὄχλῳ
CEI 2008 Sir7,7Non fare soprusi contro l'assemblea della città
e non degradarti in mezzo al popolo.
AT greco 7,8μὴ καταδεσμεύσῃς δὶς ἁμαρτίαν ἐν γὰρ τῇ μιᾷ οὐκ ἀθῷος ἔσῃ
CEI 2008 Sir7,8Non ti impigliare due volte nel peccato,
perché neppure di uno resterai impunito.
AT greco 7,9μὴ εἴπῃς τῷ πλήθει τῶν δώρων μου ἐπόψεται καὶ ἐν τῷ προσενέγκαι με θεῷ ὑψίστῳ προσδέξεται
CEI 2008 Sir7,9Non dire: "Egli guarderà all'abbondanza dei miei doni,
e quando farò l'offerta al Dio altissimo, egli l'accetterà".
AT greco 7,10μὴ ὀλιγοψυχήσῃς ἐν τῇ προσευχῇ σου καὶ ἐλεημοσύνην ποιῆσαι μὴ παρίδῃς
CEI 2008 Sir7,10Non essere incostante nella tua preghiera
e non trascurare di fare elemosina.
AT greco 7,11μὴ καταγέλα ἄνθρωπον ὄντα ἐν πικρίᾳ ψυχῆς αὐτοῦ ἔστιν γὰρ ὁ ταπεινῶν καὶ ἀνυψῶν
CEI 2008 Sir7,11Non deridere un uomo dall'animo amareggiato,
perché c'è chi umilia e innalza.
AT greco 7,12μὴ ἀροτρία ψεῦδος ἐπ’ ἀδελφῷ σου μηδὲ φίλῳ τὸ ὅμοιον ποίει
CEI 2008 Sir7,12Non seminare menzogne contro tuo fratello
e non fare qualcosa di simile all'amico.
AT greco 7,13μὴ θέλε ψεύδεσθαι πᾶν ψεῦδος ὁ γὰρ ἐνδελεχισμὸς αὐτοῦ οὐκ εἰς ἀγαθόν
CEI 2008 Sir7,13Non ricorrere mai alla menzogna:
è un'abitudine che non porta alcun bene.
AT greco 7,14μὴ ἀδολέσχει ἐν πλήθει πρεσβυτέρων καὶ μὴ δευτερώσῃς λόγον ἐν προσευχῇ σου
CEI 2008 Sir7,14Non parlare troppo nell'assemblea degli anziani
e non ripetere le parole della tua preghiera.
AT greco 7,15μὴ μισήσῃς ἐπίπονον ἐργασίαν καὶ γεωργίαν ὑπὸ ὑψίστου ἐκτισμένην
CEI 2008 Sir7,15Non disprezzare il lavoro faticoso,
in particolare l'agricoltura che Dio ha istituito.
AT greco 7,16μὴ προσλογίζου σεαυτὸν ἐν πλήθει ἁμαρτωλῶν μνήσθητι ὅτι ὀργὴ οὐ χρονιεῖ
CEI 2008 Sir7,16Non unirti alla moltitudine dei peccatori,
ricòrdati che la collera divina non tarderà.
AT greco 7,17ταπείνωσον σφόδρα τὴν ψυχήν σου ὅτι ἐκδίκησις ἀσεβοῦς πῦρ καὶ σκώληξ
CEI 2008 Sir7,17Umìliati profondamente,
perché castigo dell'empio sono fuoco e vermi.

AT greco 7,18μὴ ἀλλάξῃς φίλον ἕνεκεν διαφόρου μηδὲ ἀδελφὸν γνήσιον ἐν χρυσίῳ Σουφιρ
CEI 2008 SirNon cambiare un amico per interesse
né un vero fratello per l'oro di Ofir.
7,18-28 Come comportarsi con gli amici e in famiglia
 Ofir: era una regione celebre per l’oro raffinato che in essa si trovava.
AT greco 7,19μὴ ἀστόχει γυναικὸς σοφῆς καὶ ἀγαθῆς ἡ γὰρ χάρις αὐτῆς ὑπὲρ τὸ χρυσίον
CEI 2008 Sir7,19Non disdegnare una sposa saggia e buona,
poiché la sua amabilità vale più dell'oro.
AT greco 7,20μὴ κακώσῃς οἰκέτην ἐργαζόμενον ἐν ἀληθείᾳ μηδὲ μίσθιον διδόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
CEI 2008 Sir7,20Non maltrattare un servo che lavora fedelmente
né l'operaio che si impegna totalmente.
AT greco 7,21οἰκέτην συνετὸν ἀγαπάτω σου ἡ ψυχή μὴ στερήσῃς αὐτὸν ἐλευθερίας
CEI 2008 SirAma il servo intelligente
e non rifiutargli la libertà.
7,21 Vedi Es 21,2-6Dt 15,12-15.
AT greco 7,22κτήνη σοί ἐστιν ἐπισκέπτου αὐτά καὶ εἰ ἔστιν σοι χρήσιμα ἐμμενέτω σοι
CEI 2008 Sir7,22Hai bestiame? Abbine cura;
se ti è utile, resti in tuo possesso.
AT greco 7,23τέκνα σοί ἐστιν παίδευσον αὐτὰ καὶ κάμψον ἐκ νεότητος τὸν τράχηλον αὐτῶν
CEI 2008 Sir7,23Hai figli? Educali
e fa' loro piegare il collo fin dalla giovinezza.
AT greco 7,24θυγατέρες σοί εἰσιν πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν καὶ μὴ ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου
CEI 2008 Sir7,24Hai figlie? Vigila sul loro corpo
e non mostrare loro un volto troppo indulgente.
AT greco 7,25ἔκδου θυγατέρα καὶ ἔσῃ τετελεκὼς ἔργον μέγα καὶ ἀνδρὶ συνετῷ δώρησαι αὐτήν
CEI 2008 Sir7,25Fa' sposare tua figlia e avrai compiuto un grande affare,
ma dàlla a un uomo assennato.
AT greco 7,26γυνή σοί ἐστιν κατὰ ψυχήν μὴ ἐκβάλῃς αὐτήν καὶ μισουμένῃ μὴ ἐμπιστεύσῃς σεαυτόν
CEI 2008 SirHai una moglie secondo il tuo cuore? Non ripudiarla,
ma se non le vuoi bene, non fidarti.

7,26  Non ripudiarla: il divorzio, nella società ebraica, veniva deciso solo dal marito (Dt 22,13-21; 24,1-4).
AT greco 7,27ἐν ὅλῃ καρδίᾳ σου δόξασον τὸν πατέρα σου καὶ μητρὸς ὠδῖνας μὴ ἐπιλάθῃ
CEI 2008 Sir7,27Onora tuo padre con tutto il cuore
e non dimenticare le doglie di tua madre.
AT greco 7,28μνήσθητι ὅτι δι’ αὐτῶν ἐγεννήθης καὶ τί ἀνταποδώσεις αὐτοῖς καθὼς αὐτοὶ σοί
CEI 2008 Sir7,28Ricorda che essi ti hanno generato:
che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato?
AT greco 7,29ἐν ὅλῃ ψυχῇ σου εὐλαβοῦ τὸν κύριον καὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ θαύμαζε
CEI 2008 SirCon tutta l'anima temi il Signore
e abbi riverenza per i suoi sacerdoti.
7,29-31  ... con i sacerdoti
AT greco 7,30ἐν ὅλῃ δυνάμει ἀγάπησον τὸν ποιήσαντά σε καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς
CEI 2008 Sir7,30Ama con tutta la forza chi ti ha creato
e non trascurare i suoi ministri.
AT greco 7,31φοβοῦ τὸν κύριον καὶ δόξασον ἱερέα καὶ δὸς τὴν μερίδα αὐτῷ καθὼς ἐντέταλταί σοι ἀπαρχὴν καὶ περὶ πλημμελείας καὶ δόσιν βραχιόνων καὶ θυσίαν ἁγιασμοῦ καὶ ἀπαρχὴν ἁγίων
CEI 2008 SirTemi il Signore e onora il sacerdote,
dàgli la sua parte, come ti è stato comandato:
primizie, sacrifici di riparazione, offerta delle spalle,
vittima di santificazione e primizie delle cose sante.
7,31 La legge regolava, oltre alle primizie (Nm 18,11-18), anche la parte dei sacrifici che veniva destinata ai sacerdoti: vedi Lv 2,1-16; 5,1-13; Dt 18,3-4. Vedi anche Dt 14,28-29.
AT greco 7,32καὶ πτωχῷ ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ἵνα τελειωθῇ ἡ εὐλογία σου
CEI 2008 SirAnche al povero tendi la tua mano,
perché sia perfetta la tua benedizione.
7,32-36 ... con i poveri, gli afflitti e i malati
AT greco 7,33χάρις δόματος ἔναντι παντὸς ζῶντος καὶ ἐπὶ νεκρῷ μὴ ἀποκωλύσῃς χάριν
CEI 2008 Sir7,33La tua generosità si estenda a ogni vivente,
ma anche al morto non negare la tua pietà.
AT greco 7,34μὴ ὑστέρει ἀπὸ κλαιόντων καὶ μετὰ πενθούντων πένθησον
CEI 2008 Sir7,34Non evitare coloro che piangono
e con gli afflitti móstrati afflitto.
AT greco 7,35μὴ ὄκνει ἐπισκέπτεσθαι ἄρρωστον ἄνθρωπον ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀγαπηθήσῃ
CEI 2008 Sir7,35Non esitare a visitare un malato,
perché per questo sarai amato.
AT greco 7,36ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μιμνῄσκου τὰ ἔσχατά σου καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις
CEI 2008 Sir7,36In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine
e non cadrai mai nel peccato.