Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

BibbiaEDU-logo

Siracide

AT greco Torna al libro

CEI 2008

AT greco 9 9,1μὴ ζήλου γυναῖκα τοῦ κόλπου σου μηδὲ διδάξῃς ἐπὶ σεαυτὸν παιδείαν πονηράν
CEI 2008 SirNon essere geloso della donna che riposa sul tuo seno,
per non darle a tuo danno un cattivo insegnamento.
9,1

9,13e-f NVg (9,20) invece: sappi che rischi la morte / perché cammini in mezzo ai lacci / e ti muovi tra le reti.
9,17b NVg (9,24c) aggiunge: per la loro vera sapienza sono lodate le parole degli anziani


 Come comportarsi con le donne
 La donna è vista soprattutto come un pericolo, come una seduzione. Pur nei molti limiti della sua visione, propria di una società patriarcale, l’autore rivela un profondo senso morale e saggezza.
AT greco 9,2μὴ δῷς γυναικὶ τὴν ψυχήν σου ἐπιβῆναι αὐτὴν ἐπὶ τὴν ἰσχύν σου
CEI 2008 Sir9,2Non darti interamente a una donna,
sì che essa s'imponga sulla tua forza.
AT greco 9,3μὴ ὑπάντα γυναικὶ ἑταιριζομένῃ μήποτε ἐμπέσῃς εἰς τὰς παγίδας αὐτῆς
CEI 2008 Sir9,3Non dare appuntamento a una donna licenziosa,
perché tu non abbia a cadere nei suoi lacci.
AT greco 9,4μετὰ ψαλλούσης μὴ ἐνδελέχιζε μήποτε ἁλῷς ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασιν αὐτῆς
CEI 2008 Sir9,4Non frequentare una cantante,
per non essere preso dalle sue seduzioni.
AT greco 9,5παρθένον μὴ καταμάνθανε μήποτε σκανδαλισθῇς ἐν τοῖς ἐπιτιμίοις αὐτῆς
CEI 2008 Sir9,5Non fissare il tuo sguardo su una vergine,
per non essere coinvolto nella sua punizione.
AT greco 9,6μὴ δῷς πόρναις τὴν ψυχήν σου ἵνα μὴ ἀπολέσῃς τὴν κληρονομίαν σου
CEI 2008 Sir9,6Non perderti dietro alle prostitute,
per non dissipare il tuo patrimonio.
AT greco 9,7μὴ περιβλέπου ἐν ῥύμαις πόλεως καὶ ἐν ταῖς ἐρήμοις αὐτῆς μὴ πλανῶ
CEI 2008 Sir9,7Non curiosare nelle vie della città,
non aggirarti nei suoi luoghi solitari.
AT greco 9,8ἀπόστρεψον ὀφθαλμὸν ἀπὸ γυναικὸς εὐμόρφου καὶ μὴ καταμάνθανε κάλλος ἀλλότριον ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ ἐπλανήθησαν καὶ ἐκ τούτου φιλία ὡς πῦρ ἀνακαίεται
CEI 2008 Sir9,8Distogli l'occhio da una donna avvenente,
non fissare una bellezza che non ti appartiene.
Per la bellezza di una donna molti si sono rovinati,
l'amore per lei brucia come un fuoco.
AT greco 9,9μετὰ ὑπάνδρου γυναικὸς μὴ κάθου τὸ σύνολον καὶ μὴ συμβολοκοπήσῃς μετ’ αὐτῆς ἐν οἴνῳ μήποτε ἐκκλίνῃ ἡ ψυχή σου ἐπ’ αὐτὴν καὶ τῷ πνεύματί σου ὀλίσθῃς εἰς ἀπώλειαν
CEI 2008 Sir9,9Non sederti accanto a una donna sposata,
e con lei non frequentare banchetti bevendo vino,
perché il tuo cuore non corra dietro a lei
e per la passione tu non vada in rovina.

AT greco 9,10μὴ ἐγκαταλίπῃς φίλον ἀρχαῖον ὁ γὰρ πρόσφατος οὐκ ἔστιν ἔφισος αὐτῷ οἶνος νέος φίλος νέος ἐὰν παλαιωθῇ μετ’ εὐφροσύνης πίεσαι αὐτόν
CEI 2008 SirNon abbandonare un vecchio amico,
perché quello nuovo non è uguale a lui.
Vino nuovo, amico nuovo:
quando sarà invecchiato, lo berrai con piacere.
9,10-18 Come comportarsi con gli amici, con i vicini e con chi detiene il potere
AT greco 9,11μὴ ζηλώσῃς δόξαν ἁμαρτωλοῦ οὐ γὰρ οἶδας τί ἔσται ἡ καταστροφὴ αὐτοῦ
CEI 2008 Sir9,11Non invidiare il successo di un peccatore,
perché non sai quale sarà la sua fine.
AT greco 9,12μὴ εὐδοκήσῃς ἐν εὐδοκίᾳ ἀσεβῶν μνήσθητι ὅτι ἕως ᾅδου οὐ μὴ δικαιωθῶσιν
CEI 2008 SirNon compiacerti del benessere degli empi,
ricòrdati che non rimarranno impuniti fino alla morte.
9,12 non rimarranno impuniti: è la dottrina tradizionale di una retribuzione terrena.
AT greco 9,13μακρὰν ἄπεχε ἀπὸ ἀνθρώπου ὃς ἔχει ἐξουσίαν τοῦ φονεύειν καὶ οὐ μὴ ὑποπτεύσῃς φόβον θανάτου κἂν προσέλθῃς μὴ πλημμελήσῃς ἵνα μὴ ἀφέληται τὴν ζωήν σου ἐπίγνωθι ὅτι ἐν μέσῳ παγίδων διαβαίνεις καὶ ἐπὶ ἐπάλξεων πόλεως περιπατεῖς
CEI 2008 Sir9,13Stai lontano dall'uomo che ha il potere di uccidere
e non sperimenterai il timore della morte.
Se l'avvicini, stai attento a non sbagliare,
perché egli non ti tolga la vita;
sappi che cammini in mezzo ai lacci
e ti muovi sui bastioni della città.
AT greco 9,14κατὰ τὴν ἰσχύν σου στόχασαι τοὺς πλησίον καὶ μετὰ σοφῶν συμβουλεύου
CEI 2008 Sir9,14Per quanto puoi, mantieni buoni rapporti con i vicini,
ma consìgliati solo con i saggi.
AT greco 9,15μετὰ συνετῶν ἔστω ὁ διαλογισμός σου καὶ πᾶσα διήγησίς σου ἐν νόμῳ ὑψίστου
CEI 2008 Sir9,15Conversa con uomini assennati
e ogni tuo colloquio sia sulle leggi dell'Altissimo.
AT greco 9,16ἄνδρες δίκαιοι ἔστωσαν σύνδειπνοί σου καὶ ἐν φόβῳ κυρίου ἔστω τὸ καύχημά σου
CEI 2008 Sir9,16Tuoi commensali siano gli uomini giusti,
il tuo vanto sia nel timore del Signore.
AT greco 9,17ἐν χειρὶ τεχνιτῶν ἔργον ἐπαινεσθήσεται καὶ ὁ ἡγούμενος λαοῦ σοφὸς ἐν λόγῳ αὐτοῦ
CEI 2008 Sir9,17Per la mano degli artigiani l'opera merita lode,
ma il capo del popolo è saggio per il parlare.
AT greco 9,18φοβερὸς ἐν πόλει αὐτοῦ ἀνὴρ γλωσσώδης καὶ ὁ προπετὴς ἐν λόγῳ αὐτοῦ μισηθήσεται
CEI 2008 Sir9,18Un uomo chiacchierone è temuto nella sua città,
chi non sa controllare le parole è detestato.