Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
BibbiaEDU-logo

Sofonia

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 2 2,1συνάχθητε καὶ συνδέθητε τὸ ἔθνος τὸ ἀπαίδευτον
Interconfessionale Sof2,1Radunatevi, gente spudorata, riflettete,
AT greco 2,2πρὸ τοῦ γενέσθαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος παραπορευόμενον πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ὀργὴν κυρίου πρὸ τοῦ ἐπελθεῖν ἐφ’ ὑμᾶς ἡμέραν θυμοῦ κυρίου
Interconfessionale Sofprima di essere cacciati
come paglia che si disperde in un giorno,
prima che la collera ardente del Signore
piombi su di voi,
prima che arrivi quel giorno
quando il Signore sfogherà il suo furore.
Rimandi
2,2 quel giorno Sof 1,7+.
Note al Testo
2,2 prima di essere cacciati: così modificando un po’ il testo ebraico, che ha: prima che esca il decreto.
AT greco 2,3ζητήσατε τὸν κύριον πάντες ταπεινοὶ γῆς κρίμα ἐργάζεσθε καὶ δικαιοσύνην ζητήσατε καὶ ἀποκρίνεσθε αὐτά ὅπως σκεπασθῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς κυρίου
Interconfessionale SofInvece voi tutti umili del paese,
che ubbidite ai comandamenti del Signore,
rivolgetevi a lui.
Cercate di fare quel che è giusto
e di essere semplici davanti a Dio.
Forse sarete risparmiati,
quando il Signore sfogherà il suo furore.
Rimandi
2,3 rivolgersi al Signore Am 5,4+. — voi umili del paese Sof 3,12; Is 57,15; 66,2.
AT greco 2,4διότι Γάζα διηρπασμένη ἔσται καὶ Ἀσκαλὼν ἔσται εἰς ἀφανισμόν καὶ Ἄζωτος μεσημβρίας ἐκριφήσεται καὶ Ακκαρων ἐκριζωθήσεται
Interconfessionale SofLa città di Gaza sarà abbandonata,
Àscalon sarà ridotta a un deserto.
In pieno giorno, gli abitanti di Asdod
saranno deportati,
quelli di Ekron
saranno sradicati dalla loro città.
Rimandi
2,4 minacce contro i Filistei Is 14,28-32; Ger 47,1-7; Ez 23,15-17; Gl 4,4-8; Am 1,6-8; Zc 9,5-7.
AT greco 2,5οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν λόγος κυρίου ἐφ’ ὑμᾶς Χανααν γῆ ἀλλοφύλων καὶ ἀπολῶ ὑμᾶς ἐκ κατοικίας
Interconfessionale SofGuai a voi, gente venuta da Creta,
che vivete sulla costa del mare.
Il Signore pronunzia questa sentenza
contro di voi:
«Canaan, paese dei Filistei,
io ti distruggerò,
sterminerò i tuoi abitanti.
Note al Testo
2,5 Si fa riferimento ai Filistei, che si riteneva fossero originari dell’isola di Creta e occupavano la zona costiera a sud-ovest di Gerusalemme; sono qui nominate quattro delle loro principali città (v. 4). Canaan era l’antico nome della Palestina (il cui nome significa: terra dei Filistei).
AT greco 2,6καὶ ἔσται Κρήτη νομὴ ποιμνίων καὶ μάνδρα προβάτων
Interconfessionale SofIl tuo territorio lungo il mare
diventerà un pascolo
con recinti per il gregge,
un luogo dove passano i pastori.
Rimandi
2,6-7 città trasformata in pascolo Is 7,25+.
AT greco 2,7καὶ ἔσται τὸ σχοίνισμα τῆς θαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴκου Ιουδα ἐπ’ αὐτοὺς νεμήσονται ἐν τοῖς οἴκοις Ἀσκαλῶνος δείλης καταλύσουσιν ἀπὸ προσώπου υἱῶν Ιουδα ὅτι ἐπέσκεπται αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ ἀπέστρεψε τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν
Interconfessionale SofI sopravvissuti del popolo di Giuda
occuperanno il territorio,
vi faranno pascolare le loro greggi
e alla sera riposeranno nelle case di Àscalon.
Infatti il Signore, loro Dio, sarà con loro
e cambierà la loro sorte».
Rimandi
2,7 sorte cambiata Os 6,11+.
Note al Testo
2,7 cambierà la loro sorte: altri: li farà tornare dall’esilio (vedi Geremia 29,14; 31,23).
AT greco 2,8ἤκουσα ὀνειδισμοὺς Μωαβ καὶ κονδυλισμοὺς υἱῶν Αμμων ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου καὶ ἐμεγαλύνοντο ἐπὶ τὰ ὅριά μου
Interconfessionale SofIl Signore dice:
«Ho sentito i Moabiti e gli Ammoniti
vantarsi del loro territorio,
insultare e disprezzare il mio popolo.
Rimandi
2,8 minacce contro Moabiti Is 15-16; Ger 48; Am 2,1-3. — e Ammoniti Ger 49,1-6; Ez 25,1-11; Am 1,13-15.
Note al Testo
2,8 vantarsi… il mio popolo: altri: hanno insultato il mio popolo e si sono ingranditi invadendo il suo territorio.
AT greco 2,9διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ λέγει κύριος τῶν δυνάμεων ὁ θεὸς Ισραηλ διότι Μωαβ ὡς Σοδομα ἔσται καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων ὡς Γομορρα καὶ Δαμασκὸς ἐκλελειμμένη ὡς θιμωνιὰ ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οἱ κατάλοιποι λαοῦ μου διαρπῶνται αὐτούς καὶ οἱ κατάλοιποι ἔθνους μου κληρονομήσουσιν αὐτούς
Interconfessionale SofMa io, il Dio vivente,
Signore dell’universo e Dio d’Israele,
giuro che Moab e Ammon saranno distrutte
come Sòdoma e Gomorra.
Diventeranno terre desolate per sempre,
vi saranno solo piante spinose e mucchi di sale.
I sopravvissuti del mio popolo
saccheggeranno Moab e Ammon
e se ne impadroniranno».
Rimandi
2,9 contro Sòdoma e Gomorra Gn 19,24-25; Is 1,9+. — dominio dei rovi cfr. Is 5,6+.
AT greco 2,10αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕβρεως αὐτῶν διότι ὠνείδισαν καὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν κύριον τὸν παντοκράτορα
Interconfessionale Sof2,10Questa è la punizione per la loro arroganza,
hanno insultato il popolo del Signore dell’universo
trattandolo con superbia.
AT greco 2,11ἐπιφανήσεται κύριος ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐξολεθρεύσει πάντας τοὺς θεοὺς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕκαστος ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν
Interconfessionale SofIl Signore sarà terribile con loro
e farà scomparire gli dèi della terra.
Allora le nazioni, anche le più lontane,
gli renderanno culto,
ognuna nella propria terra.
Rimandi
2,11 le nazioni gli renderanno culto Sal 22,28; cfr. Is 2,2-3; Zc 2,15; Sal 72,11; 86,9; 102,16.23.
AT greco 2,12καὶ ὑμεῖς Αἰθίοπες τραυματίαι ῥομφαίας μού ἐστε
Interconfessionale SofIl Signore farà morire in guerra
anche gli Etiopi.

Rimandi
2,12 minacce contro le nazioni Is 18,1-7.
Note al Testo
2,12 Etiopi: anche se gli Etiopi erano una popolazione che risiedeva a sud dell’Egitto, alcuni ritengono che Sofonia si rivolga qui all’Egitto stesso; del resto poco prima dell’epoca in cui è vissuto il profeta l’Egitto era stato governato da una dinastia di faraoni detti etiopici (la XXV della lista ufficiale).
AT greco 2,13καὶ ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ βορρᾶν καὶ ἀπολεῖ τὸν Ἀσσύριον καὶ θήσει τὴν Νινευη εἰς ἀφανισμὸν ἄνυδρον ὡς ἔρημον
Interconfessionale SofIl Signore agirà contro la regione a nord:
distruggerà l’Assiria
e ridurrà Ninive in rovina,
in una terra desolata come il deserto.
Rimandi
2,13 minacce contro l’Assiria e Ninive Is 10,5-19; 14,24-27; Na 2,2-3,19.
Note al Testo
2,13 Ninive: vedi Naum 1,1 e nota.
AT greco 2,14καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς καὶ χαμαιλέοντες καὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς κοιτασθήσονται καὶ θηρία φωνήσει ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς κόρακες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς διότι κέδρος τὸ ἀνάστημα αὐτῆς
Interconfessionale SofVi riposeranno le greggi e animali di ogni specie:
il pellicano e il riccio abiteranno tra le colonne in rovina.
Dalle finestre delle case devastate fin dalle fondamenta,
con le travi di cedro messe a nudo,
si sentiranno stridere gli uccelli.
Rimandi
2,14 città lasciata agli animali di ogni specie Is 13,21+.
Note al Testo
2,14 il pellicano e il riccio: altri: il gufo e la civetta.
AT greco 2,15αὕτη ἡ πόλις ἡ φαυλίστρια ἡ κατοικοῦσα ἐπ’ ἐλπίδι ἡ λέγουσα ἐν καρδίᾳ αὐτῆς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἔστιν μετ’ ἐμὲ ἔτι πῶς ἐγενήθη εἰς ἀφανισμόν νομὴ θηρίων πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι’ αὐτῆς συριεῖ καὶ κινήσει τὰς χεῖρας αὐτοῦ
Interconfessionale Sof2,15Così accadrà a questa città presuntuosa
che si crede d’essere al sicuro
e superiore a ogni altra:
diventerà un luogo desolato, un rifugio di animali.
Chiunque passerà vicino a lei,
in segno di disprezzo fischierà
e farà gesti con le mani.