Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 1 1,1 βίβλος λόγων Τωβιτ τοῦ Τωβιηλ τοῦ Ανανιηλ τοῦ Αδουηλ τοῦ Γαβαηλ ἐκ τοῦ σπέρματος Ασιηλ ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλιμ
Interconfessionale Questo messaggio riguarda la città di Ninive. È il racconto di quel che Dio ha rivelato a Naum, originario di Elkos.
1,1 messaggio Is 13,1+. — Ninive Gn 10,11; 2Re 19,36; Gio 1,2; Sof 2,13. 1,1 Ninive: capitale e simbolo dell’impero assiro.
AT greco 1,2 ὃς ᾐχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις Ενεμεσσαρου τοῦ βασιλέως Ἀσσυρίων ἐκ Θισβης ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιως τῆς Νεφθαλιμ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπεράνω Ασηρ
Interconfessionale Il Signore è un Dio esigente, egli punisce chi si oppone a lui; la sua collera è terribile. Il Signore si vendica dei suoi nemici, è adirato contro di loro.
1,2 Dio esigente Es 20,5+. — il Signore vendica Dt 7,10; Is 59,17; Ger 5,9; Sir 12,6; Ap 19,2; cfr. Es 34,7.
AT greco 1,3 ἐγὼ Τωβιτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει τοῖς συμπορευθεῖσιν μετ’ ἐμοῦ εἰς χώραν Ἀσσυρίων εἰς Νινευη
Interconfessionale Il Signore è paziente, la sua potenza è immensa, ma non lascia impunito il colpevole. Quando egli cammina, si scatena una violenta tempesta; le nubi sono la polvere sollevata dai suoi passi.
AT greco 1,4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ισραηλ νεωτέρου μου ὄντος πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ιεροσολύμων τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ισραηλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ ὑψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale Minaccia il mare e il mare si prosciuga, priva i fiumi delle loro acque. I prati di Basan e il monte Carmelo diventano aridi, appassiscono i fiori del Libano.
1,4 il mare si prosciuga Es 14,21; Is 50,2; 51,10; Sal 106,9; cfr. Gn 1,9; Sal 18,16. — Basan Am 4,1+. — Carmelo Is 33,9; 35,2. — Libano Is 2,13+. 1,4 Basan, Carmelo: vedi note ad Amos 4,1 e 1,2; la Bibbia ricorda spesso queste regioni, come anche il Libano, per la loro fertilità.
AT greco 1,5 καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βααλ τῇ δαμάλει καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλιμ τοῦ πατρός μου
Interconfessionale Davanti a lui le montagne tremano, sussultano le colline. Alla sua presenza la terra si scuote, tutta la terra con i suoi abitanti.
1,5 le montagne tremano Ger 4,24; Sal 18,8+.
AT greco 1,6 κἀγὼ μόνος ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ Ισραηλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας ἔχων
Interconfessionale Chi può resistere alla sua ira, affrontare il fuoco della sua collera? Divampa come un incendio e perfino le rocce si spezzano davanti a lui.
1,6 Chi può resistere? Gl 2,11; Ml 3,2; Sal 76,8; 130,3; 143,2; Ap 6,17.
AT greco 1,7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς Ααρων πρὸς τὸ θυσιαστήριον πάντων τῶν γενημάτων τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευι τοῖς θεραπεύουσιν ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν Ιεροσολύμοις καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν
Interconfessionale Il Signore è buono, è un rifugio sicuro nel giorno della sventura. Egli si prende cura di quelli che si rifugiano in lui
1,7 Il Signore è buono Ger 33,11; Rm 11,22; cfr. Sir 5,6. — un rifugio sicuro nel giorno della sventura Is 4,6; 25,4; Sal 46,2; 77,3+; 119,114; cfr. 18,3; 61,5. — rifugiarsi in Dio Sal 7,2+.
AT greco 1,8 καὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει καθὼς ἐνετείλατο Δεββωρα ἡ μήτηρ τοῦ πατρός μου διότι ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου
Interconfessionale quando stanno per essere travolti dalle acque. Egli distrugge chi gli è ribelle e insegue i suoi nemici fin nelle tenebre della morte.
1,8 stanno per essere travolti dalle acque Sal 124,4-5+. 1,8 chi gli è ribelle: così secondo alcune antiche traduzioni; il testo ebraico ha: il suo luogo.
AT greco 1,9 καὶ ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ ἔλαβον Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς Τωβιαν
Interconfessionale Che cosa tramate contro il Signore? Egli distrugge i suoi avversari. Nessuno gli si oppone più di una volta.
1,9 tramare contro Dio Is 29,15; 30,1-2; Os 7,15. — il Signore distrugge Ger 30,11; 1Cor 1,19.
AT greco 1,10 καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθην εἰς Νινευη πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν
Interconfessionale Essi sono come rovi intrecciati, bevono fino a essere ubriachi, ma saranno bruciati come erba secca.
1,10 Il senso del testo ebraico di questo versetto è oscuro e la traduzione solo probabile. Il testo sembra riferirsi agli Assiri, nemici di Giuda.
AT greco 1,11 ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν
Interconfessionale Da te, Ninive, è uscito un uomo pieno di idee malvagie che complotta contro il Signore.
1,11 chi complotta contro il Signore 2Re 19,4.16; Is 37,23-24. 1,11 Ci si rivolge alla città di Ninive (il cui nome non compare però nel testo ebraico) e l’uomo pieno di idee malvagie è quindi il re degli Assiri (vedi anche 2,1).
AT greco 1,12 καθότι ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου
Interconfessionale Così dice il Signore alla gente di Giuda: «I vostri nemici, anche se potenti e numerosi, saranno distrutti e spariranno dalla terra. Ti ho fatto soffrire, ma non ti affliggerò più.
1,12 alla gente di Giuda: non è nel testo ebraico, ma viene esplicitato nella nostra traduzione.
AT greco 1,13 καὶ ἔδωκεν ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον Ενεμεσσαρου καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστής
Interconfessionale Ora, ti libererò dal dominio dei nemici, spezzerò le tue catene».
1,13 spezzerò le sue catene Lv 26,13; Is 14,25; Ger 30,8; Ez 34,27; cfr. Sal 107,14.
AT greco 1,14 καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρια ἐν Ραγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα
Interconfessionale Ma contro di te, re di Ninive, il Signore ha deciso: «Non avrai più discendenti che porteranno il tuo nome. Dal tempio dei tuoi dèi farò sparire gli idoli di legno e di metallo. Ecco, io preparo la tua tomba perché ormai tu non conti più niente per me».
1,14 tu non conti più niente Dn 5,27. 1,14 re di Ninive: assente nel testo ebraico.
AT greco 1,15 καὶ ὅτε ἀπέθανεν Ενεμεσσαρος ἐβασίλευσεν Σενναχηριμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἠκαταστάτησαν καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδίαν
AT greco 1,16 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ενεμεσσαρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου
AT greco 1,17 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ τὰ ἱμάτιά μου τοῖς γυμνοῖς καὶ εἴ τινα ἐκ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευη ἔθαπτον αὐτόν
AT greco 1,18 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηριμ ὁ βασιλεύς ὅτε ἦλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ιουδαίας ἔθαψα αὐτοὺς κλέπτων πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ καὶ ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα καὶ οὐχ εὑρέθη
AT greco 1,19 πορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευη ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτούς καὶ ἐκρύβην ἐπιγνοὺς δὲ ὅτι ζητοῦμαι ἀποθανεῖν φοβηθεὶς ἀνεχώρησα
AT greco 1,20 καὶ διηρπάγη πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν Αννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβιου τοῦ υἱοῦ μου
AT greco 1,21 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη Αραρατ καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ καὶ ἔταξεν Αχιαχαρον τὸν Αναηλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν
AT greco 1,22 καὶ ἠξίωσεν Αχιαχαρος περὶ ἐμοῦ καὶ ἦλθον εἰς Νινευη Αχιαχαρος δὲ ἦν ὁ οἰνοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογιστής καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Σαχερδονος ἐκ δευτέρας ἦν δὲ ἐξάδελφός μου