Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 12 12,1καὶ ἐκάλεσεν Τωβιτ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅρα τέκνον μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ συνελθόντι σοι καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖ
Interconfessionale TbQuando finì la festa di nozze, Tobi chiamò suo figlio Tobia e gli disse:
— Figlio mio, cerca di ricompensare il tuo compagno di viaggio. E dagli qualcosa in più della semplice paga!
Note al Testo
12,1 qualcosa di più: vedi 5,15-16.
AT greco 12,2καὶ εἶπεν αὐτῷ πάτερ οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα
Interconfessionale Tb12,2Tobia gli rispose:
— Papà, cosa gli darò dopo tutto quello che ha fatto? Penso che anche a dargli la metà di quello che abbiamo portato qui, io non avrei nulla da perderci!
AT greco 12,3ὅτι με ἀγείοχέν σοι ὑγιῆ καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγκεν καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσεν
Interconfessionale TbHa riportato me, sano e salvo dal viaggio. Ha guarito mia moglie Sara. Ha ricuperato il denaro. E infine ha guarito te. Come potrò ricompensarlo?
Rimandi
12,3 Ha guarito mia moglie 8,2-3. — Ha riportato il denaro 9,2.5. — ha guarito te 11,11-12.
AT greco 12,4καὶ εἶπεν ὁ πρεσβύτης δικαιοῦται αὐτῷ
Interconfessionale Tb12,4Tobi gli rispose:
— Sì, figlio, è giusto che si prenda la metà di tutto quello che avete portato qui con voi!
AT greco 12,5καὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ λαβὲ τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἐνηνόχατε
Interconfessionale Tb12,5Allora Tobia chiamò il suo compagno e gli disse:
— Prenditi la metà di quanto abbiamo portato qui. È soltanto quello che ti spetta. E poi, va’ pure in pace!
AT greco 12,6τότε καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς εὐλογεῖτε τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε μεγαλωσύνην δίδοτε αὐτῷ καὶ ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ
Interconfessionale TbMa Raffaele li portò in disparte e disse loro:
— Ringraziate Dio e proclamate davanti a tutti quel che ha fatto per voi. Così tutti gli uomini potranno lodarlo e benedirlo. Perciò fate conoscere a tutti le opere di Dio. Non siate pigri nel lodarlo, dopo quello che ha fatto.
Rimandi
12,6 proclamate… Sal 105,1+.
AT greco 12,7μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως ἀγαθὸν ποιήσατε καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς
Interconfessionale TbSe è bene tenere nascosti i segreti di un re, al contrario si devono rivelare le opere di Dio e proclamare apertamente le sue lodi. Se fate il bene, il male non vi raggiungerà.
Rimandi
12,7 non vi raggiungerà 1 Pt 3,13.
AT greco 12,8ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολὺ μετὰ ἀδικίας καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ θησαυρίσαι χρυσίον
Interconfessionale TbE se la preghiera che viene da un cuore sincero è una cosa bella, l’elemosina fatta con generosità vale più di qualsiasi ricchezza acquistata in modo disonesto. È meglio compiere opere di misericordia che mettere da parte oro e tesori.
Rimandi
12,8 più di qualsiasi ricchezza Prv 11,4; 16,8. — che mettere da parte oro Sir 29,10-11.
Note al Testo
12,8 che viene da un cuore sincero: il testo corto ha: con il digiuno.
AT greco 12,9ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ θανάτου ῥύεται καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς
Interconfessionale TbL’elemosina strappa dalla morte e ottiene il perdono di qualsiasi peccato. E coloro che danno con generosità ai poveri, avranno in dono una lunga vita;
Rimandi
12,9 strappa dalla morte Sir 29,12. — ottiene il perdono di qualsiasi peccato Sir 3,30. — avranno in dono una lunga vita cfr Dn 4,24.
AT greco 12,10οἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ζωῆς
Interconfessionale Tb12,10quelli invece che commettono peccati e fanno ingiustizie sono i peggiori nemici di se stessi.
AT greco 12,11οὐ μὴ κρύψω ἀφ’ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα εἴρηκα δή μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως
Interconfessionale TbE ora voglio che sappiate tutta la verità, senza che io vi nasconda nulla. Vi ho ricordato prima che è bene tenere nascosti i segreti di un re e, al contrario, si devono rivelare pubblicamente le opere di Dio.
Rimandi
12,11 è bene… 12,7.
AT greco 12,12καὶ νῦν ὅτε προσηύξω σὺ καὶ ἡ νύμφη σου Σαρρα ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς ὡσαύτως συμπαρήμην σοι
Interconfessionale TbE ora devo dirvi che quando tu e Sara pregavate, io ho accompagnato le vostre preghiere e le ho presentate davanti al trono del Signore. E ho fatto la stessa cosa quando tu, Tobi, seppellivi i morti.
Rimandi
12,12 tu hai pregato 3,2-6. — quando tu e Sara pregavate 3,11-15. — davanti al trono 3,16. — seppellivi i morti 1,17-18.
AT greco 12,13καὶ ὅτε οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄριστόν σου ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν νεκρόν οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν ἀλλὰ σὺν σοὶ ἤμην
Interconfessionale TbTu, senza esitazione, hai lasciato la tavola imbandita per andare a sotterrare quel morto. Allora io sono stato mandato da te, per metterti alla prova.
Rimandi
12,13 senza esitazione… 2,4.
AT greco 12,14καὶ νῦν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἰάσασθαί σε καὶ τὴν νύμφην σου Σαρραν
Interconfessionale TbMa poi, Dio mi ha inviato a guarire te e Sara, tua nuora.
Rimandi
12,14 mi ha inviato 3,17.
AT greco 12,15ἐγώ εἰμι Ραφαηλ εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων οἳ προσαναφέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου
Interconfessionale TbDifatti io sono Raffaele, uno dei sette angeli che stanno davanti al trono di Dio per servirlo.
Rimandi
12,15 io sono Raffaele… cfr. Lc 1,19. — uno dei sette angeli Ap 8,2.
AT greco 12,16καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ὅτι ἐφοβήθησαν
Interconfessionale TbTobi e Tobia furono presi da grande stupore al sentire quelle parole. Si gettarono con la faccia a terra, pieni di paura.
Rimandi
12,16 con la faccia a terra Gdc 13,20.
AT greco 12,17καὶ εἶπεν αὐτοῖς μὴ φοβεῖσθε εἰρήνη ὑμῖν ἔσται τὸν δὲ θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Tb12,17Ma egli disse loro: «Non abbiate timore! Io vi porto la pace. Lodate Dio senza stancarvi!
AT greco 12,18ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἦλθον ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Tb12,18Non sono stato con voi di mia iniziativa: Dio lo voleva. Perciò lodate Dio, e ringraziatelo ogni giorno.
AT greco 12,19πάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε
Interconfessionale TbQuando credevate di vedermi mangiare, in realtà io non mangiavo niente. Era soltanto un’apparenza!
Rimandi
12,19 io non mangiavo niente cfr. Gdc 13,16.
AT greco 12,20καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον
Interconfessionale TbOra, voi, finché restate sulla terra, lodate il Signore, proclamate quello che Dio ha compiuto. Io invece devo tornare a Dio che mi ha mandato. Scrivete il racconto di tutto quello che vi è capitato!». Poi Raffaele scomparve.
Rimandi
12,20 devo tornare… Gv 16,5; 20,17. — scomparve Gdc 13,20; At 1,9.
AT greco 12,21καὶ ἀνέστησαν καὶ οὐκέτι εἶδον αὐτόν
Interconfessionale Tb12,21Quando Tobi e Tobia si alzarono da terra, egli si levò in alto.
AT greco 12,22καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ὤφθη αὐτοῖς ὁ ἄγγελος κυρίου
Interconfessionale Tb12,22Allora si misero a lodare e ringraziare Dio. Proclamarono le grandi cose che Dio aveva operato e il fatto straordinario che aveva compiuto: era apparso loro un angelo di Dio.