Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale Vai al libro

AT greco 3 3,1 καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ’ ὀδύνης λέγων
Interconfessionale Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne, colma di rapine, sempre pronta a saccheggiare.
3,1 città sanguinaria Ez 22,2-3; 24,6-9; Ab 2,12.
AT greco 3,2 δίκαιος εἶ κύριε καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale 3,2 Si sente già il sibilo della frusta, il fracasso delle ruote, il galoppo dei cavalli e il cigolio dei carri da guerra.
AT greco 3,3 μνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ’ ἐμέ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου
Interconfessionale 3,3 I cavalieri incalzano, le spade scintillano, le lance sfavillano. Dovunque ci sono feriti, i morti si ammucchiano e non si possono contare. Si inciampa nei cadaveri.
AT greco 3,4 παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθα
Interconfessionale Ninive, la prostituta dai mille vizi, affascinava per la sua bellezza e per i suoi incantesimi! Rendeva schiavi popoli e nazioni con le sue tresche e i suoi malefici.
3,4 città prostituita Ap 17,1-18,3. — che rendeva schiave le nazioni Ap 19,2. 3,4 Ninive: assente nel testo ebraico.
AT greco 3,5 καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου
Interconfessionale Il Signore dell’universo dice: «Per questo io ti punisco. Solleverò le tue vesti fino al viso, ti mostrerò nuda ai popoli stranieri e sarai umiliata davanti a tutti.
3,5 Per questo io ti punisco Na 2,14+. — ti mostrerò nuda a tutti Is 47,2-3; Ger 13,22.26; Ez 16,37-39; Os 2,5; Ap 17,16.
AT greco 3,6 καὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ’ ἐμοῦ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ἢ ζῆν ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα καὶ λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ
Interconfessionale 3,6 Ti getterò addosso immondizie, ti coprirò di vergogna, farò di te uno spettacolo orribile:
AT greco 3,7 ἐν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ Ραγουηλ Σαρρα ἐν Ἐκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆς
Interconfessionale quelli che ti vedranno fuggiranno. “Ninive è distrutta, — si griderà, — chi avrà compassione di lei? Chi verrà a consolarla?”».
3,7 Ninive distrutta Na 2,4+. — chi avrà compassione di lei? Ger 15,5. — Chi verrà a consolarla? Is 51,19; Sal 69,21; Lam 1,2.9.
AT greco 3,8 ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά καὶ Ασμοδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ’ αὐτῆς ὡς ἐν γυναιξίν καὶ εἶπαν αὐτῇ οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ ὠνάσθης
Interconfessionale Ninive, ti credi più forte di Tebe, la città che sorge tra i canali del Nilo circondata dall’acqua, difesa dal fiume come un muro di protezione?
3,8 Tebe: vedi Geremia 46,25 e nota; nel 663 a.C. la città di Tebe, capitale dell’Egitto, fu presa e saccheggiata dal re assiro Assurbanipal. — difesa… protezione: altri: per baluardo aveva il mare e per bastione le acque.
AT greco 3,9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς εἰ ἀπέθαναν βάδιζε μετ’ αὐτῶν μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale L’Etiopia e l’Egitto erano la sua forza che non aveva limiti, i popoli di Put e della Libia erano suoi alleati.
3,9 L’Etiopia e l’Egitto Is 20,5. — Put Ger 46,9; Ez 27,10; 30,5. — Libia Dn 11,43; 2Cr 16,8. 3,9 Put: popolazione africana del Mar Rosso (vedi Genesi 10,6; Geremia 46,9 e nota).
AT greco 3,10 ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι καὶ εἶπεν μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου ἐὰν ποιήσω τοῦτο ὄνειδος αὐτῷ ἐστιν καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ’ ὀδύνης εἰς ᾅδου
Interconfessionale Eppure anche i suoi abitanti sono stati deportati in esilio, i suoi bambini sfracellati agli angoli delle strade. I suoi capi sono stati messi in catene, e i conquistatori si sono spartiti a sorte i nobili.
3,10 deportazione degli Egiziani Is 20,4. — prigionieri tirati a sorte Gl 4,3; Abd 11.
AT greco 3,11 καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν εὐλογητὸς εἶ κύριε ὁ θεός μου καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας εὐλογήσαισάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα
Interconfessionale Anche tu, Ninive, ti ubriacherai di dolore, e ne sarai sommersa. Anche tu cercherai un rifugio, per sfuggire al nemico.
3,11 ubriachezza Ger 25,15+. 3,11 Ninive: assente nel testo ebraico. — ne sarai sommersa: altri: andrai a nasconderti.
AT greco 3,12 καὶ νῦν κύριε τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ δέδωκα
Interconfessionale 3,12 Tutte le tue fortezze sono come fichi maturi: cadono appena scossi, cadono in bocca a chi li vuole mangiare.
AT greco 3,13 εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν
Interconfessionale 3,13 Il tuo popolo è debole come donne. Le porte fortificate del paese si spalancano ai nemici che avanzano, le sbarre sono state divorate dal fuoco.
AT greco 3,14 σὺ γινώσκεις κύριε ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας ἀνδρὸς
Interconfessionale 3,14 Fate provviste d’acqua, per prepararvi all’assedio. Rinforzate le vostre difese: impastate l’argilla e preparate gli stampi per fare i mattoni.
AT greco 3,15 καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον ὃ κληρονομήσει αὐτόν οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱός ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά ἵνα τί μοι ζῆν καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ’ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόν
Interconfessionale Ma voi morirete lo stesso, o nell’incendio della vostra città o in battaglia. Sarete annientati come foglie divorate dalle cavallette. Vi siete moltiplicati come cavallette.
3,15 vi sarete moltiplicati come cavallette Gdc 7,12; Ger 46,23; Gl 2,2.
AT greco 3,16 καὶ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Ραφαηλ
Interconfessionale 3,16 I vostri mercanti erano più numerosi delle stelle del cielo. Ma ora sono scomparsi come gli sciami di locuste che aprono le ali e volano via.
AT greco 3,17 καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο τοῦ Τωβιτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σαρραν τὴν τοῦ Ραγουηλ δοῦναι Τωβια τῷ υἱῷ Τωβιτ γυναῖκα καὶ δῆσαι Ασμοδαυν τὸ πονηρὸν δαιμόνιον διότι Τωβια ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβιτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ Σαρρα ἡ τοῦ Ραγουηλ κατέβη ἐκ τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς
Interconfessionale 3,17 Le vostre guardie erano numerose come cavallette, i vostri funzionari come sciami di insetti che si attaccano ai muri nelle ore di freddo. Ma quando il sole brilla si dileguano, non si sa dove vanno. Dove sono finite?