Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 5 5,1καὶ ἀποκριθεὶς Τωβιας εἶπεν αὐτῷ πάτερ ποιήσω πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοι
Interconfessionale Tb5,1Alla fine, Tobia rispose a suo padre:
— Papà, io farò tutto quello che mi hai detto.
AT greco 5,2ἀλλὰ πῶς δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω αὐτόν
Interconfessionale TbMa come potrò ritirare quel denaro da Gabaèl, dato che non lo conosco, e nemmeno lui conosce me? Vorrà un segno di riconoscimento per fidarsi e darmi i soldi! E poi non so nemmeno che strada prendere per andare in Media!
Note al Testo
5,2 Media: vedi nota a 1,14.
AT greco 5,3καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ εἶπεν αὐτῷ ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον ὃς συμπορεύσεταί σοι καὶ δώσω αὐτῷ μισθόν ἕως ζῶ καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριον
Interconfessionale TbTobi disse a suo figlio:
— Abbiamo firmato entrambi un documento. Io l’ho diviso in due parti e così ciascuno di noi ne ha una. La sua si trova insieme al denaro. Sono ormai vent’anni che gli ho lasciato quella somma! Ora tu cercati un uomo fidato che ti accompagni. Naturalmente, al vostro ritorno, lo pagheremo. L’importante è che tu vada da Gabaèl a ritirare il denaro!
Rimandi
5,3 un documento 9,2.5.
Note al Testo
5,3 documento: si ha qui un’applicazione speciale del regolamento sui depositi previsto dal codice dell’alleanza (vedi Esodo 22,6-12 e Levitico 5,21-26). — Io l’ho diviso: il documento veniva spezzato in due parti, le quali dovevano poi coincidere quando venivano riaccostate.
AT greco 5,4καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρεν τὸν Ραφαηλ ὃς ἦν ἄγγελος καὶ οὐκ ᾔδει
Interconfessionale TbTobia uscì in cerca di qualcuno pratico della strada per la Media e disposto ad accompagnarlo. Appena fuori di casa, incontrò Raffaele: non sospettò affatto che egli fosse un angelo di Dio.
Rimandi
5,4 Raffaele 3,17. — non sospettò affatto Gdc 13,16.
AT greco 5,5καὶ εἶπεν αὐτῷ εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων
Interconfessionale Tb5,5Gli domandò:
— Di dove sei, amico?
Egli rispose:
— Sono un Israelita come te e mi trovo qui per cercare lavoro.
Tobia gli domandò ancora:
— Sai la strada per andare in Media?
AT greco 5,6καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαηλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθην
Interconfessionale Tb— Certo! — rispose. — Ci sono stato tante volte, quindi ormai sono pratico di tutte le strade di quella regione. Conosco uno del posto, un certo Gabaèl. È nostro connazionale e mi ha sempre ospitato a casa sua. Egli abita a Rage, che è distante ben due giorni di cammino da Ecbàtana, dato che tutte e due le città sono in montagna.
Note al Testo
5,6 tutte e due le città sono in montagna: una correzione del manoscritto porta a leggere: Rage è sulle montagne ed Ecbàtana è nella pianura; dal punto di vista geografico sembra più corretta la prima versione.
AT greco 5,7καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιας ὑπόμεινόν με καὶ ἐρῶ τῷ πατρί μου
Interconfessionale Tb— Aspetta un momento, amico! — disse Tobia. — Vado a casa soltanto per parlare con mio padre. Ho bisogno che tu mi accompagni fin là. Naturalmente ti pagherò!
Rimandi
5,7 ti pagherò 5,15-16.
AT greco 5,8καὶ εἶπεν αὐτῷ πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃς
Interconfessionale Tb5,8— D’accordo! — disse Raffaele. — Aspetterò, ma non tardare troppo!
AT greco 5,9καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί μοι ὁ δὲ εἶπεν φώνησον αὐτὸν πρός με ἵνα ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστιν καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ
Interconfessionale Tb5,9Entrato in casa, Tobia disse a suo padre Tobi:
— Ho trovato proprio ora uno disposto ad accompagnarmi. È un Israelita come noi!
Tobi gli disse:
— Chiamalo, figlio mio. Voglio sapere di che famiglia è e a quale tribù appartiene. Devo prima essere sicuro che ci possiamo fidare di lui come compagno di viaggio!
AT greco 5,10καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν καὶ εἰσῆλθεν καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους
Interconfessionale TbTobia tornò fuori per farlo entrare in casa. Gli disse:
— Amico, mio padre ti chiama!
Quando fu in casa, Tobi lo salutò per primo.
Egli rispose:
— Ti auguro di poter essere davvero felice e contento!
Tobi replicò:
— Che cosa può ancora farmi contento? Sono cieco e non vedo più la luce del sole! Vivo completamente al buio, come i morti che non vedono più la luce! Sì, anche se sono ancora vivo, abito ormai nel paese dei morti! Sento la gente parlare, ma non vedo i loro visi!
Raffaele gli disse:
— Fatti coraggio! Dio ti farà guarire presto! Coraggio!
Tobi gli disse:
— Mio figlio Tobia ha intenzione di andare in Media. Potresti andare con lui e fargli da guida? Io ti pagherò, amico!
— Certo! — rispose. — Ci andrò volentieri. Conosco bene la strada che si deve fare. Sono già stato molte volte in Media. Ho attraversato in lungo e in largo quella regione, le sue pianure e le sue montagne; perciò sono pratico di tutte le strade.
Rimandi
5,10 Sono cieco 2,10. — Fatti coraggio 7,17; 8,21; 11,11.
AT greco 5,11καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ ἄδελφε ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ ὑπόδειξόν μοι
Interconfessionale Tb5,11Tobi gli domandò ancora:
— Amico, dimmi: di che famiglia sei e di quale tribù?
AT greco 5,12καὶ εἶπεν αὐτῷ φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς ἢ μίσθιον ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβιτ βούλομαι ἄδελφε ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα
Interconfessionale Tb5,12Egli disse:
— Perché vuoi sapere a che tribù appartengo?
Ma Tobi insistette:
— Voglio veramente sapere chi sei e come ti chiami!
AT greco 5,13ὁ δὲ εἶπεν ἐγὼ Αζαριας Ανανιου τοῦ μεγάλου τῶν ἀδελφῶν σου
Interconfessionale Tb5,13Allora rispose:
— Sono Azaria, il figlio dell’illustre Ananìa, tuo parente, conosciuto da tutti!
AT greco 5,14καὶ εἶπεν αὐτῷ ὑγιαίνων ἔλθοις ἄδελφε καὶ μή μοι ὀργισθῇς ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ Ανανιαν καὶ Ιαθαν τοὺς υἱοὺς Σεμειου τοῦ μεγάλου ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ ἄδελφε
Interconfessionale Tb— Sii il benvenuto! — esclamò Tobi. — E non sentirti offeso, se ho voluto sapere chi sei veramente. Ora ho scoperto che siamo persino parenti e che tu appartieni a una buona famiglia. Conoscevo sia Ananìa sia Natan, i due figli del vecchio Semeia. Con me hanno fatto tante volte il pellegrinaggio a Gerusalemme, per andare ad adorare il Signore, e sono sempre rimasti Israeliti fedeli. I tuoi sono proprio gente per bene, e tu vieni da una famiglia seria. Sii davvero il benvenuto.
Rimandi
5,14 a Gerusalemme 1,6-7.
AT greco 5,15ἀλλ’ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου
Interconfessionale Tb5,15Io ti darò la giusta paga per ogni giorno che impiegherete, e penserò alle spese del viaggio. Metto a disposizione la stessa somma per te e per mio figlio.
AT greco 5,16καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε
Interconfessionale Tb5,16Ti chiedo solo di accompagnarlo. Al vostro ritorno ti darò qualcosa in aggiunta!
AT greco 5,17καὶ εὐδόκησαν οὕτως καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιαν ἕτοιμος γίνου πρὸς τὴν ὁδόν καὶ εὐοδωθείητε καὶ ἡτοίμασεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου ὁ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν καὶ ὁ κύων τοῦ παιδαρίου μετ’ αὐτῶν
Interconfessionale TbEgli rispose:
— D’accordo, lo accompagnerò. E non aver paura: sani partiamo e sani torneremo. Prenderemo una strada sicura.
Tobi aggiunse:
— Il Signore vi benedica!
Poi chiamò suo figlio e gli disse:
— Figlio, preparati per il viaggio e parti con questo amico. Dio, dal cielo, sia buono con voi! Vi faccia tornare da me sani e salvi! L’angelo di Dio vi accompagni e vi liberi da qualsiasi pericolo, figlio mio!
Tobia uscì per mettersi in viaggio. Baciò suo padre e sua madre.
Tobi gli disse ancora:
— Buon viaggio!
Rimandi
5,17 L’angelo di Dio vi accompagni Gn 24,7.40; Es 23,20; Sal 91,11.
AT greco 5,18ἔκλαυσεν δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Τωβιτ τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν
Interconfessionale Tb5,18Ma sua madre cominciò a piangere e disse a Tobi:
— Perché fai partire mio figlio? Tobia è il bastone della nostra vecchiaia ed è sempre rimasto in casa, vicino a noi.
AT greco 5,19ἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο
Interconfessionale TbContano più i soldi o nostro figlio?
Note al Testo
5,19 Contano più i soldi o nostro figlio? Testo greco per noi difficile. Altri: Non temere di aggiungere denaro a denaro; esso non vale nulla in confronto di nostro figlio.
AT greco 5,20ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ τοῦ κυρίου τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει
Interconfessionale TbDovremmo già essere contenti di come viviamo e di quel che il Signore ci ha dato!
Rimandi
5,20 contenti 4,21.
AT greco 5,21καὶ εἶπεν αὐτῇ Τωβιτ μὴ λόγον ἔχε ἀδελφή ὑγιαίνων ἐλεύσεται καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται αὐτόν
Interconfessionale TbTobi le disse:
— Non preoccuparti! Nostro figlio farà un viaggio senza pericoli, e lo riavremo sano e salvo. E un bel giorno con i tuoi occhi lo vedrai.
Rimandi
5,21 Non preoccuparti 6,16.18; 10,6.
AT greco 5,22ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται αὐτῷ καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων
Interconfessionale TbPerciò non addolorarti, cara! Non stare in pensiero per lui: un buon angelo l’accompagnerà. Farà un viaggio tranquillo e tornerà sano e salvo.
Rimandi
5,22 un buon angelo 5,17+.
AT greco 5,23καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα
Interconfessionale Tb5,23Allora lei cessò di piangere.