Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Tobia BA (Codice Vaticano e Alessandrino)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 6 6,1οἱ δὲ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν ἦλθον ἑσπέρας ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμὸν καὶ ηὐλίζοντο ἐκεῖ
Interconfessionale TbTobia si mise in cammino con l’angelo. Il cane di casa si accodò a loro e li seguì. I due camminarono fino a sera e si accamparono in riva al fiume Tigri.
Note al Testo
6,1 Anche se il cane poteva essere considerato un animale di scarso valore (vedi il confronto con il leone in Qoelet 9,4), probabilmente la sua presenza in questo racconto è una nota pittoresca che lo rende un semplice e fidato compagno di viaggio.
AT greco 6,2τὸ δὲ παιδάριον κατέβη περικλύσασθαι καὶ ἀνεπήδησεν ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐβουλήθη καταπιεῖν τὸ παιδάριον
Interconfessionale Tb6,2Il ragazzo scese nel fiume per lavarsi i piedi. Ma all’improvviso, saltò fuori dall’acqua un grosso pesce che tentò di divorargli un piede. Il ragazzo si mise a gridare,
AT greco 6,3ὁ δὲ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ἐπιλαβοῦ τοῦ ἰχθύος καὶ ἐκράτησεν τὸν ἰχθὺν τὸ παιδάριον καὶ ἀνέβαλεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν
Interconfessionale Tb6,3ma l’angelo gli disse: «Prendi quel pesce, non lasciartelo scappare!». Tobia catturò il pesce e lo tirò sulla sponda.
AT greco 6,4καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος ἀνάτεμε τὸν ἰχθὺν καὶ λαβὼν τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν χολὴν θὲς ἀσφαλῶς
Interconfessionale Tb6,4L’angelo gli disse: «Taglia il pesce a metà. Levagli il fiele, il cuore e il fegato, e mettili da parte. Getta via gli intestini. Il fiele, il cuore e il fegato sono molto utili come farmaci».
AT greco 6,5καὶ ἐποίησεν τὸ παιδάριον ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος τὸν δὲ ἰχθὺν ὀπτήσαντες ἔφαγον
Interconfessionale Tb6,5Il ragazzo aprì il pesce e prese il fiele, il cuore e il fegato. Poi arrostì un pezzo di pesce sulla brace e lo mangiò. Il resto lo mise sotto sale per conservarlo.
AT greco 6,6καὶ ὥδευον ἀμφότεροι ἕως ἤγγισαν ἐν Ἐκβατάνοις
Interconfessionale TbRipresero insieme il cammino. Quando arrivarono vicino ai confini della Media,
Note al Testo
6,6 Media: vedi 1,14 e nota.
AT greco 6,7καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ Αζαρια ἄδελφε τί ἐστιν τὸ ἧπαρ καὶ ἡ καρδία καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος
Interconfessionale Tb6,7Tobia chiese all’angelo:
— Azaria, amico mio: che farmaco ci può essere nel cuore, nel fegato e nel fiele del pesce?
AT greco 6,8καὶ εἶπεν αὐτῷ ἡ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ ἐάν τινα ὀχλῇ δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρόν ταῦτα δεῖ καπνίσαι ἐνώπιον ἀνθρώπου ἢ γυναικός καὶ οὐκέτι οὐ μὴ ὀχληθῇ
Interconfessionale TbEgli rispose:
— Il cuore e il fegato del pesce si fanno bruciare davanti a un uomo o a una donna tormentati dal demonio o da qualche spirito maligno. Il fumo libera queste persone da qualsiasi influsso malefico, e il demonio non andrà mai più vicino a loro.
Rimandi
6,8 Il cuore e il fegato… 6,17; 8,2-3.
AT greco 6,9ἡ δὲ χολή ἐγχρῖσαι ἄνθρωπον ὃς ἔχει λευκώματα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ ἰαθήσεται
Interconfessionale TbIl fiele invece serve per chi ha un male agli occhi. Lo si spalma sulle macchie bianche della cornea, poi si soffia sopra e gli occhi guariscono!
Rimandi
6,9 Il fiele 11,8.11-12.
AT greco 6,10ὡς δὲ προσήγγισαν τῇ Ραγη
Interconfessionale Tb6,10Entrarono nel territorio della Media e continuarono il viaggio. Quando furono vicino alla città di Ecbàtana,
AT greco 6,11εἶπεν ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ ἄδελφε σήμερον αὐλισθησόμεθα παρὰ Ραγουηλ καὶ αὐτὸς συγγενής σού ἐστιν καὶ ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ μονογενὴς ὀνόματι Σαρρα
Interconfessionale Tb6,11Raffaele disse al ragazzo:
— Tobia, amico mio!
— Cosa c’è? — rispose.
— Passeremo la notte da Raguele, — continuò l’angelo. — È un tuo parente, e ha una sola figlia di nome Sara.
AT greco 6,12λαλήσω περὶ αὐτῆς τοῦ δοθῆναί σοι αὐτὴν εἰς γυναῖκα ὅτι σοὶ ἐπιβάλλει ἡ κληρονομία αὐτῆς καὶ σὺ μόνος εἶ ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς καὶ τὸ κοράσιον καλὸν καὶ φρόνιμόν ἐστιν
Interconfessionale TbNon ha nessun altro figlio, né maschi né femmine, ma solo lei. Il suo parente più prossimo sei proprio tu. Perciò, tu hai diritto di precedenza a sposare Sara. Se lo farai, erediterai anche il patrimonio di suo padre. Sara è una ragazza seria e coraggiosa. Ed è bellissima. Suo padre poi è un galantuomo.
Rimandi
6,12 il patrimonio di suo padre 8,21; 10,10; 14,13.
Note al Testo
6,12 diritto di precedenza a sposare Sara: vedi 3,15 e nota.
AT greco 6,13καὶ νῦν ἄκουσόν μου καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ αὐτῆς καὶ ὅταν ὑποστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων ποιήσομεν τὸν γάμον διότι ἐπίσταμαι Ραγουηλ ὅτι οὐ μὴ δῷ αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ ἢ ὀφειλέσει θάνατον ὅτι τὴν κληρονομίαν σοὶ καθήκει λαβεῖν ἢ πάντα ἄνθρωπον
Interconfessionale TbPoi aggiunse:
— È giusto che tu la sposi! Stammi a sentire, amico. Oggi stesso io parlerò a suo padre e chiederò per te in moglie la ragazza. Passeremo di nuovo da lui al ritorno dalla città di Rage e festeggeremo le nozze. Certamente Raguele non può negartela e darla in sposa a un altro. Altrimenti andrebbe incontro alla pena di morte, come prevede per tale caso la legge nel libro di Mosè. Lui sa che tu hai diritto ad avere in sposa sua figlia. Lascia quindi fare a me: stasera parlerò della ragazza a suo padre e ti sarà data come fidanzata. E quando saremo di ritorno da Rage la prenderemo con noi e la condurremo a casa tua!
Note al Testo
6,13 Rage: vedi nota a Giuditta 1,5. — come prevede… la legge nel libro di Mosè: in realtà non si trovano testi biblici che prevedano per tale caso la pena di morte.
AT greco 6,14τότε εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ Αζαρια ἄδελφε ἀκήκοα ἐγὼ τὸ κοράσιον δεδόσθαι ἑπτὰ ἀνδράσιν καὶ πάντας ἐν τῷ νυμφῶνι ἀπολωλότας
Interconfessionale Tb Ma Tobia obiettò a Raffaele:
— Senti un po’, Azaria, amico mio. Ho saputo che Sara si è già sposata sette volte, ma i suoi mariti sono morti tutti la prima notte di nozze, prima ancora di unirsi a lei. In giro si dice che un demonio li ha fatti morire.
Rimandi
6,14 sposata sette volte 3,8.
AT greco 6,15καὶ νῦν ἐγὼ μόνος εἰμὶ τῷ πατρὶ καὶ φοβοῦμαι μὴ εἰσελθὼν ἀποθάνω καθὼς καὶ οἱ πρότεροι ὅτι δαιμόνιον φιλεῖ αὐτήν ὃ οὐκ ἀδικεῖ οὐδένα πλὴν τῶν προσαγόντων αὐτῇ καὶ νῦν ἐγὼ φοβοῦμαι μὴ ἀποθάνω καὶ κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου καὶ τῆς μητρός μου μετ’ ὀδύνης ἐπ’ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον αὐτῶν καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει αὐτοῖς ὃς θάψει αὐτούς
Interconfessionale TbDopo tutto questo, io ho un po’ di paura. Il demonio a lei non fa niente di male, ma fa morire chi vuole unirsi a lei. Io sono l’unico figlio di mio padre. Se io muoio, anche mio padre e mia madre, per il dispiacere, morirebbero. E non ci sarebbe più nessuno a seppellirli!
Rimandi
6,15 morirebbero… 3,10+.
AT greco 6,16εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἄγγελος οὐ μέμνησαι τῶν λόγων ὧν ἐνετείλατό σοι ὁ πατήρ σου ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν σε γυναῖκα ἐκ τοῦ γένους σου καὶ νῦν ἄκουσόν μου ἄδελφε διότι σοὶ ἔσται εἰς γυναῖκα καὶ τοῦ δαιμονίου μηδένα λόγον ἔχε ὅτι τὴν νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι αὕτη εἰς γυναῖκα
Interconfessionale TbAllora Raffaele gli disse:
— Non ricordi più quel che ti ha detto tuo padre? Ti ha raccomandato tanto di sceglierti la sposa tra i tuoi parenti! Fa’ come ti dico, non aver paura di quel demonio! Prendi in sposa Sara! Sono certo che ti sarà data in moglie già stasera.
Rimandi
6,16 non aver paura 5,21+.
AT greco 6,17καὶ ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὸν νυμφῶνα λήμψῃ τέφραν θυμιαμάτων καὶ ἐπιθήσεις ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἥπατος τοῦ ἰχθύος καὶ καπνίσεις καὶ ὀσφρανθήσεται τὸ δαιμόνιον καὶ φεύξεται καὶ οὐκ ἐπανελεύσεται τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
Interconfessionale TbMa tu, quando entrerai nella camera nuziale, prendi un po’ del cuore e del fegato del pesce. Gettalo sul braciere, tra le fiamme! Farà fumo, e appena il demonio ne sentirà l’odore, fuggirà e non le andrà mai più vicino.
Rimandi
6,17 del cuore e del fegato del pesce 6,4.8.
AT greco 6,18ὅταν δὲ προσπορεύῃ αὐτῇ ἐγέρθητε ἀμφότεροι καὶ βοήσατε πρὸς τὸν ἐλεήμονα θεόν καὶ σώσει ὑμᾶς καὶ ἐλεήσει μὴ φοβοῦ ὅτι σοὶ αὐτὴ ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ σὺ αὐτὴν σώσεις καὶ πορεύσεται μετὰ σοῦ καὶ ὑπολαμβάνω ὅτι σοὶ ἔσται ἐξ αὐτῆς παιδία
Interconfessionale TbPoi, prima di andare a letto insieme, tu e Sara vi metterete tutti e due in piedi a pregare. Chiederete al Signore che, dal cielo, abbia pietà di voi e vi protegga. Dio ti ha destinato Sara da sempre! Tu devi salvarla e lei diventerà la compagna della tua vita. E sono sicuro che ti darà dei bambini che amerai molto. Coraggio!
Rimandi
6,18 pregare e chiedere 8,4. — abbia pietà di voi e vi protegga 7,12; 8,4.17. — Dio ti ha destinato Sara Gn 24,14.44.
AT greco 6,19καὶ ὡς ἤκουσεν Τωβιας ταῦτα ἐφίλησεν αὐτήν καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκολλήθη αὐτῇ σφόδρα
Interconfessionale TbSentite quelle parole di Raffaele, e dopo aver saputo che Sara era sua parente, della stessa famiglia di suo padre, Tobia se ne innamorò appassionatamente. Il suo cuore ormai apparteneva a lei.
Rimandi
6,19 se ne innamorò appassionatamente Gn 24,67.