Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

GRECO_LXX

AT greco

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BibbiaEDU-logo

Tobia S (Codice Sinaitico)

AT greco Torna al libro

Interconfessionale

AT greco 8 8,1καὶ ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν καὶ πιεῖν ἠθέλησαν κοιμηθῆναι καὶ ἀπήγαγον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ ταμίειον
Interconfessionale Tb8,1Quando finirono di cenare era ormai ora di andare a dormire. Accompagnarono anche lo sposo nella stanza preparata.
AT greco 8,2καὶ ἐμνήσθη Τωβιας τῶν λόγων Ραφαηλ καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ βαλλαντίου οὗ εἶχεν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν τέφραν τοῦ θυμιάματος
Interconfessionale Tb8,2Tobia si ricordò di quel che gli aveva suggerito Raffaele. Tirò fuori dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li mise sopra il braciere, sui carboni accesi.
AT greco 8,3καὶ ἡ ὀσμὴ τοῦ ἰχθύος ἐκώλυσεν καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄνω εἰς τὰ μέρη Αἰγύπτου καὶ βαδίσας Ραφαηλ συνεπόδισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν παραχρῆμα
Interconfessionale TbL’odore del pesce mise in fuga il demonio, che scappò di volata fino dalle parti dell’Alto Egitto. L’angelo Raffaele lo seguì all’istante e lo incatenò là, mani e piedi.
Rimandi
8,3 scappò… Mt 12,43. — lo incatenò Mt 12,29; Ap 20,2.
Note al Testo
8,3 fino dalle parti dell’Alto Egitto: così la traduzione latina; il testo greco (corto) ha invece: in alto, fino alle regioni dell’Egitto.
AT greco 8,4καὶ ἐξῆλθον καὶ ἀπέκλεισαν τὴν θύραν τοῦ ταμιείου καὶ ἠγέρθη Τωβιας ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ ἀδελφή ἀνάστηθι προσευξώμεθα καὶ δεηθῶμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ὅπως ποιήσῃ ἐφ’ ἡμᾶς ἔλεος καὶ σωτηρίαν
Interconfessionale TbIntanto, quelli che avevano accompagnato Tobia uscirono dalla camera nuziale e chiusero la porta dall’esterno.
Tobia, rimasto solo con Sara, si alzò dal letto e le disse: «Cara, alzati anche tu: preghiamo insieme nostro Signore di essere misericordioso con noi e di proteggerci».
Rimandi
8,4 preghiamo 6,18. — di essere misericordioso e di proteggerci 6,18+.
AT greco 8,5καὶ ἀνέστη καὶ ἤρξαντο προσεύχεσθαι καὶ δεηθῆναι ὅπως γένηται αὐτοῖς σωτηρία καὶ ἤρξατο λέγειν εὐλογητὸς εἶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῆς γενεᾶς εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
Interconfessionale TbSara si alzò e insieme si misero a pregare il Signore di liberarli dai pericoli.
La preghiera di Tobia

Tobia disse:
«Sii benedetto, Dio dei nostri antenati!
Ti benedicano tutti gli uomini!
Ti lodino per sempre i cieli
e tutte le creature della terra.
Rimandi
8,5 Sii benedetto… Suppl.Dn 3,26.
AT greco 8,6σὺ ἐποίησας τὸν Αδαμ καὶ ἐποίησας αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν ἀνθρώπων καὶ σὺ εἶπας ὅτι οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ
Interconfessionale TbTu, dopo aver creato Adamo, il primo uomo,
hai creato anche Eva, come suo aiuto e sostegno;
e l’hai data a lui in moglie.
Così da loro ha avuto origine tutta la stirpe umana.
Allora tu hai detto:
“Non è bello che l’uomo resti solo,
perciò gli darò un aiuto simile a lui!”.
Rimandi
8,6 Adamo Gn 2,7. — Eva Gn 2,21-22.
AT greco 8,7καὶ νῦν οὐχὶ διὰ πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην ἀλλ’ ἐπ’ ἀληθείας ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτὴν καὶ συγκαταγηρᾶσαι κοινῶς
Interconfessionale TbSignore, io sto ora per unirmi alla mia sposa.
È una donna scelta tra i miei parenti,
e tu sai, Signore,
che non la sposo per una passione passeggera,
ma per ubbidire alla tua legge.
Sii dunque buono con noi due:
fa’ che possiamo vivere insieme felici
fino alla vecchiaia!».
Note al Testo
8,7 Si tratta della preoccupazione di rispondere alla volontà di Dio richiamata nel versetto precedente, oppure quella di assumersi le sue responsabilità di parente più prossimo di Sara.
AT greco 8,8καὶ εἶπαν μεθ’ ἑαυτῶν αμην αμην
Interconfessionale Tb8,8E dissero tutti e due insieme: «Amen! Così sia!».
AT greco 8,9καὶ ἐκοιμήθησαν τὴν νύκτα
Interconfessionale Tb8,9Poi andarono a letto.
AT greco 8,10καὶ ἀναστὰς Ραγουηλ ἐκάλεσεν τοὺς οἰκέτας μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ ᾤχοντο καὶ ὤρυξαν τάφον εἶπεν γάρ μήποτε ἀποθάνῃ καὶ γενώμεθα κατάγελως καὶ ὀνειδισμός
Interconfessionale Tb8,10Raguele si alzò che era ancora notte. Prese con sé alcuni servi e uscì a scavare una fossa. Pensava tra sé: «Se è morto anche lui, e lo verranno a sapere in giro, noi diventeremo una volta di più la favola del villaggio!».
AT greco 8,11καὶ ὅτε συνετέλεσαν ὀρύσσοντες τὸν τάφον ἦλθεν Ραγουηλ εἰς τὸν οἶκον καὶ ἐκάλεσεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ
Interconfessionale Tb8,11Quando la fossa fu preparata, rientrò in casa e chiamò sua moglie.
AT greco 8,12καὶ εἶπεν ἀπόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελθοῦσα ἰδέτω εἰ ζῇ καὶ εἰ τέθνηκεν ὅπως ἂν θάψωμεν αὐτόν ὅπως μηδεὶς γνῷ
Interconfessionale Tb8,12Le disse: «Prova un po’ a mandare nella camera una serva per vedere se è vivo! Se è morto lo sotterriamo subito di nascosto. Così nessuno verrà a saperlo!».
AT greco 8,13καὶ ἀπέστειλαν τὴν παιδίσκην καὶ ἧψαν τὸν λύχνον καὶ ἤνοιξαν τὴν θύραν καὶ εἰσῆλθεν καὶ εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ ὑπνοῦντας κοινῶς
Interconfessionale Tb8,13Chiamarono una serva, le diedero una lampada e le aprirono la porta della stanza nuziale. La serva, entrata nella camera, trovò l’uno accanto all’altra, in sonno profondo.
AT greco 8,14καὶ ἐξελθοῦσα ἡ παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν
Interconfessionale Tb8,14Poi uscì ad avvertire Raguele ed Edna. «È vivo! — disse. — Non gli è capitato niente!».
AT greco 8,15καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν εὐλογητὸς εἶ θεέ ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ εὐλογείτωσάν σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας
Interconfessionale TbAllora Raguele ringraziò il Dio del cielo:
«Sii benedetto, o Dio!
I tuoi fedeli cantino di cuore le tue lodi;
ti lodino per tutti i secoli!
Rimandi
8,15 Sii benedetto 3,11+.
Note al Testo
8,15 Allora Raguele ringraziò: così il testo corto (vedi v. 16); il testo lungo (vedi Introduzione) ha: Allora ringraziarono…
AT greco 8,16καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι εὔφρανάς με καὶ οὐκ ἐγένετο καθὼς ὑπενόουν ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ’ ἡμῶν
Interconfessionale Tb8,16Io voglio lodarti perché mi hai riempito di gioia.
Stavolta non è successo come temevo!
Tu, Signore, hai voluto mostrarci la tua grande misericordia!
AT greco 8,17καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι ἠλέησας δύο μονογενεῖς ποίησον αὐτοῖς δέσποτα ἔλεος καὶ σωτηρίαν καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν μετ’ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου
Interconfessionale TbSii lodato e benedetto!
Hai avuto pietà
di questi sposi che sono due figli unici.
Continua a manifestare ad essi, Signore,
la tua misericordia e la tua salvezza.
Da’ loro una vita lunga, piena di affetto e di gioia!».
Rimandi
8,17 due figli unici 3,15; 6,15.
AT greco 8,18τότε εἶπεν τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τάφον πρὸ τοῦ ὄρθρον γενέσθαι
Interconfessionale Tb8,18Terminata la preghiera, Raguele ordinò ai suoi servi di andare subito a riempire in fretta la fossa, prima che si facesse giorno.
AT greco 8,19καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς καὶ εἰς τὸ βουκόλιον βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ κριοὺς τέσσαρας καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς καὶ ἤρξαντο παρασκευάζειν
Interconfessionale TbRaguele ordinò a sua moglie di fare una grande infornata di pane. Andò nella stalla, prese due vitelli e quattro montoni e li fece uccidere. Così i servi prepararono il banchetto.
Rimandi
8,19 pane, stalla Gn 18,6-7.
AT greco 8,20καὶ ἐκάλεσεν Τωβιαν καὶ εἶπεν αὐτῷ δέκα τεσσάρων ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν ἀλλ’ αὐτοῦ μενεῖς ἔσθων καὶ πίνων παρ’ ἐμοὶ καὶ εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς θυγατρός μου τὴν κατωδυνωμένην
Interconfessionale TbChiamò Tobia e fece in sua presenza questo giuramento: «Per quattordici giorni tu non ti muoverai di qui per nessun motivo. Resterai con noi a mangiare e bere. Così allieterai il cuore di mia figlia, che ha già sofferto abbastanza!
Rimandi
8,20 non ti muoverai di qui Gn 24,54-55. — allieterai Dt 24,5.
Note al Testo
8,20 Le nozze duravano normalmente sette giorni (vedi Genesi 29,27; Giudici 14,10-12).
AT greco 8,21καὶ ὅσα μοι ὑπάρχει λάμβανε αὐτόθεν τὸ ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ ὅταν ἀποθάνω ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή μου ὑμέτερόν ἐστιν θάρσει παιδίον ἐγώ σου ὁ πατὴρ καὶ Εδνα ἡ μήτηρ σου καὶ παρὰ σοῦ ἐσμεν ἡμεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς σου ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰῶνα θάρσει παιδίον
Interconfessionale TbPoi, tanto per cominciare, prenderai la metà di tutto quello che mi appartiene e tornerai a casa, da tuo padre, sano e salvo. L’altra metà sarà vostra, quando io e mia moglie moriremo. E abbi fiducia, figlio mio! Io sono tuo padre ed Edna è tua madre. Ormai apparteniamo a te, come tua moglie Sara, da ora e per sempre. Non avrai niente da temere, figlio mio!».
Rimandi
8,21 quello che mi appartiene 6,12. — abbi fiducia 5,10+. — tua madre 10,13.